Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Näringslivets produktion Miljarder kronor, fasta priser respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Näringslivets produktion Miljarder kronor, fasta priser respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden."— Presentationens avskrift:

1 Näringslivets produktion Miljarder kronor, fasta priser respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

2 Sysselsättning och arbetslöshet Tusental respektive procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

3 BNP-gap och arbetsmarknadsgap Procent av potentiell BNP respektive potentiellt arbetade timmar

4 Konfidensindikator för näringslivet Nettotal, säsongsrensade månadsvärden

5 Anställningsplaner och arbetade timmar i näringslivet Nettotal respektive årlig procentuell förändring, säsongsrensade månads- respektive kvartalsvärden

6 Arbetade timmar i näringslivet, 2011 Andel av arbetade timmar i näringslivet, procent

7 Produktion, arbetade timmar och produktivitet i näringslivet Procentuell förändring

8 Konfidensindikator för tillverkningsindustrin Nettotal, säsongsrensade månadsvärden

9 Orderingång i tillverkningsindustrin Nettotal, säsongsrensade månadsvärden

10 Industriproduktion Miljarder kronor, fasta priser respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

11 Anställningsplaner i tillverkningsindustri och byggindustri Nettotal, säsongsrensade månadsvärden

12 Resursutnyttjandet inom industrin Andel arbetsställen som utnyttjar personalresurserna nästan fullt ut, procent

13 Konfidensindikator för byggverksamhet Nettotal, säsongsrensade månadsvärden

14 Orderstocken i bygg- och anläggningsverksamhet, nulägesomdöme Nettotal, säsongsrensade månadsvärden

15 Konfidensindikator för privata tjänstenäringar Nettotal, säsongsrensade månadsvärden

16 Tjänsteproduktion Miljarder kronor, fasta priser respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

17 Anställningsplaner i privata tjänstenäringar Nettotal, säsongsrensade månadsvärden

18 Bidrag till tillväxten i antalet arbetade timmar Procentenheter, kalenderkorrigerade värden

19 Offentlig produktion som andel av konsumtion Procent, löpande priser

20 Kommunalt finansierade arbetade timmar Miljoner arbetade timmar, kalenderkorrigerade värden

21 Sysselsättning Miljoner respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

22 Sysselsättningsgrad Andel sysselsatta i procent av befolkningen 15–74 år, säsongsrensade kvartalsvärden

23 Anställningsplaner i näringslivet Nettotal, säsongsrensade månadsvärden

24 Varsel om uppsägning Tusental, månadsvärden

25 Arbetskraft Miljoner respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

26 Arbetskraftsdeltagandet Procent av befolkningen 15–74 år

27 Flöden på arbetsmarknaden samt arbetslöshetsnivå Procent, säsongsrensade kvartalsvärden

28 Arbetslöshet Procent av arbetskraften

29 Arbetsmarknadspolitiska program Tusental personer, säsongsrensade kvartalsvärden

30 Resursutnyttjande inom företagen Andel arbetsställen som utnyttjar personalresurserna nästan fullt ut (normaliserad) respektive produktivitetsgap, procent, säsongsrensade halvårsvärden

31 Industrins kapacitetsutnyttjande Procent, säsongsrensade kvartalsvärden

32 Otillräcklig efterfrågan som främsta hinder för produktionen i näringslivet Procent, säsongsrensade kvartalsvärden

33 Arbetslöshet och sysselsättningsgrad Procent av arbetskraften och befolkningen, säsongsrensade kvartalsvärden

34 Brist på arbetskraft i näringslivet Procent, säsongsrensade kvartalsvärden

35 Jobbchans och arbetsmarknadsläge, 1997–2012 Genomsnittligt samband och 90-procentigt konfidensintervall

36 BNP-gap och arbetsmarknadsgap Procent av potentiell BNP respektive potentiellt arbetade timmar

37 Produktivitetsgap Procent av potentiell produktivitet

38 Ledande indikatorer Korrelation med procentuell förändring av antalet sysselsatta vid olika tidpunkter, kvartalsvärden

39 Anställningsplaner Nettotal, säsongsrensade månadsvärden

40 Nyanmälda lediga platser och inköpschefsindex (sysselsatta) i tillverkningsindustrin Tusental, 3-månaders glidande medelvärde respektive index, säsongsrensade månadsvärden

41 Varsel om uppsägning Tusental, månadsvärden

42 Varsel Korrelation med procentuell förändring av antalet sysselsatta och arbetslösa vid olika tidpunkter, kvartalsvärden

43 Uppsagda och arbetslösa inom 6 månader Andel av varslade, procent

44 Flöden på arbetsmarknaden Tusental, säsongsrensade kvartalsvärden

45 Sysselsättningsprognoser Procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden


Ladda ner ppt "Näringslivets produktion Miljarder kronor, fasta priser respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden."

Liknande presentationer


Google-annonser