Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Agenda 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 3. Godkännande av röstlängden 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Agenda 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 3. Godkännande av röstlängden 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare."— Presentationens avskrift:

1 Agenda 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 3. Godkännande av röstlängden 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 6. Fastställande av dagordningen (7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.) (8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.) (9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.) (10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisor.) 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter 12. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 13. Val av revisor och eventuell revisorssuppleant 14. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande 15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman 15,5. Information Mötets avslutande

2 Stadgarna 6 Insats Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 200 kr. Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 200 kr och högst kr. 9 Serviceavgift För nyttjande av föreningens tjänster skall avgift utgå. För nyttjande av föreningens tjänster skall avgift utgå om högst 100 kr/månad.

3 Principer vi försöker jobbar efter
Föreningen ansvarar för grävning fram till husvägg Vi drar rör till alla fastigheter som vi passerar Fiber finns till alla i det närmaste kopplingsskåpet Anslutning efter att vi börjat gräva blir ca kr + grävning (egen tomt), slang (egen tomt), fiber, fiberskavning, dokumentation. Vi skall momsregistrera föreningen Vi skall driva nätet efter det att vi byggt klart Vi kommer att äga nätet efter det att vi är färdiga (den styrelse som då sitter får ta ställning) Vi ska hålla öppet mot andra områden såsom Ön, Härjarö, Grönsöö och Sundby(holm)

4 Vad gör vi just nu Avtalstexter för anslutning och mark klart under sommaren Avtalsskrivning med var och en av er under sommaren/hösten Trampa runt i terrängen där vi skall gräva, samverkan med er Underlag för upphandling håller på att tas fram Länsstyrelsen fattar beslut om vårt projekt någon gång i oktober

5 Karta PDF

6 Medlemsantal Just nu är det 106 hushåll som skall anslutas
Max antal betalande medlemmar är 95 om 106 hushåll Som mest kan 148 hushåll anslutas 80 har betalt medlemsavgift

7 Hagalund

8 Torsvi gård

9 Nygård

10 Torsviby

11 Hovgården

12 Flakängen

13 Eldholmen

14 Arnölund

15 Svanviken - Slagtebo

16 Apalviken - Brandholmssund

17 Grovprojekteringen Grävning drygt två mil Övrigt 1.000.000 kr
Stamfiberschaktning ca kr Kundanslutningar ca kr Övrigt kr Totalt kr Bidrag kr Totalkostnad för oss kr Per anslutning om 106 st kr Per anslutning utan bidrag kr Om vi blir färre än 75 blir det inget av Kom ihåg, detta är inte sanningen men…

18 Grovproj forts Kom ihåg att detta är en grovprojektering när vi har offerter vet vi mer När vi har anslutningsavtalen underskrivna vet vi ännu mer När det är färdigbyggt vet vi

19 Grovprojektering

20 Projektplan

21 Tre upphandlingar: Upphandling av grovprojektering (Klar)
Upphandling av passivt nät: Grävning och kanalisation Fiberdragning och svetsning Upphandling av Kommunikations Operatör (KO): Installation av aktivt nät Uthyrning av passivt nät Drift och underhåll av nät (aktivt och passivt) Tillhandahållandet av tjänsteleverantörer

22 Upphandlingsunderlag
Tas fram under hösten Måste följa principerna i LoU Stöd från Rala med underlag för upphandlingen av det passiva nätet Offerter på båda upphandlingar måste vara klara innan beslut om att starta utbyggnaden kan ske

23 Momsregistrering Utbyggnaden sker med avdrag för moms, som innebär en lägre kostnad för föreningen Nätet hyrs ut till KO som betalar föreningen hyra inklusive moms som innebär momsplikt för föreningen Vid en fösäljning av nätet sker denna då också troligen som en momspliktig försäljning

24 Anslutningsavtalet Avtalet gäller för anslutning innan påbörjad utbyggnad av nätet. Senare anslutning av fastighet kan inte förväntas ske enligt de gynnsamma villkor som framgår av detta avtal. Detta avtal annulleras om förutsättningarna inte kan uppfyllas

25 Anslutningsavtalet forts
Föreningen gräver och lägger igen fram till husvägg samt håltagning och indragning av fiber i samverkan dock inte återställning av mark Medlemmen ansvarar för elanslutning av aktiva komponenter inom Fastigheten enligt instruktioner som Föreningen tillhandahåller. Föreningen avtalar om installation av fibernätet, anslutning av aktiva komponenter och kommunikationsprovning mellan nod och Fastighet.

26 Anslutningsavtalet forts
Medlemmen avtalar själv med tjänsteleverantörer om abonnemang av önskade tjänster. Detta avtal innebär inte någon skyldighet att aktivera nätabonnemang eller tjänster. Alla passiva komponenter i nätet ägs av Föreningen. Föreningen avtalar med kommunikationsoperatör om teknisk drift och underhåll av nätet samt att tillhandahålla tjänsteleverantörer. För drift och underhåll av fibernätet kan en avgift tas ut som fastställs av Föreningen.

27 Anslutningsavtalet forts
Medlemmen får inte manipulera eller belasta nätet på ett onormalt sätt. Medlemmen får inte dela ut sin tillgång till nätet till andra fastigheter utanför Fastighetens gränser. Medlemmen förbinder sig att på anmodan från Föreningens styrelse betala beslutad anslutningsavgift, dock maximalt kronor. I samband med avtalets tecknande, dock senast den 31/1 2016, erläggs en första delinbetalning om 5000 kronor. En andra delbetalning kommer att aviseras efter påbörjad byggnation av fibernätet.

28 Anslutningsavtalet forts
När fibernätet är färdigbyggt och den faktiska byggkostnaden är känd, kommer en slutreglering av anslutningsavgiften att göras

29 Ekonomi Dela upp betalningen i flera omgångar t.ex. 500 kr/mån
Sparbanken Enköping beredd att ge lån om man går in och blir helkund Anlita egen bank

30 Markavtalet Alla ska skriva på där vi skall gräva för stamfiber och där det går flera abonnentfibrer Ledningsrätt har vi för avsikt att söka, kommer att finnas antecknat på vissa fastigheter i Lantmäteriets dokument Föreningen äger ledningen ända in till insidan av ert hus före mediaomvandlaren Fastighetsägaren har att ta hänsyn till denna ledning i all framtid Ingen ersättning utgår för intrång på fastighet Vid försäljning av hela anläggningen följer detta avtal med Avtalet gäller för ny ägare av fastighet

31 Nästa möte Januari 2016 Vi har då två offerter med pris Grävning mm
Kommunikationsoperatör Vi har minst 75 underskrivna anslutningsavtal Vi har markavtal med alla fastighetsägare där vi tänker gräva ner stamfiber Ta ställning till om vi skall bygga eller inte, vad blir slutpriset, max kr Hur stor marginal skall vi då ha för kostnaden


Ladda ner ppt "Agenda 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 3. Godkännande av röstlängden 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare."

Liknande presentationer


Google-annonser