Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tryckerimomsdagen Resning, befrielse, rättsskydd mm. 27 maj 2015 Therese Walerholt & Klara Modin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tryckerimomsdagen Resning, befrielse, rättsskydd mm. 27 maj 2015 Therese Walerholt & Klara Modin."— Presentationens avskrift:

1 Tryckerimomsdagen Resning, befrielse, rättsskydd mm. 27 maj 2015 Therese Walerholt & Klara Modin

2 Page 2 Klara Modin Telefon: +46 8 520 591 27 Mobil: +46 70 318 91 27 Email: Klara.modin@se.ey.com Therese Walerholt Telefon: +46 8 520 590 01 Mobil: +46 72 548 24 57 Email: Therese.walerholt@se.ey.com Kontaktuppgifter:

3 Page 3 Agenda ► EU-rättspraxis ► Skatteverkets ställningstagande ang. anstånd ► Möjlighet till resning och befrielse ► Åtgärder mot staten ► Råd till tryckerier ► Försäkringsersättning (Rättsskydd)

4 Page 4 EU-rättspraxis ► C-35/05 Reemtsma Cigarettenfabriken: ► Om det visar sig vara omöjligt eller orimligt svårt för slutkunden att erhålla återbetalning från leverantören, särskilt vid dennes insolvens, ska det finnas möjlighet att rikta återbetalningskravet direkt mot skattemyndigheten ► C-427/10 Banca Antoniana Popolare Veneta: ► Det ankommer på medlemsstaterna att föreskriva de instrument och förfaranderegler som erfordras för att den skattskyldige i sådana fall ska kunna göra sina återbetalningskrav gällande ► C-94/10 Danfoss: ► Till den del det saknas bestämmelser i unionsrätten ankommer det enligt fast rättspraxis på medlemsstaterna att införa nationella regler för ansökningar om återbetalning av för högt eller felaktigt debiterad moms

5 Page 5 Skatteverkets ställningstagande 2015-03-20 ” Anstånd med betalning i tryckerimomsärenden” Dnr: 131 166415-15/111 ► Anstånd för tryckerikunder med betalning av moms och ränta som uppkommit pga. följdändringsbeslut ► Överklagande av dom i skattemålet? ► Ansökan om anstånd krävs ► Ges in till SKV ► Anstånd till dess att ► ”det civilrättsliga rättsläget … har blivit klarlagt” ► eller ► ”till dess att Skatteverket har sett över på vilket sätt Skatteverket kan hantera situationen”

6 Page 6 Resning och betalningsbefrielse ► Resning ► 37b § i förvaltningsprocesslagen (1971:291) ► Betalningsbefrielse ► 60 kap.1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ► Jfr pressmeddelande från finansdepartementet den 3 mars 2011 avseende den s.k. ”app-momsen” (Stardoll): ”Regeringen har i dag beslutat bifalla Stardoll AB:s överklagande av Skatteverkets beslut avseende befrielse från moms. Regeringsbeslutet innebär att bolaget befrias från moms på vissa försäljningar av elektroniska tjänster till konsumenter i Storbritannien i den utsträckning som brittisk moms har betalats för samma tjänster… Ett dispensbeslut är alltid ett beslut i det enskilda fallet. ” ► ”Synnerliga skäl”?

7 Page 7 Åtgärder mot staten ► JK – begära skadestånd? ► Nekad vilandeförklaring ► Stämning mot staten i allmän domstol ► Skadestånd från staten? ► Egendomsskyddet i Europakonventionen om mänskliga rättigheter (EKMR) ► Artikel 1 i protokoll 1 till EKMR ► Målet Bulves AD mot Bulgarien från Europadomstolen

8 Page 8 Råd till tryckerier ► Positivt förvaltningsbeslut  kan hjälpa kunden: ► Trycksaker – 6 eller 25 % moms? ► Rätt formalia, omprövningsfrist m.m. ► Reservera pengar för återbetalning ► Konkurs – anmäl fordran i konkursen, skrivelse från konkursförvaltaren

9 Page 9 Försäkringsersättning (Rättsskydd) ► Försäkringsersättning för ombudskostnader ► Bedömning i det enskilda fallet ► Moms och inkomstskatt? ► Godkänt ombud ► Anmäl i tid ► Uppehåll i sin försäkring

10 Legal disclaimer www.ey.com © 2015 EYGM Limited. All Rights Reserved. EYG no. DL0031 This publication contains information in summary form and is therefore intended for general guidance only. It is not intended to be a substitute for detailed research or the exercise of professional judgment. Neither EYGM Limited nor any other member of the global Ernst & Young organization can accept any responsibility for loss occasioned to any person acting or refraining from action as a result of any material in this publication. On any specific matter, reference should be made to the appropriate advisor.

11 Tack


Ladda ner ppt "Tryckerimomsdagen Resning, befrielse, rättsskydd mm. 27 maj 2015 Therese Walerholt & Klara Modin."

Liknande presentationer


Google-annonser