Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Intellektuella begränsningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Intellektuella begränsningar"— Presentationens avskrift:

0 Organisation i Uppsala län kring föräldrar med utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter.

1 Intellektuella begränsningar
Gruppen ”intellektuella begränsningar” omfattar personer som t.ex. har en utvecklingsstörning, svagbegåvning eller andra kognitiva svårigheter. Till följd av detta har de stora svårigheter med planering, struktur, minne, abstrakt tänkande, läsning, räkning eller skrivning, vilka var för sig eller gemensamt kan inverka på föräldraförmågan. I vissa fall kan svårigheterna vara så stora att föräldraförmågan sviktar.

2 FUB Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna
Större krav ställs än på andra föräldrar Socialt utanförskap Knapp ekonomi Utanför arbetsmarknaden Fokus på kognitiva brister – titta på emotionell förmåga Brister → Möjligheter Generella bedömningar, helhetsperspektiv saknas Samspelet med omgivningen Stöd så tidigt som möjligt Handlar mycket om våra värderingar

3 FIB projektet /Föräldrar med Intellektuella Begränsningar/
Träning och utbildning kan förbättra föräldrarnas förmåga. Utbildningen skall vara kontinuerlig såväl över tid som i kontakten med de professionella.

4 FIB projektet /Föräldrar med Intellektuella Begränsningar/
Barnens behov Föräldrarnas behov Personal/Professionellas behov Behov av samverkan

5 FIB projektet /Föräldrar med Intellektuella Begränsningar/
Barnens behov Stärka skyddsfaktorer och utveckla förmågan att hitta coping strategier.

6 FIB projektet /Föräldrar med Intellektuella Begränsningar/
Föräldrars behov Träning, utbildning, bryta social isolering.

7 FIB projektet /Föräldrar med Intellektuella Begränsningar/
Personalens behov Kompetensutveckling Kommunikation och bemötande Kunskap Metodutveckling

8 FIB projektet /Föräldrar med Intellektuella Begränsningar/
Behov av samverkan Många professionella inblandade i familjerna.

9 FIB projektet /Föräldrar med Intellektuella Begränsningar/
Händelsekedja SUF-grupp Regionförbundet/FoU/ Tierp, FUB, Uppsala, Landstinget Arvsfonden FIB-projekt

10 FIB projektet /Föräldrar med Intellektuella Begränsningar/
Allmänna arvsfonden ger 2 075 000 kr för år 1 av 3 till FIB-projektet i Uppsala län med start 1 augusti 2005.

11 FIB projektet /Föräldrar med Intellektuella Begränsningar/
Ett samverkansprojekt i Uppsala län kring arbetet med barnfamiljer där minst en Förälder har en utvecklingsstörning/Intellektuell Begränsning

12 FIB projektet /Föräldrar med Intellektuella Begränsningar/
Samverkande parter: Tierps kommun Uppsala kommun Landstingets habilitering och hjälpmedel FoU-verksamheterna vid Regionförbundet i Uppsala län Riks-FUB och Läns-FUB (Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) Uppsala universitet

13 FIB projektet Mål att minska risken för att barn far illa genom att: stärka föräldrarna i sitt föräldraskap. se barnen och deras behov.

14 FIB projektet Målgrupp
Familjer i Uppsala län, huvudsakligen i Tierps och Uppsalas kommuner där minst en av föräldrarna har en utvecklingsstörning/intellektuell begränsning.

15 FIB projektet Det finns behov av: att beskriva och inventera behov
kunskap och kompetens om målgruppen ett väl fungerande stöd/metodutveckling en helhetssyn som inbegriper både barnets och föräldrarnas behov av stöd Nya samverkansformer

16 FIB projektet Gruppverksamhet för barn respektive föräldrar i Tierp
Utveckling av familjestöd i hemmet i Uppsala Behovsinventering i hela länet Kompetensutveckling för berörd personal samt länsgemensamma utbildningsinsatser. Dokumentation och utvärdering av projektet Omvärldsbevakning Samordning

17 FIB-projektet Uppsala Coach Tierp Familjecoach Familjestöd i hemmet
projektledare Uppsala Coach Familjestöd i hemmet Stöd-och familjebehandlingsgruppen Tierp Familjecoach Gruppverksamhet för barn och föräldrar Familjecentralen

18 FIB projektet I Uppsala utvecklas metoder och förhållningssätt med utgångspunkt från hemterapeuternas verksamhet. En coach kommer att arbeta med hemterapeuterna i familjerna.

19 Socialtjänsten IFO /Uppsala/
Institutioner Öppenvårdsinsatser Stöd-och familjebehandilings-gruppen /hemterapeuter och familjebehandlare/ mm. Myndighet

20 Stöd-och familjebehandlingsgruppen
Ingår i ”IFO – myndighet” och består av: enhetschef assistent 9 hemterapeuter varav 4 ingår i FIB-projektet 3 familjebehandlare Arbetet innebär Ge stöd i egna hemmet Oftast ensamarbete

21 Hemterapeuten Arbetar på uppdrag från socialtjänsten och
ger stöd i hemmet som är: praktiskt (mat, tvätt-städrutiner, läggtider, läxläsning, följer med till BVC, läkare etc.) pedagogiskt (lära ut om barns utveckling, lära ut och träna ekonomi, inköp, planering, etc.) terapeutiskt (stödjande, hjälp sätta gränser i barnuppfostran och mot andra vuxna, få bättre självförtroende mm) Ensamarbete

22 FIB projektet Uppsala kommun
Projektcoachen vistas och följer arbetet i 6 familjer träffar hemterapeuterna individuellt - före och efter hembesök -. i grupp var tredje vecka initierar kompetenshöjande insatser

23 FIB projektet Uppsala kommun
Utvecklande av stödet utifrån tre nivåer: Basnivå: utveckla stödet i vardagen utifrån hemterapeuternas verksamhet – bemötande, kommunikation, medvetet och strukturerat arbetssätt. Checklista/kartläggningsinstrument ”Jag behöver hjälp”

24 FIB projektet Uppsala kommun
Kartläggningen utgår från barnens behov av: Mat Hälsovård Hygien Värme Inkännande och kommunikation Visuell, motorisk och språklig stimulans Ledning och kontroll Ansvar och självständighet

25 FIB projektet Uppsala kommun
Kunskapsnivå: öka kunskapen om utvecklingsstörning och konsekvenser i vardagen – vad är utvecklingsstörning, svagbegåvning, psykisk störning, kognitiva svårigheter, neuropsykiatriska funktionshinder, utvecklingspsykologi etc.?

26 FIB projektet Uppsala kommun
Samverkansnivå: att initiera och underlätta samverka i såväl enskilda ärenden som generellt mellan socialtjänst, habilitering, psykiatri, skola, förskola m.fl.

27 FIB projektet Uppsala kommun
Coachrollen Bollplank Lättillgänglig Finns med Visa, instruera, öva, tålamod Redskap Kunskap Sätta ord på saker och ting/mammans handikapp Praktiska redskap

28 FIB projektet

29 FIB – projektet i Tierps Kommun
Gruppverksamheter för föräldrar och barn

30 Behovsinventering FIB projektet Kartläggning Professionellas behov
Målgruppens behov

31 FIB projektet Metodutveckling Kompetens-/kunskapsutveckling
FIB projektets viktigaste beståndsdelar: Metodutveckling Kompetens-/kunskapsutveckling Behovsinventering i hela länet Dokumentation/utvärdering Samverkan

32 FIB projektet Utvärdering utifrån utgångspunkten att målet är att:
stärka barnens förmåga att hantera sin tillvaro öka deras skyddsfaktorer att minska deras riskfaktorer förbättra föräldrarnas föräldraförmåga

33 FIB projektet /Föräldrar med intellektuella begränsningar/
För mer information kontakta gärna: Projektledare: Sven-Erik Pistol Regionförbundet i Uppsala Län , Familjecoach: Ann Nilsson Björkgårdens Familjecentral, Tierp , Coach/socionom: Lars Westin Stöd-och familjebehandlingsgruppen Uppsala ,

34 FIB projektet /Föräldrar med intellektuella begränsningar/
Hemsida:


Ladda ner ppt "Intellektuella begränsningar"

Liknande presentationer


Google-annonser