Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektförslag Val av VA-system HT2011. Seminarieparken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektförslag Val av VA-system HT2011. Seminarieparken."— Presentationens avskrift:

1 Projektförslag Val av VA-system HT2011

2 Seminarieparken

3 Aktuell diskussion! just nu utställd för granskning Området prövas för bostadsbebyggelse, 4 - 6 våningar. Området skall innehålla lokaler för förskola, allmän kvarterspark och allmän gång- och cykelväg. Befintliga byggnaders kulturhistoriska värden skall beaktas och regleras med skyddsbestämmelser.

4 Seminarieparken Förslag från bl.a. Per Hultén Terrasshus ALTERNATIV VA-LÖSNING? Kontaktperson: Per Hultén, arkitekt och vice ordförande i Naturskyddsföreningen Uppsala

5 Östra Salabacke

6 2013/2014 byggstart Vision ekologisk hållbarhet Effektiva innovativa och klimatsmarta lösningar; energi, avfall, dagvatten, vatten och avlopp, byggteknik, byggmaterial och transporter m.m. Även systemeffektivitet, kretslopp och livscykelperspektiv nämns. Genomsnittlig höjd: 4-5 vån

7 Östra Salabacke ETAPP 1 2013/2014 byggstart Vision ekologisk hållbarhet Effektiva innovativa och klimatsmarta lösningar; energi, avfall, dagvatten, vatten och avlopp, byggteknik, byggmaterial och transporter m.m. Även systemeffektivitet, kretslopp och livscykelperspektiv nämns. Genomsnittlig höjd: 4-5 vån Idag arbetar man med förslag inför byggandet av Etapp 1 Kontaktperson: Anders Hollinder, energistrateg, Fastighetskontoret

8 Avloppsrening från turism i Sälenfjällen Sälens kommun har ansökt om tillstånd att bygga ut sin reningsanläggning till att ta emot max 2500 kg BOD/dygn, motsvarande 36000-50000 övernattande turister. Närboende har överklagat de tillåtna utsläppen: max 30 mg BOD och 0,3 mg P per liter, och inget krav på reduktion av mikroorganismer. De har förlorat i första instans men avser att överklaga till nästa instans. Vision ekologisk hållbarhet Kontaktpersoner: Peter Ridderstolpe, WRS, och Kristian Olofsson

9 Styrning av doseringen av järnklorid vid Kungsängenverket, Uppsala Idag doseras järnkloriden i reningsverket efter flödet, med en viss manuell justering av dos/m 3, beroende på inkommande vatten. Föreslå en bättre reglering för dosering av järnkloriden än den som används idag. Beräkna ekonomiska, resurs- och miljömässiga konsekvenser av att införa denna reglering. Kontaktperson: Jesper Olsson, Uppsala vatten

10 Gemensamhetsanläggning för sommarboende Släkten Eiderbrant äger ett sommarställe som samlar 50 sommargäster varje sommar. Vid en inspektion av den nuvarande markbädden 2010 bedömdes den av miljö- och byggförvaltningen vara mättad med avseende på fosfor och kväve. Nuvarande avloppsanläggning ligger ca 100 meter från Övrasjön. Övrasjön bedöms av Vetlanda kommun vara en sjö med högt skyddsvärde för människors hälsa och miljö. Enligt beslut från Vetlanda kommun ska anläggningen vara åtgärdad senast den 31 juli 2013 Kontaktperson: Pernillla Tidåker, forskare SLU och sommarboende Sjöarp

11 Projekt R1. Rening av avloppsvatten vid källsortering –effekter på energi- och resursanvändning. Bakgrund: Simuleringar med olika modeller visar att både urinsortering och klosettvatten-sortering minskar energi- och resursanvändning i reningsverket. Hur stora är dessa minskningar under svenska förhållanden? Det finns nu bättre modeller än tidigare. Mål: Att med state-of-the-art modeller ta fram bra simuleringsresultat som visar hur stor påverkan är på energi- och resursanvändning i reningsverket vid anslutning av hushåll med urin- eller klosettvattensortering. Uppgift: Med modellen IWA/COST Benchmark Simulation Model 2 (BSM2) skall påverkan på ett svenskt reningsverk simuleras under svenska förhållanden. Reningsverkets energi- och resursanvändning skall simuleras för ett konventionellt, helt blandat avloppsvatten, samt för det avloppsvatten som uppstår när en del av de anslutna hushållen har urin- eller klosettvattensortering. Behov av luftning, recirkulering, kolkälla, m.m skall värderas liksom produktion av biogas och slam och påverkan på utsläpp. Valbart: Jämförelse med möjlig energi- och resursbesparing när de källsorterade produkterna ersätter handelsgödsel. Handledare: Håkan Jönsson och Bengt Carlsson (och hoppas vi Ulf Jeppsson, LTH)


Ladda ner ppt "Projektförslag Val av VA-system HT2011. Seminarieparken."

Liknande presentationer


Google-annonser