Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EUropean Masters in Inclusive Education Inclusive Education For All.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EUropean Masters in Inclusive Education Inclusive Education For All."— Presentationens avskrift:

1 EUropean Masters in Inclusive Education Inclusive Education For All

2 EUropean Masters in Inclusive Education Studieutvecklingsprogram inom ramen för SOKRATES ERASMUS juli 2001 – augusti 2005, med stöd av Europeiska Kommissionen och Österrikiska Utbildningsdepartementet, koordinerat av Institutet för Inkluderande Utbildning, Linz på Pedagogiska akademin i Nordösterrike.

3 EUropean Masters in Inclusive Education Disposition  inkluderande pedagogik  projektmål  målgrupper  yrkesområden  läroplan/ curriculum  akademisk examina  grundkompetens  metoder  modulstruktur  modulinnehåll  partner

4 EUropean Masters in Inclusive Education Inkluderande pedagogik “It’s normal to be different.” “Det er normalt å være forskjellig.” “Lo normal es ser diferente.” “Màsznak lenni termèszetes.” “Es ist normal, verschieden zu sein.” “Het is normaal anders te zyn.”

5 EUropean Masters in Inclusive Education Inkluderande pedagogik “It’s normal to be different.” “Det er normalt å være forskjellig.” “Lo normal es ser diferente.” “Màsznak lenni termèszetes.” “Es ist normal, verschieden zu sein.” “Het is normaal anders te zyn.”

6 EUropean Masters in Inclusive Education Inkluderande pedagogik … skolorna skall ge plats åt alla barn, utan hänsyn till deras fysiska, intellektuella, sociala, emotionella, språkliga eller andra förutsättningar. Detta omfattar handikappade och begåvade barn, gatubarn och barnarbetare, barn från språkliga, etniska eller kulturella minoriteter samt barn från andra eftersatta eller marginaliserade områden eller befolkningsgrupper. betyder att (The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. para 3. UNESCO 1994) “It’s normal to be different.”“Es ist normal, verschieden zu sein.” “Màsznak lenni termèszetes.” “Het is normaal anders te zyn.”“Lo normal es ser diferente.”“Det er normalt å være forskjellig.”

7 EUropean Masters in Inclusive Education Inkluderande pedagogik … hur man kan ge lämpliga svar på det stora spektrumet av inlärningsbehov i formella och icke-formella utbildningserbjudanden. Huvudfrågan är inte hur man kan integrera elever i den allmänna skolan. Inkluderande pedagogik frågar sig hur utbildningssystemet kan ändras för att kunna handskas med heterogeniteten. Både lärare och elever skall kunna bemöta heterogenitet och se detta som en berikande utmaning snarare än ett problem. intresserar sig för (Overcoming Exclusion through inclusive Approaches in Education. A challenge and a vision. Conceptual Paper for the Education Sector, UNESCO 2001) “It’s normal to be different.”“Es ist normal, verschieden zu sein.” “Màsznak lenni termèszetes.” “Het is normaal anders te zyn.”“Lo normal es ser diferente.”“Det er normalt å være forskjellig.”

8 EUropean Masters in Inclusive Education Projektmål / syften påbyggnadsprogrammet modulerad magisterutbildning godkänd i hela Europa i överensstämmelse med Bolognaprocessen yrkeskvalifikation ”handledare för inkluderande processer“ akademiska kvalifikation masterexamen i inkluderande pedagogik/ Masters Degree in Inclusive Education

9 EUropean Masters in Inclusive Education Projektmål / syften flexibilitet kvalitet transparens internationalitet jämförlighet modulerat program (3 nivåer) Certificate (30 EC) Diploma (60 EC) Masters in Inclusive Education (90 – 120 EC)

10 EUropean Masters in Inclusive Education Målgrupper lärare ledareterapeuter administratörer lärare på lärarutbildningen andra

11 EUropean Masters in Inclusive Education Målgrupper grundläggande behörighet examen i pedagogik eller liknande examen på grundnivå (minst 180 EC) eller minst tvåårig yrkeserfarenhet inom relevant yrkesområde och tillräckliga akademiska kvalifikationer

12 EUropean Masters in Inclusive Education Yrkesområden institutionella verksamheter barnomsorg, förskola, skola, vuxenutbildning... andra verksamheter (NPOs, NGOs) boende, arbete, vidareutbildning, fritid, tekniskt stöd,... socialvård, hälso- och sjukvård, rehabilitering forskning och utveckling

13 EUropean Masters in Inclusive Education Läroplan/ Curriculum Förstå teorier Omsätta teorier Bidra till teori- bildning CORE OPTIONAL minst 30 EC Leda, planera, organisera och utvärdera O1 Inkludering och social-emotionell utveckling O2 Information and Communication Technology (ICT) and Assistive Technology (AT) – Del I / II O6 / O7 Mångkulturellt lärande O5 Inkluderande områden utveckla och evaluera – Del I / II O3 / O4 Individanpassad modul för avan- cerad professionalisering O8 andra möjliga moduler O9 … En skola för alla – Inkluderande i human- vetenskaplig diskurs ”Mångfald som värde“ – peda- gogisk fördjupning Forsknings- paradigm och -metoder Inkluderande peda- gogik i europeiska o. globala perspektiv C1C2C3C4 minst 7.5 EC Teoribaserad professionalisering genom praktik Från observation och beskrivning … till databaserad analys och kunskap (fältstudie, helst utomlands) TPP minst 15 EC 2 x minst 7.5 EC MASTER THESIS MT minst 30 EC

14 EUropean Masters in Inclusive Education Möjliga examina Master i Inclusive Education (90 – 120 EC) 4 obligatoriska moduler (minst 30 EC) 2 valbara moduler (minst 15 EC) fältstudie (minst 15 EC) Master Thesis (minst 30 EC) Certificate i Inclusive Education (minst 30 EC) Diploma i Inclusive Education (minst 60 EC) 4 obligatoriska moduler (minst 30 EC) 2 valbara moduler (minst 15 EC) fältstudie (minst 15 EC) 4 moduler, inklusive C1 och en obligatorisk modul till

15 EUropean Masters in Inclusive Education Grundkompetenser  professionell kunskap och förståelse  professionell attityd och uppfattning, professionella värderingar  professionell forsknings- och arbetskompetens  internationellt tänkande och agerande beträffande inkluderande pedagogik

16 EUropean Masters in Inclusive Education Metoder  föreläsningar, seminarium  inläsning av litteratur  analys av praktik  individuella och grupparbeten  internationellt samarbete  e-lärande  utlandsvistelse

17 EUropean Masters in Inclusive Education Modulstruktur  titel, nivå, författare, poäng  tillträdeskrav / förkunskaper  vetenskaplig betydelse och forskningsfrågor  modulens placering  syfte  kunskaper och kompetens  innehåll och struktur  omvandling av innehåll till läroområden och aktiviteter  bedömning, examination  litteraturlista

18 EUropean Masters in Inclusive Education Obligatorisk modul C1 En skola för alla – inkluderande i human- vetenskaplig diskurs (minst 7.5 EC)  mänsklig existens i ett socialt samhälle  ”från brist till kompetens-modellen”  från segregation till integration  från nuvarande praktik till inclusion  inclusion: individuella, sociala och kulturella aspekter (individ, familj, kommun, institution, samhälle)  inkluderande pedagogik för ett inkluderande samhälle

19 EUropean Masters in Inclusive Education Obligatorisk modul C2 ”Mångfald som värde“ – pedagogisk fördjupning (minst 7.5 EC)  teoribildning, pedagogikens socialhistoriska och institutionella förutsättningar  den samhälleliga funktionen av skol- och utbildningsväsendet  filosofiska aspekter och teorier för inkluderande pedagogik  lärarens personlighet och modellpåverkan på eleverna  könsdifferentiering och handikapp  etik och pedagogiskt handlande

20 EUropean Masters in Inclusive Education Obligatorisk modul C3 Forskningsparadigm och -metoder (minst 7.5 EC)  grunder och problem i den pedagogiska och socialvetenskapliga forskningen  forskningsparadigm i inkluderandekontexten  reflektions- och utvärderingsmodeller för arbetet och åtgärder för inkluderande verksamheter  metoder för vetenskaplig observation och analys  forskningsplanering och -organisation  utveckling och utvärdering av inkluderande koncept  dokumentation och spridning/ utbredning

21 EUropean Masters in Inclusive Education Obligatorisk modul C4 Inkluderande pedagogik i ett europeiskt och globalt perspektiv (minst 7.5 EC)  inkluderande ur ett jämförande pedagogiskt perspektiv  EU-kommissionens utsagor gällande inclusion  analys av ytterligare dokument (UNESCO, regeringens propositioner, nationella styrdokument...)  förutsättningar för och påverkan på utvecklingen av inkluderande i olika länder inom EU och annorstädes  närmare analys av ett inkluderande verksamhetsområde i ett internationellt samarbete

22 EUropean Masters in Inclusive Education Valbar modul O1 Leda, planera, organisera och utvärdera (minst 7.5 EC) allmän organisationsutveckling och managementteori  historisk och samtida utveckling av managementkoncept – nationellt och internationellt  strategiskt tänkande, marknadsföring  organisationsbeteende lärande organisation  koncept för kvalitetsutvärdering  kvalitetskriterier, -standard  personalutveckling, samarbete  ledande roll  metoder i organisationsutveckling

23 EUropean Masters in Inclusive Education Valbar modul O2 Inkludering och social-emotionell utveckling (minst 7.5 EC)  olika aspekter av och synsätt på iakttagelse av beteendeproblem  samband mellan utmanande beteenden och utmanande läromiljö, social kontext  stärkande arbete – ”resiliens“ (seghet, tålighet)  mobbning  kritisk analys av stöd- och åtgärdsprogram

24 EUropean Masters in Inclusive Education Valbar modul O3 / O4 Utveckling och utvärdering av inkluderande livs- och verksamhetsområden Del I: barndom och skoltid (minst 7.5 EC) Del II: ungdom och vuxen ålder (minst 7.5 EC)  barnomsorg, förskola  en skola för alla  adekvata didaktiska modeller och koncept för inclusion  samarbete  utbildning och yrke  att bli vuxen, sexualitet  livslångt lärande  deltagande i samhällslivet

25 EUropean Masters in Inclusive Education Optionales Modul O5 Mångkulturellt lärande (minst 7.5 EC)  kultur, kulturmedvetande, mångkulturalism och mångkulturellt lärande  strategier för att hantera fördomar och bygga upp gemensamma värderingar och uppfattningar  tvåspråkighetsteorier  succéhistorier om tvåspråkiga / mångkulturella skolor  åtgärdsprogram för skolmisslyckanden  planering, genomförande och utvärdering av mångkulturella aktiviteter i internationellt samarbete

26 EUropean Masters in Inclusive Education Valbar modul O6 / O7 Information and Communication technology (ICT) and Assistive Technology (AT) – Del I / II (minst 7.5 EC varje)  ICTs och ATs roll i inkluderande verksamhetsområden  tillgänglighet, användbarhet, universell design  kunskaper om Assistive Technology  utvärdering av produkter och tjänster  ICT och AT i pedagogiska verksamhetsområden – praktiska exempel  ICT och AT inom och utanför skolan

27 EUropean Masters in Inclusive Education Valbar modul O8 Individanpassad modul för avancerad professionalisering (minst 7.5 EC)  relevant ämne från studenternas professionella miljö  avtal mellan modulhandledare och elev gällande lärande (målsättning, examination, litteratur, arbetsplan)  individuell handledning i processen

28 EUropean Masters in Inclusive Education Valbar modul O9 / O10 Ytterligare valbara moduler (minst 7.5 EC varje) specifika moduler, med inriktning på  regionala aspekter och/eller  aktuell utveckling eller relevanta moduler om inclusion från andra masterprogram

29 EUropean Masters in Inclusive Education Teoribaserad professionalisering TPP Teoribaserad professionalisering i praktiken (minst 15 EC) ”att omsätta teorier“ betyder inom ramen för fältstudien  deltagande i inkluderande eller exkluderande verksamhetsområden  helst utomlands (åtminstone i internationellt samarbete)  observation och beskrivning  databaserad analys och syntes  kritisk reflektion av processen  dokumentation (Portfolio) och presentation  avtal om lärande (universitet, studenter och praktikplats)

30 EUropean Masters in Inclusive Education Master Thesis MT Master Thesis (minst 30 EC) skall visa att studenten  självständigt kan utveckla sina kunskaper och bedriva kritisk forskning kring aktuella vetenskapliga rön;  självständigt kan följa upp och kritiskt forska kring en fråga inom det inkluderande området;  kan sammanföra olika vetenskapliga, politiska och praktiska synsätt inom inkluderande pedagogik;  kan sätta sin nya forskningskompetens i förbindelser med sina personliga kunskaper och erfarenheter, för att utveckla en egen, professionell profil.

31 EUropean Masters in Inclusive Education Partner Norge Högskolen i Hedmark Kari Nes Harald Smedstad www.hihm.no

32 EUropean Masters in Inclusive Education Partner Ungern Eötvös Loránd Tudományegyetem Franz Schaffhauser Maria Réthy Csilla Schiffer www.elte.hu

33 EUropean Masters in Inclusive Education Partner Nederländerna Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Linus Cornelissen Willem Vinkenvleugel www.han.nl

34 EUropean Masters in Inclusive Education Partner Tyskland Universität zu Köln Walther Dreher Andrea Platte www.uni-koeln.de

35 EUropean Masters in Inclusive Education Partner Tyskland Universität Bremen Georg Feuser www.uni-bremen.de

36 EUropean Masters in Inclusive Education Partner Tyskland J.W.Goethe- Universität Frankfurt Helga Deppe www.uni-frankfurt.de

37 EUropean Masters in Inclusive Education Partner Storbritannien The University of Glasgow Louise Hayward Nicki Hedge www.gla.ac.uk

38 EUropean Masters in Inclusive Education Partner Spanien Universidad de Málaga Miguel López Melero www.uma.es

39 EUropean Masters in Inclusive Education Partner Österrike Pädagogische Akademie des Bundes in Wien Marianne Wilhelm Sonja Tuschel www.pabw.at

40 EUropean Masters in Inclusive Education Partner Österrike Pädagogische Akademie des Bundes in OÖ Ewald Feyerer Siegfried Kiefer www.phlinz.at

41 EUropean Masters in Inclusive Education Partner Ert land? Er högskola? Join the EUMIE community! http://eumie.phlinz.at? ? ? ?

42 EUropean Masters in Inclusive Education http://eumie.phlinz.at


Ladda ner ppt "EUropean Masters in Inclusive Education Inclusive Education For All."

Liknande presentationer


Google-annonser