Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DE FATTIGA OCH DE RIKA II. STRATEGIER FÖR UTVECKLING  Take off-teorin lanserades 1960 av Walter W. Rostow.  Hjälp till fattiga länder för att komma.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DE FATTIGA OCH DE RIKA II. STRATEGIER FÖR UTVECKLING  Take off-teorin lanserades 1960 av Walter W. Rostow.  Hjälp till fattiga länder för att komma."— Presentationens avskrift:

1 DE FATTIGA OCH DE RIKA II

2 STRATEGIER FÖR UTVECKLING  Take off-teorin lanserades 1960 av Walter W. Rostow.  Hjälp till fattiga länder för att komma igång med industrialiseringen.  Bistånd samt etablering av västerländska företag skulle ge länderna den skjuts de behövde ekonomisk sett.  Ökat kapitalflöde- ökade investeringar och förutsättningar för ”take off”.

3 STEG 1- TRADITIONELLT SAMHÄLLE  Jordbrukssamhälle med låg teknologisk utveckling  Självförsörjande bönder. Produktion för eget bruk.  Nästan ingen handel, istället byter man varor med varandra.  Västvärlden befann sig i detta stadie på medeltiden.

4 STEG 2. GENOMGÅNGSFASEN  Produktionen blir mer specialiserad.  Detta leder till ett överskott på varor att handla med.  Man kan göra vinst vilket leder till ett behov av banker.  Infrastrukturen byggs ut för att kunna transportera varor.  Man exploaterar naturresurser  Västvärlden under renässansen och upplysningen.

5 STEG 3. TAKE OFF  Handel – konkurrens - behov av mekanisering.  Industrialiseringen tar fart.  Urbanisering. Från jordbruket till industrin i staden.  Utvecklingen koncentreras till några regioner i landet, kring industrier.  Ekonomisk utveckling leder till social och politisk utveckling.  Utvecklingen blir självförsörjande i och med investeringar och ökat kapitalflöde.  Västvärlden under 1800-talet.

6 STEG 4. MOGNADSFASEN.  Industrialiseringen sprider sig och näringslivet breddas.  Fler produkter och tekniska innovationer leder till fler investeringsmöjligheter.  Ekonomin producerar fler och fler varor och importberoendet avtar.  Västvärlden under 1930 - 1950-talen.

7 STEG 5. MASSKONSUMTIONS- SAMHÄLLE  Ekonomin styrs in mot masskonsumtion.  Industriproduktionen styrs mot mer konsumtionsvaror.  Servicesektorn blir mer och mer dominant.  Västvärlden under mellankrigstiden. Kritik: Många menar att denna modell är förenklad och alltför västorienterad.

8 IMPORTSUBSTITUTION SKYDDSTULLAR  50-60 talet införde många länder i Sydamerika och Indien importtullar.  Detta för att utveckla en egen inhemsk produktion.  Ekonomiskt stöd till vissa företag och till och med tullfri import av delar som behövdes i tillverkningsindustri.  WTO är idag emot detta då det anses begränsa den fria handeln.

9 EXPORTINRIKTAD INDUSTRI  Andra länder har valt att fokusera på export. T ex. Taiwan, Malaysia, Kina m fl.  Statliga åtgärder för att hjälpa industrin har varit avgörande.  I tidigt industrialiserade länder satsade staten även på infrastruktur, utbildning och nedskrivning av valutan för att påskynda utvecklingen.

10 INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE  Istället för att prata om bistånd.  Uppgick 2005 till 106 miljarder dollar. 1/3 av detta gick till MUL- länderna.  Mycket bistånd går till direkt katastrofhjälp och alltså inte till långsiktiga utvecklingsarbeten.  I vissa fall kan bistånd vara direkt skadligt på olika sätt.  Parisdeklarationen från 2005 säger därför att bistånden ska vara anpassade efter de specifika ländernas behov.

11 SKULDAVSKRIVNINGAR  Man vill lösa de stora skulder många av de fattiga länderna dras med, i vissa fall har korrupta diktaturer tagit lån och förskingrat pengarna.  Nya lån beviljades under 80- och 90-talet men med stränga villkor som följd.  2005 beslöt G8 länderna (8 länder styr 66% av världsekonomin) att skjuta till pengar för att kunna skriva av lånen snabbare, 22 av de 40 mest skuldsatta länderna hade fått stor hjälp med detta år 2007.

12 KVINNORNA DRABBAS HÅRDAST  Kvinnorna i de fattigaste länderna står för huvuddelen av allt jordbruk.  De spenderar timmar varje dag på att bära vatten.  De får oftare än pojkar inte gå i skolan för att de tar större ansvar emma och behövs i arbetet.  De kan vara utsatta för våld och misshandel i hemmet.

13 MILLENIEMÅLEN  1. Fattigdom och hunger ska halveras till 2015  2. Alla barn ska gå i grundskola 2015  3. Jämställdheten ska öka och kvinnors ställning stärkas  4. Barnadödligheten ska minska med två tredjedelar till 2015  5. Mödradödligheten ska minska med tre fjärdedelar till 2015  6. Spridningen av hiv/aids, tbc, malaria och andra sjukdomar ska hejdas till 2015  7. En miljömässigt hållbar utveckling ska säkerställas till 2015  8. Globalt samarbete genom ökat bistånd, rättvisa handelsregler och lättade skuldbördor i utvecklingsländerna (U ‐ länderna)

14 HUR GÅR DET?  Framåt men alltför långsamt för att klara att uppnå målen i tid.  Målet att andelen extremt fattiga ska halveras är det enda som förväntas uppnås.  Utvecklingen är även ojämn, vissa länder har kommit långt medan andra har långt kvar.  Se www.globalis.se för uppdaterad information om de länder ni väljer att skriva om.

15 SVERIGE  Rikt nu men var ett av Europas fattigaste länder i slutet av 1800-talet.  Vi hämtade oss tack vare naturtillgångar, kapital, satsningar på utbildning och infrastruktur samt en växande export.  Lika viktigt har organisationen av samhället varit, demokrati, fri konkurrens och tryckfrihet.  När människan har en grundtrygghet vågar den satsa kapital och investera.

16 ALLT ÄR RELATIVT  I Sverige kan vi tala om fattigdom men då i jämförelse med rika i samma land.  De mest välbetalda bor i storstadsregioner men där är det även dyrare att leva. Alltså behöver det inte vara så att människor på landet är fattiga men en större del av de välbeställda i landet bor trots allt i städerna.  Det finns även stora inkomstskillnader i samma stad varpå man kan tala om segregation.

17 SVENSKT BISTÅND  Sverige skänkte år 2006 drygt 1 % av BNP i bistånd. (30 miljarder kr)  Det är SIDA som är vårt statliga biståndsorgan.  2/3 av biståndet förs över direkt till mottagarlandet,(bilateralt) resten via internationella organ såsom FN (multilateralt).


Ladda ner ppt "DE FATTIGA OCH DE RIKA II. STRATEGIER FÖR UTVECKLING  Take off-teorin lanserades 1960 av Walter W. Rostow.  Hjälp till fattiga länder för att komma."

Liknande presentationer


Google-annonser