Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

JiM NÄTVERKSTRÄFF 27 maj 2015. Program 09.45 - Resultatrapport från pilot-JiM, Lillemor Dahlgren, Nationella sekretariatet för genusforskning 11.15 -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "JiM NÄTVERKSTRÄFF 27 maj 2015. Program 09.45 - Resultatrapport från pilot-JiM, Lillemor Dahlgren, Nationella sekretariatet för genusforskning 11.15 -"— Presentationens avskrift:

1 JiM NÄTVERKSTRÄFF 27 maj 2015

2 Program 09.45 - Resultatrapport från pilot-JiM, Lillemor Dahlgren, Nationella sekretariatet för genusforskning 11.15 - Rast 11.30 - Normmedvetna och jämställda arrangemang, Helena Lundgren, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 11.50 - Länsstyrelserna, Sara Lhådö 12.40 - Könsneutralitet och könsmedvetenhet 12.50- Lunch 13.50 - Dilemman om prioriteringar, aktiviteter och engagemang 14.45 - Samverkan 15.00 - Fikapaus 15.10 - Fler dilemman 15.50- Tack för idag!

3 Resultatrapport

4 Välkomna till nätverksträff JiM, 27 maj 2015 i Göteborg Lillemor Dahlgren, verksamhetsledare

5 Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet inom akademin och i samhället som helhet

6 GenusforskningJämställdhet Kommunikation Sekretariatet är organiserat i två kärnområden – genusforskning och jämställdhet – med den tvärande funktionen kommunikation. NIKK JiM ESF

7 Resurser Genuslistan Databasen Gena Databasen Greda Databasen JÄMDA en e-postlista för utbyte av information om t ex arrangemang och publikationer. Listan kan även användas till att ställa frågor, med anknytning till genusforskning. samlar in och förmedlar kunskap om politik och praktik, fakta och forskning på jämställdhetsområdet – i ett nordiskt perspektiv och till en bred grupp av intressenter svenska doktorsavhandlingar inom kvinno-, mans- och genusforskning genusforskare litteratur om både jämställdhetsintegrering och jämställdhet i bredare mening

8 FAKTA: Jämställdhet Jämställdhetsintegrering Teori Ordlista Viktiga årtal LAGAR OCH RÄTTIGHETER: Lagstiftning Konventioner POLITIK: Jämställdhetspolitik Myndigheters uppdrag Jämställdhet i partipolitik CEMR-deklarationen AVHANDLINGAR OM JÄMSTÄLLDHET AKTUELLT: Nyheter Jämställdhet i media Krönikor Lediga jobb Kalender Nyhetsbrev SÅHÄR GÖR DU: Praktiska exempel Verktygslåda Föredrag Filmer VEM GÖR VAD? en databas som ger dig information om jämställdhetsarbete runt om i landet

9 Nationella sekretariatet för genusforskning GÖTEBORGS UNIVERSITET

10 Vi som arbetar i JiM Lillemor Dahlgren verksamhetsledare Magdalena Lindroth projektassistent Sebastian Källstrand projektassistent Karin Bengtsson projektsamordnare Boel Kristiansson projektsamordnare Mikael Almén projektsamordnare Deepati Forsberg projektsamordnare från och med augusti … och Klara Regnö utredare från och med mitten av augusti

11 ORD ELLER MENING ATT PRATA OM! Återrapportering av JiM 2013-2014

12 Lärdomar från arbetet 2013-2014 Baserat på… 18 myndigheters rapporter Stödverksamhetens erfarenheter Utvärderingar

13 Myndigheternas rapporteringar Analys och reflektion utav en stor del av sekretariatets medarbetare Kort tid (från sista mars till 18 maj)

14 En samlad och övergripande analys Varken lyfter eller hänger ut enskilda myndigheters arbete Fokuserar på gemensamma nämnare och generella slutsatser

15 Populärversion 2015 Påbörjad process med populärversion Inspiration Konkreta råd och verktyg Presentation av myndigheternas insatser

16 En unik satsning Upplägget unikt Stort engagemang (frivilligheten) Av internationellt intresse Bäst med piloter som vill flyga

17 Stödets placering I brist på annan, självklar, aktör Vinster: Forskningen (störa, kritiskt granska, skapa dålig stämning) Bidra till förflyttning från åsikt/attityd till kunskapsfråga Bro mellan forskning och praktik, praktik och forskning

18 Förutsättningarna för JiM 2013-2014 Kort tidsperspektiv = mer fokus på vad som är görbart snarare än mest angeläget Kort startsträcka och begränsade resurser för stödet i uppstarten

19 Det direkta stödet till myndigheterna Alla myndigheter har använt sig av stödet (olika omfattning) Utvärderingarna visar överlag att myndigheterna är nöjda med stödet Ser inget samband mellan tidigare (o)erfarenhet och hur mycket stödet använts Många myndigheter uppger att de önskar att de använt stödet mer än de faktiskt gjorde under planeringsåret Stora krav på stödet utifrån myndigheternas olika förutsättningar (sakområden, storlek, förkunskaper, etc.)

20 Förväntningar på stödet Skräddarsytt stöd och sakkunskap Lösa perspektivträngseln Presentera färdiga lösningar (ibland) Direkt stöd inne på myndigheterna

21 Ledningsförankring På många sätt avgörande för utvecklingsarbetet Stödet träffade 15 av de 18 ledningsgrupperna det första året Åtta ledningsgrupper genomförde rekommenderad heldag Närhet till ledningen avgörande – samordnare i ledningsgrupp eller regelbundna avstämningar Organiseringen och placeringen strategiskt viktig Ett tecken på sämre förankring i ledningen: Handlingsplan och rapportering är skrivna som förslag till den egna ledningen

22 Kompetenshöjande insatser Svårt att ”träffa rätt” i både tid och innehåll Stort behov av kunskap Nödvändigt klargöra stödet respektive myndigheternas ansvar för hur den nya kunskapen omhändertas och omsätts i vardagen Utbildningarna hade behövs tidigare, men stödet var inte dimensionerat utifrån det behovet (och många myndigheter inte ”redo”)

23 Väldigt få myndigheter har nyttjat alla erbjudna platser på utbildningarna (totalt 46 platser per myndighet under 2014) Kompetenshöjande insatser

24 Erfarenhetsutbyten Nätverksträffar mycket uppskattade Gemensamt utbyte och lärande Särskilt uppskattat: träff med regeringskansliets myndighetshandläggare

25 Utvärderingar av stödverksamheten Generellt goda omdömen: Bäst betyg på engagemang Sämst på väl avvägt 83 procent nöjda med utbildningarna i sin helhet Bäst betyg på delaktigheten: 96 procent 92 procent ansåg utbildarnas kompetens god

26 Tidigare erfarenhet Nuvarande och tidigare satsningar inom området både på gott och ont: Negativt: ställer till det (”sitter” redan i organisationen, organiseras parallellt) Positivt: kunskap finns internt Endast tre myndigheter skriver i rapporterna att de inte har arbetat med jämställdhetsintegrering tidigare Endast tre myndigheter har inte någon skrivning i instruktionen Det är inte samma tre myndigheter

27 De jämställdhetspolitiska målen Stora svårigheter att förhålla sig till – behöver brytas ned (Hur kan stödet bidra mer?) Rapporteringarna saknar i stort problematiseringar och identifierad ojämställdhet ”Det har blivit bättre/ökat/minskat” (Än vad?) ”Vi har sett könsskillnader” (Vilka?)

28 Kartläggningar och analyser Nödvändig grund för arbetet, men… Kan vi kartlägga bort ojämställdheten? Hur tar vi steget vidare från kartläggning/analys till faktiskt förändringsarbete?

29 En orättvis bild Myndigheternas rapporteringar ger inte alltid en rättvis bild av det stora förändringsarbete som vi vet pågår Hur kan stödverksamheten följa utvecklingen på bästa sätt? Vilken form av återkoppling önskar myndigheterna?

30 Stimulansmedel Som pilotmyndighet fanns möjlighet att få stimulansmedel för insatser under 2014 Flera myndigheter lyfter det som positivt att arbetet nu ska ske utifrån ram Tillfälliga särskilda medel förstärker ”projektbaserat” arbete Kan bli extra utmaning i övergången

31 Varningsklockor Personbundenhet Attityd-/åsiktsfråga snarare än kunskaps- och styrningsfråga Organisationsförändringar som oförenliga med arbetet snarare än möjligheter för arbetet Organiseras som projekt/tillfälligt uppdrag

32 Möjligheter Glöm inte redan pågående eller tidigare arbete inom området Organisera inte parallellt/sidordnat Koppla nära ledningen och placera samordning strategiskt Använd stödet och tillgängliga resurser Kommunicera arbetet internt och externt Se till att ha kunskap och stöd även internt Lås inte planen bara vid vad som ter sig görbart idag – lämna utrymme för lärande utveckling och flexibilitet Problematisera! Koppa till uppdrag i instruktion, etc.

33 Frågor?

34 Tack!

35 Normmedvetna och jämställda arrangemang

36 Länsstyrelserna

37

38 Länsstyrelsens jämställdhetsuppdrag Har regeringens uppdrag att bedriva, samordna och stödja det övergripande arbetet med jämställdhetsintegrering på regional nivå Ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen i länet Integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns samt flickor och pojkars villkor inom olika samhällsområden Genomgående presentera och analysera individbaserad statistik med kön som övergripande indelningsgrund Vid Länsstyrelsen ska det finnas en särskild sakkunnig för frågor om jämställdhet Förordning med länsstyrelseinstruktion (2007:825)

39 Länsstyrelserna – en del av svensk jämställdhetspolitik Jämställ.nu Strategi för jämställdhets- integrering i Regerings- kansliet Ett utvecklings- program för myndigheter Stöd till jämställdhets- integrering på regional nivå Insatser för att samla och sprida erfarenheter och kunskap om praktiskt arbete med jämställdhets- integrering Länsstyrelserna JiM

40 Jämställdhetspolitikens genomslag Kunskap Stöd till jämställdhetsintegrering Samordning Helhetssyn

41 Regeringens stöd till jämställdhetsintegrering på regional nivå Myndigheter på regional nivå – Stöd jämställdhetsintegrering, utbildningar, nätverk, erfarenhetsutbyte... Kommuner – Stöd jämställdhetsintegrering, deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män, verksamhetsutveckling… Regionala aktörer – Stöd jämställdhetsintegrering, RUS, EU-program, jämställd tillväxt…

42 Vad gör Länsstyrelserna? Stöd jämställdhetsintegrering Kompetensutveckling Stöd till regionala aktörer Samordnar sakområdet genom nätverk Kunskapsunderlag Könsuppdelad statistik Läs mer om vårt uppdrag och jämställdhetsarbete på jämställdalän.sejämställdalän.se och jämställ.nu

43

44 Integrering på myndigheten

45 Könsneutralitet - könsmedvetenhet ArenaUtmaning AkademinMeritokrati KultursektornKvalitet RättsväsendetObjektivitet SkolväsendetAlla bemöts lika

46 Lunch

47 Dilemman

48 Dilemma: Framtida aktiviteter Svårt att planera in aktiviteter för 2017 och 2018 eftersom vi ska börja med en kartläggning. Hur tar vi hand om alternativt aviserar osäkerheten i handlingsplanen? Vi kan bara specificera kartläggningsaktiviteterna. Inte utvecklingsaktiviteterna, eftersom vi inte vet vad kartläggningarna kommer att visa. Det blir tämligen hypotetiskt, men så måste det väl vara.

49 Dilemma: Prioriteringar Vi måste prioritera och hitta vilka åtgärder som är mest relevanta och kan få störst genomslag. Relationen mellan ambitionsnivå och resurser. Var ska vi börja när vi arbetar med jämställdhetsintegrering? Vi är en liten myndighet vilket gör att vi måste prioritera och göra sådant där vi får maximal påverkan. Vi har flera olika avnämare med olika perspektiv och behov. Arbetsgivare, studenter, utbildningssamordnare. Vilken målgrupp ska vi prioritera? Vi har identifierat flera områden som vi skulle vilja arbeta med och behöver välja ut något eller några som vi börjar med. Vad har andra myndigheter tagit hänsyn till när de gjort sin avgränsning?

50 Lätt Stor effekt 1 2 3 4 Svår Liten effekt Gradering

51 Dilemma: Engagemang Hur får vi gehör i organisationen för uppdraget? Hur skapar vi en förståelse för att jämställdhetsintegrering berör vår verksamhet och kan innebära förändringar i vårt arbetssätt. Alla tycker det är bra men berör det mig? Vi ser bara koppling till ett av de jämställdhetspolitiska målen, hur motiverar vi organisationen att jobba med alla när de andra känns så ”off”? Hur får vi med alla på tåget? Tips och råd mottages tacksamt på hur vi kan få folk att ”bry sig” när det finns så oändligt många andra möten att gå på och andra arbetsuppgifter osv. Vi ser det som en utmaning att konkretisera och inte bara prata om sånt som alla tycker låter bra men inga vet hur de ska omsätta i praktiken.

52 Nätverk = det totala mönstret av relationer inom en grupp av organisationer som agerar i syfte att nå gemensamma mål (Nationalencyklopedin)

53 Nätverksgrupper Arbetsmarknad / Tillväxt Arbetsförmedlingen Arbetsmiljöverket* Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Tillväxtverket* Myndigheten för yrkeshögskolan Kultur Statens konstråd Statens kulturråd Konstnärsnämnden* Riksutställningar Musikverket* Boverket Sametinget Hälsa / Sjukvård Socialstyrelsen Folkhälsomyndigheten Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Livsmedelsverket* Inspektionen för vård och omsorg Internationella insatser/ 1325 Folke Bernadotteakademin SIDA Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Försvarsmakten* Kriminalvården Servicekontor Skatteverket* Försäkringskassan* Migrationsverket Pensionsmyndigheten* Rättsväsende Brottsförebyggande rådet Brottsoffermyndigheten Diskrimineringsombudsmannen Statens institutionsstyrelse* Sveriges domstolar Åklagarmyndigheten Forskning CSN* Universitets- och högskolerådet Universitetskanslersämbetet Verket för innovationssystem (VINNOVA) Vetenskapsrådet* Barn och utbildning Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor* Statens skolinspektion Statens skolverk*

54 Temaområden för samverkan Bidragsgivning Tillsyn Bemötande Kommunikation Hbtq Mäns våld mot kvinnor Maskulinitet Analys

55 Fler dilemman Brist på jämställdhetskompetens Riktade insatser Intersektionalitet Indikatorer Öppna bord Kvalitativ eller kvantitativ jämställdhet?

56 Viktiga datum 2015 1 sepWorkshop om styrdokument JiM 2 2 sepTräff med myndighetshandläggare JiM 2 3 sepTräff med myndighetshandläggare JiM 1 8 sepJämställd kommunikationalla 1 oktHandlingsplan klarJiM 1 2 novHandlingsplan klar JiM 2 26 novNätverksträff alla

57 www.jamstall.nu/jim Lösenord: integrering

58 Tack för idag! Mikael Almén Nationella sekretariatet för genusforskning Telefon: 070-876 94 21 Mail: mikael.almen@genus.gu.se Karin Bengtsson Nationella sekretariatet för genusforskning Telefon: 076-622 92 44 Mail: karin.bengtsson@genus.gu.se


Ladda ner ppt "JiM NÄTVERKSTRÄFF 27 maj 2015. Program 09.45 - Resultatrapport från pilot-JiM, Lillemor Dahlgren, Nationella sekretariatet för genusforskning 11.15 -"

Liknande presentationer


Google-annonser