Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksdagsvalet 19.4.2015 Kursdag för de kommunala centralvalnämnderna februari 2015Justitieministeriets valutbildning1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksdagsvalet 19.4.2015 Kursdag för de kommunala centralvalnämnderna februari 2015Justitieministeriets valutbildning1."— Presentationens avskrift:

1 Riksdagsvalet 19.4.2015 Kursdag för de kommunala centralvalnämnderna februari 2015Justitieministeriets valutbildning1

2 Program 9.30 Kursdagen öppnas 9.45 Centralvalnämndernas uppgifter vid riksdagsvalet Information, utbildning Material Ibruktagande av valdatasystemet Förberedelser inför förhandsröstningen och röstningen på valdagen Vallängder 11.30 Lunch februari 2015Justitieministeriets valutbildning2

3 Programmet fortsätter 12.30 Centralvalnämndernas uppgifter vid riksdagsvalet, fortsätter Hantering av förhandsröstningshandlingarna Preliminär rösträkning Små röstningsområden 14.00 Ordnande av förhandsröstningen 14.45 Ordnande av röstningen på valdagen 15.30 Avslutning februari 2015Justitieministeriets valutbildning3

4 4 Riksdagsvalet 19.4.2015 Allmänt om riksdagsval

5 Allmänt om riksdagsval Valnormer Grundlagen Vallagen (714/1998), senaste ändring 1213/2013 Statsrådets förordning om fördelning av riksdagsmandaten mellan valkretsarna (935/2014) Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet (43/2015) Justitieministeriets beslut om formulären för blanketter för kandidatuppställning vid allmänna val (313/2014) Justitieministeriets valanvisningar 1-8 och anvisningar för valdatasystemet 1- 5b februari 2015Justitieministeriets valutbildning5

6 Allmänt om riksdagsval Valnormer, fortsätter Justitieministeriets brev 1.10.2014 (OM 27/51/2014) "Riksdagsvalet 2015: Bestämmande av röstningsställena och meddelande av deras uppgifter, valmaterial, användning av valdatasystemet, valutbildning och övrig information om valet" Befolkningsregistercentralens brev 15.12.2014 (2600/330/14) "Riksdagsvalet 2015: Meddelande av röstningsställen och centralvalnämndernas kontaktuppgifter" februari 2015Justitieministeriets valutbildning6

7 Allmänt om riksdagsval Anvisningar som gäller valaffischering Trafikverkets anvisning 25.2.2014 (843/090/2014): Placering av valreklam invid landsvägar (anvisningen uppdateras våren 2015) Finlands Kommunförbunds cirkulär 28.10.2012 (7/80/2012) och 30.10.2014 (14/80/2014) Det rekommenderas att valaffischeringen utomhus på de områden som kommunen besitter och bestämmer över inleds en vecka innan förhandsröstningen inför valet börjar, dvs. 1.4.2015 Obs! Vallagen 56 § 1 mom. och 72 § 1 mom.: både vid förhandsröstningen och på valdagen gäller det s.k. förbudet mot valreklam på ett röstningsställe eller i dess omedelbara närhet februari 2015Justitieministeriets valutbildning7

8 Valanvisningar Nr 1: Kommunala centralvalnämndens uppgifter Nr 2: Valnämndens uppgifter Nr 3: Förhandsröstning på en anstalt Nr 4: Förhandsröstning på de allmänna förhandsröstningsställena i hemlandet Nr 5: Hemmaröstning Nr 6: Förhandsröstning utomlands Nr 7: Magistratens uppgifter Nr 8:Valkretsnämndens uppgifter februari 2015Justitieministeriets valutbildning8

9 Anvisningar som gäller valdatasystemet Nr 1: Teknisk anvisning för valdatasystemet Nr 2a: Anvisningar om basdatasystemet för valkretsnämnden Nr 2b: Anvisningar om basdatasystemet för kommunala centralvalnämnden Nr 2c: Anvisningar om basdatasystemet för magistraten Nr 2d: Anvisningar om basdatasystemet för utrikesministeriet Nr 3a: Anvisningar om kandidatdatasystemet för valkretsnämnden Nr 4a: Anvisningar om rösträttsdatasystemet för magistraten Nr 4b: Anvisningar om rösträttsdatasystemet för kommunala centralvalnämnden Nr 4c: Anvisningar om rösträttsdatasystemet för valförrättare på de allmänna förhandsröstningsställena i hemlandet Nr 4d: Anvisningar om rösträttsdatasystemet för valnämnden Nr 5a: Anvisningar om resultatuträkningssystemet för valkretsnämnden (Preliminär- och kontrollräkning) Nr 5b: Anvisningar om resultatuträkningssystemet för kommunala centralvalnämnden (Preliminärräkning) februari 2015Justitieministeriets valutbildning9

10 10 Valorganisationen Justitieministeriet Valkretsnämnderna (13) Valkretsnämnderna (13) Kommunala central- valnämnder (317) Kommunala central- valnämnder (317) Befolkningsregister- centralen Befolkningsregister- centralen Utrikes- ministeriet Utrikes- ministeriet Valnämnderna Finska beskickningar Finska fartyg Finska beskickningar Finska fartyg Magistraterna Valbestyrelserna Valförrättare Samarbetsparter Tieto, Solita, CGI Samarbetsparter Tieto, Solita, CGI Rättsregistercentral en Samarbetsparter Posti Posten Åland Edita Samarbetsparter Posti Posten Åland Edita februari 2015Justitieministeriets valutbildning

11 Rösträtt vid riksdagsval Röstberättigad vid riksdagsval och presidentval är varje finsk medborgare oavsett boningsort som senast på valdagen fyller 18 år Rösträtten kan förloras enbart om man förlorar finskt medborgarskap Rösträtten ska alltid utövas personligen Till rösträtten hör valhemlighet: valhemligheten ska kunna tryggas genom valarrangemangen. februari 2015Justitieministeriets valutbildning11

12 Valdeltagande 1994-2014 PR = presidentvalet, R = riksdagsvalet, EP = Europaparlamentsvalet, K = kommunalvalet februari 2015Justitieministeriets valutbildning12

13 Valdeltagande i riksdagsval 1962-2011 februari 2015Justitieministeriets valutbildning13

14 Röstningsställena Röstningsställen på valdagen: 2142 2011: 2361 (- 219) 2007: 2611 (- 469) 2003: 2914 (- 772) Allmänna förhandsröstningsställen i hemlandet: 912 2011: 901 (+ 11) 2007: 862 (+ 50) 2003: 650 (+ 262) februari 2015Justitieministeriets valutbildning14

15 Röstningsställena, fortsätter Att rösta utomlands Förhandsröstningsställen utomlands är de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som bestäms genom förordning av statsrådet samt finska fartyg som befinner sig utomlands Varje röstberättigad får förhandsrösta i en beskickning som är förhandsröstningsställe, men ombord på ett finskt fartyg får endast de röstberättigade som hör till fartygets personal förhandsrösta Totalt 233 allmänna förhandsröstningsställen utomlands i 89 länder 2011: 91/241 (-2/-8) 2007: 87/233 (+2/0) 2003: 89/236 (0/-3) februari 2015Justitieministeriets valutbildning15

16 Röstningsbeteende februari 2015Justitieministeriets valutbildning16

17 Det dagliga antalet förhandsröstande (riksdagsvalet 2011) februari 2015Justitieministeriets valutbildning17

18 Valinformation Anmälan om rösträtt (meddelandekort) till alla som har rätt att rösta och vars adress är känd Som bilaga en förteckning över förhandsröstningsställena inom den egna valkretsen Justitieministeriets webbplats www.vaalit.fi Brev för ungdomar, TV-spott, Twitter, Facebook Klarspråksbroschyr, film på klarspråk, information till synskadade, film på teckenspråk Pressmeddelanden Avgiftsfri servicetelefon Kommunernas valinformation februari 2015Justitieministeriets valutbildning18

19 Justitieministeriets valwebbplats vaalit.fi Till väljarna Röstningsanvisningar, länk till Befolkningsregistercentralens nättjänst med karta över röstningsställena m.m. Information om riksdagsvalet på olika språk, filmer om valet Resultat- och informationstjänst Till valmyndigheterna Vallagstiftning Justitieministeriets brev och pressmeddelanden HFD:s, JO:s och JK:s beslut som gäller valet Frågor och svar februari 2015Justitieministeriets valutbildning19

20 20 Vaalit.fi, fortsätter Resultat- och informationstjänst ● Valmyndigheternas kontaktuppgifter ● Kandidatuppgifterna fr.o.m. 20.3.2015 ● Antalet röstberättigade fr.o.m. 4.3.2015 ● De allmänna förhandsröstningsställena i hemlandet och utomlands fr.o.m. 23.1.2015 ● Det dagliga antalet förhandsröstande (8-14.4 med en timmes mellanrum) ● Preliminära resultatuppgifter på valdagskvällen fr.o.m. kl. 20 ● Det fastställda resultatet av riksdagsvalet 22.4.2015 februari 2015Justitieministeriets valutbildning

21 21 Valobservation Valombudens eller av dem särskilt skriftligen befullmäktigade personers rätt att vara närvarande vid valnämndens sammanträden (184 § i vallagen) Valobservatörer som är befullmäktigade av justitieministeriet eller den kommunala centralvalnämnden har rätt att vara närvarande på röstningsställena och vid valnämnden även under den preliminära rösträkningen De får inte störa röstningen eller rösträkningen Identiteten måste kontrolleras och fullmakten granskas Uppgift om att en valobservatör varit närvarande antecknas i valprotokollet och fullmakten eller en kopia på fullmakten bifogas till protokollet februari 2015Justitieministeriets valutbildning

22 22 Riksdagsvalet 19.4.2015 Centralvalnämndens uppgifter

23 Centralvalnämndens uppgifter Förberedande åtgärder Arrangemangen vid förhandsröstning De allmänna förhandsröstningsställena Arrangemangen vid hemmaröstning Arrangemangen vid röstning på anstalter Granskning av förhandsröstningshandlingarna Tillkännagivande av den preliminära rösträkningen Åtgärder efter valet Uppgifter som hänför sig till små röstningsområden (ifall små röstningsområden finns) februari 2015Justitieministeriets valutbildning23

24 Tillkännagivande av valet Kungörelser Röstningsställena på valdagen De allmänna förhandsröstningsställena Andra ärenden, t.ex. styrkande av identitet, anmälan till hemmaröstning, röstningsanvisningar m.m. Offentliggörs på ett sådant sätt att informationen på bästa möjliga sätt når kommuninvånarna (sätt, tidpunkt) Enbart kommunens anslagstavla räcker vanligen inte Samarbete med lokala medier (tidningarna, radiostationerna) Övrig information (t.ex. kommunens webbplats, broschyrer som skickas till varje hushåll) Valreklamställningarna uppmonteras för valreklamen som inleds 1.4.2015 februari 2015Justitieministeriets valutbildning24

25 Anvisningar/rådgivning/utbildning för kommunens valmyndigheter Handledning ges till valförrättarna på de allmänna förhandsröstningsställena och valförrättarna vid hemmaröstning samt till personalen vid valbestyrelserna, valnämnderna och centralvalnämnden Dela ut valanvisningar och VAT-anvisningar till kommunens valmyndigheter Ordna utbildning om förfarandena som tas upp i valanvisningarna På justitieministeriets webbplats finns material som kan användas i utbildningen, t.ex. filmer http://www.vaalit.fi/uploads/vat.htm Se till att du kan nås, t.ex. per telefon, för att svara på frågor och hjälpa i problemsituationer februari 2015Justitieministeriets valutbildning25

26 Valhandlingarna Handlingar som utarbetats för valet 2015: Röstsedel för riksdagsvalet Sammanställningar av kandidatlistorna ”Allmänna handlingar” (som används vid alla val) Instruktioner till väljaren Valkuvert, som innehåller röstsedeln Ytterkuvert Följebrevsblankett, följebrevsblankett för hemmaröstning Hemmaröstningsblankett februari 2015Justitieministeriets valutbildning26

27 Valhandlingarna, fortsätter Förteckning över väljarna Kvitteringslista över ytterkuvert Valprotokoll Vallängd Blankett för den preliminära rösträkningen Bilaga till valprotokollet Blankett för tillkännagivande av den preliminära rösträkningen Pappersutskrift över centralvalnämndernas adresser (vid behov) Skrivs ut på adressen www.vaalit.fi/14713.htm februari 2015Justitieministeriets valutbildning27

28 Valhandlingarna, fortsätter Kungörelser och skyltar med vilka förhandsröstningstiderna och den närmare ordningen vid förhandsröstningen tillkännages väljarna Justitieministeriets förhandsröstningsaffisch, Allergi- och astmaförbundets affisch osv. februari 2015Justitieministeriets valutbildning28

29 Distribution av valmaterialet Edita distribuerar valhandlingarna (röstsedlar, kuvert, blanketter) till centralvalnämnderna och postkontoren 16.2-16.3.2015 De kommun- och röstningsområdesvisa resultatuträkningsblanketterna kan laddas ned på webbadressen http://www.vaalit.fi/uploads/vat.htm fr.o.m. 8.4.2015http://www.vaalit.fi/uploads/vat.htm Vallängderna distribueras till centralvalnämnderna 16-17.4.2015 Mottagandet kvitteras efter granskning februari 2015Justitieministeriets valutbildning29

30 Distribution av valhandlingarna, fortsätter Centralvalnämnden distribuerar Valhandlingarna till valförrättarna på de allmänna förhandsröstningsställena (inte till postkontoren), valbestyrelserna och valnämnderna Vallängderna till valnämnderna 17-18.4.2015 Sammanställningarna av kandidatlistorna till förhandsröstningsställena och valnämnderna Resultatuträkningsblanketterna inkl. blanketterna för bilaga till valprotokollet till valnämnderna Förhandsröstningsaffischerna till kommunens allmänna förhandsröstningsställen Utskriften med centralvalnämndernas adresser till valbestyrelserna och vid behov till de allmänna förhandsröstningsställena februari 2015Justitieministeriets valutbildning30

31 Tilläggsbeställning av valmaterial Tilläggsbeställning av de tryckta valhandlingarna: asiakaspalvelu.prima@edita.fi, telefonnummer 020 450 011 (vardagar klockan 11-15) Tilläggsbeställningar ska göras i god tid, senast på måndagen 13.4.2015 kl. 12 Centralvalnämnden ska särskilt se till att det finns en tillräcklig mängd röstsedlar, valkuvert och ytterkuvert februari 2015Justitieministeriets valutbildning31

32 Övrigt material Valstämplar Centralvalnämnden beställer ett behövligt antal stämplar hos Helsingfors Stämpelfabriks Ab Valurnor Centralvalnämnden meddelar justitieministeriet om den behöver nya valurnor eller om det finns extra valurnor i kommunen Röstningsbås Förseglingsband Självhäftande förseglingsmärken kommer att tas i bruk som en ny, ersättande produkt Distribueras i samband med valhandlingarna I s.k. nödsituationer kan man även använda vanlig tejp, som stämplas med valstämpeln eller undertecknas februari 2015Justitieministeriets valutbildning32

33 Självhäftande förseglingsmärke februari 2015Justitieministeriets valutbildning33

34 Användning av valdatasystemet (VAT) i kommunen Vid riksdagsvalet 2015 använder kommunerna Basdatasystemet (nästan alla kommuner) Centralvalnämnden administrerar systemanvändarna i den egna kommunen Kontaktuppgifter och uppgifter om röstningsställena som registrerats före 23.1 Rösträttsdatasystemet Centralvalnämndens efterregistreringar (nästan alla kommuner) Allmänna förhandsröstningsställen (nästan alla) Röstningsställena på valdagen (vissa röstningsområden) Resultatuträkningssystemet (nästan alla kommuner) Antalet förhandsröstande och röstande på valdagen, resultaten av den preliminära räkningen av röster som avgetts på valdagen februari 2015Justitieministeriets valutbildning34

35 35 Krav som gäller användningen av valdatasystemet Arbetsstationer med tilläggsutrustning, installering av programvaror och datakommunikationsförbindelser i enlighet med VAT-anvisning 1 För inloggningen krävs åtminstone ett av följande identifieringsalternativ: nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett id-kort (förutsätter att arbetsstationen har en kortläsare) På grund av överbelastningsattacker som nyligen riktats mot banker rekommenderas det att användaren, om möjligt, förbereder sig att använda flera bankers nätbankskoder Det rekommenderas också att privat- eller arbetstelefonen förses med ett mobilcertifikat Mer information om mobilcertifikat och operatörerna som tillhandahåller denna tjänst finns på webbplatsen www.mobiilivarmenne.fi Användaren ska vara registrerad i basdatasystemet under rätt valmyndighet Det är viktigt att komma ihåg att personer som inte längre fungerar som användare ska raderas ur systemet! februari 2015Justitieministeriets valutbildning

36 Inloggning i valdatasystemet 36 Via webbaddressen https://vat.om.fihttps://vat.om.fi Övning i testmiljön https://koulutusvat.om.fihttps://koulutusvat.om.fi Obs! Genrepet i det egentliga valdatasystemet (vat.om.fi)! februari 2015Justitieministeriets valutbildning

37 Inloggning med mobilcertifikat 1/3 Beviljas av DNA, Elisa och Sonera, mobilcertifikat anslutas till SIM-kortet. Bara en PIN-kod behövs (Obs! Koden för mobilcertifikaten är skild från mobiltelefonens normala PIN-kod) Priset av skaffandet och användningen av mobilcertifikaten beror på operatören läge i början av februari 2015: två av operatörerna erbjuder tjänsten utan kostnader mer information på: http://www.mobiilivarmenne.fi/se/ 37februari 2015Justitieministeriets valutbildning

38 Inloggning med mobilcertifikat 2/3 38februari 2015Justitieministeriets valutbildning

39 Inloggning med mobilcertifikat 3/3 Obs! På vissa smarttelefoner syns identifieringsbegäran inte om skärmlåset är aktiverat. 39februari 2015Justitieministeriets valutbildning

40 Inloggningen med nätbankskoder1/2 Nätbankskoder som är bundna till användares eget bankkonto, eller Nätbankskoder som inte är bundna till något bankkonto, beviljas av Nordea och Danske Bank. Närmare information om hur sådana bankkoder skaffas finns i VAT anvisningern nr. 1. Inga bankuppgifter blir överförda till valdatasystemet fast man skulle använda bankkoder som är bundna till användarens bankkonto, bara uppgifter för identifieringen. En bra sätt att förbereda sig för några undantagsfall vid nätbankstjänster (t.ex. nätattack mot en bank) är att kunna logga in i valdatasystemet med någon alternativ metod också. Se till, att nätbankskoder räcker till! 40februari 2015Justitieministeriets valutbildning

41 Inloggningen med nätbankskoder 2/2 41februari 2015Justitieministeriets valutbildning

42 Inloggningen med ett chipförsett id-kort 1/2 Identitetskort utfärdas av polisen Se till att kortets giltighetstid räcker till, inloggningen lyckas bara med ett giltig id-kort (giltighetstid är 5 år). En kortläsare för chippförsedda kort behövs för att logga in med id-kortet. Med Firefox-webbläsaren behövs det några extrainställningar för att kunna logga in med id-kortet. Närmare anvisningar om detta finns i VAT- anvisningen nr 1. 42februari 2015Justitieministeriets valutbildning

43 Inloggningen med ett chipförsett id-kort 2/2 43februari 2015Justitieministeriets valutbildning

44 44 Utvidgandet av användningen av valdatasystemet i valnämnderna Användning av den elektroniska vallängden 117 kommuner har anmält sig som användare, sammanlagt 438 inom röstningsområdet Registrering av valdagsröster i resultatuträkningssystemet på röstningsstället Testas omfattande för första gången vid dessa val Sammanlagt 51 kommuner har anmält sig, varav 6 kommuner har registrerat valdagsröster på röstningsstället redan vid det föregående valet och en del redan tidigare Som reservsystem används dock fortfarande registrering av rösterna i kommunens informationscentral februari 2015Justitieministeriets valutbildning

45 Förberedelser inför röstningen på valdagen Tillsättande av valnämnderna i god tid före valet (kommunstyrelsen) Utbildning, rådgivning och anvisningar till valnämnderna Iståndsättande av vallokalen Vallängden, övrigt valmaterial och möbler Valbiträden och vid behov ordningsmän februari 2015Justitieministeriets valutbildning45

46 Förberedelser inför förhandsröstningen Bestämmande av förhandsröstningsställena (kommunstyrelsen) och uppgifterna om förhandsröstningsställena har meddelats till registret över röstningsställen före 23.1.2015 kl. 12 Förordnande av valförrättare i god tid före valet samt ordnande av utbildning, rådgivning och anvisningar Arrangemangen på förhandsröstningsstället (möbler, valmaterial, datakommunikationsförbindelserna, tillgänglighet) Vid behov centralvalnämndens föreskrifter och anvisningar till valförrättarna februari 2015Justitieministeriets valutbildning46

47 Förberedelser inför röstning på en anstalt Tillsättande av valbestyrelserna (kommunstyrelsen) Behövlig utbildning, rådgivning och anvisningar till valbestyrelserna Valhandlingar Tillkännagivande på anstalter februari 2015Justitieministeriets valutbildning47

48 Förberedelser inför hemmaröstning Förordnande av valförrättare (centralvalnämnden) Utbildning, rådgivning och anvisningar till valförrättarna Mottagande av anmälningar till hemmaröstning samt organisering av hemmaröstningarna Om väljaren har flyttat till en annan kommun efter fredagen 27.2.2015 kan han eller hon inte rösta hemma vid riksdagsvalet 2015 Anmälningarna till hemmaröstning ska göras senast tisdagen 7.4 före kl. 16 Närståendevårdaren kan rösta i samband med hemmaröstningen Valmaterial Obs! Hemmaröstningsblankett och följebrevsblankett för hemmaröstning februari 2015Justitieministeriets valutbildning48

49 Vallängder Vallängderna skrivs ut ur rösträttsdatasystemet (rösträttsregistret) på onsdagen 14.4.2015 fr.o.m. kl. 18 Vallängderna ställs till centralvalnämnden senast på fredagen 17.4.2015 före kl. 14 Granskning av vallängderna Mottagandet av vallängderna ska kvitteras i rösträttsdatasystemet senast fredagen 17.4.2015 före kl. 15 Vallängdernas offentlighet Anteckningar görs vid behov i rösträttsregistret och i vallängderna Vallängderna ställs till valnämnderna februari 2015Justitieministeriets valutbildning49

50 Bekräfta att vallängden har mottagits i kommunen – ska göras senast fredagen 17 april före kl. 15 50februari 2015Justitieministeriets valutbildning

51 Bekräfta att vallängden har mottagits i kommunen – ska göras senast fredagen 17 april före kl. 15 51februari 2015Justitieministeriets valutbildning

52 52 Riksdagsvalet 19.4.2015 Centralvalnämndens uppgifter Granskning av förhandsröstninghandlingarna

53 Granskning av förhandsröstninghandlingarna Förhandsröstningshandlingar som inkommer till centralvalnämnden: Ytterkuvert som innehåller ett följebrev (följebrevsblankett eller meddelandekort) och ett valkuvert som innehåller en röstsedel februari 2015Justitieministeriets valutbildning53

54 Granskning av förhandsröstningshandlingarna, fortsätter Förhandsröstningshandlingarna februari 2015Justitieministeriets valutbildning54

55 Granskning av förhandsröstningshandlingarna, fortsätter STEG 1: Kontrollera i adressfältet till vem kuvertet har adresserats STEG 2: Sortera ytterkuverten röstningsområdesvis STEG 3: Öppna kuvertet och granska innehållet Handlingar försedda med kvitteringsanteckning Handlingar utan kvitteringsanteckning STEG 4: Godkänn förhandsröstningen eller lämna den obeaktad februari 2015Justitieministeriets valutbildning55

56 Allmänt om granskningsförfarandet De förhandsröstningshandlingar som inkommit till den kommunala centralvalnämnden granskas, utan att valkuverten öppnas, vid sammanträdena som ska hållas så att de förhandsröstningshandlingar som inkommit fredagen 17.4.2015 före klockan 19 hinner behandlas vid sammanträdena Minst två personer ska vara samtidigt närvarande när förhandsröstningshandlingar behandlas Centralvalnämnden ska hålla ytterkuverten samt deras innehåll i säkert förvar så att obehöriga inte har tillträde till förvaringsplatsen februari 2015Justitieministeriets valutbildning56

57 Granskning av ytterkuvertets adressfält Centralvalnämnden ska innan ytterkuvertet öppnas i kuvertets adressfält kontrollera att ytterkuvertet är adresserat till den Ett ytterkuvert som kommit till fel ställe ska utan dröjsmål vidarebefordras till rätt mottagare i hela landet Ett feladresserat ytterkuvert: ytterkuvertet har adresserats till centralvalnämnden som mottagit det, men vid granskningen (när ytterkuvertet öppnas) upptäcks att väljaren i fråga enligt rösträttsregistret är röstberättigad i en annan kommun Obs! Feladresserade ytterkuvert: valkuvertet kan överföras till en annan kommuns centralvalnämnd enbart inom samma valkrets februari 2015Justitieministeriets valutbildning57

58 Granskning av förhandsröstningshandlingarna, fortsätter Ett ytterkuvert där det i fönstret till vänster syns att kvitteringsanteckning har gjorts februari 2015Justitieministeriets valutbildning58

59 Granskning av förhandsröstningshandlingarna, fortsätter Kvitteringsanteckningen kan enbart skrivas ut på följebrevsblanketten! Handlingar försedda med kvitteringsanteckning: Granska: 1.att valkuvertet är tillslutet och att inga obehöriga anteckningar har gjorts på det 2.att följebrevet har ifyllts korrekt (underteckningar) – Om valkuvertet är öppet tillslut det! Avgör: Om grunderna som nämns i punkterna 1-2 uppfylls => Godkänn! Om inte => Avgör om röstningen bör lämnas obeaktad! februari 2015 Justitieministeriets valutbildning59

60 Granskning av förhandsröstningshandlingarna, fortsätter Ett ytterkuvert där det i fönstret till vänster syns att någon kvitteringsanteckning inte har gjorts februari 2015Justitieministeriets valutbildning60

61 Granskning av förhandsröstningshandlingarna, fortsätter Handlingar utan kvitteringsanteckning: Granska: 1.att valkuvertet är tillslutet och att inga obehöriga anteckningar har gjorts på det 2.att följebrevet har ifyllts korrekt 3.att väljaren finns i rösträttsregistret dvs. att han eller hon har rösträtt i kommunen i fråga – Om valkuvertet är öppet tillslut det! Avgör: Om grunderna som nämns i punkterna 1-3 uppfylls => Godkänn och gör en anteckning om detta i rösträttsregistret eller vallängden! Om inte => Avgör om röstningen bör lämnas obeaktad! februari 2015Justitieministeriets valutbildning61

62 Granskning av förhandsröstninghandlingarna Om röstningen lämnas obeaktad: Anteckning om detta görs i protokollet, inte i rösträttsregistret eller vallängden Handlingarna bifogas till centralvalnämndens protokoll Åtskilj det godkända valkuvertet från följebrevet Feladresserade följebrev: översänds till en annan centralvalnämnd inom samma valkrets om röstningen hör till en annan valkrets lämnas den obeaktad februari 2015Justitieministeriets valutbildning62

63 Granskning av förhandsröstningshandlingarna, fortsätter STEG 5: Anteckna i rösträttsregistret och vallängden sådana godkända förhandsröstningar som inte har antecknats i registret februari 2015Justitieministeriets valutbildning63

64 64 Efterregistreringen i rösträttsdatasystemet helmikuu 2015Oikeusministeriön vaalikoulutus

65 Efterregistreringen i rösträttsdatasystemet ORK:n vaalituki22.1.201565

66 Efterregistreringen i rösträttsdatasystemet ORK:n vaalituki22.1.201566

67 Efterregistreringen i rösträttsdatasystemet ORK:n vaalituki22.1.201567

68 Efterregistreringen i rösträttsdatasystemet – att söka en röstberättigad utan personbeteckningen ORK:n vaalituki22.1.201568

69 Efterregistreringen i rösträttsdatasystemet – att söka en röstberättigad utan personbeteckningen ORK:n vaalituki22.1.201569

70 Efterregistreringen i rösträttsdatasystemet – att söka en röstberättigad utan personbeteckningen ORK:n vaalituki22.1.201570

71 Efterregistreringen i rösträttsdatasystemet Hemmaröstning ORK:n vaalituki22.1.201571

72 Efterregistreringen i rösträttsdatasystemet Röstning på fartyg ORK:n vaalituki22.1.201572

73 Efterregistreringen i rösträttsdatasystemet Röstning på anstalt ORK:n vaalituki 22.1.201573

74 Efterregistreringen i rösträttsdatasystemet Röstning i utlandet ORK:n vaalituki22.1.201574

75 Efterregistreringen i rösträttsdatasystemet Röstning vid ett allmänt förhandsröstningsställe i Finland ORK:n vaalituki22.1.201575

76 Andra verktyg för centralvalnämnden i rösträttsdatasystemet Rösträttsförfrågning Radering av en felaktig röstningsanteckning Rapporter i rösträttsdatasystemet 76

77 Rösträttsförfrågning ORK:n vaalituki22.1.201577

78 Rösträttsförfrågning ORK:n vaalituki22.1.201578

79 Rösträttsförfrågning ORK:n vaalituki22.1.201579

80 Radering av en felaktig röstningsanteckning ORK:n vaalituki22.1.201580

81 Radering av en felaktig röstningsanteckning ORK:n vaalituki22.1.201581

82 Radering av en felaktig röstningsanteckning ORK:n vaalituki22.1.201582

83 Radering av en felaktig röstningsanteckning ORK:n vaalituki22.1.201583

84 Radering av en felaktig röstningsanteckning ORK:n vaalituki22.1.201584

85 Rapporter om rösträttsregistret ORK:n vaalituki22.1.201585

86 Rapporter i rösträttsdatasystemet ORK:n vaalituki22.1.201586

87 Granskning av förhandsröstningshandlingarna, fortsätter STEG 6.1: Räkna ihop antalet godkända valkuvert i vart och ett röstningsområde och anteckna antalen i a) protokollet och b) resultaträkningssystemet STEG 6.2: Sänd godkända valkuvert sorterade enligt röstningsområde till valkretsnämnden på det sätt den bestämmer Förvara följebreven i alfabetisk ordning eller på något annat sätt för eventuella senare kontroller STEG 7: Lämna ytterkuvert som inkommit efter utsatt tid (17.4.2015 kl. 19) obeaktade och arkivera dem oöppnade februari 2015Justitieministeriets valutbildning87

88 Registrering av antalen förhandsröstande i resultatuträkningssystemet 88februari 2015Justitieministeriets valutbildning

89 Registrering av antalen förhandsröstande i resultatuträkningssystemet 89 Antalet röstande registreras skilt för varje röstningsområde, också när det gäller sammanföringar (d.v.s. små röstningsområden) ! Antalet förhandsröstande = antalet godkända valkuvert! februari 2015Justitieministeriets valutbildning

90 Antalet förhandsröstande, då förhandsrösterna och valdagens rösterna räknas samtidigt 90februari 2015Justitieministeriets valutbildning

91 Antalet förhandsröstande, när alla röster från två (eller flera) röstningsområden sammanföras 91februari 2015Justitieministeriets valutbildning

92 Registrering av antalet utländsfinländare som röstat på förhand 92februari 2015Justitieministeriets valutbildning

93 Postning av vissa ytterkuvert Ytterkuvert som kommit till fel ställe ska postas till rätt kommunal centralvalnämnd i hela landet Feladresserade ytterkuvert som kommit in till centralvalnämnden postas till rätt centralvalnämnd inom samma valkrets Ytterkuvert som är adresserade till andra kommuner som valförrättarna eller valbestyrelsen eventuellt ställt till centralvalnämnden februari 2015Justitieministeriets valutbildning93

94 När ska ett ytterkuvert postas som expressbrev? Ytterkuvertet ska lämnas till posten så snart som möjligt (senast onsdagen 15.4.2015 före postkontorets sista inlämningstidpunkt) Huvudregel: ytterkuverten delas ut som 1 klass brev Undantag: Under tidsperioden fr.o.m. den sista inlämningstidpunkten i postanstalten i fråga 15.4.2015 t.o.m. den sista inlämningstidpunkten i postanstalten i fråga 16.4.2015 ska ytterkuvert skickas som expressbrev! I vart och ett ytterkuvert fästs en Exprès-streckkodsetikett, kvitteringslistan över ytterkuvert måste användas Antalet expressbrev meddelas senast 27.4.2015 per e-post till kirsi.vartiainen@posti.com kirsi.vartiainen@posti.com Obs! Ett ytterkuvert som postas efter den sista inlämningstidpunkten 16.4.2015 hinner inte ens som expressbrev fram i tid februari 2015Justitieministeriets valutbildning94

95 95 Riksdagsvalet 19.4.2015 Centralvalnämndens uppgifter Tillkännagivande av den preliminära rösträkningen

96 Tillkännagivande av den preliminära rösträkningen Centralvalnämnden ska Delta i generalrepetitionen för användningen av systemet för resultatuträkning 26.3.2015 Meddela valkretsnämnden så snart som möjligt, dock senast på lördagen 18.4.2015 klockan 12: Små röstningsområden Namnen på och kontaktuppgifterna för personerna som svarar för resultatuträkningen och tillkännagivandet Ladda ned resultatuträkningsblanketterna 1-4 på adressen http://www.vaalit.fi/uploads/vat.htm och dela ut blanketterna 2,3 och 4 till valnämnderna http://www.vaalit.fi/uploads/vat.htm Ge valnämnden nödvändiga anvisningar för meddelande och inlämnande av resultatuppgifterna (inkl. eventuell registrering) februari 2015Justitieministeriets valutbildning96

97 Små röstningsområden Centralvalnämnden bestämmer att ett röstningsområde är litet om: 1. det finns färre än 50 godkända valkuvert eller 2. det finns grundad anledning att anta att färre än 50 personer kommer att rösta i röstningsområdet på valdagen => Förhandsrösterna och valdagens röster i detta röstningsområde räknas samtidigt 3. det finns grundad anledning att anta att sammanlagt färre än 50 personer kommer att rösta i ett röstningsområde eller tryggandet av valhemligheten annars kräver det => Förhandsrösterna och rösterna på valdagen i detta röstningsområde räknas samtidigt som förhandsrösterna och rösterna på valdagen i ett annat röstningsområde februari 2015Justitieministeriets valutbildning97

98 Små röstningsområden, fortsätter Sammanförande av förhandsröster och röster på valdagen i ett röstningsområde: ALTERNATIV 1: Valnämnden för valdagens röstsedlar till centralvalnämnden på valdagskvällen efter kl. 20 Centralvalnämnden räknar förhandsrösterna och valdagens röster i detta röstningsområde samtidigt ALTERNATIV 2: Centralvalnämnden för på valdagen innan valförrättningen avslutas valkuverten med förhandsrösterna till röstningsstället och lägger dem i valurnan Valnämnden utför den preliminära räkningen av röstsedlarna i valurnan enligt normalt förfarande februari 2015Justitieministeriets valutbildning98

99 Små röstningsområden, fortsätter Sammanförande av förhandsrösterna och rösterna på valdagen i två eller flera röstningsområden Enbart ETT ALTERNATIV: Valnämnden för valdagens röstsedlar till centralvalnämnden på valdagskvällen efter kl. 20 Centralvalnämnden räknar förhandsrösterna och valdagens röster i dessa röstningsområden samtidigt februari 2015Justitieministeriets valutbildning99

100 Att kontrollera registreringar av små röstningsområden i kommunen 100februari 2015Justitieministeriets valutbildning

101 Tillkännagivande av den preliminära rösträkningen, fortsätter Kommunens informationscentral/centralvalnämnd samlar in och registrerar i resultatuträkningssystemet röstningsområdesvis uppgifterna om antalet väljare på valdagen och det preliminära resultatet av röstningen på valdagen Tidsplan under kvällen: registreras i resultatuträkningssystemet antalet röstande på valdagen (valdeltagandet) före kl. 21 det preliminära resultatet av röstningen på valdagen före kl. 22.30 februari 2015Justitieministeriets valutbildning101

102 Antalet röstande på valdagen 102februari 2015Justitieministeriets valutbildning

103 Antalet röstande på valdagen 103februari 2015Justitieministeriets valutbildning

104 Antalet utlandsfinländare som röstat på valdagen 104februari 2015Justitieministeriets valutbildning

105 Registrering av röster på valdagen 105februari 2015Justitieministeriets valutbildning

106 Startisida för registrering av röster 106februari 2015Justitieministeriets valutbildning

107 Välj det rätta röstingsområdet 107februari 2015Justitieministeriets valutbildning

108 Numrerat registreringsunderlag 108februari 2015Justitieministeriets valutbildning

109 Onumrerat registreringsunderlag 109februari 2015Justitieministeriets valutbildning

110 Jämförelse av registreringsomgångar 110februari 2015Justitieministeriets valutbildning

111 Ogiltiga röster 111februari 2015Justitieministeriets valutbildning

112 Jämförelse av antalet röster och röstande 112februari 2015Justitieministeriets valutbildning

113 Jämförelse av antalet röster och röstande i ett sammanfört röstningsområde 113februari 2015Justitieministeriets valutbildning

114 Rösterna bekräftat - registreringsraport 114februari 2015Justitieministeriets valutbildning

115 Uppföljningsfunktioner 115februari 2015Justitieministeriets valutbildning

116 Äänten vahvistusten seurantaraportti 116februari 2015Justitieministeriets valutbildning

117 Uppföljning av registreringssituationen 117februari 2015Justitieministeriets valutbildning

118 Färdigregistrering av kommunens resultautträkning 118februari 2015Justitieministeriets valutbildning

119 Resultattjänsten 119 Efter kl. 20 på valdagen: februari 2015Justitieministeriets valutbildning

120 HTML-rapporter med länkar 120februari 2015Justitieministeriets valutbildning

121 Uppföljning av rösträkning i kommun (KA81) 121februari 2015Justitieministeriets valutbildning

122 Resultatrapporter 122februari 2015Justitieministeriets valutbildning

123 Närmare bestämmelser för resultatrapporter 123februari 2015Justitieministeriets valutbildning

124 124 Riksdagsvalet 19.4.2015 Centralvalnämndens uppgifter Tidsplan för valet

125 125 Tidsplan för valet 17.2-6.3 Utbildning för centralvalnämnderna (12 kursdagar) 27.2 Uppgifterna i rösträttsregistret och registret över röstningsställen fastställs 2.3 (rekommendation) Bestämmande av kommunens andra valmyndigheter ● Förordnande av valförrättarna till de allmänna förhandsröstningsställena och till hemmaröstning (centralvalnämnden) ● Tillsättande av valnämnderna och valbestyrelserna (kommunstyrelsen) Fr.o.m 9.3 (rekommendation) Tillkännagivande av de allmänna förhandsröstningsställena och röstningsställena på valdagen Fr.o.m. 9.3 Uppgifterna i rösträttsregistret finns framlagda för kontroll i magistraterna februari 2015Justitieministeriets valutbildning

126 126 Tidsplan för valet, fortsätter 10.3 Sista dagen för inlämnande av kandidatansökningarna till valkretsnämnden 9-26.3 Meddelandekorten skickas till de röstberättigade 16.2-13.3 Valhandlingarna och valurnorna distribueras till centralvalnämnderna 19.3 Uppgörande av sammanställningen av kandidatlistorna (valkretsnämnden) Fr.o.m. 20.3 Distribution av sammanställningarna av kandidatlistorna till centralvalnämnderna februari 2015Justitieministeriets valutbildning

127 127 Tidsplan för valet, fortsätter 23.3 Generalrepetition för förhandsröstningen 26.3 Generalrepetition för systemet för resultatuträkning 1.4 (Kommunförbundets rekommendation) Uppmontering av valreklamställningarna 1-11.4 Förhandsröstning i fartyg 7.4 kl. 12 Rösträttsregistret vinner laga kraft februari 2015Justitieministeriets valutbildning

128 128 Tidsplan för valet, fortsätter 7.4 före kl. 16 Sista dagen för inlämnande av anmälan till hemmaröstning 8-14.4 Förhandsröstning i Finland 8-11.4 Förhandsröstning i beskickningar 16-17.4 Vallängderna ställs till centralvalnämnderna 17.4 kl. 19 Centralvalnämndens sammanträde: granskning av förhandsröstninghandlingarna februari 2015Justitieministeriets valutbildning

129 129 Tidsplan för valet, fortsätter 17.4 med början kl. 19 och senast 18.4 kl. 17 Centralvalnämnden inför i resultatuträkningssystemet antalen väljare som röstat på förhand (= antalen godkända valkuvert) 19.4 kl. 9-20 Röstning på valdagen 19.4 kl. 12/15-20 Räkning av förhandsrösterna (Valkretsnämnden) 19.4 kl. 20-22 Den preliminära rösträkningen (Valnämnden) 20.4 Valkretsnämnderna inleder kontrollräkningen 22.4 Valkretsnämnderna fastställer valresultatet 27.4 Riksdagsledamöternas fullmakter granskas i riksdagen Ersättningen till kommunerna betalas hösten 2015 februari 2015Justitieministeriets valutbildning

130 130 Riksdagsvalet 19.4.2015 Förhandsröstning

131 131 Förrättning av förhandsröstningen Centralvalnämnden förordnar valförrättarna Valförrättarens straffrättsliga ansvar Distribution av valmaterialet Till postkontoren sänds materialet direkt Till andra förhandsröstningsställen ska centralvalnämnden sända materialet Valanvisning nr 4 och VAT-anvisning nr 4c Information om förhandsröstningsställena och deras öppettider februari 2015Justitieministeriets valutbildning

132 132 Praktiska arrangemang på förhandsröstningsstället Platsen som reserverats för röstning används enbart för röstning, inte för annan verksamhet Informationsskyltar som leder till röstningsplatsen Organisering av köandet till röstningsplatsen Röstningsplatsen ska vara sådan att röstningen kan förrättas så pålitligt och snabbt som möjligt Placeringen av röstningsbåsen Förhandsröstningsställets tillgänglighet februari 2015Justitieministeriets valutbildning

133 133 Ordningen på röstningsplatsen februari 2015Justitieministeriets valutbildning

134 134 Användningen av rösträttsregistret Centralvalnämnden bestämmer om rösträttsregistret kommer att användas på förhandsröstningsstället Datakommunikationsförbindelserna (VAT-anvisning nr 1) Arbetsstation (VAT-anvisning nr 1) Skrivare för att skriva ut kvitteringsanteckningen Identifiering (inloggning) i systemet Anvisningar om användningen av systemet finns i VAT-anvisning nr 4c februari 2015Justitieministeriets valutbildning

135 135 Förhandsröstningsmaterial Röstsedel Valkuvert, som innehåller röstsedeln Ytterkuvert Följebrevsblankett eller meddelandekort Sammanställningarna av kandidatlistorna i samtliga valkretsar (13) Förteckning över väljarna Kvitteringslista över ytterkuvert Valstämpel februari 2015Justitieministeriets valutbildning

136 136 Förhandsröstningens förlopp STEG 1: Väljarens identitet granskas och en röstsedel ges till väljaren Körkort, pass, identitetskort... Valförrättaren känner väljaren? Väljaren äger inget identitetsbevis? Det ska ses till att enbart en röstsedel ges till väljaren STEG 2: Väljaren röstar i röstningsbåset felaktig anteckning och en ny röstsedel? STEG 3: Valförrättaren stämplar röstsedeln och väljaren innesluter den i valkuvertet Stämpeln slås mitt på röstsedeln februari 2015Justitieministeriets valutbildning

137 137 Förhandsröstningens förlopp Röstsedel februari 2015Justitieministeriets valutbildning

138 138 Förhandsröstningens förlopp En stämplad röstsedel februari 2015Justitieministeriets valutbildning

139 139 Förhandsröstningens förlopp Den stämplade röstsedeln innesluts i valkuvertet februari 2015Justitieministeriets valutbildning

140 140 Förhandsröstningens förlopp STEG 4.A: Anteckning i rösträttsregistret och ifyllande av följebrevet Uppgifterna om väljaren kan sökas i rösträttsregistret enbart med personbeteckningen Kvitteringsanteckningen kan enbart skrivas ut på följebrevsblanketten Väljarens och valförrättarens underskrifter februari 2015Justitieministeriets valutbildning

141 Anteckning i rösträttsregistret på ett förhandsröstningsställe 141februari 2015Justitieministeriets valutbildning

142 Anteckning i rösträttsregistret på ett förhandsröstningsställe 142februari 2015Justitieministeriets valutbildning

143 Anteckning i rösträttsregistret på ett förhandsröstningsställe 143februari 2015Justitieministeriets valutbildning

144 Anteckning i rösträttsregistret på ett förhandsröstningsställe 144februari 2015Justitieministeriets valutbildning

145 Följebrevet 145februari 2015Justitieministeriets valutbildning

146 Rapporter om förhandsröstningen 146februari 2015Justitieministeriets valutbildning

147 Rapporter om förhandsröstningen 147februari 2015Justitieministeriets valutbildning

148 148 Förhandsröstningens förlopp STEG 4.B: Anteckning i förteckningen över väljarna och ifyllande av följebrevet Förteckning över väljarna förs om rösträttsregistret inte används I första hand används meddelandekortet Ifyllande av följebrevsblanketten Väljarens och valförrättarens underskrifter februari 2015Justitieministeriets valutbildning

149 149 Förhandsröstningens förlopp STEG 5: Valförrättaren innesluter valkuvertet och följebrevet i det gula ytterkuvertet februari 2015Justitieministeriets valutbildning

150 150 Förhandsröstningens förlopp Ytterkuvertet när det finns en kvitteringsanteckning på följebrevet februari 2015Justitieministeriets valutbildning

151 151 Förhandsröstningens förlopp Ytterkuvertet när meddelandekortet används som följebrev februari 2015Justitieministeriets valutbildning

152 152 Bistående av väljaren Valförrättaren fungerar som biträde Ett biträde som väljaren själv valt En kandidat får inte fungera som biträde! Biträdet ska följa väljarens anvisningar samt hemlighålla vad han eller hon har fått veta i samband med röstningen Biträdet får under inga omständigheter föreslå för väljaren vilken kandidat denne ska rösta på! februari 2015Justitieministeriets valutbildning

153 153 Upprätthållande av ordningen Valförrättarna sörjer för att oklanderlig ordning råder på förhandsröstningsstället under hela den tid röstningen pågår Väljarnas valfrihet får inte på något sätt utsättas för påverkan Om det inträffar något sådant som påverkar förrättningens normala förlopp görs det en anteckning om detta i den förteckning som ska föras över väljarna Keldjur Valinsamling Fotografering på förhandsröstningsstället februari 2015Justitieministeriets valutbildning

154 154 Ytterkuverten ställs till centralvalnämnden Valförrättaren ska sortera ytterkuverten på förhandsröstningsstället i två grupper: 1.ytterkuvert som adresserats till centralvalnämnden i den egna kommunen och 2.ytterkuvert som adresserats till centralvalnämnderna i andra kommuner Centralvalnämnden underrättar valförrättaren om på vilket sätt ytterkuvert enligt punkt 1 ovan ska sändas Per post, med kurir, valförrättaren för ytterkuverten, centralvalnämnden avhämtar ytterkuverten Ytterkuvert som adresserats till centralvalnämnderna i andra kommuner skickas alltid per post februari 2015Justitieministeriets valutbildning

155 155 Röstning på anstalter Arrangemangen kring röstning på en anstalt sköts av en valbestyrelse som kommunstyrelsen tillsätter Vid behov kan också flera valbestyrelser tillsättas Valbestyrelsen består av ordförande, vice ordförande och en annan medlem samt ett nödvändigt antal ersättare, dock minst tre En person som är uppställd som kandidat vid valet kan inte vara medlem eller ersättare i valbestyrelsen. Förhandsröstning på varje anstalt under minst en och högst två dagar under förhandsröstningsperioden vid tidpunkter som valbestyrelsen bestämmer Tillkännagivande på anstalter (kungörelser) februari 2015Justitieministeriets valutbildning

156 156 Röstning på anstalter, fortsätter Anstalter på vilka förhandsröstning ordnas är Sjukhus Verksamhetsenheter inom socialvården som lämnar vård dygnet runt och andra verksamhetsenheter inom socialvården som kommunstyrelsen bestämmer Straffanstalter Vem får rösta på en anstalt? På de anstalter som har förordnats till förhandsröstningsställen får endast de rösta som är intagna för vård där eller annars är intagna. februari 2015Justitieministeriets valutbildning

157 157 Röstning på anstalter, fortsätter Arrangemangen vid röstning på anstalter Röstningen ska ordnas så att valhemligheten bevaras Röstningsplatsen används inte för annan verksamhet Tillräcklig information om var röstningsplatsen är placerad Väljaren ska utan svårigheter kunna ta sig fram till röstningsplatsen Förhandsröstningen ska vid behov ordnas också på de olika avdelningarna och i patientrummen Placeringen av röstningsbås och motsvarande Kandidatlistorna och röstningsinstruktionerna på sådana ställen, där väljarna ser dem februari 2015Justitieministeriets valutbildning

158 158 Röstning på anstalter, fortsätter Förhinder för att utöva rösträtten i vissa situationer Röstberättigade vid allmänna val är också de som är ställda under förmynderskap eller vars handlingsbehörighet har begränsats Samarbete med anstaltspersonalen Om röstningen avbryts ska en anteckning om detta göras i förteckningen över dem som röstat på förhand februari 2015Justitieministeriets valutbildning

159 159 Röstning på anstalter, fortsätter Samma valmaterial som på ett allmänt förhandsröstningsställe Vid röstning på anstalter används som förhandsröstningens följebrev antingen det följebrev som ingår i meddelandekortet eller en separat följebrevsblankett I första hand används meddelandekortet. Följebrevsblanketten används enbart om väljaren inte har meddelandekortet med sig. februari 2015Justitieministeriets valutbildning

160 160 Hemmaröstning En person, vars rörelse- och funktionsförmåga är så begränsad, att han eller hon inte utan stora svårigheter kan ta sig till ett förhandsröstningsställe eller till vallokalen på valdagen, kan rösta på förhand i sitt eget hem i den kommun som antecknats som hans eller hennes hemkommun i rösträttsregistret En närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen, om kommunen i fråga har antecknats som hans eller hennes hemkommun Anmälan till hemmaröstning ska göras senast 7.4.2015 före kl. 16 februari 2015Justitieministeriets valutbildning

161 161 Hemmaröstning Hemmaröstning förrättas någon dag under förhandsröstningsperioden klockan 9-20 (antingen på en vardag eller på en söndag) Person som ska närvara vid hemmaröstning Väljaren underrättas på förhand om förrättandet av hemmaröstningen Hemmaröstningsblankett Följebrevsblankett för hemmaröstning Närståendevårdarens röstning februari 2015Justitieministeriets valutbildning

162 162 Riksdagsvalet 19.4.2015 Röstning på valdagen februari 2015Justitieministeriets valutbildning

163 163 Ordningen på röstningsplatsen Platsen som reserverats för röstning används enbart för röstning, inte för annan verksamhet Informationsskyltar som leder till röstningsplatsen Organisering av köandet till röstningsplatsen Röstningsplatsen ska vara sådan att röstningen kan förrättas så pålitligt och snabbt som möjligt Placeringen av röstningsbåsen Röstningsställets tillgänglighet februari 2015Justitieministeriets valutbildning

164 164 Ordningen på röstningsplatsen februari 2015Justitieministeriets valutbildning

165 165 Material som behövs vid röstning på valdagen Vallängd Röstsedlar för riksdagsvalet Sammanställning av kandidatlistorna för den egna valkretsen Instruktioner om röstningsanteckningen Blankett för valprotokollet och blankett för bilaga till valprotokollet Blankett för tillkännagivande av den preliminära rösträkningen Valstämpel Förseglingsband Valanvisning nr 2 februari 2015Justitieministeriets valutbildning

166 166 Material som behövs vid röstning på valdagen, fortsätter Namnskyltar för valnämndens medlemmar Rockmärken/armbindlar för valbiträdena Pennor, räknare, papper, kuvert, omslagspapper, snöre och/eller paketeringstejp, anteckningsredskap o.d. Informationsskyltar Röstningsbås För rullstolsburna ett röstningsbås i vilket man ryms med rullstol eller ett fristående skrivunderlägg Valurna Eventuell IT-utrustning och VAT-anvisning 4d om valnämnden använder valdatasystemet februari 2015Justitieministeriets valutbildning

167 167 Bistående av väljaren Som biträde kan fungera Ett valbiträde Ett biträde som väljaren själv valt En medlem av valnämnden En kandidat får inte fungera som biträde! Närstående till kandidater bör inte fungera som valbiträde Biträdet ska följa väljarens anvisningar samt hemlighålla vad han eller hon har fått veta i samband med röstningen Biträdet får under inga omständigheter föreslå för väljaren vilken kandidat denne ska rösta på! februari 2015Justitieministeriets valutbildning

168 168 Upprätthållande av ordningen Valnämnden sörjer för att oklanderlig ordning råder på förhandsröstningsstället under hela den tid röstningen pågår Väljarnas valfrihet får inte på något sätt utsättas för påverkan Om det inträffar något sådant som påverkar förrättningens normala förlopp ska det göras en anteckning om detta i valprotokollet Keldjur Valinsamlingar februari 2015Justitieministeriets valutbildning

169 169 Röstningens förlopp (då den elektroniska vallängden inte används) STEG 1: Väljarens identitet granskas, namnet letas upp i vallängden och väljaren ges en röstsedel Körkort, pass, identitetskort... Valförrättaren känner väljaren? Väljaren äger inget identitetsbevis? Anteckning om röstningen i vallängden (om inte i STEG 3) STEG 2: Väljaren röstar i röstningsbåset Felaktig anteckning och en ny röstsedel? STEG 3: En medlem av valnämnden stämplar röstsedeln och väljaren lägger den i valurnan Stämpeln slås mitt på röstsedeln februari 2015Justitieministeriets valutbildning

170 170 Preliminär rösträkning STEG 1 (snabb räkning och tillkännagivande) 1.Antalet röstande på valdagen rapporteras senast kl. 20.10 till den kommunala informationscentralen (centralvalnämnden) på det sätt som den bestämmer (t.ex. per telefon eller genom att registrera antalet i resultatuträkningssystemet) 2.Valurnan öppnas och antalet röstsedlar räknas 3.Röstsedlarna sorteras så att sedlarna till förmån för respektive kandidat bildar en särskild grupp och de röstsedlar som föreslås ogiltiga en särskild grupp ● blanketten för tillkännagivande av den preliminära rösträkningen nr 3 4.Resultatet rapporteras genast när det blir färdigt och senast kl. 22 till den kommunala informationscentralen på det sätt som den bestämmer (t.ex. per telefon) ● Informationscentralen ska underrättas om resultatet inte blir klart före kl. 22 februari 2015Justitieministeriets valutbildning

171 171 Preliminär rösträkning, fortsätter STEG 2 (granskning på basis av steg 1) 5. Det totala antalet röstsedlar som har tagits ur urnan räknas 6. Det totala antalet väljare vid röstningen på valdagen enligt vallängden (och valprotokollet) räknas 7. Antalet röstsedlar och antalet väljare jämförs. Dessa antal ska stämma överens. ● Om antalen inte stämmer överens, ska orsaken till detta utredas och antecknas i valprotokollet. februari 2015Justitieministeriets valutbildning

172 172 Preliminär rösträkning, fortsätter 8. Röstsedlarna granskas ● Ogiltiga röstsedlar (85 § i vallagen) ● De röstsedlar som föreslås bli godkända (ordnade så att de röstsedlar som gäller en viss kandidat bildar en särskild grupp) ● Antalet röstsedlar som föreslås ogiltiga och antalet röstsedlar som föreslås bli godkända räknas ihop (summan ska överensstämma med det totala antalet röstsedlar som tagits ur valurnan) 9. Valprotokollet och blanketten för bilagan till det ifylls ● Om valnämnden vid granskningen konstaterar att granskningsresultatet avviker från den rapport som lämnats till informationscentralen, ska valnämnden överväga om det är skäl att lämna en ny rapport (detta görs om det är fråga om en betydlig avvikelse) februari 2015Justitieministeriets valutbildning

173 173 Valprotokoll Uppgörande av valprotokollet Valnämnden förordnar en protokollförare Valprotokollet sätts upp på den blankett för vilken justitieministeriet har fastställt formuläret På blanketten för bilagan till valprotokollet antecknas antalet godkända röster som var och en kandidat fått Protokollet ska fyllas i omsorgsfullt enligt vad som förutsätts på blanketten februari 2015Justitieministeriets valutbildning

174 174 Valprotokoll På valprotokollets första sida antecknas: Valets namn (Riksdagsvalet 2015) samt röstningsområdets nummer och namn, kommun och valkrets Namnen på valnämndens medlemmar och ersättare, namnen på valbiträdena och namnen på de biträden som väljarna själva har utsett samt namnet på protokollföraren På valprotokollets andra sida antecknas: Tiderna då valnämndens medlemmar och valbiträdena varit närvarande februari 2015Justitieministeriets valutbildning

175 175 Valprotokoll, fortsätter På valprotokollets tredje sida antecknas: Antalet röstberättigade inom röstningsområdet enligt uppgifterna i vallängden och fördelningen enligt kön och antalet personer som har röstat på förhand enligt uppgifterna på uträkningssidan på vallängdens pärmblad och fördelningen enligt kön Klockslagen då valförrättningen började och förklarades avslutad Antalet personer som har röstat på valdagen (män, kvinnor, sammanlagt) Det totala antalet inlämnade röstsedlar och antalet röstsedlar som föreslås ogiltiga Antalet röstsedlar för varje kandidat (antecknas på blanketten för bilagan till valprotokollet) Dagen och klockslaget då röstsedlarna lades in i omslag De valombud eller av dem befullmäktigade personer som varit närvarande då röstsedlarna sorterades och räknades. Fullmakterna för de befullmäktigade personerna ska fogas till valprotokollet. februari 2015Justitieministeriets valutbildning

176 176 Valprotokoll, fortsätter På valprotokollets fjärde sida antecknas: Att valnämnden förstört alla oanvända röstsedlar Om det vid röstningen på valdagen har inträffat något sådant som har inverkat på förrättningens normala förlopp i synnerhet sådana situationer, där anteckningarna i vallängden och antalet röstsedlar i urnan inte stämmer överens samt orsaken till detta Beträffande små röstningsområden att det förfarits enligt 82 § i vallagen för att trygga valhemligheten De medlemmar i centralvalnämnden som enligt 82 § 5 mom. i vallagen kommit med valkuverten samt antalet röstsedlar som i detta sammanhang lagts i valurnan och det klockslag då valkuverten avlämnades Att protokollet lästs upp och justerats Underteckning av protokollföraren, valnämndens ordförande eller vice ordförande och minst en annan medlem av valnämnden. februari 2015Justitieministeriets valutbildning

177 177 Avslutande av röstningen på valdagen Protokollföraren undertecknar valprotokollet Protokollet läses upp, justeras och undertecknas Röstsedlarna och valprotokollet läggs in i ett omslag och ställs till valkretsnämnden på det sätt den bestämmer (centralvalnämnden meddelar vilket sätt som ska användas) antingen först till centralvalnämnden som sedan sörjer för att röstsedlarna från alla röstningsområden levereras till valkretsnämnden samtidigt, eller direkt till valkretsnämnden Röstsedlarna och valprotokollet ska föras av minst två medlemmar av nämnden (ordföranden eller vice ordförande och en annan medlem) Hem först efter att resultatet har räknats och rapporterats till informationscentralen röstsedlarna och valprotokollet har tillställts centralvalnämnden (eller direkt till valkretsnämnden) februari 2015Justitieministeriets valutbildning

178 Den elektroniska vallängden i valdagens röstning helmikuu 2015Oikeusministeriön vaalikoulutus178 Mål: Att förenkla kontrollering av rösträtten och göra det snabbare. Att få och rapportera realtidsuppgifter om valdagens röstningsaktivitet. Att kunna rapportera den preliminära uppgiften om antalet väljare på valdagen snabbt och undvika stora räknefel i siffran. Att förenkla forskning om valaktivitet, då också valdagens data om röstande är tillgänglig lättare.

179 Elektroniska vallängdens omfattning vid riksdagsvalet 2015 helmikuu 2015Oikeusministeriön vaalikoulutus179 Användningen av den elektroniska vallängden utvidgar sig: sammanlagt 435 röstningsområden i 117 kommuner har anmält sig. jämfört med sammanlagt 300 röstningområden i 101 kommuner i europaparlamentsvalet 2014 Målet är att alla röstningsområden kommer att använda systemet idet långa loppet.

180 180 Krav för användningen av den elektroniska vallängden Det är möjligt att använda programmet på valdagen även vid avbrott i internetuppkopplingen. Det ställer extrakrav för webbläsare som används. Därför kan den elektroniska vallängden användas enbart med ett krypterat webbläsarpaket, som laddas ner via valdatasystemets startsida. Jämfört med europaparlamentsvalet i 2014 har förberedelserna gjorts lättare: webbläsarpaketet behöver installeras bara en gång per dator. Eftersom webbläsarpaketet och dess lokala data krypteras, krypteringsprogrammet TrueCrypt måste också installeras för att kunna använda den elektroniska vallängden. Målet är att i framtiden utveckla en sådan version som kan kryptera data inom webbläsaren, utan något extra krypteringsprogram. Gör alla nödvändiga installeringar i tillräcktligt tidigt skede! helmikuu 2015Oikeusministeriön vaalikoulutus

181 181 Indelning av den elektroniska vallängden Om röstningar på valdagen registreras med fler än en dator, rekommenderas det att den elektroniska vallängden indelas Indelningen måste göras före valdagen Indelningen betyder, att en registreringsdator kan registrera bara en del av väljare i röstningsområdet, enligt den första bokstaven i väljarens efternamn Indelningen hjälper säkerställa att också vid avbrott i dataförbindelser varje väljare kan rösta enbart en gång Valnämndens användare väljer sin indelning av vallängden i början, systemet kommer ihåg valet senare helmikuu 2015Oikeusministeriön vaalikoulutus

182 Indelning av den elektroniska vallängden ORK:n vaalituki22.1.2015182

183 Indelning av den elektroniska vallängden ORK:n vaalituki22.1.2015183

184 Indelning av den elektroniska vallängden ORK:n vaalituki22.1.2015184

185 Lösenord för den krypterade elektroniska vallängden ORK:n vaalituki22.1.2015185

186 Första sidan för den elektroniska vallängden ORK:n vaalituki22.1.2015186

187 Inloggning ORK:n vaalituki22.1.2015187

188 188 Röstningens förlopp (när den elektroniska vallängden används) STEG 1: Väljarens identitet granskas, namnet letas upp i den elektroniska vallängden och väljaren ges en röstsedel Körkort, pass, identitetskort... Valförrättaren känner väljaren? Väljaren äger inget identitetsbevis? Anteckning om röstningen i den elektroniska vallängden (om inte i STEG 3) STEG 2: Väljaren röstar i röstningsbåset Felaktig anteckning och en ny röstsedel? STEG 3: En medlem av valnämnden stämplar röstsedeln och väljaren lägger den i valurnan Stämpeln slås mitt på röstsedeln februari 2015Justitieministeriets valutbildning

189 Registrering av att rösträtten har utövats på valdagens röstningsställe 189februari 2015Justitieministeriets valutbildning

190 Registrering av att rösträtten har utövats på valdagens röstningsställe 190februari 2015Justitieministeriets valutbildning

191 Registrering av att rösträtten har utövats på valdagens röstningsställe 191februari 2015Justitieministeriets valutbildning

192 Registrering av att rösträtten har utövats på valdagens röstningsställe 192februari 2015Justitieministeriets valutbildning

193 Registrering av att rösträtten har utövats på valdagens röstningsställe 193februari 2015Justitieministeriets valutbildning

194 Registrering av att rösträtten har utövats på valdagens röstningsställe 194februari 2015Justitieministeriets valutbildning

195 Registrering av att rösträtten har utövats på valdagens röstningsställe 195februari 2015Justitieministeriets valutbildning

196 Registrering av att rösträtten har utövats på valdagens röstningsställe – lista över senaste registreringar 196februari 2015Justitieministeriets valutbildning

197 Registrering av att rösträtten har utövats på valdagens röstningsställe - lista över röstande 197februari 2015Justitieministeriets valutbildning

198 Registrering av att rösträtten har utövats på valdagens röstningsställe - lista över röstande 198februari 2015Justitieministeriets valutbildning

199 199 Om internetuppkopplingen bryts under dagen Valnämndens användare kan fortsätta och registrera röstningar på samma sätt som då internetuppkopplingen fungerar Registreringar lagras automatiskt på dators hårddisk och överföras automatiskt till det centrala rösträttsregistret då uppkopplingen återställs Systemet visar hela tiden statuset av internetuppkopplingen: februari 2015Justitieministeriets valutbildning

200 200 Elektroniska vallängden – åtgärder i slutet av valdagen 1. Kontrollera på alla datorer att det finns inga oöverförda registreringar 2. Kontrollera att siffran för antalet väljare som röstat stämmer överens på rösträttregistrets rapport och i listan över röstande 3. Töm det lokala elektroniska vallängden på varje dator som använts för registreringar. 4. Kvittera att användningen av den elektroniska vallängden har avslutats i detta röstningsområde. Kvitteringen overför antalet röstande till resultatuträkningssystemet. februari 2015Justitieministeriets valutbildning

201 Listan över Oöverförda registreringar 201februari 2015Justitieministeriets valutbildning

202 Listan över antalet röstande och rapporten ’Uppföljning av röstningen på valdagen’ 202februari 2015Justitieministeriets valutbildning

203 Tömning av det lokala elektroniska vallängden 203februari 2015Justitieministeriets valutbildning

204 Tömning av det lokala elektroniska vallängden 204februari 2015Justitieministeriets valutbildning

205 Kvittering av att användningen av elektroniska vallängden har avslutats 205februari 2015Justitieministeriets valutbildning

206 Kvittering av att användningen av elektroniska vallängden har avslutats 206februari 2015Justitieministeriets valutbildning

207 Kvittering av att användningen av elektroniska vallängden har avslutats 207februari 2015Justitieministeriets valutbildning

208 208 Preliminär rösträkning STEG 1 (snabb räkning och tillkännagivande) 1.Antalet röstande på valdagen rapporteras senast kl. 20.10 till den kommunala informationscentralen (centralvalnämnden) på det sätt som den bestämmer (t.ex. per telefon eller genom att registrera antalet i resultatuträkningssystemet) 2.Valurnan öppnas och antalet röstsedlar räknas 3.Röstsedlarna sorteras så att sedlarna till förmån för respektive kandidat bildar en särskild grupp och de röstsedlar som föreslås ogiltiga en särskild grupp ● blanketten för tillkännagivande av den preliminära rösträkningen nr 3 4.Resultatet rapporteras genast när det blir färdigt och senast kl. 22 till den kommunala informationscentralen på det sätt som den bestämmer (t.ex. per telefon) ● Informationscentralen ska underrättas om resultatet inte blir klart före kl. 22 februari 2015Justitieministeriets valutbildning

209 209 Preliminär rösträkning, fortsätter STEG 2 (granskning på basis av steg 1) 5. Det totala antalet röstsedlar som har tagits ur urnan räknas 6. Det totala antalet väljare vid röstningen på valdagen enligt vallängden (och valprotokollet) räknas 7. Antalet röstsedlar och antalet väljare jämförs. Dessa antal ska stämma överens. ● Om antalen inte stämmer överens, ska orsaken till detta utredas och antecknas i valprotokollet. februari 2015Justitieministeriets valutbildning

210 210 Preliminär rösträkning, fortsätter 8. Röstsedlarna granskas ● Ogiltiga röstsedlar (85 § i vallagen) ● De röstsedlar som föreslås bli godkända (ordnade så att de röstsedlar som gäller en viss kandidat bildar en särskild grupp) ● Antalet röstsedlar som föreslås ogiltiga och antalet röstsedlar som föreslås bli godkända räknas ihop (summan ska överensstämma med det totala antalet röstsedlar som tagits ur valurnan) 9. Valprotokollet och blanketten för bilagan till det ifylls ● Om valnämnden vid granskningen konstaterar att granskningsresultatet avviker från den rapport som lämnats till informationscentralen, ska valnämnden överväga om det är skäl att lämna en ny rapport (detta görs om det är fråga om en betydlig avvikelse) februari 2015Justitieministeriets valutbildning

211 Preliminär rösträkning – Registrering av antalet röstande på valdagens röstningsställe 211februari 2015Justitieministeriets valutbildning

212 Preliminär rösträkning – Registrering av antalet röstande på valdagens röstningsställe 212februari 2015Justitieministeriets valutbildning

213 Registrering av antalet röstande på valdagen samtidigt på röstningsställe och informationscentral 213februari 2015Justitieministeriets valutbildning

214 Registrering av valdagens röster – att välja röstningsområde 214februari 2015Justitieministeriets valutbildning

215 215 Valprotokoll Uppgörande av valprotokollet Valnämnden förordnar en protokollförare Valprotokollet sätts upp på den blankett för vilken justitieministeriet har fastställt formuläret På blanketten för bilagan till valprotokollet antecknas antalet godkända röster som var och en kandidat fått Protokollet ska fyllas i omsorgsfullt enligt vad som förutsätts på blanketten februari 2015Justitieministeriets valutbildning

216 216 Valprotokoll På valprotokollets första sida antecknas: Valets namn (Riksdagsvalet 2015) samt röstningsområdets nummer och namn, kommun och valkrets Namnen på valnämndens medlemmar och ersättare, namnen på valbiträdena och namnen på de biträden som väljarna själva har utsett samt namnet på protokollföraren På valprotokollets andra sida antecknas: Tiderna då valnämndens medlemmar och valbiträdena varit närvarande februari 2015Justitieministeriets valutbildning

217 217 Valprotokoll, fortsätter På valprotokollets tredje sida antecknas: Antalet röstberättigade inom röstningsområdet enligt uppgifterna i vallängden och fördelningen enligt kön och antalet personer som har röstat på förhand enligt uppgifterna på uträkningssidan på vallängdens pärmblad och fördelningen enligt kön Klockslagen då valförrättningen började och förklarades avslutad Antalet personer som har röstat på valdagen (män, kvinnor, sammanlagt) Det totala antalet inlämnade röstsedlar och antalet röstsedlar som föreslås ogiltiga Antalet röstsedlar för varje kandidat (antecknas på blanketten för bilagan till valprotokollet) Dagen och klockslaget då röstsedlarna lades in i omslag De valombud eller av dem befullmäktigade personer som varit närvarande då röstsedlarna sorterades och räknades. Fullmakterna för de befullmäktigade personerna ska fogas till valprotokollet. februari 2015Justitieministeriets valutbildning

218 218 Valprotokoll, fortsätter På valprotokollets fjärde sida antecknas: Att valnämnden förstört alla oanvända röstsedlar Om det vid röstningen på valdagen har inträffat något sådant som har inverkat på förrättningens normala förlopp i synnerhet sådana situationer, där anteckningarna i vallängden och antalet röstsedlar i urnan inte stämmer överens samt orsaken till detta Beträffande små röstningsområden att det förfarits enligt 82 § i vallagen för att trygga valhemligheten De medlemmar i centralvalnämnden som enligt 82 § 5 mom. i vallagen kommit med valkuverten samt antalet röstsedlar som i detta sammanhang lagts i valurnan och det klockslag då valkuverten avlämnades Att protokollet lästs upp och justerats Underteckning av protokollföraren, valnämndens ordförande eller vice ordförande och minst en annan medlem av valnämnden. februari 2015Justitieministeriets valutbildning

219 219 Avslutande av röstningen på valdagen Protokollföraren undertecknar valprotokollet Protokollet läses upp, justeras och undertecknas Röstsedlarna och valprotokollet läggs in i ett omslag och ställs till valkretsnämnden på det sätt den bestämmer (centralvalnämnden meddelar vilket sätt som ska användas) antingen först till centralvalnämnden som sedan sörjer för att röstsedlarna från alla röstningsområden levereras till valkretsnämnden samtidigt, eller direkt till valkretsnämnden Röstsedlarna och valprotokollet ska föras av minst två medlemmar av nämnden (ordföranden eller vice ordförande och en annan medlem) Hem först efter att resultatet har räknats och rapporterats till informationscentralen röstsedlarna och valprotokollet har tillställts centralvalnämnden (eller direkt till valkretsnämnden) februari 2015Justitieministeriets valutbildning

220 220 Framgångsrikt val! Kom ihåg: LÄS VAL- OCH VAT-ANVISNINGARNA! VAR NOGGRANN! BE VID BEHOV OM RÅD! HÅLL DIG LUGN! februari 2015Justitieministeriets valutbildning


Ladda ner ppt "Riksdagsvalet 19.4.2015 Kursdag för de kommunala centralvalnämnderna februari 2015Justitieministeriets valutbildning1."

Liknande presentationer


Google-annonser