Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan mot våld - skyddat boende Myndighetssamverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Länssamordnare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan mot våld - skyddat boende Myndighetssamverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Länssamordnare."— Presentationens avskrift:

1 Samverkan mot våld - skyddat boende Myndighetssamverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Länssamordnare Marianne Karlsson marianne.karlsson@bd.komforb.se Tfn 070-693 54 56

2 Utgångspunkter Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är en kriminell handling och allvarligt brott och har sin grund i det ojämnställda samhället. Våld medför allvarliga konsekvenser för hälsan. Synliggörande av samhällets resurser för stöd, hjälp och skydd samt kvaliteten på bemötandet från omgivningen är viktiga faktorer för våldsutsattas upprättelse och möjligheter till ett liv utan våld. Samt till förövarens ansvarstagande. Samhällsekonomiskt mycket kostsamt. Länssamordnare Marianne Karlsson marianne.karlsson@bd.komforb.semarianne.karlsson@bd.komforb.se 070-693 54 56

3 Lagstiftning 2 kap. 1 § SoL Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. 7§ När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål. Planen ska när det är möjligt upprättas med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. Av planen ska det framgå Vilka insatser som behövs. Vilka insatser som respektive huvudman ska svara för. Vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget, och Vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. Lag (2009:981). Länssamordnare Marianne Karlsson marianne.karlsson@bd.komforb.semarianne.karlsson@bd.komforb.se 070-693 54 56

4 Lagstiftning - ansvar för brottsoffer Det som gäller socialtjänstens ansvar för brottsoffer regleras i 5 kap 11§ och lagstiftningen skärptes juli 2007. Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott. Socialnämnden ansvarar för att barn får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialnämnden har det yttersta ansvaret för att personer som utsatts för brott får det stöd och den hjälp de behöver. Socialtjänsten ansvarar för att utifrån en utredning av den våldsutsattas och eventuella barns behov bedöma vilken insats som är lämplig, t.ex. i form av skyddat boende (prop. 2006/07:38 s. 12; SOSFS 2014:4). Länssamordnare Marianne Karlsson marianne.karlsson@bd.komforb.semarianne.karlsson@bd.komforb.se 070-693 54 56

5 Uppdrag skyddat boende Länssamordnare Marianne Karlsson marianne.karlsson@bd.komforb.semarianne.karlsson@bd.komforb.se 070-693 54 56 Politiska samverkansberedningen - länsstyrgruppen Syfte: säkerställa ett skyddat boende för kvinnor inom länet utifrån de krav som ställs enligt gällande lagstiftning och Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd. utreda förutsättningar för ett länsgemensamt skyddat boende - kunskapsunderlag förslag till överenskommelse för ett skyddat boende i länet, mellan länets kommuner och landsting beskriva verksamhetens innehåll, ansvarsfördelning, organisation och finansiering Tidsplan: 2014 juni – november färdigställa kunskapsunderlag, förslag till överenskommelse inklusive beskrivning av verksamhetens innehåll, ansvarsfördelning, organisation och finansiering. 2015 förankring kommuner, politiska beredningar, kommunförbundets styrelse beslut om rekommendation - juni 2015. Arbetsgrupp: representanter från Kiruna, Luleå, Gällivare, Piteå, Kalix, NLL, Länsstyrelsen och Polisen.

6 Föreskrifter SOSFS 2014:4 1 oktober 2014 Länssamordnare Marianne Karlsson marianne.karlsson@bd.komforb.semarianne.karlsson@bd.komforb.se 070-693 54 56 7 kap Insatser Tillfälligt boende 2 § Socialnämnden ska vid behov erbjuda 1. våldsutsatta vuxna, 2. den som är under 18 år och har utsatts för våld eller andra övergrepp av sin partner, eller 3. den som är under 18 år och har utsatts för hedersrelaterat våld stöd och hjälp i form av lämpligt, tillfälligt boende som motsvarar den våldsutsattas behov av skydd med utgångspunkt i utredningen och riskbedömningen. Allmänna råd Om den våldsutsatta behöver stöd och hjälp i ett skyddat boende, bör boendet ha tillräcklig bemanning och tillräckliga skyddsanordningar för att kunna erbjuda skydd mot hot, våld och andra övergrepp. Det boende som erbjuds den våldsutsatta bör vara lämpligt för eventuellt medföljande barn oavsett ålder och kön. Om det skyddade boendet tar emot barn, bör det i boendet finnas personal med kunskaper om barns behov.

7 Socialstyrelsens definition Länssamordnare Marianne Karlsson marianne.karlsson@bd.komforb.semarianne.karlsson@bd.komforb.se 070-693 54 56 Med skyddat boende avses boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser. På ett skyddat boende kan det finnas olika typer av åtgärder till skydd mot hot, våld eller andra övergrepp, t.ex. skyddsanordningar samt möjlighet för den enskilde att få samtal och stöd att förändra sin situation. Det ska finnas tillräcklig bemanning av personal som har för målgruppen relevant utbildning och erfarenhet. Annat tillfälligt boende som t.ex. hotellrum eller jourlägenhet räknas INTE som skyddat boende. (Socialstyrelsens termbank)

8 Kvinnor som är utsatta för våld i nära relation och medföljande barn i behov av skydd, stöd och hjälp i den akuta situationen. En kvinna där risken bedöms låg kan vara mer skrämd och mer motiverad att lämna. Uppbrottet i sig medför ökad risk för dödligt våld. Kvinnor med missbruksproblematik och funktionsnedsättning eller äldre som är utsatta för våld i nära relationer samt personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet är att:  Stoppa pågående våld  Minska våldets skadeverkningar  Påskynda återhämtning  Påbörja förändringsprocessen Graden av skydd, stöd och hjälp i den akuta krisen fodrar bedömning av kompetent personal. Länssamordnare Marianne Karlsson marianne.karlsson@bd.komforb.semarianne.karlsson@bd.komforb.se 070-693 54 56 Vem behöver ett skyddat boende? Ett skyddat boende ska motsvara kvinnors och medföljande barns behov

9 Brott i nära relation 2011-2014 Länssamordnare Marianne Karlsson marianne.karlsson@bd.komforb.semarianne.karlsson@bd.komforb.se 070-693 54 56 Kommun2011201220132014 Arjeplog 79168 Arvidsjaur 111714 Boden 14415198 Gällivare 56815049 Haparanda 68504245 Jokkmokk 10232413 Kalix 45545941 Kiruna 57586358 Luleå 276259248196 Pajala 11181311 Piteå 769086107 Älvsbyn 17221929 Överkalix 53712 Övertorneå 365118

10 Krisstöd: kvinnor och barn är rädda, otrygga och har behov av att bli lyssnade på och personal behöver vara tillgänglig flertalet gånger för att erbjuda tid för samtal. Kvinnor med andra sårbarheter kan ha större behov av stöd från personal. Riskbedömning: omfattande kartläggning av riskfaktorer och skyddande faktorer. Sätter igång berättande om enskilda/många våldsupplevelser. En ”färskvara” och kan behöva göras flera gånger beroende på hur situationen ändras under tiden kvinnan och barnen bor skyddat. Säkerhetssamtal: sker kontinuerligt. Upprepas för att det kan ta tid för den våldsutsatta kvinnan att ta in hur faran/risken ser ut och den kan ändras. Viktiga samtal för att visa på alternativ till trygghet, att identifiera risker och finna strategier och åtgärder som tryggar, en viktig process. Praktiskt stöd: handla mat, stöd i kontakt med myndigheter och andra viktiga aktörer, bostad efter skyddat boende, följa med till hälsocentral/akut för sjukdom/mediciner för att kunna sova/dokumentera skador som tidigare inte blivit dokumenterade. Föräldrastöd: att vara stöd i hur de ska orka med barnens behov, ta tid att läsa/leka med barnen/gå ut med dem (framförallt när det är många barn eller väldigt rädda, oroliga barn). Stärka/reparera mor – barn relation. Barnens egna behov: information, säkerhetssamtal, krisstödsamtal, trygghet, aktivitet, struktur, rutiner, pedagogisk verksamhet, skolundervisning (i eller utanför boendet). Länssamordnare Marianne Karlsson marianne.karlsson@bd.komforb.semarianne.karlsson@bd.komforb.se 070-693 54 56 Vilka behov?

11 Definition: en boende inrättning som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp. Det skyddade boendet ska motsvara den skyddssökandes behov av skydd och andra insatser. Uppdrag: säkerhet, skydd samt stöd och hjälp till kvinnor och medföljande barn utsatta för våld i nära relation. Skydda mot hot och våld och kombineras med annat stöd för att hjälpa och stärka kvinnan. Verksamheten tillhandahåller konsultation och kompetensstöd till personal inom kommun, landstinget och polisen. Syfte: stödja enskilda som söker skydd och stöd från närståendes våld, öka säkerhet och trygghet för skyddssökande och medföljande barn, förebygga fortsatt våldsutsatthet, stöd till den skyddssökande i processen att skapa en självständig tillvaro. Målgrupp: kvinnor över 18 år med eller utan medföljande barn. Medföljande barn: verksamheten ska genomsyras av tydligt barnperspektiv. Insatser ska motsvara barns behov, bl. a åldersanpassad information, krisstöd, pedagogisk verksamhet, skolundervisning samt rutin för hälsoundersökning. Länssamordnare Marianne Karlsson marianne.karlsson@bd.komforb.se Mobil: 070-693 54 56 Verksamheten - skyddat boende Norrbotten

12  Huvudman/geografisk placering: Kommunerna är huvudman för skyddat boende. Organisation av verksamheten ska ingå inom ramen för socialförvaltningen i en huvudkommun, förslag Luleå. Stad med heterogen befolkning, närhet till polis, transport, hälso- och sjukvård, livsmedelsbutiker mm.  Tillgänglighet: dygnet runt/året om. Vistelsetid motsvara behovet dock inte längre än fyra månader. Tillgång till personal även nattetid – ökar trygghet och säkerhet.  Bemanning/kompetens: 6 tjänster, minst två i tjänst dag- och kvällstid. Sovande jour. Personal med relevant utbildning, barnkompetens och fördjupad kompetens om våld; socionom, beteendevetare, socialpedagoger, pedagog/lärare eller motsvarande.  Platser: Nio platser för heldygnsvistelse för kvinnor med eller utan medföljande barn.  Lokaler och säkerhet: följa socialstyrelsens kvalitetsindikatorer, tillgänglighetsanpassade, hänsyn till yttre säkerhet. Länssamordnare Marianne Karlsson marianne.karlsson@bd.komforb.semarianne.karlsson@bd.komforb.se 070-693 54 56 Förslag till överenskommelse

13 Verksamheten skyddat boende Länssamordnare Marianne Karlsson marianne.karlsson@bd.komforb.se Mobil: 070-693 54 56

14 Process till skyddat boende Länssamordnare Marianne Karlsson marianne.karlsson@bd.komforb.se Mobil: 070-693 54 56

15 Process till långsiktig boendeform Länssamordnare Marianne Karlsson marianne.karlsson@bd.komforb.se Mobil: 070-693 54 56

16 För kvinnor utsatta för våld i nära relation och medföljande barn innebär tillgång till ett skyddat boende bl. a: Tillgång till god kvalitet och säkert tillfälligt boende Krisstöd, riskbedömning, säkerhetssamtal och praktiskt stöd. Samordnad individuell planering, SIP, på kort- och lång sikt Jämlik insats, för kvinnor och medföljande barn i behov av skyddat boende, i länet Omsorg om våldsutsattas husdjur ordnas i samverkan med andra aktörer Tillgång till professionellt stödteam som arbetar utifrån evidensbaserad praktik Samlad kunskap om behoven ger ökade förutsättningar för adekvata insatser Strukturerad samverkan mellan socialtjänst, skola, somatisk och psykiatrisk vård samt polisiära insatser – räddar liv Länssamordnare Marianne Karlsson marianne.karlsson@bd.komforb.semarianne.karlsson@bd.komforb.se 070-693 54 56 Sammanfattning

17 För kommunerna, landstinget och polisen innebär tillgången till ett skyddat boende bland annat; Att lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd samt basnivå säkerställs Ökad rättsäkerhet Ökade möjligheter till samplanering och samverkan Fungerade stöd och hjälpinsatser Samlad spetskompetens hela dygnet, för hela länet Bättre stöd till kommunernas handläggare Att ett kompetenscentrum för länet gällande våld i nära relationer utvecklas Länssamordnare Marianne Karlsson marianne.karlsson@bd.komforb.semarianne.karlsson@bd.komforb.se 070-693 54 56 Sammanfattning

18 Utgår från kvinnojourernas statistik – Kunskapsunderlaget Av totalt 72 kvinnor boende på kvinnojour i länet har 41 kvinnor flyttats från hemkommunens kvinnojour till annan kvinnojour/skyddat boende. I genomsnitt bor varje kvinna ca 82 nätter för varje – 41x82 = 3362 boendenätter. Exempel: Älvsbyn kommun placering i skyddat boende, 4 månader. Dygnsavgiften på skyddat boende varierar, Kriscentrum Stockholm 3500 kr. Totala kostnaden för länet skulle då bli 11 767 000 kr för placering (kommunal regi). Räknat på Uppsala kommuns skyddade boende där dygnsavgift är 2300 kr blir kostnaden 2300kr/dygn x 3362 dygn = 7 732 600 kr. Kommunens placeringar på jourer i länet, jourernas avgifter är ca 600- 1500kr per dygn för annan kommun. Räknat på 600kr/dygn betalar kommunerna 3362 x 600= 2 017 200 kr Räknat på 1500kr/dygn betalar kommunen 3362 x1500= 5 043 000 kr Följande kostnader är inte inräknade; dygnsavgift för barn, handläggares resor och ev. andra kostnadsposter. Exempel: Kalix kommun betalade 538 000 kr för placeringar p.g.a. hot och våld under 18 år och 107 515 kr för vuxna över 21 år, total kostnad på 645 515 kr för 2014. Länssamordnare Marianne Karlsson marianne.karlsson@bd.komforb.semarianne.karlsson@bd.komforb.se 070-693 54 56 Samhällsekonomisk kostnad – en uppskattning

19 Länssamordnare Marianne Karlsson marianne.karlsson@bd.komforb.semarianne.karlsson@bd.komforb.se 070-693 54 56 Kostnadskalkyl alternativ1 KontogruppBudget helår 2015Anvisning Intäkter739 000,00 kr Till största del hyresintäkter Totala intäkter739 000,00 kr Personalkostnader5 860 000,00 kr 10 personal inkl 0,5 enhetschef, vikariekostnader, inkl sociala avgifter, OB beredskap Övriga kostnader2 484 000,00 kr Främst hyra, städ, el, förbrukning, it-telefoni, transport, kurser, larm, handledning, tolk Totala kostnader8 344 000,00 kr Nettokostnader7 605 000,00 kr Kommunbidrag7 605 000,00 kr Se nästa bild

20 Länssamordnare Marianne Karlsson marianne.karlsson@bd.komforb.semarianne.karlsson@bd.komforb.se 070-693 54 56 Finansiering skyddat boende alternativ 1 KommunAntal invånareKronor totalt per år Arjeplog2 98090 890 Arvidsjaur6 471197 366 Boden27 838849 059 Gällivare18 339559 340 Haparanda9 886301 523 Jokkmokk5 065154483 Kalix16 378499 429 Kiruna23 196707 478 Luleå75 3832 299 182 Pajala6 299192 120 Piteå41 2781 258 979 Älvsbyn8 168249 124 Överkalix3 436104 798 Övertorneå4709143 625 Totalt249 4267 607 496

21 Länssamordnare Marianne Karlsson marianne.karlsson@bd.komforb.semarianne.karlsson@bd.komforb.se 070-693 54 56 Kostnadskalkyl alternativ 2 KontogruppBudget helår 2015Anvisning Intäkter739 000,00 kr Till största del hyresintäkter Totala intäkter739 000,00 kr Personalkostnader3 516 000,00 kr 6 personal inkl länssamordnare, vikariekostnader, inkl sociala avgifter, OB beredskap Övriga kostnader2 484 000,00 kr Främst hyra, städ, el, förbrukning, IT-telefoni, transport, kurser, larm, handledning, tolk Totala kostnader6 000 000,00 kr Nettokostnader5 261 000,00 kr Kommunbidrag5 261 000,00 kr Se nästa bild

22 Länssamordnare Marianne Karlsson marianne.karlsson@bd.komforb.semarianne.karlsson@bd.komforb.se 070-693 54 56 Finansiering skyddat boende alternativ 2 (beräknat på 21.50 kr/invånare) KommunAntal invånareKronor totalt per år Arjeplog2 98064 070 Arvidsjaur6 471139 127 Boden27 838598 517 Gällivare18 339394 289 Haparanda9 886212 549 Jokkmokk5 065108 898 Kalix16 378352 127 Kiruna23 196498 714 Luleå75 3831 620 735 Pajala6 299135 429 Piteå41 278887 477 Älvsbyn8 168175 612 Överkalix3 43673 874 Övertorneå4709101 244 Totalt249 4265 362 662

23 Länssamordnare Marianne Karlsson marianne.karlsson@bd.komforb.semarianne.karlsson@bd.komforb.se 070-693 54 56 Kostnadskalkyl alternativ 3 KontogruppBudget helår 2015Anvisning Personalkostnader5 860 000,00 kr 6 personal inkl länssamordnare, vikariekostnader, inkl sociala avgifter, OB beredskap Övriga kostnader2 484 000,00 kr Främst hyra, städ, el, förbrukning, IT-telefoni, transport, kurser, larm, handledning, tolk Totala kostnader6 000 000,00 kr Kommunbidrag3 516 000, 00 kr Se nästa bild

24 Länssamordnare Marianne Karlsson marianne.karlsson@bd.komforb.semarianne.karlsson@bd.komforb.se 070-693 54 56 Finansiering skyddat boende alternativ 3 (medför dygnsavgift /kvinna) KommunKostnad á 24 kr/invånareKronor totalt per år á 60% Arjeplog71 520 kr42 912 kr Arvidsjaur155 304 kr93 182 kr Boden668 112 kr400 867 kr Gällivare440 136 kr264 082 kr Haparanda237 264 kr142 358 kr Jokkmokk121 560 kr72 936 kr Kalix393 072 kr235 843 kr Kiruna556 704 kr334 033 kr Luleå1 809 192 kr1 085 515 kr Pajala151 176 kr90 706 kr Piteå990 672 kr594 403 kr Älvsbyn196 032 kr117 619 kr Överkalix82 464 kr49 478 kr Övertorneå113 016 kr67 810 kr Totalt5 986 224 kr (6 000 000 kr)3 591 733 kr (3 600 000 kr)

25 Länssamordnare Marianne Karlsson marianne.karlsson@bd.komforb.semarianne.karlsson@bd.komforb.se 070-693 54 56 Kostnadskalkyl KontogruppBudget helår 2015Anvisning Personalkostnader5 860 000,00 kr6 personal inkl länssamordnare, vikariekostnader, inkl sociala avgifter, OB/beredskap Övriga kostnader2 484 000, 00 krFrämst hyra, städ, el, förbrukning, it/telefoni, transporter, kurser, larm, handledning, tolk Totala kostnader6 000 000, 00 kr Kommunbidrag3 000 000, 00 kr

26 Länssamordnare Marianne Karlsson marianne.karlsson@bd.komforb.semarianne.karlsson@bd.komforb.se 070-693 54 56 Kostnadsfördelning KommunKostnad 50 % Arjeplog30 000 Arvidsjaur75 000 Boden330 000 Gällivare210 000 Haparanda120 000 Jokkmokk60 000 Kalix210 000 Kiruna285 000 Luleå915 000 Pajala75 000 Piteå510 000 Älvsbyn90 000 Överkalix30 000 Övertorneå60 000 Totalt kommunbidrag3 000 000 kr Avgift per dygn vid placering i det skyddade boendet är 2500kr/dygn. I händelse av att inkomna dygnsavgifter understiger verksamhetens kostnader har kommunerna ett gemensamt ansvar att komplettera finansiering med utökat anslag.

27 Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer beräknas kosta samhället 4 miljarder kronor/år. I beräkningen ingår inte personliga kostnader eller beräkning på personligt lidande. En dagisavdelning kostar ca 2 miljoner kr/år. Ett länsgemensamt skyddat boende i Norrbotten är en investering på ca 30-32 kr/invånare, ca 7,6 miljoner kr. Kommunerna betalar redan idag delar av kostnaden genom placeringar i skyddade boenden i andra delar av landet. Länssamordnare Marianne Karlsson marianne.karlsson@bd.komforb.semarianne.karlsson@bd.komforb.se 070-693 54 56 Finansiering och kostnader


Ladda ner ppt "Samverkan mot våld - skyddat boende Myndighetssamverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Länssamordnare."

Liknande presentationer


Google-annonser