Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Övergångsbestämmelser detaljplan (lag om införande av miljöbalken) 10 a § Strandskydd inträder när en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Övergångsbestämmelser detaljplan (lag om införande av miljöbalken) 10 a § Strandskydd inträder när en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan."— Presentationens avskrift:

1 1 Övergångsbestämmelser detaljplan (lag om införande av miljöbalken) 10 a § Strandskydd inträder när en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10). Detta gäller även när en detaljplan för ett område som tidigare har omfattats av en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan. 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. 2. Äldre bestämmelser gäller för detaljplaneärenden som har inletts före den 1 januari 2010 och som avslutas genom antagande av planen före den 1 januari 2011.

2 2 Övergångsbestämmelser miljöbalken Äldre bestämmelser gäller om ärendet inletts före 1 juli 2009.

3 3 Miljöbalken 7 kap 18 d § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. 18 e § Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses vid tillämpningen av 18 d § ett område som 1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden, 2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt, 3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften a) i eller i närheten av tätorter, d) vid Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, Oresjön eller Oreälven mellan Orsasjön och Skattungen, om det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse i området, och18 d §

4 4 Landsbygdsutveckling i ÖP (4:1 PBL) Kommuner får utpeka områden för landsbygdsutveckling i ÖP, även genom ett tillägg till ÖP Med beaktande av strandskyddets syften Efter bred kartläggning/inventering av strandområdena En begränsad del av kommunens strandområden I samråd med grannkommuner I samverkan med medborgare, företag, intresseorganisationer...men inte i eller i närheten av större tätorter!

5 5 Rekommendationer Hela länet Vättern

6 6 Utgångspunkter Jönköpings län Stränderna en viktig tillgång Friluftsliv, turism och byggande En artrik miljö

7 7 Utgångspunkter Andel av byggandet utanför tätort som skett inom 100 m strandskydd mellan åren 2001-2005 (SCB)

8 8 Utgångspunkter Projekt strandnära boende Mataffär viktigast följt av kollektivtrafik, post/bank, fritidsaktiviteter, skola och förskola 3/4 vill inte ha mer än 20 minuter med bil till en större tätort

9 9 Enkät glesbygdsverket Livsmedel Sjukvård Polis Post- och bankservice Skola och barnomsorg

10 10 Riktlinjer Området ska vara lämpligt för utveckling av landsbygden Det ska vara av allmänt intresse att området tas i anspråk Endast en begränsad del av en kommuns sjöar och vattendrag får pekas ut Utpekade områden får endast ha en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften i eller i närheten av tätorter.

11 11 Vid utpekande av LIS områden måste alltid hänsyn tas till strandskyddets syften Riktlinjer

12 12 Översiktsplanen Har en nyckelroll för att en lokal och regional prioritering, anpassning och redovisning av strandskyddet ska kunna ske.

13 13 Riktlinjer Vad är landsbygd? Områden med mer än 5 minuters bilresa från tätort med mer än 3000 invånare. Landbygdsprogrammet och Glesbygdsverket

14 14

15 15 Riktlinjer Den orörda stranden är en tillgång för bland annat besöksnäringen, friluftsliv och närrekreation.

16 16 Riktlinjer Områden för LIS; bostäder Stärka någon av följande servicefunktioner: Skola, barn- och äldreomsorg Dagligvaruhandel och drivmedelsförsäljning Kollektivtrafik och annan infrastruktur

17 17 Riktlinjer LIS-områden för övriga verksamheter Strandkontakten ska vara en avsevärd fördel Verksamheten ska ge långsiktiga positiva sysselsättningseffekter

18 18 Riktlinjer Områden som är olämpliga att peka ut som LIS- områden: Områden i eller i närheten av stora tätorter Opåverkade strandnära områden Skyddade områden Natura 2000 (undantaget vatten)

19 19 Riktlinjer Områden där större krav/särskild hänsyn ska tas inför ett utpekande: Särskilt värdefulla vatten RI natur och friluftsliv 3 kap. Verksamheter i anslutning till Natura 2000-områden

20 20 Riktlinjer Övrigt att ta hänsyn till vid utpekande av LIS Långsiktigt hållbart samhälle Infrastruktur, VA Vattenskyddsområden Översvämnings-, ras- och skredrisk MKN vatten RI -övriga Andra allmänna intressen till exempel kulturmiljövärden, jord- och skogsbruk

21 21 Riktlinjer Utvidgat strandskydd?

22 22 Innehåll i Översiktsplanen Underlag Kommunens tillgång på stränder och bebyggelsetryck et. Strändernas kvantitet och kvalité

23 23 Innehåll i Översiktsplanen Förutsättningarna för landsbygdsutveckling Regionala och lokala landsbygdsprogram

24 24 Innehåll i Översiktsplanen Natur Ett underlag som presenterar naturvärdena Regionala underlagsmaterialet Det enskilda området behöver i senare planeringsskeden kompletteras med naturinventeringar.

25 25 Innehåll i översiktsplan Friluftsvärden Regionalt underlag saknas Nyttja lokal kunskap Tillgänglighet, förutsättningar, kvalité

26 26 Innehåll i Översiktsplanen När kommunen beskriver och prioriterar mellan områden Kriterier för vilka områden som kan vara av intresse för landsbygdsutveckling Syftet med de utpekade områdena och på vilket sätt åtgärderna förväntas stärka serviceunderlag eller ge långsiktiga sysselsättningseffekter.

27 27 Innehåll i Översiktsplanen När kommunen beskriver och prioriterar mellan områden Olika områdens betydelse för att långsiktigt säkerställa strandskyddets syften Var och hur kommunen bäst kan tillgodose friluftslivets behov Hur kommunen avser tillgodose kravet på fri passage Hur biologisk mångfald kan främjas

28 28 Innehåll i Översiktsplanen Vilka konflikter som finns mellan strandskyddsintresset och andra intressen, samt kommunens prioriteringar.

29 29 Innehåll i översiktsplanen Hur kan kommunen bevara och utveckla vattenkontakten? Öppet landskapsrum med utsikt och utblickar Ramkvilla samhälle med service, kommunikationer, kulturmiljöer Bad- och båtplatser ”Orörd skog” Skogsområdena i söder ger närhet till skog och avskildhet. Potential som strövområde och med naturliga badplatser. Hallsnäs gård Golfbana Jordbruk Jordbruk, bete Skog

30 30 Innehåll i översiktsplanen Konsekvensbeskrivning

31 31 Handboken

32 32 Vättern

33 33 Synpunkter på rekommendationer? Diskutera med bänkgrannen i 5 minuter

34 34 Exempel – specificerade kriterier för urval Tillgång till sjöar och stränder Områden av riksintresse Områden av stort värde för växt- och djurlivet Områden av värde för friluftslivet Bebyggelsetryck Översvämningsrisk I eller i närheten av tätorter Kommuninvånarnas syn Hänsyn till områden utpekade i vindkraftsplanen

35 35

36 36 Olofström s 16

37 37 Olofström s 16

38 38

39 39

40 40

41 41 Kriterier för landsbyggdsutveckling Har er kommun jobbat med frågan och vad har ni kommit fram till för kriterier? Har du egna tankar kring lämpliga kriterier. Diskutera med bänkgrannen i 10 minuter.

42 42 Läget i kommunerna Håller ni på eller har ni tankar på att behandla LIS-frågan i ÖP?


Ladda ner ppt "1 Övergångsbestämmelser detaljplan (lag om införande av miljöbalken) 10 a § Strandskydd inträder när en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan."

Liknande presentationer


Google-annonser