Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om Ideella föreningar & ekonomiska föreningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om Ideella föreningar & ekonomiska föreningar"— Presentationens avskrift:

1 Om Ideella föreningar & ekonomiska föreningar

2 En snabb överblick Ideell förening Ekonomisk förening
Ska bedriva ideell verksamhet eller verka för ett ideellt ändamål. En ideell förening som bedriver ekonomisk verksamhet kan bli en oregistrerad ekonomisk förening som saknar rättskapacitet. Vinstutdelning till medlemmarna är främmande. Ideella föreningar måste inte registreras. Reglerna om ideella föreningar är inte lagstadgade utan reglerade genom domstolsavgöranden, oskrivna rättsprinciper och litteratur. Ekonomisk förening Ska bedriva ekonomisk verksamhet till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vinstutdelning och återbäring till medlemmarna tillåts och förutsätts. En ekonomisk förening måste registreras. Ekonomiska föreningar regleras särskilt i lagen om ekonomiska föreningar.

3 Formella krav Ideell förening Ekonomisk förening Stadgar Ändamål
Krav på revisor endast vid bokföringsskyldighet eller ett medlemsantal överstigande 50 personer. Ekonomisk förening Styrelse Stadgar Ändamål Krav på revisor Registrering Medlemsinsatser, från 1 krona och uppåt

4 Styrning Ideell förening Ekonomisk förening
Det står en ideell förening fritt att reglera styrningen i sina stadgar. Normalt är att ideella föreningar kallar till årsmöte där varje medlem har rätt att rösta samt att årsmötet utser styrelse som företräder föreningen utåt. Det finns inga hinder mot andra organisatoriska upplägg såvida dessa följer föreningens stadgar. Ekonomisk förening Högsta beslutande organ är föreningsstämman. Om annat inte regleras i stadgarna har varje medlem en röst vid föreningsstämman. Styrelsen företräder föreningen mot tredje man och tecknar dess firma i likhet med ett aktiebolag. Styrelsen får begränsas av bestämmelser i stadgarna eller befogenhetsinskränkningar från föreningsstämman.

5 Inkomstbeskattning i föreningen
Ideell förening Eget skattesubjekt om föreningen är en juridisk person. Skattesatsen för beskattningsbar inkomst är 22 %. Har inte rätt till skatteavdrag för utdelning till medlemmar. Inkomster av ideell natur kan vara undantagna från skatt om vissa krav är uppfyllda (Gustavsviks fastighets- ägarförening uppfyller inte kraven). Ekonomisk förening Eget skattesubjekt. Skattesatsen för en ekonomisk förening är liksom för övriga juridiska personer 22 %. Har under vissa förhållanden rätt till skatteavdrag för utdelning till medlemmar (bl.a. insatsutdelning).

6 Beskattning hos medlemmen
Ideell förening Utdelning till medlemmar anses främmande i en ideell förening. Frågan om beskattning hos medlemmarna har därför inte behandlats av Skatteverket eller i rättslitteraturen. Ekonomisk förening Medlem beskattas för vinstutdelning med 30 % om föreningen är en kooperativ förening (mer om detta följer) och annars med 25 %.

7 Varför bedriva Gustavsviks fastighetsägarförenings verksamheten i en ekonomisk förening?

8 Verksamheten idag Bedrivs genom Gustavsviks fastighetsägarförening:
med syfte att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen; genom att äga och förvalta markområden i Gustavsvik samt uppbära avgift för skötsel och vård av vägar och andra för gemensamt bruk befintliga anordningar. Föreningen anges vara ideell i inkomstdeklarationen.

9 Begränsningar i ideella föreningars verksamhet
En ideell förening kan i huvudsak bedriva tre former av verksamhet: Ideell verksamhet till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen (t.ex. fackförbund), Ekonomisk verksamhet till ändamål att främja ideella intressen (t.ex. en hemslöjdsbutik), eller Ideell verksamhet med syfte att främja ideella intressen vilket torde vara normalfallet.

10 Planering och försäljning av fastigheter i Gustavsviks fastighetsägarförening
En försäljning av fastigheter i syfte att inbringa medel till föreningen är ekonomisk verksamhet. En utdelning av medel är ett främjande av Gustavsviks medlemmars ekonomiska intresse. Ekonomisk verksamhet i syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intresse utgör ett avsteg från ideella föreningars normala ändamål. Föreningen riskerar att betraktas som en oregistrerad ekonomisk förening.

11 Verkan av planering och försäljning av fastigheter i Gustavsviks fastighetsägarförening
Riskerar att betraktas som en oregistrerad ekonomisk förening vilket får följande konsekvenser: Betraktas inte som en juridisk person. Saknar rättskapacitet, kan inte ikläda sig rättigheter eller skyldigheter t.ex. ingå avtal eller äga tillgångar. Föreningens tillgångar kan komma att betraktas som medlemmarnas vilket kan få svåröverskådliga skattemässiga effekter. Medlemmarna riskerar att ikläda sig föreningens skyldigheter, t.ex. personligt betalningsansvar för skatteskulder och föreningens åtaganden.

12 Försäljning av fastigheter och utdelning i en ekonomisk förening
Försäljning av fastigheter är i enlighet med föreningens syfte och ändamål Tillåtet med utdelning om överskott finns. Utdelning kan vara avdragsgill i föreningen om föreningen bedrivs i kooperativ karaktär, dvs. tillåter nya medlemmar som uppfyller stadgarnas krav på medlemskap, och utdelning görs i förhållande till medlems insatskapital (insatsutdelning). Riskerar ej att föreningen omdefinieras som oregistrerad ekonomisk förening.


Ladda ner ppt "Om Ideella föreningar & ekonomiska föreningar"

Liknande presentationer


Google-annonser