Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna JTF referensgrupp 26 maj 2015. Dagordning Inledning Transportstyrelsens föreskrifter om bedrivande av tågtrafik Framtiden efter JTF Workshop.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna JTF referensgrupp 26 maj 2015. Dagordning Inledning Transportstyrelsens föreskrifter om bedrivande av tågtrafik Framtiden efter JTF Workshop."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna JTF referensgrupp 26 maj 2015

2 Dagordning Inledning Transportstyrelsens föreskrifter om bedrivande av tågtrafik Framtiden efter JTF Workshop angående ändringsbehov i Trafikverkets trafikbestämmelser Nationella regler Riskanalysen Avslutning

3 Föreskrifternas utformning Den valda utformningen möjliggör ett stegvis införande av kraven att delar av TSD-avsnitt kan införas senare språkliga förtydliganden

4 Ny paragraf, 1 kap. 3 § De bestämmelser i denna föreskrift som omfattar järnvägsföretag gäller även infrastrukturförvaltare som bedriver tågtrafik på den egna infrastrukturen.

5 Föreskrifterna, 2 kap. Körplaner 1 § Järnvägsföretaget ska förse förarna med den information som krävs för normal drift av tåget, vilket åtminstone ska inbegripa 2. dagar då tåget går i trafik (om nödvändigt), 4. andra tidmätningspunkter (vid behov),

6 Föreskrifterna, 2 kap. 1 § Det sätt på vilket informationen presenteras för föraren ska vara enhetligt för alla linjer där järnvägsföretaget bedriver trafik.

7 Föreskrifterna, 3 kap. 3 § 2 § andra stycket gäller inte tåg vars främsta fordon är ett sådant järnvägsfordon som avses i artikel 3.2 eller i bilaga 1 avsnitt 7.1.1.2.1 punkt 2 i Kommissionens förordning (EU) nr 1302/2014 av den 18 november 2014 om en teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande materiel – Lok och passagerarfordon i Europeiska unionens järnvägssystem i den ursprungliga lydelsen.

8 TSD Lok och Passagerarfordon Artikel 3 2.TSD:n ska inte gälla för befintlig rullande materiel i Europeiska unionens järnvägssystem som redan godkänts för hela eller delar av någon medlemsstats nät före den 1 januari 2015, förutom om den genomgår modernisering eller ombyggnad i enlighet med artikel 20 i direktiv 2008/57/EG och avsnitt 7.1.2 i bilagan.

9 TSD Lok och Passagerarfordon 7.1.1.2.1 punkt 2 — utvecklingsprojekt som redan är långt framskridna, — kontrakt som håller på att genomföras, — rullande materiel av befintlig konstruktion.

10 Föreskrifterna, 3 kap. 4 § … Järnvägsfordon som avses i artikel 3.2 eller i bilaga 1 punkt 7.1.1.2.1.2 i kommissionens förordning (EU) nr 1302/2014 och som saknar utrustning för att oberoende från dess frontstrålkastare reglera dess slutsignallyktor får ha verksamma dragfordons slutsignallyktor tända mot det närmaste fordonet. Om det sista fordonet i tåget är ett dragfordon behöver signalen inte visas enligt figur 2.

11 Föreskrifterna, 3 kap. 12 § … I tåg vars dragfordon är ett museijärnvägsfordon som saknar automatiskt bromssystem behöver kravet på att det första fordonet ska ha den automatiska bromsen inkopplad inte uppfyllas.

12 Föreskrifterna, 3 kap. 15 § … Förarhytter ska vara utformade på ett sådant enhetligt sätt att föraren lätt kan se den relevanta information som visas. Järnvägsfordon som avses i artikel 3.2 i kommissionens förordning (EU) nr 1302/2014 behöver inte uppfylla kraven i andra stycket.

13 Föreskrifterna, 3 kap. 16 § … Förarövervakningsfunktionen i järnvägsfordon som avses i artikel 3.2 eller i bilaga 1 avsnitt 7.1.1.2.1 punkt 2 i kommissionens förordning (EU) nr 1302/2014 behöver inte uppfylla kraven i avsnitt 4.2.9.3.1 punkt 2 fjärde stycket i kommissionens förordning (EU) nr 1302/2014.

14 TSD Lok och passagerarfordon Avsnitt 4.2.9.3.1 punkt 2 fjärde stycket Om samma åtgärd registreras kontinuerligt längre än en viss tid, som ska vara högst 60 sekunder, utan att någon annan åtgärd registreras på ett vedertaget förargränssnitt, ska en signal om avsaknad av föraraktivitet också utlösas.

15 Föreskrifterna, 5 kap. 1 § Om tåget är utrustat med en sandningsanordning som aktiveras manuellt får föraren, med beaktande av vad som anges i infrastruktur­registret (RINF), sanda när som helst. Föraren ska om möjligt undvika att sanda i områden med växlar och spårkorsning, under bromsning vid hastigheter lägre än 20 km/tim och när tåget står stilla. Föraren får dock sanda om det finns en risk för obehörig stoppsignalpassage (OSPA) eller annat allvarligt tillbud och sandning skulle förbättra adhesionen. Föraren får även sanda vid start och när det krävs att sandningsutrustningen på dragfordonet provas.

16 Notifiering Regeln om slutsignal på godståg och regeln om slutsignal på godståg i nationell trafik är nationella säkerhetsbestämmelser. Svar på notifieringen efter fyra månader.

17 TSD genomförandeplan Ändringar i föreskriftsförslaget innebär även ändringar i genomförandeplanen Avstämning med departementet Notifiering efter avstämningen + brev om ändringarna


Ladda ner ppt "Välkomna JTF referensgrupp 26 maj 2015. Dagordning Inledning Transportstyrelsens föreskrifter om bedrivande av tågtrafik Framtiden efter JTF Workshop."

Liknande presentationer


Google-annonser