Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klarar sjukvården framtidens kompetensbehov?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klarar sjukvården framtidens kompetensbehov?"— Presentationens avskrift:

1 Klarar sjukvården framtidens kompetensbehov?
Anders Axelsson, Region Skåne Oskar Nilsson, SCB

2

3 Prognos över tillgång och efterfrågan på specialistutbildade
Prognos över tillgång och efterfrågan på specialistutbildade* sjuksköterskor till 2035 Källa: SCB, Trender och prognoser 2014 * Avser här ej barnmorskor och röntgensjuksköterskor

4 Prognos över tillgång och efterfrågan på grundutbildade sjuksköterskor till 2035
Källa: SCB, Trender och prognoser 2014

5 Läget i Skåne Efterfrågan på sjuksköterskor Tillgången på sjuksköterskor Flöden på arbetsmarknaden Strukturella utmaningar Hur ser situationen ut om tio år Vad behöver göras Framtida kunskapsbehov

6 Arbets-marknad för vården Personal-rörlighet och pension Migration
Utbildnings-platser Arbets-marknad för vården Personal-rörlighet och pension Migration Intresse för vårdyrken 1. Analys av balans/obalans 2. Mål och strategi 3. Prioriteringar och åtgärder 4. Uppföljning och utvärdering UTBUD AV KOMPETENS TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN EFTERFRÅGAN AV KOMPETENS FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Ekonomisk utveckling och budget Befolknings-utveckling Förebyggande åtgärder Beteende-förändringar Innovationer Källa: Utveckling av modell och metodik för strategisk kompetensförsörjning av hälso- och sjukvården i Skåne, Region Skåne, 2011

7 Befolkningsstrukturen i Skåne 2013 och 2025
Befolkningen ökar med 9 % Antalet mellan 74 och 85 ökar med 40 %

8 Prognos vårdkostnader i Skåne

9 Tillgången på sjuksköterskor i Skåne

10 Specialistutbildade sjuksköterskor i Skåne 2012

11 Utvecklingen 2008 till 2012

12 Specialistutbildade sjuksköterskor per 1000 invånare

13 Grundutbildade sjuksköterskor per 1000 invånare

14 Slutsats tillgång och efterfrågan
Den demografiska utvecklingen pekar på ökad efterfrågan. Mellan åren 2008 och 2012 har hela sjuksköterskegruppen ökat något i förhållande till befolkningen. En uppdelning visar ett annat mönster, där de specialistutbildade minskat något. SCB:s prognoser pekar på att tendensen kan komma att förstärkas ytterligare. Nästa steg: Vilka tänkbara förklaringar finns till rådande brist? Vi har tittat på några faktorer som påverkar tillgången på sjuksköterskor.

15 Examinerade i Skåne

16 Flöden på arbetsmarknaden för sjuksköterskor år 2012
140 340 123 26 242 30 197 19 241 30 Pension 241 +32%, 2008

17 Strukturella utmaningar
Allt fler äldre

18 Fortsatt sned könsfördelning
Strukturella utmaningar Fortsatt sned könsfördelning

19 Vårdpersonal i Region Skåne
Strukturella utmaningar Vårdpersonal i Region Skåne

20 Regional framskrivning
Efterfrågan på sjuksköterskor och undersköterskor i Skåne fram till 2025

21 Förslag på åtgärder i Region Skåne
Utvecklade planeringsunderlag Påverka dimensioneringen/innehållet i utbildningarna Kvalitetsförbättring av handledning i sjuksköterskeutbildningen Kompetensmix (fördelning av arbetsuppgifter) Utbildningsanställningar Skapa tydliga utvecklings- och karriärvägar Översyn av administrativa arbetsuppgifter Ökad patientmedverkan/tekniska lösningar Anpassade utbildningsinsatser för nyanlända med vårdutbildning

22 Sammanfattning De nationella prognoserna visar på ökad efterfrågan på både specialister och grundutbildade, med risk för brist. I Skåne ser vi samma utveckling. Flödena på arbetsmarknaden visar på små nettovolymer. Den största utmaningen är det ökade antalet pensionsavgångar. Viktiga utmaningar är den sneda könsfördelningen och minskat antal undersköterskor. Ökade utbildningsvolymer kommer inte att räcka för att täcka behovet, utan det krävs även insatser som kompetensförskjutning, ökad patientmedverkan och tekniska innovationer.

23 Några framtida kunskapsbehov
Longitudinell input/output analys Personalomsättning Följa examinerade Kartlägga karriärvägar Sektor- och yrkesbytare Tillgångsberäkningar baserade på arbetade timmar Fördjupad studie kring gränspendling Regionala tillgångs- och efterfrågeprognoser

24 Anders Axelsson, Region Skåne
Tack! Anders Axelsson, Region Skåne Oskar Nilsson, SCB


Ladda ner ppt "Klarar sjukvården framtidens kompetensbehov?"

Liknande presentationer


Google-annonser