Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Övergångsbestämmelser detaljplan (lag om införande av miljöbalken)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Övergångsbestämmelser detaljplan (lag om införande av miljöbalken)"— Presentationens avskrift:

1 Övergångsbestämmelser detaljplan (lag om införande av miljöbalken)
10 a § Strandskydd inträder när en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10). Detta gäller även när en detaljplan för ett område som tidigare har omfattats av en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan. 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. 2. Äldre bestämmelser gäller för detaljplaneärenden som har inletts före den 1 januari 2010 och som avslutas genom antagande av planen före den 1 januari 2011.

2 Övergångsbestämmelser miljöbalken
Äldre bestämmelser gäller om ärendet inletts före 1 juli 2009.

3 Miljöbalken 7 kap 18 d § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. 18 e § Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses vid tillämpningen av 18 d § ett område som 1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden, 2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt, 3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften a) i eller i närheten av tätorter, d) vid Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, Oresjön eller Oreälven mellan Orsasjön och Skattungen, om det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse i området, och

4 Landsbygdsutveckling i ÖP (4:1 PBL)
Kommuner får utpeka områden för landsbygdsutveckling i ÖP, även genom ett tillägg till ÖP Med beaktande av strandskyddets syften Efter bred kartläggning/inventering av strandområdena En begränsad del av kommunens strandområden I samråd med grannkommuner I samverkan med medborgare, företag, intresseorganisationer ...men inte i eller i närheten av större tätorter!

5 Rekommendationer Hela länet Vättern

6 Utgångspunkter Jönköpings län Stränderna en viktig tillgång
Friluftsliv, turism och byggande En artrik miljö Syftet med att redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen i områden som har god tillgång till strandområden och där man kan bygga i viss utsträckning utan att strandskyddets syften åsidosätts. Tanken bakom det differentierade strandskyddet är att mer aktivt dra nytta av de konkurrensfördelar som ett läge nära vatten kan innebära för boende och vissa verksamheter.

7 Utgångspunkter Andel av byggandet utanför tätort som skett inom 100 m strandskydd mellan åren (SCB) För Vättern gäller att områden för landbygdsutveckling får pekas ut om det INTE råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse i området.

8 Utgångspunkter Projekt strandnära boende
Mataffär viktigast följt av kollektivtrafik, post/bank, fritidsaktiviteter, skola och förskola 3/4 vill inte ha mer än 20 minuter med bil till en större tätort

9 Enkät glesbygdsverket
Livsmedel Sjukvård Polis Post- och bankservice Skola och barnomsorg

10 Riktlinjer Området ska vara lämpligt för utveckling av landsbygden
Det ska vara av allmänt intresse att området tas i anspråk Endast en begränsad del av en kommuns sjöar och vattendrag får pekas ut Utpekade områden får endast ha en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften i eller i närheten av tätorter. Det kan till exempel handla om etablering av en turistanläggning för en verksamhet där tillgången till stränder är en förutsättning eller åtminstonde en avsevärd fördel.

11 Riktlinjer Vid utpekande av LIS områden måste alltid hänsyn tas till strandskyddets syften

12 Översiktsplanen Har en nyckelroll för att en lokal och regional prioritering, anpassning och redovisning av strandskyddet ska kunna ske. Ska pekas ut i kommunomfattande översiktsplan endast i särskild fall är det ok med en fördjupning, då ska kommunen vissa att några andra områden inte är aktuella.

13 Riktlinjer Vad är landsbygd?
Landbygdsprogrammet och Glesbygdsverket Områden med mer än 5 minuters bilresa från tätort med mer än 3000 invånare. Många olika definiioner av landsbygdsutvecklingIngen definition av landsbygdsutveckling som ska vara gällande, bedömmas lokalt från fall till fall.

14

15 Riktlinjer Den orörda stranden är en tillgång för bland annat besöksnäringen, friluftsliv och närrekreation. .

16 Riktlinjer Områden för LIS; bostäder
Stärka någon av följande servicefunktioner: Skola, barn- och äldreomsorg Dagligvaruhandel och drivmedelsförsäljning Kollektivtrafik och annan infrastruktur

17 Riktlinjer LIS-områden för övriga verksamheter
Strandkontakten ska vara en avsevärd fördel Verksamheten ska ge långsiktiga positiva sysselsättningseffekter

18 Riktlinjer Områden som är olämpliga att peka ut som LIS-områden:
Områden i eller i närheten av stora tätorter Opåverkade strandnära områden Skyddade områden Natura 2000 (undantaget vatten) Inventera läget –Hur ser det ut

19 Riktlinjer Områden där större krav/särskild hänsyn ska tas inför ett utpekande: Särskilt värdefulla vatten RI natur och friluftsliv 3 kap. Verksamheter i anslutning till Natura 2000-områden Inventera läget –Hur ser det ut

20 Riktlinjer Övrigt att ta hänsyn till vid utpekande av LIS
Långsiktigt hållbart samhälle Infrastruktur, VA Vattenskyddsområden Översvämnings-, ras- och skredrisk MKN vatten RI -övriga Andra allmänna intressen till exempel kulturmiljövärden, jord- och skogsbruk Inventera läget –Hur ser det ut

21 Riktlinjer Utvidgat strandskydd?

22 Innehåll i Översiktsplanen
Underlag Kommunens tillgång på stränder och bebyggelsetrycket. Strändernas kvantitet och kvalité Vad vill kommunen

23 Innehåll i Översiktsplanen
Förutsättningarna för landsbygdsutveckling Regionala och lokala landsbygdsprogram Vad vill kommunen

24 Innehåll i Översiktsplanen
Natur Ett underlag som presenterar naturvärdena Regionala underlagsmaterialet Det enskilda området behöver i senare planeringsskeden kompletteras med naturinventeringar. Vad blir konsekvenserna?

25 Innehåll i översiktsplan
Friluftsvärden Regionalt underlag saknas Nyttja lokal kunskap Tillgänglighet, förutsättningar, kvalité MKB – Översiktsplaner är sällan små områden på en lokal nivå – det är då en behovsbedömning ska göras. ÖP alltid MKB Fragmentering av stränder, risk för enskilda bryggor och installationer med ökad privatierins Allemansrättsligt tillgänglighet försvinner

26 Innehåll i Översiktsplanen
När kommunen beskriver och prioriterar mellan områden Kriterier för vilka områden som kan vara av intresse för landsbygdsutveckling Syftet med de utpekade områdena och på vilket sätt åtgärderna förväntas stärka serviceunderlag eller ge långsiktiga sysselsättningseffekter. Vad blir konsekvenserna?

27 Innehåll i Översiktsplanen
När kommunen beskriver och prioriterar mellan områden Olika områdens betydelse för att långsiktigt säkerställa strandskyddets syften Var och hur kommunen bäst kan tillgodose friluftslivets behov Hur kommunen avser tillgodose kravet på fri passage Hur biologisk mångfald kan främjas Vad blir konsekvenserna?

28 Innehåll i Översiktsplanen
Vilka konflikter som finns mellan strandskyddsintresset och andra intressen, samt kommunens prioriteringar. Vad blir konsekvenserna?

29 Innehåll i översiktsplanen
Hur kan kommunen bevara och utveckla vattenkontakten? Öppet landskapsrum med utsikt och utblickar Ramkvilla samhälle med service, kommunikationer, kulturmiljöer Bad- och båtplatser Jordbruk Golfbana Jordbruk, bete ”Orörd skog” Skogsområdena i söder ger närhet till skog och avskildhet. Potential som strövområde och med naturliga badplatser. Hallsnäs gård Skog

30 Innehåll i översiktsplanen
Konsekvensbeskrivning Vattendirektivet Översvämningsdirektivet

31 Handboken Reglernaom hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap MB ska tillämpas vid översiktsplanering så även vid utpekande av områden för landsbyggdsutveckling i strandnära lägen. En restriktivare syn bör gälla i fråga om områden som har stora värden för djur och växtlivet eller för allmänhetens friluftsliv.

32 Vättern Reglernaom hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap MB ska tillämpas vid översiktsplanering så även vid utpekande av områden för landsbyggdsutveckling i strandnära lägen. En restriktivare syn bör gälla i fråga om områden som har stora värden för djur och växtlivet eller för allmänhetens friluftsliv.

33 Synpunkter på rekommendationer?
Diskutera med bänkgrannen i 5 minuter Reglerna om ett differentierat strandskydd behöver utformas på ett sådant sätt att innehållet i översiktsplanen inte får karaktär av normgivning. Det ska vara ,möjligt att i det enskilda fallet, t.ex. att dispensärende, pröva om den sökta åtgärden ligger inom ett sådant område där lättnader i strandskyddet gäller. Ett underlag krävs dock för en sådan prövning! JMF. Riksintressen som enligt gällande regler ska anges i översiktsplanen. Översiktsplanen är vägledande vid kommande prövningar i enskilda ärenden. I det enskilda fallet ska det dock självstädigt prövas om den aktuella platsen ingår i ett område som är av riksintresse enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. Redovisningen kommer i likhet med andra delar av planen att utgöra ett beslutsunderlag inför kommande rättslillämpning.

34 Exempel – specificerade kriterier för urval
Tillgång till sjöar och stränder Områden av riksintresse Områden av stort värde för växt- och djurlivet Områden av värde för friluftslivet Bebyggelsetryck Översvämningsrisk I eller i närheten av tätorter Kommuninvånarnas syn Hänsyn till områden utpekade i vindkraftsplanen

35

36 Olofström s 16

37 Olofström s 16

38

39

40

41 Kriterier för landsbyggdsutveckling
Har er kommun jobbat med frågan och vad har ni kommit fram till för kriterier? Har du egna tankar kring lämpliga kriterier. Diskutera med bänkgrannen i 10 minuter. Reglerna om ett differentierat strandskydd behöver utformas på ett sådant sätt att innehållet i översiktsplanen inte får karaktär av normgivning. Det ska vara ,möjligt att i det enskilda fallet, t.ex. att dispensärende, pröva om den sökta åtgärden ligger inom ett sådant område där lättnader i strandskyddet gäller. Ett underlag krävs dock för en sådan prövning! JMF. Riksintressen som enligt gällande regler ska anges i översiktsplanen. Översiktsplanen är vägledande vid kommande prövningar i enskilda ärenden. I det enskilda fallet ska det dock självstädigt prövas om den aktuella platsen ingår i ett område som är av riksintresse enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. Redovisningen kommer i likhet med andra delar av planen att utgöra ett beslutsunderlag inför kommande rättslillämpning.

42 Läget i kommunerna Håller ni på eller har ni tankar på att behandla LIS-frågan i ÖP? Reglerna om ett differentierat strandskydd behöver utformas på ett sådant sätt att innehållet i översiktsplanen inte får karaktär av normgivning. Det ska vara ,möjligt att i det enskilda fallet, t.ex. att dispensärende, pröva om den sökta åtgärden ligger inom ett sådant område där lättnader i strandskyddet gäller. Ett underlag krävs dock för en sådan prövning! JMF. Riksintressen som enligt gällande regler ska anges i översiktsplanen. Översiktsplanen är vägledande vid kommande prövningar i enskilda ärenden. I det enskilda fallet ska det dock självstädigt prövas om den aktuella platsen ingår i ett område som är av riksintresse enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. Redovisningen kommer i likhet med andra delar av planen att utgöra ett beslutsunderlag inför kommande rättslillämpning.


Ladda ner ppt "Övergångsbestämmelser detaljplan (lag om införande av miljöbalken)"

Liknande presentationer


Google-annonser