Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tjänstemännens tjänstepension

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tjänstemännens tjänstepension"— Presentationens avskrift:

1 Tjänstemännens tjänstepension

2 Tjänstemännens tjänstepension
ITP 1 ITP 2 ITP planen innehåller två avdelningar ITP1 & ITP2. ITP2 , den gamla planen kom till 1960 och är en förmånsbestämd plan. Innehåller 2 ålderspensioner, en efterlevandepension och en sjukförsäkring. Planen ger även möjlighet till vissa val. ITP1, den nya planen kom till 2007 och är en premiebestämd plan. Innehåller 1 ålderspension med ett antal valmöjligheter och en sjukförsäkring.

3 Två pensionsplaner Förmånsbestämd ITP 2 Premiebestämd ITP 1
Tjänstemän födda och tidigare. Premiebestämd ITP 1 Tjänstemän födda och senare. Tiotaggare efter överenskommelse med arbetsgivaren. Anställda hos arbetsgivare som fått godkännande att tillämpa nya planen för samtliga. Privatanställda tjänstemän som omfattas av kollektivavtal inom PTK-området omfattas av ITP planen. Huvudregel: ITP 1 omfattar den som är född 1979 eller senare, medan ITP2 omfattar den som är född 1978 eller tidigare. Undantag: De arbetsgivare som tecknar ITP efter den 25 april 2006 kan tillämpa ITP1 även för anställda som är födda 1978 eller tidigare. Tjänsteman med inkomst över 10 inkomstbasbelopp kan komma överens med sin arbetsgivare om att tillämpa ITP1 istället för ITP2. Man omfattas av kollektivavtalet från 18 års ålder

4 Förmånsbestämd ITP 2 Försäkringar för anställd med ITP 2
Ålderspension Familjepension ITPK Sjukpension Premiebefrielse Förmåner och premier baseras på Fast årslön (månadslön × 12,2). Lönetak 30 inkomstbasbelopp.

5 Förmånsbestämd ITP 2 30 IBB 20 IBB 7,5 IBB ITP2 32,5 % ITP2 65 %
Allmän pension Man omfattas av den förmånsbaserade ålderspensionen, månaden efter att man fyller 28 år. Ålderspensionen räknas ut i procent av den pensionsmedförande lönen. Det sker med olika procentsatser för olika inkomstskikt. Ålderspension

6 För full ITP 2 krävs 360 månader
Godkänd tid När man arbetar och har ITP2. När man är sjuk. Tid med föräldrapenning. För att man ska få oreducerad ålders- och familjepension från ITP2 krävs en pensionsgrundande tjänstetid på 360 månader, dvs 30 år. Man får tillgodoräkna sig tjänstetid från och med månaden efter det man fyllt 28 år. Hur mycket tjänstetid man har (beräknat) står redovisat på värdebeskedet från Collectum.

7 Förmånsbestämd ITP 2 30 IBB 20 IBB 7,5 IBB
Förmånstagare - make/a, barn 20 år Livsvarig pension ITP2 16,5 % 20 IBB Möjlighet att avstå framtida premier Förstärka ITPK ITP2 32,5 % 7,5 IBB Omställnings- pension ITP:s familjepension betalas ut på lön över 7,5 inkomstbasbelopp till änka, änkling, registrerad partner och barn. Sambo kan inte vara förmånstagare. Familjepensionen betalas ut livsvarigt till änka, änkling. Barn får familjepension till och med den månad de fyller 20 år. Familjepensionen gäller även om den avlidne var äldre än 65 år om han/hon innan pensioneringen haft en lön över 7,5 ibb. Avstående familjepension Den försäkrade har möjlighet att avstå från framtida intjänande av familjepension. Den familjepension som redan är intjänad finns dock kvar i försäkringen. Premien som inte längre betalas för familjepensionen betalas istället till en förstärkt ITPK-pension. Avstående görs på separat blankett till Collectum. Görs ett avstående gäller det för all framtid! Familjepension

8 ITPK Ålderspension Premiebestämd – 2 % av pensionsmedförande lön.
Placeras i traditionell försäkring eller fondförsäkring. Traditionell försäkring Fondförsäkring Garanti Avgift Inga garantier. Hög risk. Låg risk. Avgift ITPK är en premiebestämd pension som man omfattas av från 28 år ålder. Premien är 2% av den pensionsmedförande lönen. Man får själv välja hur pengarna ska förvaltas och hur försäkringen ska se ut. Har man inte gjort ett val kan man när som göra det hos Collectum som är administratör. Hur ska premien förvaltas? Traditionell försäkring: Försäkringsbolaget bestämmer hur premien ska placeras i aktier, räntebärandevärdepapper och/eller fastigheter. Ibland kan man själv påverka hur riskfyllt premien ska placeras. Försäkringsbolaget garanterar att man får en viss lägsta pension. Denna garanti kan vara utformad på olika sätt. Pensionens storlek beror på: Hur mycket pengar som betalats in Hur bra pengarna har förvaltats Vilka avgifter bolagen tar ut för att administrera försäkringen Fondförsäkring: Vem ska förvalta pengarna? Något av de upphandlade bolagen Allt själv eller en del till din familj? Återbetalningsskydd? Familjeskydd?

9 Vad händer om jag väljer? (ITPK och ITP1)
Återbetalningsskydd Familjeskydd Om jag inte gör ett val … vad innebär det då? Val 3: Allt själv eller en del till de närmaste? Återbetalningsskydd: I ITP 1 finns inget obligatoriskt skydd till efterlevande. Man kan dock välja ett återbetalningsskydd. Att teckna återbetalningsskydd kan passa den som har barn, är gift, sambo eller registrerad partner. Pensionens storlek till de efterlevande motsvarar värdet av inbetalda premier som man själv inte hunnit få utbetalda som pension. Återbetalningsskyddet minskar den egna pensionen till en viss del eftersom man inte får några arvsvinster. Återbetalningsskyddet kan bara läggas till innan pensionen börjar betalas ut. Familjeskydd: Familjeskydd är en tidsbegränsad efterlevandepension som kan passa den som har barn, är gift, sambo eller registrerad partner.

10 Använda en del av premien till ett familjeskydd?
Välj 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp. Välj utbetalningstid på 5, 10, 15 eller 20 år. Beloppet betalas ut till Make/maka eller sambo eller Barn, oavsett ålder. Familjeskyddet betalas ut till de närmaste om man avlider före 65 år. Det betalas ut månadsvis under vald utbetalningstid från och med månaden efter dödsfallet. I ITP valet väljer man dels försäkringsnivå (1, 2, 3 eller 4 pbb) dels under hur lång tid beloppet ska betalas ut (5, 10, 15 eller 20 år). Utbetalningstid av familjeskyddet kan som längst vara till dess att man skulle fyllt 70 år. Ex. Tecknas familjeskyddet av en som är 55 år, är längsta möjliga valbara utbetalningstid 15 år. Premien för familjeskydd dras från ITPK eller ITP 1-premien. Om man väljer familjeskydd blir den egna ålderspensionen lägre.

11 ITPK:s historia syns i ditt årsbesked
ITPK upphandling UITPK ITPK val ITPK skapades i samband med att ITP planen ändrades år 1977. Sparandet skedde i början endast i Alecta. Premierna placerades i något som i dag kallas för ITPK i ursprunglig form. 1990 fick privattjänstemännen en möjlighet att själv välja hur ITPK försäkringen skulle se ut. 1994 blev det även möjligt att välja fondförsäkring. 2007 upphörde intjänandet i ursprunglig ITPK. Premier går istället till en traditionell försäkring som ger garanterat belopp och värdeförändring. 2008 började flytträtt av redan placerat kapital att gälla. Man kan därmed flytta allt ITPK-kapital (även ursprunglig ITPK) mellan de upphandlade bolagen. Även från fondplacering till trad eller tvärtom.

12 ITP 1 Födda 1979 och senare. Premiebestämd.
ITP 1-val – välja förvaltning för hela tjänstepensionen. ITP 1 - ITP-val. Placera hela ITP-kapitalet. Med premiebestämd menas att kostnaden/premien är fastställd – storleken på förmånen avgörs av hur placeringen har gått.

13 Hur mycket pengar handlar det om?
Din arbetsgivare betalar 4,5 procent på lön upp till kr/månad. 30 procent på lön över kr/månad. Exempel: tjänar du kr i månaden får du 4,5 % på kr = kr 30% på kr = kr Totalt kr/mån

14 ITP 1-valet – hur mycket pengar på ett år?
Månadslön: Arbetsgivaren betalar per år: kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor

15 ITP 1-valet Traditionell placering – 50 % av premien.
Valfri placering – övriga 50 % av premien. Återbetalningsskydd. Familjeskydd. Valet görs i två steg: 50% måste placeras i en traditionell pensionsförsäkring. 50% kan du placera lite friare. Du kan välja traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring. Du kan dessutom dela upp den i två delar. Som mest kan du alltså välja tre olika bolag. Vad är en traditionell försäkring? Väldigt enkelt förklarat kan man säga att en traditionell försäkring ger en garanterad återbäring och du överlåter till försäkringsbolaget att placera för att få ut en högre vinst/avkastning. I en fondförsäkring har du inte någon garanti men däremot kan du påverka placeringen själv. Traditionell försäkring: Alecta / AMF / Folksam /Skandia Liv Fondförsäkring: AMF / Danica / SPP / SEB Trygg Liv / Swedbank Försäkring Valet görs på blankett eller på collectum.se Valbekräftelse skickas hem till din hemadress.

16 Om du inte väljer Traditionell försäkring.
Du har inget återbetalningsskydd och/eller familjeskydd. Du kan när som helst ändra dig och göra ett val. Om du har haft ITP tidigare och gjort ett val så kvarstår det valet. From 1/ gäller obligatoriskt omval, är ditt gamla val inte ett valbart alternativ längre uppmanas du att välja om. Görs inget val placeras pengarna i ickevalsalternativet.

17 Vem får pengarna? Återbetalningsskydd och familjeskydd.
Make, maka, registrerad partner eller sambo. Barn oavsett ålder. Det generella förordnandet i återbetalnings- och familjeskyddet kan ändras men enbart inom en viss krets: Make/maka eller tidigare make/maka Sambo eller tidigare sambo Registrerad partner eller tidigare registrerad partner Barn, styvbarn eller fosterbarn

18 Bra att veta om kapitalflytt
Du flyttar tidigare intjänade pengar. När du flyttar din nuvarande ITP gäller det även framtida inbetalningar. Fondförsäkring: hur ofta du vill. Traditionell försäkring: en gång om året. Om du flyttar en aktiv försäkring så gäller det även framtida inbetalningar. Flytt av traditionell försäkring tar upp till 4 månader. Flytt av fond tar upp till 2 månader. Flytten görs på blankett eller på collectum.se. Besked ges om värde på intjänat kapital. Tio dagar på dig att avbryta flytten.

19 Kompletterande premier – ITP 1 och ITPK
Extra pensionsavsättning. Aktiv ITP 1 eller ITPK. Löpande eller engångspremie. Fast summa eller procent av lön. Obligatorisk premiebefrielseförsäkring på löpande premier. Hälsoprövning krävs vid löpande premie Gäller efter att man har fyllt 25 år Vid engångspremie krävs inte en aktiv anställning. Endast vid löpande kompletterande premie Collectum tar ut en avgift av den anställde som är 1 % av den förmedlade kompletterande och ordinarie ITP 1-premien, totalt upp till maximalt 450 kronor per år. Avgiften på 1 % har inte någon max summa för ITPK.

20 Ersättningar vid sjukdom
80 % 90 % 30 IBB 77,6 % 77,6 % 80 % 90 % ITPs sjukpension 32,5 % 20 IBB Sjuklön 80 % Sjuklön 90 % ITPs sjukpension 65 % Från arbetsgivaren ITPs sjukpension 10% Från Alecta 7,5 IBB Sjuklön 10 % ITPs sjukpension 10 % Lön Sjuklön 80 % Sjukpenning 77,6 % ITPs sjuk-pension 15 % K A R E N S D G När man har varit sjuk i tre månader upphör rätten till kollektivavtalad sjuklön och istället får man ITP:s sjukpension som en komplettering till sjukpenningen. Sjukpensionen betalas ut av Alecta. Rätt till sjukpension från ITP: Från 18 år Arbetsoförmögen p g a av sjukdom till minst 25% och får sjukpenning från försäkringskassan. Har varit sjuk i 90 dagar i följd eller mer än 105 sjuklönedagar under de senaste 12 månaderna Sjukpensionen beräknas på olika löner ITP1 : Beräknas på den genomsnittliga pensionsmedförande lönen 12 månader bakåt ITP2: Sjukpension beräknas på den gällande årslönen. Premiebefrielseförsäkring ITP1: Inträder från dag 15 och gäller även vid föräldraledighet (även s k VAB). ITP2: Inträder från och med månaden efter 90 dagars sjukdom. 72,75 % Sjuk- eller aktivitets-ersättning 64 % Från arbetsgivaren Från Försäkringskassan Dag 2_14 15_90 91_360 361_365 366

21 Tjänstegrupplivförsäkring TGL
ett skattefritt engångsbelopp vid dödsfall 6 pbb 3 pbb TGL är ett inkomstskattefritt engångsbelopp som utbetalas om den försäkrade tjänstemannen avlider före pensioneringen. För att försäkringen ska gälla med fulla belopp så krävs det att man har en ordinarie tjänstetid på minst 16 timmar/vecka. Är arbetstiden minst 8 timmar men mindre än 16 timmar/vecka gäller TGL med halv ersättning. 55 år 64 år Om den försäkrade vid dödsfallet fyllt Grundbelopp i prisbasbelopp 18 men inte 55 6,0 55 men inte 56 5,5 56 men inte 57 …..osv 5,0 63 men inte 64 1,5 64 men inte 70 1,0 Om barnet vid den försäkrades död Barntillägg i prisbasbelopp Inte fyllt 17 år 2,0 Fyllt 17 men inte 19 år 1,5 Fyllt 19 men inte 20 år 1,0 Vem får pengarna? Generellt förmånstagarförordnande (om inget annat skrivits): Make/maka/registrerad partner Barn/barnbarn Föräldrar Särskilt förmånstagarförordnande – att ändra det generella förmånstagarförordnande Alt 1: Vidgar förmånstagarkretsen Alt2: Sambo till förmånstagare Alt3: En fysisk person som förmånstagare Alt 4: Återgår till det generella förmånstagarförordnande Alla tjänstemän bör skriva ett särskilt förmånstagarförordnande!

22 1% i avgift betyder att 20% av pensionskapitalet försvinner
Kollektivavtalet 1% i avgift betyder att 20% av pensionskapitalet försvinner ”Vanliga försäkringar” ”Fond i fond” Avgiften i ITP valet och traditionell försäkring ligger mellan 0,10 – 0,23 % av kapitalet. Utöver detta kan en kapitalförvaltningsavgift tillkomma. Avgiften i ITP valet och fondförsäkring ligger mellan 0,16- 0,3 % av kapitalet. Utöver detta kan det tillkomma fondavgifter. Collectum och konsumenternas försäkringsbyrå har bra jämförelser på sina hemsidor. En avgift utanför de upphandlade produkterna kan ligga på ca 2,5%

23 Vad gäller om arbetsgivaren inte har kollektivavtal?
Får jag en tjänstepension överhuvudtaget? Hur mycket ska den kosta arbetsgivaren? Vilka olika försäkringar ska tecknas? Vad händer om jag blir sjuk/föräldraledig? Vilka avgifter tas ut på tjänstepensionen?

24 Vilken information får du från Collectum?
Information om ITP 1-valet Ny anställning. Vid 25 år. Vid avslutad anställning. Årsbesked varje år Skickas ut till cirka 1,6 miljoner privat- anställda tjänstemän.


Ladda ner ppt "Tjänstemännens tjänstepension"

Liknande presentationer


Google-annonser