Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VA-utbyggnad – Lillövägen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VA-utbyggnad – Lillövägen"— Presentationens avskrift:

1 VA-utbyggnad – Lillövägen

2 Presentation Per Gustavsson– informatör, C4 Teknik
Jonas Schrevelius – abonnentchef Bo Kjellgren – projektledare Irene Persson – administratör VA

3 Bakgrund VA-utbyggnad generellt
Hållbar miljö för människor, djur och natur Fungerande infrastruktur ger ett attraktivt boende Service god och kostnadseffektiv

4 Bakgrund Lillövägen Närhet till befintligt VA-område
Anläggning av ny våtmark – förändrad planering Exempel på tidigare VA-utbyggnader Kusten, Åhus Kusten, Yngsjö Skättilljunga

5 Enskilda avlopp idag – ohållbar situation
Slamavskiljare med infiltration – dålig reduktion av näringsämnen (ex. fosfor och kväve) = dåligt för sjöar och hav. Otillräckliga markförhållanden och skyddsavstånd till grundvatten och hav

6 Vad säger lagen? – Kristianstads kommuns skyldigheter
6§Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ” Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.

7 Vad säger lagen? – Kristianstads kommuns skyldigheter
Praxis ”ett större sammanhang” normalt 20 – 30 fastigheter. Lillövägen ligger intill befintligt område.

8 Vad säger lagen? – Arrendator
Bär kostnadsansvar VA-anslutning följer arrendekontrakt

9 Lillövägen 8 fastigheter berörs Spillvatten till samtliga
Dricksvatten till samtliga Dagvatten lokalt omhändertagande OBS! drän- och dagvatten får ALDRIG kopplas på spillvattenledning

10 Ekonomi vad gäller i Kristianstads VA-gemenskap?
Ej skattemedel Självkostnad enligt skälighetsprincip Alla betalar enligt gällande VA-taxa

11 Ekonomi Högsta kostnad för dricks- och spillvatten för en bostadsfastighet enligt dagens taxa är ca kr Kostnad för VVS och eventuell el på egen tomt tillkommer

12 Tidplan preliminär Projektering – pågår Upphandling – hösten 2015
Val, entreprenör –hösten 2015 Entreprenadstart – hösten 2015 Klart –vår/försommar 2016 Debitering – vår/försommar 2016

13 Teknik – hur kommer det att fungera?
Spillvatten avleds via självfall eller pumpning. Dagvatten omhändertas lokalt Fastighetsägaren ansluter vid förbindelsepunkt

14 Teknik – hur kommer det att fungera?
Fastighetsägare förbereder plats för vattenmätare Konsol + ventiler Lämpligt utrymme

15 Information www.kristianstad.se/vattenavlopp
Medborgarcenter, tfn , Framtida utskick: - Informationsbrev inför entreprenadstart - Informationsbrev inför inkoppling Bilagor: VA-anmälan, informationsfolder, meddelande om förbindelsepunkter och debiteringsunderlag (faktura)

16 Kristianstads kommun C4 Teknik
Kristianstad Tfn: 044 –


Ladda ner ppt "VA-utbyggnad – Lillövägen"

Liknande presentationer


Google-annonser