Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riktlinjer för överflyttning av sociala ärenden mellan stadsdelarna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riktlinjer för överflyttning av sociala ärenden mellan stadsdelarna"— Presentationens avskrift:

1 Riktlinjer för överflyttning av sociala ärenden mellan stadsdelarna 2015-05-27

2 Tvister inom staden Tvister inom staden handläggs av juridiska avdelningen Tvister mellan stadsdelar handläggs primärt genom medlingskommissionen RUTIN: Enhetschefsnivå i respektive SDN Gemensam begäran om tvistlösning Ostridiga omständigheter framgår av begäran. Utöver detta kan respektive SDN framföra sina argument Avidentifierade handlingar Den som inte accepterar kommissionens beslut kan vända sig till 1:e stadsjurist för beslut. Vi vill inte att tvister inom staden ska behöva gå till domstol, och därför har det uttalats att juridiska avdelningen ska handlägga tvister inom staden. Förste stadsjuristen har delegation att lösa sådana tvister. När det gäller tvister mellan stadsdelarna så är det medlingskommissionen som handlägger sådant. Medlingskommissionen består av representanter från stadsdelarna, social resursförvaltning, avdelningen för individ- och familjeomsorg samt funktionshinderfrågor på SLK och juridiska avdelningen.

3 Övergripande riktlinjer
Professionell bedömning Reglerna får aldrig tillämpas så att ingen stadsdel tar ansvar för individen Arbetsbelastning är aldrig ett skäl till att överflytta ärenden, eller att fördröja mottagandet av ärenden Ärenden som lämnas över till en annan stadsdel ska så snart som möjligt tas emot i den mottagande stadsdelen och avslutas av den överlämnande stadsdelen Överflyttningen av ett ärende ska bygga på en professionell bedömning om när ett ärende ska överflyttas. Bedömningen ska baseras på ett barn- och klientperspektiv. Den mottagande stadsdelen förutsätts ha förtroende för den bedömning som gjorts innan begäran om överflyttning. Reglerna får aldrig tillämpas så att ingen stadsdel tar ansvar för individen. Den förvaltning som den enskilde vänder sig till har alltid ett primärt ansvar för ärendet och är skyldig att ta sig an detta, såvida man inte direkt kan hänvisa till någon annan stadsdelsförvaltning eller till Socialjouren, som förklarar sig beredda att ha hand om ärendet. Det finns inget hinder mot att en mottagande stadsdel tar emot en person/familj snabbare än vad som krävs enligt reglerna, om det finns skäl för att överflyttning sker snarast möjligt. Det finns heller inget hinder mot att en stadsdel avvaktar med en överflyttning enligt reglerna om detta skulle vara lämpligt för den enskilde personen/familjen.

4 Detaljregler Personer med fast bostad - undantag från vistelseprincipen Tillfälliga vistelser - 1-årsregeln Ungdomar som flyttat hemifrån Personer utan bostad 4-veckorsregeln/fördelning 1-årsregeln Undantag från att stadsdelen där den fasta bostaden är belägen ska handlägga ett ärende är om det finns ett öppet ärende hos en annan stadsdel alternativt om en person tillfälligt bor i en annan stadsdel (exempelvis pga våld) så handläggs ändå ärendet av hemmastadsdelen om man inte kommer överens om något annat mellan stadsdelarna. Om en person/familj flyttar från sin bostad under en på förhand bestämd tid om max ett år, ska ett ärende ändå handläggas av stadsdelen där den permanenta bostaden är belägen. Om en person ur en familj tillfälligt, under max ett år, vistas på annat håll ska ärendet ändå handläggas av den stadsdel där familjen är bosatt. Ungdomar som på grund av skolgång är bosatta på annat håll ska handläggas tillsammans med föräldrarna. Mellan 18 och 21 år gäller detta om den unge genomgår grund- eller gymnasieutbildning. Övriga ungdomar, som har flyttat hemifrån, ska handläggas inom den stadsdel där den unge är bosatt om den unge har fyllt 15 år, har eget hushåll och är folkbokförd på adressen. Avgörande är om den unge har en självständig ställning i förhållande till sina föräldrar. Utan fast bostad men har vistats i en stadsdel mer än fyra veckor == handläggs av den stadsdelen. Utan fast bostad som söker bistånd till boende och har vistats i stadsdelen kortare tid än fyra veckor == handläggs av socialjourens fördelningsprojekt (socialjouren utreder inledningsvis och fördelar ärenden mellan stadsdelarna enligt en turordningslista) Undantag: Om en person varit aktuell på ett socialkontor under de senaste 12 månaderna så fördelas ärendet till den stadsdelen.

5 Ansvar för utredning av barn
Om en anmälan om barn som far illa inkommer till en stadsdel och barnet har två vårdnadshavare i olika stadsdelar gäller följande: Stadsdelsförvaltningen där barnet är folkbokfört ansvarar i första hand Om inte detta fungerar bör SDF ha en dialog med varandra och komma överens om handläggningen Om inte detta fungerar ska ärendet anmälas till medling

6 Personer som flyttat till annan stadsdel
Fast adress Pågående processer i domstol Ambulerande tillvaro/oklara boendeförhållanden LVU/LVM

7 Personer som flyttat in från annan stadsdel
Placering/LVU Vård- och behandling Övrigt bistånd

8 Övrigt LSS överflyttas som HR direkt
Kommunalt kontrakt överflyttas vid övertagande Ingen skyldighet att ta över ärenden under pågående utredning Icke verkställda beslut - den SDN som fattat beslut är ansvarig tills annan tagit över


Ladda ner ppt "Riktlinjer för överflyttning av sociala ärenden mellan stadsdelarna"

Liknande presentationer


Google-annonser