Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgänglighet i fysisk planering 12 november 2014 Välkommen d.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgänglighet i fysisk planering 12 november 2014 Välkommen d."— Presentationens avskrift:

1 Tillgänglighet i fysisk planering 12 november 2014 Välkommen d

2 Tillgänglighet i fysisk planering

3 Ett förtydligat allmänt intresse I ÄPBL inom sammanhållen bebyggelse PBL all bebyggelse (dock med några undantag)

4 Tillgänglighet- ett allmänt intresse enligt PBL 2 kap §3 Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja (…) en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper §6 Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till (…) möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området

5 Allmänna intressen Tillgänglighet

6 Gruppuppgift 1 Diskutera nedanstående frågor inom gruppen Hur uttrycker sig samarbetet kring tillgänglighet mellan plan och bygg i kommunen? Hur används tillgänglighetsrådet el. motsvarande gällande detaljplaner och bygglov? Vilka är fördelarna/nackdelarna med ett samarbete mellan plan och bygg gällande tillgänglighet? Hur kan samarbete mellan plan och bygg gällande tillgänglighet förbättras? Finns det några styrande dokument om tillgänglighet i kommunen? Vilka anser ni skulle behövas? Hur samarbetar ni med organisationer som arbetar med funktionshinder?

7 Gruppuppgift 2 Läs igenom yttrandet. Fundera och diskutera över de förslag som anges i yttrandet. 1.Kan förslagen anges som planbestämmelser? 2.Kan förslagen inarbetas i planbeskrivningen? 3.Kan vissa av förslagen anstå till bygglovsskedet? 4.Är förslagen inte möjliga att tillmötesgå inom ramen för PBL?

8 Tack för oss! Enheten för samhällsutveckling och samhällsskydd Funktionen för plan, infrastruktur, bygg och bostad Maria Andersson Gabriella Michel Josef Rundström Monica Lindström


Ladda ner ppt "Tillgänglighet i fysisk planering 12 november 2014 Välkommen d."

Liknande presentationer


Google-annonser