Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kognition och teknik Beata Terzis

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kognition och teknik Beata Terzis"— Presentationens avskrift:

1 Kognition och teknik 150217 Beata Terzis
Med.dr, leg. Psykolog Frösunda Omsorg

2 Kognition Kognitiva förmågor = Tankeförmågor
Kognitiva förmågor behövs för informationsbearbetning Perception, Uppmärksamhet, Minne, Språk

3 Perception = vår förmåga att ta in och tolka olika sinnesintryck via hörseln, synen, känseln, smak och lukt Informations bearbetningens första fas kOGNITION

4 Kognition Uppmärksamhet = vår förmåga att sortera bland alla sinnesintryck Informationsbearbetningens andra fas

5 kognition Minnesförmågor Arbetsminne = ”här och nu” minne
Episodisk minne = nyinlärning Semantiskt minne = framplockning av faktakunskaper kognition

6 Rumsorientering = Vår förmåga att uppfatta riktningar och avstånd
kOGNITION

7 kognition Språk = förmågan att förstå tal och skrift samt
uttrycka sig i tal och skrift

8 Planering, Problemlösning, Beslutsfattande
kognition Exekutiva förmågor = de tankeförmågor som behövs vid komplexa uppgifter tex vid Planering, Problemlösning, Beslutsfattande Exekutiva förmågor = målinriktad beteende, initiativ, simultankapacitet, abstrakt tänkande, inhibering, utvärdering

9 KOGNITION Limbiska loben Motorik Sensorik Syn Tal Hörsel
Främre associations Kortex (omdöme, insikt, planering) Bakre multiomodala associationskortex (integrerad tolkning, analys) 1 2 3 4 5 Syn Tal Uppgift 1. Är Karl ”normal” för sin ålder? Diskutera olika förklaringsalternativ och fundera över vad som är ”normalt” åldrande. Beskriv sedan i stort hur ni skulle tagit hand om Karl i primärvården (dock utan att gå inte på enstaka utredningsdetaljer). Karls tillstånd är vanligt. Men behöver inte vara ”normalt”. Hans tillstånd kan ha många olika förklaringar, alltifrån sömnstörning, depression till en kroppslig sjukdom eller begynnande demens eller ren överbelastning i hemsituationen. Fallet kräver en bred ansats, genomgång av hans situation, kropp, psyke samt kognitiva funktioner. Det rimliga är att fånga upp hans situation i primärvården: hembesök för att se om han behöver stöd, en första bedömning av hans tillstånd på mottagningen för att se vilka bakomliggande tillstånd som kan föreligga. Finnerr man inget, kanske vidare utredning avseende demenssjukdom. Man måste också bedöma om han inte längre är lämplig att köra bil. Handledaren går igenom begreppen normalt åldrande, lindriga kognitiva symtom resp. demens. Uppgift 2. Se figur. Uppgift 3. Se figur. De primära sinnesintrycken registreras i resp. primära sensorkortex-områden (1). Därefter tolkas intrycken modalitetsvis (efter resp. sinnesintryck) och integreras i hjärnans bakre multimodala associationskortex (2) där en första förståelse av den inkommande informationen äger rum. Via snabba s.k. Projektionsbanor (pyramidceller innehållande glutamat) kommuniceras den integrerade informationen (tanken) till hjärnans pannlob (3) där tanken analyseras och värderas vidare (omdöme, är tanken adekvat och nyttig för individen). I pannloben integreras också information från limbiska delar av hjärnan som också påverkar den kommande handlingen, t. Ex. om individen är törstig, hungring eller känner av en hotande fara. Den samlade planen når sedan pre-motorkortex (4) där en mer exakt plan för handlingen utmejslas, där planen anpassas till information från basala ganglier, thalamus och lillhjärna rörande kroppens ställning, position och rörelse. Slutligen aktiveras motorkortex (5) och en adekvat motorisk handling kan ske. Hörsel Limbiska loben Cortex gyrus cinguli Amygdala Hippocampus Hypothalamus Minne

10 Hur och när kan tekniken vara till hjälp
Perception Uppmärksamhet Minne Språk Exekutiv funktion Nedsatt förmåga att tolka sinnesintryck Oförmåga att koncentrera sig mer än korta stunder Nedsatt förmåga att lära sig nya saker Nedsatt förståelse Försämrat omdöme/sjukdomsinsikt

11 Perception /varseblivning
Svårt att känna igen personer och föremål Nedsatt förmåga att tolka sinnesintryck Känslighet för sinnesintryck Störd kroppsuppfattning Hallucinationer, störd kroppsuppfattning och vanföreställningar. Överkänslighet för ljud/ljus Svårt att sortera olika intryck Ha nedsatt smak/luktsinne Ha förändrad smärtupplevelse Stresskänslighet mkt vanlig Förmåga att uppfatta nyanser (mörk matta = stup)

12 Uppmärksamhet/Koncentration
Oförmåga att koncentrera sig mer än korta stunder Svårare att koncentrera sig på flera saker samtidigt Svårare att slutföra en uppgift (Uppmärksamhet kan styras medvetet, simultankapacitet kan inte styras på samma medvetna sätt). Svårt med simultankapaciteten tex samtala och äta samtidigt, hålla tråden i ett samtal

13 Minne/inlärning Svårt att minnas det som hänt nyligen
Nedsatt förmåga att plocka fram kunskaper och erfarenheter Svårt att komma ihåg det som planeras framåt i tiden Nedsatt förmåga att lära sig nya saker Nedsatt omdöme

14 Den ”inre kartan” försämrad, osäkerhet kring geografisk orientering
rUMSORIENTERING Den ”inre kartan” försämrad, osäkerhet kring geografisk orientering Svårt att hitta även i välkända miljöer Svårare med avstånd bedömning Svårare att snabbt läsa av klockan

15 Språklig/verbal förmåga
Nedsatt benämning Svårare att finna ord i spontant tal Nedsatt förståelse Svårare att tänka i abstrakta kategorier och termer Svårt att hitta rätt ord, omskrivningar, använder gärna standardfraser Svårt att formulera sina tankar Svårt att förstå komplicerat och krångligt språk Svårt att komma ihåg svenskan om man har ett annat modersmål Svårare att förstå abstrákta ord än konkreta Svårt att förstå utan att vara i den konkreta situationen (saker framåt i tiden)

16 Exekutiv funktion Svårare att planera och organisera – vardagen blir ”rörig” Sämre simultankapacitet – svårare att utföra flera saker samtidigt Försämrat omdöme, sämre sjukdomsinsikt Sämre impulskontroll Inte vad man gör, utan hur man gör. Försämrat omdöme – pga nedsatt förmåga att lära sig av sina erfarenheter samma misstag gång på gång Orealistiska bedömningar av de konsekvenser mina handlingar får Nedsatt impulskontroll – nedsatt förmåga att tåla ångest och besvikelse Svårigheter att vänta, irritation och ilska visas mer direkt än tidigare Nyanser i känslouttrycken minskar, bristande känslokontroll med utagerande beteende som följd.

17 Psykomotorisk snabbhet
Psykomotorisk förlångsamning – ”tänker långsammare”, utförande tar längre tid Oförmåga att skynda sig på ens på uppmaning Sämre överblick, svårare att skifta uppmärksamhet


Ladda ner ppt "Kognition och teknik Beata Terzis"

Liknande presentationer


Google-annonser