Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompetenscenter Maj 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompetenscenter Maj 2015."— Presentationens avskrift:

1 Kompetenscenter Maj 2015

2 Kompetenscenter antal - lokal
Angered Angered Lokal: Angeredsvinkeln Gamlestaden Östra Göteborg Lokal: Gamlestadstorget/ Nya Kulan Hisingen Lundby Lokal: Vågmästaregatan N Hisingen V Hisingen Centrum/Väster Örgryte - Härlanda Lokal: ”Nära Järntorget” Majorna - Linné Centrum Askim - Frölunda - Högsbo V Göteborg HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

3 Processen vid kompetenscenter
Steg 4 Steg 1 SDN Socialtjänst Steg Steg 3 Pågår under 18 månader Tidig matchning Stöd under resan Stöd av coach - Jag deltar aktivt i insatser Kompetenscenter Jag försörjer mig själv Försörjningsstöd minst 3 månader Jag tillhör målgruppen – självskattning – socialsekreterarens beslut Jag försörjer inte mig själv HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

4 Steg 1 Från socialkontoret till kompetenscenter (KC)
Socialkontoret beslutar om rätten till försörjningsstöd Socialkontoret utreder och bedömer om klienten tillhör målgruppen för kompetenscenter. Ett av underlagen för bedömningen är det bedömningsstöd med självskattning som, om det får vetenskapligt stöd, ska användas Samråd med arbetsförmedlingen enl. SoL 4:4 Deltagaren anvisas till kompetenscenter efter minst tre månaders försörjningsstöd, via Treserva. Om någon har haft försörjningsstöd vid upprepade tillfällen kan anvisningen ske tidigare. Arbetsförmedlingen kan uppmärksamma socialkontoret på att en gemensam klient/sökande skulle kunna vara i behov av insats av KC. Samtyckesblankett undertecknas KC tar emot senast inom en vecka från att anvisning har skett Trepartssamtal kan genomföras i samband med mottagandet HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

5 Steg 2 Första tiden vid KC
Socialkontoret ger uppdrag till sitt ”geografiska” KC (Angered, Ö Göteborg, Hisingen, Centrum/Väster), som kan omfördela till ett annat KC om det är lämpligt. KC återkopplar till socialkontoret om deltagaren inte dyker upp Matchning mot arbete ska kunna ske i ett tidigt skede Kartläggning i samverkan med arbetsförmedlingen (samtycke) för att få kunskap om deltagarens önskan, mål och kapaciteter samt tidigare genomförda insatser. Vägledning är ett viktigt inslag i inledningsskedet. Om KC bedömer att en insats behöver köpas för deltagarens räkning ska samråd ske med socialkontoret innan insatsen köps. KC gör en genomförandeplan i samverkan med deltagaren och arbetsförmedlingen (Af). Planen påbörjas inom två veckor från mottagandet och återkopplas till socialtjänsten Fokusera snabbt mot insatsfasen – hitta deltagarnas drivkraft. Om rehabiliteringsbehov upptäcks – snabb återkoppling till socialtjänsten HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

6 Steg 3 Insatsfasen vid KC
Nära samarbete runt deltagaren Nära samarbete med arbetsgivare (kommunala förvaltningar och bolag, privata) Ta vara på erfarenheter från tidigare arbetsmarknadsinsatser Aktivitetsrapportering – sker med automatik så länge en deltagare är inskriven vid Af Det kan finnas parallella aktiviteter till insatserna på KC, som socialsekreteraren på socialkontoret ansvarar för HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

7 Steg 3 Insatsfasen vid KC
Det är möjligt att uppbära aktivitetsstöd som kompletteras med försörjningsstöd under tiden i KC Nära samarbete mellan KC och Af Underlätta processen för den enskilde Undvik dubbelarbete Af registrerar behov av arbetskraft – KC med i processen och vice versa Studie- och yrkesvägledning Nära samarbete SYV/coacher Kan ske i grupp och individuellt Studielån – arbeta med motivation HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

8 Steg 3 Insatsfasen vid KC
Inslag i arbetet vid kompetenscenter Jobbfokus och självförsörjningsfokus i allt som händer på KC Jobbsökaraktiviteter Arbetshandledning/arbetsstöd Kurser/utbildningsinsatser/validering/yrkeskompetensbedömning Arbetsnära praktik/arbetsprövning Språkutveckling - med arbetsmarknadsfokus Friskvård/Utblick över staden Avstämningar med uppdragsgivaren, förtroendefullt samarbete – utan för mycket administration Kombination av insatser, där utbildning kan vara en Mångfaldsfokus Vägledning/coachning HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

9 Steg 4 Utgångsfasen från KC
Möjliga utgångar från KC Heltidsarbete tv. Om försörjningsstöd fortfarande utgår får man i samtal med socialtjänsten och deltagaren pröva hur man går vidare. Om hushållet är självförsörjande upphör försörjningsstödet vid första lönen. KC meddelar socialsekreteraren att uppdraget slutförts. KC kan ge stöd under högst 3 månader efter anställning, om deltagaren mycket tydligt behöver det. Öppen mottagning kvällstid Heltidsanställning provanställning. Som ovan Deltidsarbete. Som ovan Studier som berättigar till CSN-medel. Försörjningsstödet upphör normalt Kvar efter 18 månader…. Pågår insatser som man tror på – tänj på gränserna. KC beslutar. Inget pågår och inga idéer – återgå till socialtjänst och pröva Af:s verktygslåda om något finns för den deltagaren Under resans gång (mellan 6 – 18 månader). Inget pågår och inga idéer – återgå till socialtjänst och pröva Af:s verktygslåda om något finns för den deltagaren Rehabiliteringsbehov, som hindrar, upptäcks. Trepartssamtal tillsammans med Af – återgå till socialtjänst och pröva Af:s verktygslåda om något finns för den deltagaren Diverse andra skäl. Föregås av trepartssamtal HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

10 Steg 4 Utgångsfasen från KC
Ingen karenstid för att återkomma till KC om man avslutat. Samma bedömningskriterier som första gången. Kvällsöppet för personer som kommit i arbete eller utbildning under tiden på KC HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

11 Inriktning från styrgruppen
Följ inriktningen process och flöden från dialoggruppen Förläng piloten i Östra Göteborg - utvärdering Anställ tre enhetschefer under våren 2016 Dra igång återstående KC tidigt hösten 2016 – avhängigt lokaler Planera för heltäckande överenskommelse mellan Af och staden (NAV) Inrätta övergripande referensgrupp och operativ samverkansgrupp per kompetenscentra HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

12 FÖS Rekrytering Riskanalysen – stadsdelarnas samverkan
Lokalanskaffning, ritningsgranskning – Arbetsmarknad och vuxenutbildning Organisation – Arbetsmarknad och vuxenutbildning Rekrytering – FÖS Ingen verksamhetsövergång Tjänsterna utlyses internt i staden och matchas mot kompetensprofilerna Rekrytering till piloten - efter semestrarna 2015 Rekrytering övriga – efter semestrarna 2016, samtidigt Övertalighetsreglerna gäller – målsättningen är att matcha eventuell övertalighet mot kompetensbehovet HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

13 Rekrytering Avdelningschef – Ivan Stipic
Enhetschef KC Gamlestaden – Elin Jartun HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

14 Tidplan rekrytering maj 2015 årsskiftet 2015/16 Hösten 2016 Maj 2015
Annonsering inför KC Gamlestaden 10 medarbetare Juni 2015 Intervjuer och urval 10 medarbetare Tillträde augusti - november Oktober 2015 KC Gamlestaden inleder sitt arbete December 2015 Annonsering KC Gamlestaden Ytterligare ca 5 medarbetare Januari 2016 Intervju och urval ca 5 medarbetare Februari 2016 Annonsering 3 enhetschefer Resterande KC Mars 2016 Intervjuer och urval enhetschefer Maj 2016 Annonsering resterande ca 45 medarbetare Juni 2016 Intervjuer och urval ca 45 medarbetare Hösten 2016 Resterande KC inleder sitt arbete maj årsskiftet 2015/ Hösten 2016 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN


Ladda ner ppt "Kompetenscenter Maj 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser