Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KLARAR SJUKVÅRDEN FRAMTIDENS KOMPETENSBEHOV? Anders Axelsson, Region Skåne Oskar Nilsson, SCB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KLARAR SJUKVÅRDEN FRAMTIDENS KOMPETENSBEHOV? Anders Axelsson, Region Skåne Oskar Nilsson, SCB."— Presentationens avskrift:

1 KLARAR SJUKVÅRDEN FRAMTIDENS KOMPETENSBEHOV? Anders Axelsson, Region Skåne Oskar Nilsson, SCB

2

3 Prognos över tillgång och efterfrågan på specialistutbildade* sjuksköterskor till 2035 Källa: SCB, Trender och prognoser 2014* Avser här ej barnmorskor och röntgensjuksköterskor

4 Prognos över tillgång och efterfrågan på grundutbildade sjuksköterskor till 2035 Källa: SCB, Trender och prognoser 2014

5 Läget i Skåne Efterfrågan på sjuksköterskor Tillgången på sjuksköterskor Flöden på arbetsmarknaden Strukturella utmaningar Hur ser situationen ut om tio år Vad behöver göras Framtida kunskapsbehov

6 1. Analys av balans/obalans 2. Mål och strategi 3. Prioritering ar och åtgärder 4. Uppföljning och utvärdering UTBUD AV KOMPETENS TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN EFTERFRÅGAN AV KOMPETENS FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Källa: Utveckling av modell och metodik för strategisk kompetensförsörjning av hälso- och sjukvården i Skåne, Region Skåne, 2011 Utbildnings- platser Migration Arbets- marknad för vården Intresse för vårdyrken Personal- rörlighet och pension Befolknings- utveckling Ekonomisk utveckling och budget Innovationer Förebyggande åtgärder Beteende- förändringar

7 Befolkningsstrukturen i Skåne 2013 och 2025 Befolkningen ökar med 9 % Antalet mellan 74 och 85 ökar med 40 %

8 Prognos vårdkostnader i Skåne

9 Tillgången på sjuksköterskor i Skåne

10 Specialistutbildade sjuksköterskor i Skåne 2012

11 Utvecklingen 2008 till 2012

12 Specialistutbildade sjuksköterskor per 1000 invånare

13 Grundutbildade sjuksköterskor per 1000 invånare

14 Slutsats tillgång och efterfrågan  Den demografiska utvecklingen pekar på ökad efterfrågan.  Mellan åren 2008 och 2012 har hela sjuksköterskegruppen ökat något i förhållande till befolkningen.  En uppdelning visar ett annat mönster, där de specialistutbildade minskat något.  SCB:s prognoser pekar på att tendensen kan komma att förstärkas ytterligare.  Nästa steg: Vilka tänkbara förklaringar finns till rådande brist? Vi har tittat på några faktorer som påverkar tillgången på sjuksköterskor.

15 Examinerade i Skåne

16 Flöden på arbetsmarknaden för sjuksköterskor år 2012 Pension 241 +32%, 2008

17 Strukturella utmaningar Allt fler äldre

18 Fortsatt sned könsfördelning Strukturella utmaningar

19 Vårdpersonal i Region Skåne Strukturella utmaningar

20 Efterfrågan på sjuksköterskor och undersköterskor i Skåne fram till 2025 Regional framskrivning

21 Förslag på åtgärder i Region Skåne  Utvecklade planeringsunderlag  Påverka dimensioneringen/innehållet i utbildningarna  Kvalitetsförbättring av handledning i sjuksköterskeutbildningen  Kompetensmix (fördelning av arbetsuppgifter)  Utbildningsanställningar  Skapa tydliga utvecklings- och karriärvägar  Översyn av administrativa arbetsuppgifter  Ökad patientmedverkan/tekniska lösningar  Anpassade utbildningsinsatser för nyanlända med vårdutbildning

22 Sammanfattning  De nationella prognoserna visar på ökad efterfrågan på både specialister och grundutbildade, med risk för brist. I Skåne ser vi samma utveckling.  Flödena på arbetsmarknaden visar på små nettovolymer. Den största utmaningen är det ökade antalet pensionsavgångar.  Viktiga utmaningar är den sneda könsfördelningen och minskat antal undersköterskor.  Ökade utbildningsvolymer kommer inte att räcka för att täcka behovet, utan det krävs även insatser som kompetensförskjutning, ökad patientmedverkan och tekniska innovationer.

23 Några framtida kunskapsbehov  Longitudinell input/output analys  Personalomsättning  Följa examinerade  Kartlägga karriärvägar  Sektor- och yrkesbytare  Tillgångsberäkningar baserade på arbetade timmar  Fördjupad studie kring gränspendling  Regionala tillgångs- och efterfrågeprognoser

24 TACK! Anders Axelsson, Region Skåne anders.axelsson@skane.se Oskar Nilsson, SCB oskar.nilsson@scb.se


Ladda ner ppt "KLARAR SJUKVÅRDEN FRAMTIDENS KOMPETENSBEHOV? Anders Axelsson, Region Skåne Oskar Nilsson, SCB."

Liknande presentationer


Google-annonser