Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konst- och kulturutbildningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konst- och kulturutbildningar"— Presentationens avskrift:

1 Konst- och kulturutbildningar
4 juni 2015

2 Administration och tjänster på Mina sidor
Susann Bork Emma Svensk Gunillasson

3 Mina sidor Här hanteras utbildningen, från och med ansökan om stöd till och med hela utbildningens livslängd. Handbok för administration av konst- och kulturutbildningar Myh.se = information Mina sidor = administration Obligatoriska och frivilliga uppgifter Anpassat för konst- och kulturutbildningar Lättare att göra rätt Samma uppgifter hos anordnare och myndigheten Gäller bara för starter i konst- och kulturutbildningar

4 Innan utbildningen startar – förbered användare och behörigheter

5 Direktlänk: minasidor.myh.se
Vägen in på Mina sidor Direktlänk: minasidor.myh.se

6 När utbildningen är beviljad Se till att du har rätt roll som användare på Mina sidor

7 Administrera användare

8 Roll för användare på Mina sidor

9 Ladda upp logotyp

10 Hantera beviljad utbildning
Utbildningsnivå

11 Hantera beviljad utbildning

12 Meddelanden

13 Blanketter

14 Utbildning

15 Beskrivning

16 Webbplats

17 Styrelse eller ledningsgrupp

18 Utbildningsledare och kontaktpersoner

19 Årsplatser och underlag för utbetalning

20 Ändra utbildning

21 Ändra utbildning – forts.

22 Ändra utbildning – forts.

23 Ändra utbildning – utbildningsplanen

24 Ändra utbildning – utbildningsplanen

25 Mina sidor på utbildningsnivå
Meddelanden Utbildning Beskrivning Webbplats Styrelse eller ledningsgrupp Utbildningsledare Årsplatser Ändra utbildning Blanketter Meddelandearkiv

26 Hantera beviljad utbildning
Omgångsnivå

27 Utbildningsomgångar

28 Välj utbildningsomgång

29 Viktiga datum

30 Ändra starttidpunkt

31 Studerande

32 Lägg till eller redigera studerande

33 Ställ in omgång

34 Skicka startsignal

35 Skicka slutsignal

36 Visa utbildningsplan

37 Omgångsnivå Viktiga datum Studerande Ställ in omgång
Ändra starttidpunkt Startsignal Slutsignal Utbildningsplan

38 Emma Nicoll Camilla Hemgard
Studiedokumentation Emma Nicoll Camilla Hemgard

39 Vad är studiedokumentation?
Den samlade dokumentationen kring enskilda studerande, deras studiedeltagande och prestationer under utbildningstiden.

40 Uppdraget ”… svara för ett register över uppgifter om de studerande i utbildningarna och de studerandes studieresultat, betyg, intyg och utbildningsbevis, …” 2 § 6 pkt förordning (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

41 Personuppgiftsansvar
Utbildningsanordnare har personuppgiftsansvar Information på Datainspektionens webbplats

42 Hur går det till?

43 Fyll i och skicka in mall för studiedokumentation
- de studerandes studiedeltagande - betyg eller intyg - datum för utfärdade av utbildningsbevis - start- och slutdatum på utbildningens kurser Skriv under, scanna och e-posta till senast fyra veckor efter omgången avslutats Glöm inte att även skicka in kompletteringar!

44 Betyg, intyg och utbildningsbevis
Betyg eller intyg efter varje avslutad kurs Icke godkänt, Godkänt och Väl godkänt Utbildningsbevis efter avslutad utbildning

45 Skicka in kopior på intyg och utbildningsbevis
Undertecknade kopior av alla utfärdade intyg och utbildningsbevis ska skickas in till oss Scannas och mailas till Skriv ”intyg/utbildningsbevis” i ämnesraden

46 En tillgänglig utbildning Annette Wisén och Eva Lindgren Myndigheten för yrkeshögskolan

47 Särskilt pedagogiskt stöd
Regleras i förordning (2013:871) om stöd för konst och kultur och vissa andra utbildningar. 30 § Myndigheten för yrkeshögskolan får lämna extra statsbidrag för nödvändiga stödinsatser för studerande med funktionsnedsättning som har antagits till en utbildning som bidrag lämnas för enligt denna förordning.

48 Vad är särskilt pedagogiskt stöd?
Innebär olika former av insatser och åtgärder för att kompensera svårigheter som kan uppkomma i studiesituationen på grund av funktionsnedsättning Exempel på pedagogiskt stöd kan vara anteckningsstöd, utökad undervisningstid, inläsning av litteratur eller teckenspråkstolk Det pedagogiska stödet ska vara kunskapsbärande

49 Särskilt Pedagogiskt Stöd

50 Hur? Utbildningsanordnaren ansvarar för att i dialog med den studerande utarbeta en individuell studieplan över vilka åtgärder som är nödvändiga för att den studerande ska nå utbildningens mål Ansökan görs via Mina sidor Ett underlag som bekräftar den studerandes funktionsnedsättning ska bifogas. Funktionsnedsättningen ska vara varaktig. Krävs externa stödinsatser ska offerter från flera leverantörer tas in och redovisas

51 Hur? Kostnadskalkyl Ansökan om särskilt pedagogiskt stöd görs för ett år i taget Det går inte att ansöka om särskilt pedagogiskt stöd retroaktivt Vid oklarheter kan kompletteringar av ansökan ske Myndigheten hanterar dessa ärenden skyndsamt Det utökade statsbidraget betalas ut i efterhand vid rekvirering

52 Fysisk tillgänglighet
Enligt plan-och bygglagen (2010:900) räknas skolor som arbetslokaler och de studerande räknas som arbetstagare. Av 6 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning framgår; ”Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska, om det behövs, vara tillgängliga och kunna användas av arbetstagare med funktionsnedsättning”. Det innebär att särskilt pedagogiskt stöd inte kan inrymma fysiska anpassningar av utbildningens lokaler etc.

53 Bristande tillgänglighet – ny diskrimineringsgrund
Från och med 1 januari 2015 infördes bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att personer med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor. Bestämmelsen gäller alla utbildningsformer. Åtgärderna kan räknas in under; - Stöd eller personlig service - Information och kommunikation - Fysisk miljö och transporter

54 Bra att veta! Inläsning av litteratur: Legimus, www.legimus.se
Informationsmaterial: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Särskilt pedagogiskt stöd: Diskrimineringslagen: Myndigheten för delaktighet

55 Kontaktuppgifter Annette Wisén Telefon: 010-2090196
E-post: Eva Lindgren Telefon: E-post:

56 Tack för er uppmärksamhet
e-post: Telefon:


Ladda ner ppt "Konst- och kulturutbildningar"

Liknande presentationer


Google-annonser