Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

” Halmstad Den inkluderande kommunen, Temaår 2015” Boverket 20150526 Torbjörn Lagergren, handikappkonsulent torbjorn.lagergren@halmstad.se 070-650.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "” Halmstad Den inkluderande kommunen, Temaår 2015” Boverket 20150526 Torbjörn Lagergren, handikappkonsulent torbjorn.lagergren@halmstad.se 070-650."— Presentationens avskrift:

1 ” Halmstad Den inkluderande kommunen, Temaår 2015” Boverket Torbjörn Lagergren, handikappkonsulent Presentera mig.

2 Första utmärkelsen som gav ”Blodad tand”!!
Agenda 22 projektet som syftade till att ta fram handikappolitiska program med utgångspunkt från FN´s (22) standardregler.

3 Halmstad kommun. Staden med tre hjärtan, hemstaden,
upplevelsestaden, kunskapsstaden. Strax över inv. Skattesatsen i kommunen är 30,85 kr I kommunfullmäktige finns 71 förtroende- valda, varav majoritetsgrupperingen har 36 mandat (Borgerligt styre). Högskola, Golfhuvudstad med 174 golf- hål fördelat på 11 golfbanor, Tylösand.

4 Näringsliv & arbets-marknad Trygghet, säkerhet & folkhälsa
Barn & utbildning Bygga & bo Demokrati & dialog Miljö & energi Näringsliv & arbets-marknad Omsorg & stöd Resor & Trafik Trygghet, säkerhet & folkhälsa Uppleva & göra göra UAN 1 BUN BN SO FLYG Halmstad & Co HFAB Målsamordnare och målsamordnande chefer. Matrislikanande organisation Specifika förvaltningar Samordning för bättre måluppfyllelse men också kommunikation HEM KN TE SE

5 Kommunala handikapprådet, dess roll och inflytande.
ledamöter KHR Arvode per sammanträde 732 kr. KHRR arvode per sammanträde Till ordinarie ledamöter i KHR referensgrupp tilldelas arvode med 0,2 % av månadsbeloppet (2015 = 61 000 kr) vilket för 2015 ger 122:00 kr/möte. Tillgänglighetsgruppen, 4 personer från KHRR får 732 kr/sammanträde.

6 Tillgänglighet/samhälle för alla
Personer med: Psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar Medicinska funktionsnedsättningar Nedsatt rörelseförmåga, Hörselskada/döva, Synskada/blinda.

7 Fokus Tidigare temaår för KS, arbetsmarknad 2013 och kulturen ”Den inkluderande kommunen” 2015. Föreläsning av professor Magnus Tideman för KS i augusti 2014, funktionsnedsattas inkludering i samhället. Nationella handikappolitiska mål (2000). FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2009). The European Disability Strategy ”Hur är läget 2013 och 2014” Myndigheten för delaktighet”. Handikappolitiken kan kännetecknas av en ”menlös politisk välvilja” (Magnus Tideman). Läget 2015 verkar dock ha gått lite sakta framåt. Magnus Tideman professor i ”handikappvetenskap” vid Högskolan i Halmstad.

8 Den mentala resan i kommunen.
Från ”handikappolitiska program” till en naturlig del i alla verksamheters ordinarie arbete. Ökad kunskap om tillgänglighetens vinster för alla. Från tillgänglighet som social fråga till en demokratifråga. Från tillgänglighet till ”Universell design” Styrgrupp för Temaåret: Henry Bengtsson, biträdande kommunchef. Pernilla Thornberg-Berner, folkhälsostrateg. Torbjörn Lagergren, handikappkonsulent.

9 Kommunens temaår 2015 ”Den inkluderande kommunen”
Skrivningar i styrande dokument som t.ex. i planeringsdirektiv, budget, ÖP mm. Förutom lagar och regelsystem för hållbart samhällsbyggande som PBL, BBR, HIN osv ett nära samarbete med kommunala handikapprådets tillgänglighetsgrupp. Kommunens styr- och ledningssystem med målområden och ansvariga målsamordnande chefer Styrdokument Lagar och regelsystem för hållbart samhällsbyggande Plan- och Bygglag, Boverkets regler, material mm. Kommunens styrsystem Målsamordnare, Målsamordnande Förvaltningschefer, strateger och andra nyckelpersoner.

10 Fokus på ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning
Ett demokratiskt samhälle kännetecknas av att ha lika möjligheter till utbildning och tillgång till de tjänster och den service som välfärdssamhället erbjuder. Det handlar också om att ha möjligheten att säga sin åsikt, bli lyssnad på och känna att man har inflytande över beslut som berör en.

11 Pär Andersson https://youtu.be/1qbnZ-CXzxs?t=10008
”Funkismello” 2015 i Upplands Väsby Projekt med ”följa med kort”. Stad i Ljus Funktionsnedsatt person som gratis får ta med sig kamrat/granne/annan på tillställningar utan att den medföljande behöver betala.

12 Projektmål för KS Skapa en gemensam kunskapsbas och ta fram åtgärder som kan genomföras. Ta fram förslag till åtgärder som kan innebära omprioriteringar, nya resurser eller som av andra skäl kräver beslut av kommunfullmäktige antingen inom ramen för Planeringsdirektiv med budget eller genom särskilt ärende. Finna arbetsformer för att kunna arbeta över nämnds- och bolagsgränserna.

13 Aktivitetsplan Olika delområden/ tema ska avhandlas under 2015 tillsammans med kommunstyrelsen: tillgänglighet i det offentliga rummet och till kommunens verksamheter (tema 1, 13/1) utbildning för alla (tema 2, 17/3) inkluderande arbetsmarknad och sysselsättning (tema 3, 7/4) kultur, idrott och rekreation för alla (tema 4, 2/9) välfärdsteknologi, framtid och funktionsnedsatta (tema 5, 13/10) delaktighetsarbetets organisering – att arbeta i hängrännor, välfungerande samverkan (tema 6) Tema 1 med Hans von Axelsson från ”Myndigheten för delaktighet” Tema 2 med professor Bengt Persson, högskolan i Borås. Tema 3 med Jonas Huldt, Payoff Göteborg. Tema 4, ej klart Tema 5, ej klart

14 Aktivitetsplan forts. Studiebesök i Borås och Göteborg, 4-5 maj, vinnare av ”Access City Award” 2014 och 2015. Tidigare studiebesök i Berlin vinnare av ”Access City Award” 2013. Tidigare studiebesök i Barcelona 2008. Samarbete med Hälsoteknikalliansen och Region Halland i mässan ”Funka för livet” i Halmstad oktober.

15 KS tematillfällen omfattning ca tre timmar.
Ca. en timmes inspiration av extern föreläsare med expertkunskaper inom området, inkl. frågestund. Ca. en timmes redovisning från förvaltnings- bolagsnivå med lokala exempel och beskrivning av nuläge inom Halmstads kommun. Ca 45 minuters fri politisk diskussion om dagens intryck inom KS när tjänstemännen bara i princip svarar på tilltal.

16 Vilka resultat förväntas?
Sammanfattande rapport av de identifierade behoven utifrån temamötet med KS.  Vad behöver göras utifrån mötets resultat?  Vad kan vi göra på:  Kort sikt - Vad kan olika förvaltningar ta med sig direkt? Vad kan ske inom befintlig ram? Lång sikt - Vad kräver nya beslut och eventuellt ytterligare resurser? Vidtagna åtgärder/ förslag till åtgärder  

17 Samverkan och förutsättningar!
Vad kan andra göra? Vad kräver samverkan mellan olika aktörer inom och utanför kommunen? Vad behövs för att komma vidare och vad kan KS göra för att skapa rätt förutsättningar till fortsatt arbete?

18 Handikappkonsulent Omvärldsbevakning
Demokratifrågor/delaktighet och dialog. Föreningsverksamhet Samrådsverksamhet internt och externt Ta initiativ till utredningar av kommunal verksamhet Handläggningsärenden Omvärldsbevakning Nätverk, Webbevakning, Tillgänglighetssökning, lagar och regler Demokratifrågor/delaktighet. Förmedla kontakter/idéer/synpunkter mellan kommunen och medborgarna. Föreningsverksamhet Stötta/samordna föreningarna i sitt inre arbete för att nå ut med sina frågor. Föreningsbidrag, förslag till fördelning Samrådsverksamhet LSS-samråd, Kommunalt handikappråd, Regionalt handikappråd osv Ta initiativ till utredningar av kommunal verksamhet Uppföljning av hur riktlinjer för uteserveringar, skyltning, cykelstrategi mm efterföljs. Handläggning: nästa bild

19 Tillgänglighetsmiljonen
Ansökningar från Nämnderna om förnyelseprojekt, åtgärder mm. Stipendier till högskole-studerande. Tillgänglighets- och Bemötandepris.

20 Sveriges mest tillgängliga bibliotek.
Sveriges bästa läsombud. Föreningshus för unga, äldre och för funktionshinders- organisationerna. Tillgängliga havsbad. Föreningshus : Alla hjärtans hus för äldre ”Nolltrefem” – kulturhus för unga Husknuten , föreningshus för funktionshindersorganisationerna i samarbete med Region Halland. Två tillgängliga havsbad med utlåningsbara rullstolar, ljudfyrar, ramper, personal 9-17, toaletter, omklädningsrum med taklyftar mm.

21 Exempel Funktionshindrad blir man ju först i möte med miljön!!

22 Osynliga / dolda funktionsnedsättningar/användbarhet.
Synproblematik Kontraster/punktskrift Hörselproblematik Mag- tarmproblematik Olika psykiska besvär Svårt att få överblick Resecenter Restauranger Kösystem Mag- tarmproblematik: behovet av offentliga toaletter ren och fina kanske med personal, menyer på restauranger med innehållsförteckning mm Olika psykiska besvär: förstå sammanhang, talesätt mm Svårt att få överblick Centralstationen: hitta rätt färdmedel, hitta till centrum. Restaurangen: menyn med punktskrift, information om ingredienser Kösystem: men ser inte digitala tavlor, förstår inte vart man skall vid påkallande av ”sin tur”. OSV

23 Nedsatt hörsel teleslinga? Rörelsehindrad, ej nivåskillnader
Det är inte så enkelt!! Nedsatt hörsel teleslinga? Rörelsehindrad, ej nivåskillnader Blind med ledarhund El- /strålnings-överkänslig. Blind med behov av taktila stråk/ trottoarkanter. Pälsdjursallergi Motsatsförhållanden, man har ibland svårt att förstå varandra och varandras problematik.

24 Utmaningar Arbeta vidare med webbförbättringar, t.ex. utvecklad tillgänglighetsdata på nätet? Förbättra upphandling utifrån hållbarhetsaspekter? Sprida kunskap om tillgänglighetens lönsamhet? Villkora kommunala tillstånd, uteserveringar, alkoholtillstånd mm? Teckenspråk och filmsnuttar. Tillgänglighetsdata kopplat till besöksmål. Krav på fysisk och social tillgänglighet vid kommunal upphandling. Diskutera mer med företagarföreningarna, cityföreningen, näringslivsbolaget och liknande. Villkor om tillgängliga lokaler för att få kommunala tillstånd och stöd/bidrag.

25 Utmaningar 2 Organisera och följa upp kommunens tillgänglighetsarbete?
Fundera kring ansökningsfrågorna för ”Access City Award”, kopplat till FN-konventionen? HUMANAS tillgänglighetsbarometer? Samarbeta mer med högskolan? Projekt med att öppna vanliga intresseföreningar för alla! Central organisation/ansvar för tillgänglighetsfrågorna. Ansökningsfrågorna kan kanske hjälpa oss att fokusera mer rätt, och det blir enklare att påvisa behoven för politiken – det är detta Europa värdesätter som viktiga kriterier för tillgänglighet. Placeringarna i HUMANAS tillgänglighetsbarometer under åren: Kanske inrätta doktorandtjänst eller liknande. Det skall inte behövas särskilda föreningar för funktionsnedsatta utan alla skall kunna delta utifrån sina förmågor

26 Tillgänglighet är…………..
Nödvändigt för 10% Underlättar för 40% Bekvämt för 100% Kanske lite ”mossigt” men det säger en hel del!! En funktionsnedsatt person med två anhöriga och två goda vänner utan funktionsnedsättningar ger 100% av befolkningen och då är inte barvagnsförare och de som ev går i högklackat över ett stensatt torg medräknade. Utmaningen är kanske att koppla ihop tillgängligheten med jämlikheten och jämställdheten för att få det demokratiska samhället för alla, inte uppdelat i olika nischer och program. Det är också demokrati att förstå sin situation och sina valmöjligheter och kunna välja bort saker….. Frågor på det??

27 Mot kända och okända mål…?
Tack för att jag fick träffa er.


Ladda ner ppt "” Halmstad Den inkluderande kommunen, Temaår 2015” Boverket 20150526 Torbjörn Lagergren, handikappkonsulent torbjorn.lagergren@halmstad.se 070-650."

Liknande presentationer


Google-annonser