Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalt råd – Hooks Herrgård 2012-01-19--20 Stabsuppbyggnad och avveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalt råd – Hooks Herrgård 2012-01-19--20 Stabsuppbyggnad och avveckling."— Presentationens avskrift:

1 Regionalt råd – Hooks Herrgård 2012-01-19--20 Stabsuppbyggnad och avveckling

2 Kriterier för en stabs etablering  Ordinarie rutiner för ledning svarar inte mot situationens krav.  Insatsen förväntas ta lång tid.  Händelsen kräver stor insats av personal och resurser.  Flera samhällsviktiga/-kritiska system är störda/berörda.  Flera verksamhetsområden/aktörer berörs och stort behov av samordning.  Stort informationsbehov.

3 Stabsuppbyggnad  Krisledningsorganisationen är inte kopplad till att krislednings- nämnd (motsvarande) tagit över!  Stabschefen bör bygga upp staben med de delar som erfordras ställt mot uppgiften. Stabens storlek anpassas efter behov av ledningsstöd, händelse och förväntad händelseutveckling.  Komplexiteten i händelsen avgör hur många funktioner samt vilken kompetens som behöver besättas med särskild personal.  Samverkan sker med egen personalenhet (eller med andra aktörer) om specialkompetens erfordras.  Ledning av verksamheten vid en händelse kan övergå från liten omfattning till stor successivt, men...  … bättre ta till ordentligt än att hamna på efterhand redan i början.

4 Stabsuppbyggnad  Stabschefen ansvarar för att staben har tillräcklig uthållighet (minst två fulltaliga avlösningar) för att effektivt kunna leda och fördela arbetsuppgifter samt övervaka dessa över tid.  Beredskap att förändra stabens storlek och verksamhet måste ständigt finnas.  Servicefunktion skapas tidigt om krisen/händelsen förväntas bli långvarig.  Personal i staben ska inte förväntas sköta ”ordinarie jobb” under passfri tid.

5 Oavsett storlek bör följande funktioner upprätthållas:  Stabschef  Krisledning (Operativ ledning alt. samordnings- och inriktningsfunktion)  Analys  Läge  Information  Dokumentation (med diarie)  Samband Funktioner Stabschef Operativ ledning Samordning/samverkan Lägesfunktion Dokumentations- & diariefunktion Informationsfunktion Upplysningscentral Sambandsfunktion Analysfunktion Servicefunktion Exempel Följande funktioner kan finnas:  Underhåll/Service  Personal  … andra …

6 Mandat  Mandat mellan stab och linjeorganisation måste vara klarlagt!  Vem ersätter förvaltningschef (motsv.) i linjeorganisationen om denne ingår i staben?  Bemyndiganden från ledningen klaras ut.

7 Avveckling av staben  Uppföljning och kontroll bör genomföras innan staben avvecklas.  Stabsverksamheten bör därför avvecklas successivt – inte direkt och så snart allt ”verkar” ha återgått till det normala.  Vissa funktioner kan avvecklas tidigare än andra – vilka är viktiga att ha kvar till slutet?  Avrapportering bör ske till ledningen avseende verksamhet och erfarenheter.  Utvärdering bör genomföras – härvid är tillgänglig dokumen- tation m.m. en ”guldgruva”.  Erfarenheter bör leda till revidering av planverk, arbetssätt, m.m.  Gärna en återkoppling till inblandad personal avseende vunna erfarenheter.

8 Tid Personal- styrka Uppbyggnad och avveckling av staben UppbyggnadAvveckling

9 Uppgift Vilken, alternativt vilka funktioner bör ha högsta prioritet vid etablering av stab. Ser du någon svårighet med att bemanna någon funktionerna. Lista stabschefens åtgärder i samband med att staben avvecklas.


Ladda ner ppt "Regionalt råd – Hooks Herrgård 2012-01-19--20 Stabsuppbyggnad och avveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser