Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Christer Pallin, RF-Juridik 1 Hur många 13-åringar bildar föreningar idag?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Christer Pallin, RF-Juridik 1 Hur många 13-åringar bildar föreningar idag?"— Presentationens avskrift:

1 © Christer Pallin, RF-Juridik 1 Hur många 13-åringar bildar föreningar idag?

2 © Christer Pallin, RF-Juridik 2

3 3 Varför en satsning på föreningskunskap? Distriktsledningskonferens 17-19 oktober 2003 Demokrati- och föreningskuskapssatsning

4 © Christer Pallin, RF-Juridik 4 Därför att : Det är en förutsättning för en demokratisk organisation! Ungdomar ska kunna vara med och påverka! Tillvarata allas engagemang och åsikter! Skapa en grund för rekrytering av nya förenings/förbundsledare! Motverka individualism och egenintressen! Kunna motivera varför t.ex. lotter ska säljas! (Är det tvång?) För att förklara att det inte är ordföranden som bestämmer! För att idrotts-/föreningsverksamhet i sig är viktigare än att vinna guldmedaljer! m.fl. skäl!

5 © Christer Pallin, RF-Juridik 5 Frågeställningar under resans gång Vad menar vi med demokrati – inom idrotten? Formell./. Informell demokrati! Engagemang i idrotten och/eller i föreningen? Vilka är de största hindren för engagemang? Kan vi genom förändrade former påverka utvecklingen...\..\..\MANUSCP\Artiklar\Juridikspalten\nr 7-8 2004 Föreningskunskap och föreningsutveckling.doc

6 © Christer Pallin, RF-Juridik 6 Förening eller företag – ökad kommersialism? Samverkansformer – Moralregler och rättsregler Den Ideella föreningen Medlemmarna bestämmer Idrottens organisation och krav på regelefterlevnad Styrelsens ansvar Ombildning av förening m.m Föreningskunskap – 27 jan-08

7 © Christer Pallin, RF-Juridik 7 Omedveten förändring – ställer nya och större krav Efterhand som de ekonomiska förhållandena ändras för idrottsorganisationer och dess medlemmar, så ändras också förutsättningarna genom att den juridiska ramen ändras. Förändringarna i organisationen sker inte i tydliga steg utan gradvis och framförallt många gånger utan att man kan säga när förändringen verkligen skedde. Förändringen ställer nya och större krav på organisationens företrädare.

8 © Christer Pallin, RF-Juridik 8 Sagt av andra om demokrati och idrott! Går idrotten från att ha varit en offentlig allmänt tillgänglig samhällsverksamhet av och för medlemmar till att bli en exklusiv ekonomisk företeelse styrd av några få? Blir framtidens ”medlemmar” kunder hos ett idrottsföretag?

9 © Christer Pallin, RF-Juridik 9 Vad händer om idrotten bara blir ett spel om pengar!! Känner sig idrottens ledare komfortabla? –det man gör blir viktigare än varför man gör det!! Vilka är medlemmar i de ideella organisationerna? – och varför är/blir de medlemmar? –engagemang, motivation, delaktighet i beslutsfattandet. –vill arbeta tillsammans med andra för en sak, en föreningsidé. Sagt av andra om demokrati och idrott!

10 © Christer Pallin, RF-Juridik 10 Meningen med föreningen? ”I takt med ökade intäkter har den kommersiella idrotten kommit att bli allt mer företagsliknande.” Det talas om”Kunder” i stället för medlemmar ”Jag är tränare och avser nu att bilda en förening för min verksamhet?” Var tar det ideella engagemanget vägen? Blir föreningar företag?

11 © Christer Pallin, RF-Juridik 11 ?

12 © Christer Pallin, RF-Juridik 12 Medlemmars status? Aktiv medlem Passiv medlem Stödjande medlem Röstberättigad medlem Familjemedlem Vardags medlem Dagmedlem (Nattmedlem??) Hemmamedlem Junior- respektive seniormedlem Hedersmedlem Ständig medlem. Riktig medlem

13 © Christer Pallin, RF-Juridik "Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar." Medlemmarna är föreningen !! 2 § Sammansättning

14 © Christer Pallin, RF-Juridik 14 Samverka med andra? Det har vi gjort i alla tider! Tillsammans blir vi starkare – Regler om samverkan!

15 © Christer Pallin, RF-Juridik 15 Vad är en förening? Avtal om samverkan

16 © Christer Pallin, RF-Juridik 16 Vilken form finns för samverkan? Vem bestämmer? Vem äger idrotten? Vilka regler gäller? Vem har ansvaret?

17 © Christer Pallin, RF-Juridik 17 Olika former för samverkan (Alternativa Associationsformer ) Offentliga./. Privata Stiftelser./. Rena ass. Bolag./. Föreningar Ek fören./. Ideella fören Olika (rätts)regler! Var finns idrotten? Social sammanslutning IdrottsAB Ideella fören

18 © Christer Pallin, RF-Juridik 18 Vad behöver vi veta? Grundreglerna om samverkan genom avtal –Olika samverkansformer – vad skiljer dem åt Den ideella föreningen –Dvs den grundläggande juridiken Idrottens organisation –Hur hänger vi ihop – och vem bestämmer Idrottens särregler –Dvs våra egna idrottsliga förhållningsregler That’s it! ?

19 © Christer Pallin, RF-Juridik 19 Rättssystemet i samhället För all mänsklig samlevnad behövs regler. Moralregler – som svarar upp mot de moraluppfattningar folk har. Rättsregler – som samhällsmedborgare på olika sätt kan tvingas följa. (Optimalt är då moralregler och rättsregler sammanfaller, men så är inte alltid fallet!!)

20 © Christer Pallin, RF-Juridik 20 Rättsregler Rättsreglerna och deras tillämpning kallas rättsvetenskap eller juridik. Lag – riksdagen Förordning – regeringen Föreskrifter – myndigheter Tvingande regler – ibland straffsanktionerade Dispositiva regler – träder in som komplement i de fall man inte själv har kommit överens om annat.

21 © Christer Pallin, RF-Juridik 21 Oreglerade områden Omöjligt att täcka in alla områden med rättsregler – ibland t.o.m. önskvärt att lämna vissa delar oreglerade. Uppkommer konflikter på dessa område får jurister och domstolar ytterst lösa det hele i enlighet med den rättsuppfattning som gäller för regelsystemet i övrigt (praxis). Saknas praxis får man studera de förslag till lösningar som jurister (professorer m.fl) skriver om (doktrinen).

22 © Christer Pallin, RF-Juridik 22 Idrottens rättssystem? Idrottsjuridik – finns ingen akademisk sakbestämd sådan disciplin i Sverige (ännu). Idrottsrelaterad juridik – bättre samlande begrepp. ……dock Idrottsjuridik i egentlig mening finns genom idrottsspecifika regelverk bestående av bl.a. utövanderegler, tävlingsbestämmelser, reglementen, föreskrifter och anvisningar. Ett regelsystem som saknar motsvarighet på något annat samhällsområde.

23 © Christer Pallin, RF-Juridik 23 Idrottsrelaterade föreningsrätten Även om den idrottsrelaterade föreningsrätten faller utanför området för den egentliga idrottsjuridiken tillhör den en av de viktigaste beståndsdelarna i idrottens rättsordning (idrottens normsystem). Hela idrottsrörelsens organisationsstruktur bygger nämligen på föreningsrätten, eller snarare den begränsade delen av föreningsrätten som reglerar ideella föreningar.

24 © Christer Pallin, RF-Juridik 24

25 © Christer Pallin, RF-Juridik 25 www.idrottsbokhandeln.se

26 © Christer Pallin, RF-Juridik 26 Krångligt bilda förening? Det är så enkelt att bilda en förening att man förvånas över att det inte är förbjudet! Vet ni hur man gör?..\Sampling\Breviks SK.ppt

27 © Christer Pallin, RF-Juridik 27 Grundlagsskydd – Regeringsformen (RF) 2 kap 1 § "Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad: - - - - - - - - - - - - - - - 5. FÖRENINGSFRIHET: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften".

28 © Christer Pallin, RF-Juridik 28 Ideell förening - Formalia Lag om ideella föreningar saknas, därför får svaret sökas i praxis (dvs rättsliga avgöranden, HD, äldre datum). Enligt praxis gäller att Stadgar av någorlunda fullständighet skall antas Styrelse skall utses att företräda föreningen. Namn/firma kan sägas ingå i kravet på fullständiga stadgar.

29 © Christer Pallin, RF-Juridik Ideell förening Fysisk person Juridisk Person Juridisk Person! RÄTTSKAPABEL dvs kan äga saker kan vara part i avtal kan vara part inför domstol kan vara medlem i annan ideell fören kan försättas i konkurs

30 © Christer Pallin, RF-Juridik 30 Sektion är ingen juridisk person!! Ishockey Fotboll Boule Basket Föreningen är en juridisk person! Ett årsmöte! En styrelse! En ”ägare”! Medlemmarna En avtalspart! IF-styrelsen står över sekt.- styrelserna! Gemensamma skulder! Obs! Föreningen svarar med sina tillgångar för samtliga skulder! Tennis Orientering Ett namn!

31 © Christer Pallin, RF-Juridik 31 Ideell eller Ekonomisk Förening? Ändamål Verksamhet Ekonomiskt Icke ekonomiskt EkonomiskIcke ekonomisk Ideell förening Ekonomisk förening Oreg. Reg.

32 © Christer Pallin, RF-Juridik 32 NJA 1973 s 341 (HD-fall) Mellersta Norrlands köpmannaförbund bildades genom sammanslagning. En av de gamla organisationernas stadgar fick gälla. HD anförde att eftersom förbundet ej hade antagit stadgar var det ingen juridisk person. Under rådande omständigheter får den eller de som är ansvarig för handlingen också vara den/de som anspråken riktas mot.

33 © Christer Pallin, RF-Juridik 33 Stadgarna = Föreningens Skelett!! Årsmötet Styrelsen Valberedningen Revisorer Sektioner Kommittéer Kansli/Anställda Varför bra stadgar! - grundstomme - hjälpmedel - trygghet - uppslagsverk - medlemmarnas skydd - möta samhällets krav Hur skulle Du se ut utan benstomme att bygga vidare på ?? Stadgarna = Avtal mellan medlemmarna!

34 © Christer Pallin, RF-Juridik 34 1§ Stadgar - Föreningens Ändamål  Ändamålet anger föreningens profil  dvs vad föreningens medlemmar har bestämt att göra i förening!!  Vilken verksamhet medlemmarna vill organisera  på vilken nivå medlemmarna vill ha sin verksamhet  Ändamålet står i föreningens ”grundlag” (stadgarna)  dvs alla medlemmar bestämmer om  nya verksamheter ska komma till eller läggas ned  elit, ungdom och eller bredd ska finnas i föreningen

35 © Christer Pallin, RF-Juridik 35 Vad ska stadgarna innehålla? - Fullständiga stadgar! Föreningens målsättning/ändamål Den ort där föreningen har sin hemvist Hur medlemmarna vinner inträde Hur medlemsavgift bestäms Antalet styrelseledamöter, revisorer, mandattid Hur styrelse utses Om styrelsens beslutförhet och om beslut Om räkenskapsår Om föreningssammanträden, hur kallelse skall ske, hur beslut fattas Ärenden på föreningssammanträdet (årsmötet/stämman) Hur förfara med tillgångarna vid upplösning Förutsättningarna för uteslutning av medlem

36 © Christer Pallin, RF-Juridik 36 Företrädare (styrelse) måste finnas! Vem utser styrelse och hur? Mandattid? Antalet styrelseledamöter? Omyndiga i styrelsen? Bindande avtal? Måste ordförande finnas? Personalrepresentant? Valbarhetsregler? Anställd? Stor frihet finns!!

37 © Christer Pallin, RF-Juridik 37 Krav på en hierarkisk struktur! Årsmötet (medlemmarna) Styrelsen (sysslomän) ……………………………….. Sektioner Kommittéer Funktionärer/ledare Anställda Delegering - Ansvar!! Formell./. Informell demokrati

38 © Christer Pallin, RF-Juridik 38 Demokrati [av grekiska demos, folk, och kratein, härska], dvs, folkstyre (500-talet f.Kr.) Styrelsen verkställande Årsmötet lagstiftande Medlemmarna väljande Bonniers lexikon Formell demokrati Sektioner Lag/grupp Spelarråd Föräldrar Informell demokrati Idrottens organisation Formell demokrati Informell demokrati

39 © Christer Pallin, RF-Juridik 39 Föreningsstyrelsen och dess underliggande organ Delegering – Ansvar – Återrapportering

40 © Christer Pallin, RF-Juridik 40 Demokrati- och Föreningskunskap En förutsättning för den informella demokratin är att alla kan de formella reglerna!!

41 © Christer Pallin, RF-Juridik 41

42 © Christer Pallin, RF-Juridik 42 Idrottsrörelsens organisation - Medlemskapet  Individ-Förening-SF-RF = Medlemskedjan!!  Medlemskapet = Avtal  Regelefterlevnad, lojalitet, sammanhållning  Demokratisk organisation  Majoritetsprincipen & Likhetsprincipen  Sanktioner vid ”avtalsbrott” Medlemskapet är Frivilligt!! RF SF Fören DF SDF

43 © Christer Pallin, RF-Juridik 43 12 kap 3 § RF:s stadgar Endast medlem i en förening ansluten till SF har rätt att delta i detta SF:s tävlingsverksamhet.

44 © Christer Pallin, RF-Juridik 44 Idrottsrörelsens organisation - Medlemskapet: Förening - Individ 8 kap RF:s stadgar 6 § - Medlemskap i förening Utträde, uteslutning, varning 7 § - Rättigheter och skyldigheter 8 § - Deltagande i idrottslig verksamhet RF:s Normalstadgar för Idrottsföreningar Mall för upprättande av egna stadgar Obs!Endast fysiska personer kan få medlemskap i förening! Fören RF SDF DF SF

45 © Christer Pallin, RF-Juridik 45 8 kap 8 § RF:s stadgar Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten (Andra stycket): –Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av föreningsstyrelsen……. –Om medlem önskar delta i tävling eller uppvisning utanför Sverige ska SF samtycka…… –Är arrangören inte ansluten till SF måste SF godkänna deltagandet…….

46 © Christer Pallin, RF-Juridik 46 Representativ demokrati Medlemmarna är föreningen Föreningarna bildar SF SF konstituerar RF Föreningsombud utgör SDF:s DF:s och SF:s årsmöten!! 185 SF ombud och 21 DF ombud utgör RF-stämman. Vem bestämmer – egentligen?? RF SF Fören DF SDF Motion

47 © Christer Pallin, RF-Juridik 47 Idrottsrörelsens org. - SISU och SOK RF har 68 medlemsförbund (SF) SISU har 68 SF och 5 övriga MO SOK har 35 OSF och 11 erkända SF RF är den svenska idrottsrörelsens samlande organisation SISU har fått uppdrag att vara idrottens utbildningsorganisation samt är studieförbund SOK är högsta organet för handläggandet av olympiska frågor SF Fören

48 © Christer Pallin, RF-Juridik 48 Idrottens Organisation RF SF Fören DF SDF Sisu SOK SisuD 35+12 68 68+5 22.000 Ca. 3 milj

49 © Christer Pallin, RF-Juridik 49 Idrottens Organisation RF SF Fören DF SDF Sisu SOK SisuD 35+12 68 68+5 22.000 IOC EOC ISF ESF Ca. 3 milj

50 © Christer Pallin, RF-Juridik 50 Monopol på sin specialidrott? RF SF Club ISF ESF  Kan man ha monopol på sin specialidrott?  Vad kan hända om någon annan vill starta en egen liga – eller ett eget specialidrottsförbund? Private League Private Leagues Private Euro- League  Kan idrottens org hindra privata ligor?  Förmodligen inte! ……, men….  Medlemskapet är ett avtal!  Regelefterlevnad, lojalitet, sammanhållning!  Avtalsbrott – en grund för uteslutning?  Föreningar och utövare får välja sida! SOC IOC EOC Inga VM och OS-tävlingar…… eller? ?

51 © Christer Pallin, RF-Juridik 51 Idrottens Organisation – idag & i morgon? RF SF Fören DF SDF Sisu SOK SisuD 35+11 68 68+5 22.000 IOC EOC ISF ESF Ca 3 milj Idrotts AB Private League Private Leagues Private Euro- League Sport Akademi Natilus S.A.T.S ”Föreningen har blivit en marknadsplats med ideella försäljare och kommersiella idrottsaktörer.” Kund – medlem? Köpidrott Kommersiell idrott Pay & play Sport Camps Folkrörelse idrott ”Idag ägnar föreningsstyrelsen säkert mer tid åt att fundera på olika smarta sätt att tjäna pengar till idrottsverksam- heten än på att utveckla själva idrotten.”


Ladda ner ppt "© Christer Pallin, RF-Juridik 1 Hur många 13-åringar bildar föreningar idag?"

Liknande presentationer


Google-annonser