Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-08-011 BEGRÄNSNINGSVÄRDE i villkor enligt 9 kap MB Maria Bouvin Miljöprövningsdelegationen I Skåne 2010-02-18.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-08-011 BEGRÄNSNINGSVÄRDE i villkor enligt 9 kap MB Maria Bouvin Miljöprövningsdelegationen I Skåne 2010-02-18."— Presentationens avskrift:

1 2015-08-011 BEGRÄNSNINGSVÄRDE i villkor enligt 9 kap MB Maria Bouvin Miljöprövningsdelegationen I Skåne 2010-02-18

2 2015-08-012 Begränsningsvärde av MÖD jan 2009 M 3792-07 Växjö Energi; Me i avloppsvatten - prövotid M 1303-07, Kalmar Industries AB; bullervillkor

3 2015-08-013 gräns- och riktvärde bör från bland annat rättssäkerhetssynpunkt inte användas som begränsningsvärden i villkor villkor bör preciseras genom att kontrollen av dem fastställs i villkoret så att minst kraven i 22 kap 25 § miljöbalken uppfylls. ett tillstånd ska i förekommande fall innehålla bestämmelser om tillsyn, besiktning och kontroll såsom utsläppskontroll med angivande av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod. tillsynsmyndigheten kan vid behov besluta om ytterligare kontroll.

4 2015-08-014 MÖD:s argument  varken rikt- eller gränsvärde får överskridas  praxis lett till att straffsanktioner av rv kommit att avse underlåtelse att vidta åtgärder  dålig rättssäkerhet med rv då ingen tid finns preciserad när åtgärderna senast ska vara vidtagna  villkor är förenade med stränga sanktioner (HD; T 2303, NJA 2006, sid 310) exv återkallelse av tillståndet och straffansvar för otillåten miljöverksamhet

5 2015-08-015  i EG-rätten förutsätts att begränsningsvärden preciseras genom föreskrifter om kontroll.  i IPPC- direktivet (artikel 9) anges att tillståndet ska innehålla lämpliga krav på utsläppskontroll med angivande av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod  implementerats i MB 22 kap. 25 § första stycket

6 2015-08-016 Naturvårdsverket: delar MÖD:s uppfattning att rv är tveksamt ur rättssäkerhetssynpunkt. Svagheten med rv är att det inte med säkerhet går att förutse vilka åtgärder VU måste vidta. förekommer sällan utsläpp under kortare tid som kan få akuta hälso- eller miljöeffekter långgående detaljreglering medger inte flexibilitet av kontrollbehov efter resultat rv ger tidigt signal om det finns risk för överskridande av gv. Optimal drift.

7 2015-08-017 Utformning av villkor: det går att formulera rättssäkra villkor med samma syfte som dagens rv: VU ska meddela TM om utsläppet överstiger en viss nivå och underrätta om skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som vidtagits och kommer att vidtas för att undvika ett upprepande. + delegera till TM besluta om åtgärder. Villkoren samma status, blir en del av beslutet och därmed straffsanktionerade. Kontroll: Kontrollprogram + hänvisar till NV föreskrifter (NFS 2000:15) där det finns regler om mätning och provtagning som ska utföras vid kontroll av efterlevnaden av bl. a villkor.

8 2015-08-018 Vatten – Knauf Danogips MÖD 2009-06-18, M 7933-08 ”Utsläppen till Göta älv av organisk substans, mätt som COD, från verksamheten får inte överstiga 1600 kg/d som månadsmedelvärde. Utsläppet ska kontrolleras efter kontinuerlig tids- eller flödesstyrd provtagning”.

9 2015-08-019 Vattenvillkor MÖD upphävt villkor meddelat prövotid exv M 3792-07 Växjö Energi avseende Me och Eka Chemicals M 9999-08 MD och MPD bgv i form av medelvärden och inom bestämd tid underrätta TM vid överskridande

10 2015-08-0110 Buller - Cementa MÖD 2009-02-06, M 5069-07 ”gränsvärde” togs bort de angivna ekvivalentnivåerna ska f.o.m 2011 minst en gång per år kontrolleras genom immissions- eller närfältsmätningar och beräkningar ekvivalentvärdena ska baseras på den tidsperiod som anges i villkoret. Cementa har besvärat sig till HD

11 2015-08-0111 Bullervillkor: Inte överstiga ekvivalent ljudnivå 50/45/40 Kontroll genom immissionsmätningar eller närfältsmätningar och beräkningar Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer/befogade klagomål, dock minst en gång vart tredje år Ekvivalentvärden bestäms över de tidsperioder som anges; dag-, kvälls- och övrig

12 2015-08-0112 Luft -MÖD 2009-12-08, M 8893-08 Iggesund Rening istället för bgv Mäta minst 1 ggr/år- S till luft Om utsläppen överstiger 0,1 kg S/ton massa ska bolaget inom en månad från mätningen rapportera detta till TM. Vid mätning t.o.m 2013 ska rapportering göras till TM om utsläppen från angivna källor överstiger 0,25 kg S/ton massa.

13 2015-08-0113 Luft: MÖD hänvisar i domarna till NV:s föreskrifter om VOC, NFS 2001:11 och om avfallsförbränning, NFS 2002:28 om förbränningsanl > 50 MW, NFS 2002:26

14 2015-08-0114 Luft MÖD för Västerbergslagens Energi, M 5579-07 meddelar k-värden för vissa parametrar vid bestämning av utsläppsgränsvärden enligt NFS 2002:28


Ladda ner ppt "2015-08-011 BEGRÄNSNINGSVÄRDE i villkor enligt 9 kap MB Maria Bouvin Miljöprövningsdelegationen I Skåne 2010-02-18."

Liknande presentationer


Google-annonser