Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunal verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster – Sambruks samverkansmodell www.sambruk.se1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunal verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster – Sambruks samverkansmodell www.sambruk.se1."— Presentationens avskrift:

1 kommunal verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster – Sambruks samverkansmodell www.sambruk.se1

2 kommunal verksamhetsutveckling Föreningen Sambruk 2003 - 2015 FRÅN gemensam utveckling av e-tjänster utifrån våra medlemmars behov TILL gemensam verksamhetsutveckling 2www.sambruk.se  bred verksamhetskunskap +  expertkompetens; IT, processutveckling + FoU (juridik)

3 kommunal verksamhetsutveckling Utmaningar  Begränsade resurser/kompetenser för verklig verksamhetsutveckling  Svag beställarkompetens  Mångfacetterad, stuprörsorienterad verksamhet =>  Teknik- & funktionsfokus  Systemleverantörerna ”regerar” 3www.sambruk.se

4 kommunal verksamhetsutveckling Konsekvenser  Svag/ingen system-/infosamverkan  Leverantörernas affärsmodeller vs nyttoanalys och -realisering OCH (inte minst)  Organisatorisk samverkan löser INTE slutna, monolitiska stuprörssystem (ej heller teoretiska modeller) 4www.sambruk.se

5 kommunal verksamhetsutveckling Sambruks framgångsfaktorer  Initierar och genomför projekt tillsammans, utifrån medlemmarnas behov Delar kunskap och erfarenheter med varandra Identifierar ”best practice” Delar kostnader för utveckling och förvaltning och för externa specialister Starkare som kravställare, beställare och utvecklingspartner till leverantörer och myndigheter  Starkt FoU-stöd – totalt > 19 MKr i projektanslag www.sambruk.se5

6 kommunal verksamhetsutveckling Sambruks nätverk  Medlemmar > 100 kommuner + SKL, KFSK, Reg Jkp, Värmland  Externa sponsorer – FoU VINNOVA EU / INTERREG IVC EU / LLP  Externa intressenter SKL / CeSam KommITs, KEF, m fl Lokala och regionala samarbetsorgan Statliga myndigheter & departement IT-leverantörer 6www.sambruk.se

7 kommunal verksamhetsutveckling Samverkansmodell – projekt 7www.sambruk.se ”vi har ett problem…” och/eller ”vi har en idé!!” SAMBRUK Info-spridning Projektkontor Arkiv RESULTAT – konkret Rapporter / spec’s Applikationer RESULTAT – ”abstrakt” Kunskaps-/erfa-utbyte Lobbying Kommunrepr ICT-företag Konsult(er) Projekt koordinering FoU Kommunrepr

8 kommunal verksamhetsutveckling Sambruks ramverk för samverkan - SGM Resultat från VINNOVA-finansierat FoU-projekt tillsammans med Linköpings universitet Dokumenterat ram- & regelverk för samverkan, ägande- & nyttjande av material i Sambruks regi Allmänt / Övergripande Bakgrund och introduktion till regelverket Malldokument för överenskommelser mellan intressenter/ingående parter i aktuell samverkansmodell Situationsanpassade malldokument Utvecklingsprojekt Gåva från extern part till Sambruk Användning av produkt/lösning Medverkan i projekt (av extern utvecklingspart) Forskarmedverkan Studentmedverkan 8www.sambruk.se

9 Samverkansmodell - Projekt www.sambruk.se Sambruk Idéfas Intresse- insamling Projekt- etablering Projekt- genomförande Idrifttagande & överlämning Förvaltning Kommun- medlemmar Projekt- organisation Informationsflöden Resurser/produkter Projekt- uppföljning Resurs- allokering Leverans/ Överlämning av projektresultat Fortlöpande info- spridning Problem- formulering/ Projektidé Info & intresse- ansökan Anmälan till Projekt- deltagande Externa resurser (vid behov) FoU Expert- kompetens Projektdeltagargrupp 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 7

10 kommunal verksamhetsutveckling Projektprocess – 1 1.En medlem har ett problem och/eller projektidé för lösning -> Sambruk 2.Sambruk ”paketering” projektförslag = samverkansprojekt 3.Info om förslaget till hela Sambruks nätverk (medlemmar & andra intressenter) 4.Intresserade meddelar Sambruk – projektdeltagande 5.Sambruk assisterar i formulering av projektdefinition/-plan, inkl budget 6.Utskick & överenskommelse om projektplan 7.forts. 10www.sambruk.se

11 kommunal verksamhetsutveckling Projektprocess – 2 7.Etablering av Projektorganisation Deltagande kommuner Externa resurser – vid behov; ex FoU, expertkompetens Styrgrupp och Projektledare 8.Projektgenomförande Sambruks ansvar Ekonomi-admin = utdebitering av överenskommen projektbudget, fördelad till respektive projektdeltagarkommun + utbetalning av ersättning till externa resurser & andra kostnader (vid behov) Projektuppföljning via styrgrupp Fortlöpande informationsspridning i hela nätverket Projektgruppens ansvar Genomförande av projektet, i enlighet med Projektplan Fortlöpande rapportering 9.Projektavslut Mottagning & förvaltning av projektleverans/-resultat 11www.sambruk.se

12 kommunal verksamhetsutveckling Ramverk – Projekt 12www.sambruk.se 1.…… 2.…… 3.…… 4.…… 5.…… 6.…… 7.SGM3 – Utveckling SGM6 – Medverkan (för ev extern part som deltar i projektet) SGM7 – Forskarmedverkan (om FoU-resurs medverkar) SGM8 – Studentmedverkan (om relevant) 8.Sambruks projektmodell & relaterade malldokument 9.SGM5 – Användning

13 Finansieringsmodell - Projekt Sambruk Projekt-etablering Projekt-genomförande Förvaltning Kommun-medlemmar Projektorg. Pengaflöde (tjocklek relaterar till mängd/storlek) Externa resurser (vid behov) FoU Expert- kompetens Projektdeltagargrupp 2 3 1 5 4 Förvaltningsgrupp Drift-/förvaltnings- organisation Extern partner/leverantör 6

14 kommunal verksamhetsutveckling Projektfinansiering – 1 1.I samband med projektetablering överenskoms projektbudget, vilken fördelas (oftast proportionellt mot resp kommuns invånarantal) Sambruk fakturerar deltagande kommuner 2./3.Sambruk svarar för betalning av externa kostnader i projektet, t ex ersättning till externa parter i projektet, samt budget- & redovisningskontroll 4.När projektleverans till förvaltning skett, etableras Förvaltningsråd = representanter från nyttjande kommuner – överenskoms en förvaltningsbudget, på motsvarande sätt som projektbudgeten Sambruk fakturerar nyttjande kommuner 5./6.Sambruk svarar för utbetalning av ersättning till extern förvaltningspartner, som sköter det praktiska förvaltningsarbetet. Motsvarande gäller för eventuell driftsfunktion 14www.sambruk.se

15 Samverkansmodell - Förvaltning www.sambruk.se Sambruk Mottagning/ Bedömning Intresse- insamling Etablering nyttjandegrupp Förvaltnings- överenskommelse Förvaltning Kommun- medlemmar Fortlöpande support & leveranser Fortlöpande info- spridning Produkt/ Lösning Info & intresse- ansökan Anmälan att nyttja Lösning Förvaltnings- organisation Förvaltnings- resurser Fortlöpande support & leveranser Nyttjandegrupp Informationsflöden Resurser/produkter A B C D E F G G H G

16 kommunal verksamhetsutveckling Förvaltningsmodell – 1 A.En medlem har produkt/tjänst, framtagen i egen regi -> Sambruk B.Sambruk ”paketering” till förslag = breddning/spridning av nyttjandegrupp genom samverkan i Sambruks regi C.Info om förslaget till hela Sambruks nätverk (medlemmar & andra intressenter) D.Intresserade meddelar Sambruk – nyttjande E.Sambruk assisterar i formulering av Förvaltningsmodell, inkl ekonomisk överenskommelse F.Utskick & överenskommelse om Förvaltningsmodell G.forts. 16www.sambruk.se

17 kommunal verksamhetsutveckling Förvaltningsmodell – 2 G.Etablering av Förvaltningsorganisation Nyttjande kommuner Externa förvaltningsresurser Förvaltningsråd & förvaltningsledare H.Löpande Applikationsförvaltning Sambruks ansvar Ekonomi-admin = utdebitering av överenskommen förvaltningsbudget, fördelad till respektive nyttjandekommun + utbetalning av ersättning till externa resurser & andra kostnader Uppföljning via Förvaltningsrådet Fortlöpande informationsspridning i hela nätverket Förvaltningsgruppens ansvar Etablering och fortlöpande info-utbyte via Förvaltningsråd Hantering av support- och utvecklingsbehov Fortlöpande informationsinsamling, uppföljning & rapportering 17www.sambruk.se

18 kommunal verksamhetsutveckling Ramverk – Förvaltningsmodell 18www.sambruk.se A.SGM4 – Gåva B.…… C.…… D.…… E.…… F.SGM5 – Användning G.SGM6 – Medverkan (för extern part som ingår i förvaltningsarbetet)

19 Samverkans-/Finansieringsmodell; bef. applikation www.sambruk.se Sambruk Mottagning & SGM- överenskommelse Förvaltning Kommun-medlemmar Pengaflöde Kommun med produkt/lösning 2 4 Drift-/förvaltnings- organisation 3 Förvaltningsgrupp Produkt- överlämning 1 (ev. ingen avgift) Extern partner/leverantör 5

20 kommunal verksamhetsutveckling Finansieringsmodell; Gåva -> förvaltning 1.En medlem har en produkt/lösning (i vid bemärkelse) => Gåva till Sambruk – regleras m h a SGM4 – Gåva 2.Sambruk ”paketerar” och informerar om produkten/lösningen, samt svarar för etablering av nyttjande- och förvaltningsgrupp (motsvarande som efter projektleverans) 3.Överenskoms en förvaltningsbudget, på motsvarande sätt som tidigare Sambruk fakturerar nyttjande kommuner, eventuellt (efter överenskommelse) får Gåvo-kommunen sänkt eller ingen förvaltningsavgift, som ”ersättning/kompensation” för Gåvan 4./5.Sambruk svarar för utbetalning av ersättning till extern förvaltningspartner, som sköter det praktiska förvaltningsarbetet. Motsvarande gäller för eventuell driftsfunktion 20www.sambruk.se

21 kommunal verksamhetsutveckling Sambruks projektleveranser  Ekonomiskt bistånd  Elektronisk direktåtkomst för komm. Soc-tjänst ( 5 år innan SSBTEK….)  eAnsökan-EkBist => ”självbetjäning”  Nytt systemstöd & FoU för Kundcenter  Nytt systemstöd för KAA  Kravspec-underlag för eArkiv  Utredning för sammanhållen ärendehantering  Öppna gränssnitt & öppen plattform för skolsystem 21www.sambruk.se

22 kommunal verksamhetsutveckling Kvarstående hinder/utmaningar  Gränsöverskridande dialog  Kommun – myndighet  Kommun – systemleverantör  Juridiska hinder för effektiv info- hantering & -överföring  Vägledningar & teoretiska modeller är JÄTTEBRA – MEN behov av ”handgripligt” stöd vid planering & genomförande 22www.sambruk.se

23 kommunal verksamhetsutveckling Slutsatser Samverkan tar tid, men det gör även intern förankring Kompetens & erfarenhet är mycket svårare att kopiera än produkter Projekt = ”lätt & intressant” vs Förvaltning = ”tungt & enformigt” e-tjänster + verksamhetsutveckling => verkliga effektivitetsförbättringar Samverkan + FoU-stöd => effektivt förändringsarbete 23www.sambruk.se

24 kommunal verksamhetsutveckling www.sambruk.se Ordförande Lena Lundgren, Gävle lena.lundgren@gavle.se Verkställande tjänsteman Claes-Olof Olsson claes-olof.olsson@sambruk.se +46 (0)703 - 14 11 92 Projektkoordinator Lotta Ruderfors lotta.ruderfors@sambruk.se +46 (0)705 - 71 77 47 24www.sambruk.se


Ladda ner ppt "Kommunal verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster – Sambruks samverkansmodell www.sambruk.se1."

Liknande presentationer


Google-annonser