Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Med fokus på välbefinnande i arbetet Vad innebär välbefinnande i arbetet Siv Björkqvist 8.10 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Med fokus på välbefinnande i arbetet Vad innebär välbefinnande i arbetet Siv Björkqvist 8.10 2014."— Presentationens avskrift:

1 Med fokus på välbefinnande i arbetet Vad innebär välbefinnande i arbetet Siv Björkqvist 8.10 2014

2 Välbefinnande och dess delfaktorer Välbefinnade i arbetet och ledarskap Arbetsgemenskapens verksamhet Hälsa och arbetsförmåga

3 Arbets- gemenskap Hälsa och arbets- förmåga Arbete och arbetsför- hållanden Aktörernas roller och ansvar Ledning och förmans- arbete Yrkes- skicklighet och kompetens Utvecklings- behov Lagar och avtal Resurser Välbefinnandet i arbetet och dess delfaktorer

4 Utveckling av arbetsvälbefinnandet Utgående från kartläggningar, diskussioner och t.ex genom att beakta personalens erfarenheter definieras Problem, behov, resursser, förändringar De områden som inkluderar välbefinnandet är – Ledarskap och förmansarbete – Arbete och arbetsmiljö – Arbetsgemenskapens funktionsduglighet – Yrkesskicklighet och kompetens – Hälsa och arbetsförmåga Tillsammans diskuteras och planeras de åtgärder som är aktuella på varje arbetsplats – Hur stöda arbetstagare/ hur får ledare stöd Åtgärderna utvärderas och följs upp!

5 Resurser i mitt arbete Fundera på resurser i förhållande till ditt arbete – Hurudana resurser erbjuder ditt arbete och din arbetsgemenskap? – Vad ger dig energi ?

6 Positiv inverkan på arbetet Resurser Upplever arbetet meningsfullt Ledarskap som ser människan Respekt och stöd Rättvis bemötande Respons-feedback Frihet under ansvar Tydliga roller, ansvar och mål God atmosfär och öppen information Samarbete som fungerar bra Förtroende och vänlig växelverkan Engagemang Energisk Engagerad Hängiven Stolt över sitt arbete

7 Aktörernas roller och ansvar Arbetsgivarens uppgift – är att utreda och stöda, se till att arbetet kan utföras säkert och tryggt, ingripa vid trakasserier och osakligt bemötande etc. Förmannen är representant för arbetsgivaren och därmed rätt att leda arbetet – Leda i en viss riktning, samordna arbetsuppgifter, slå vakt om säkerhet, utveckla arbetsgemenskapen, ingripa vid störningar Arbetstagaren – har rätt att utföra arbetet, undvika trakasserier och meddela genast när allvariga brister uppstår

8 Välbefinnande i arbetet och ledarskap Arbetsvälbefinnandet som en del av ledarskapet – Leda sak och människor – Leda förändring – Rättvist ledarskap

9 Ledarskapet och välbefinnande i arbetet Ledarskapets fyra roller verksamhetsmiljöns säkerhet tydliga mål tillräckliga resurser bedömning av hur arbetet löper Ansvar för vardagsrutinerna positiv människosyn intresse och uppskattning visa förtroende och sporra omsorg och beskydd Omsorg om människorna att förutse ändringsströmmarna att definiera utvecklingsmålen begriplig kommunikation att förstå förändringsmotståndet Att behärska förändringar att känna de egna styrkorna och svagheterna att vid behov söka stöd kontroll över tidsanvändningen kontinuerligt lärande den egna arbetsförmågan Att leda sig själv

10 Din roll som förman Hur kan du stöda dina medarbetares välbefinnande i arbetet? Ta upp frågan om välbefinnande till diskussion Sörj för gott samarbete Bemöt alla jämbördigt och rättvist Utveckla det sätt arbetet är organiserat på Godkänn individuella lösningar i arbetet Se till att kompetensen och yrkeskunskapen utvecklas Främja planeringen av arbetskarriären Notera gränsen mellan arbete och fritid Ingrip vid arbetsplatsmobbning Förebygg skadlig arbetsbelastning Hur kan man stöda ledarens välbefinnande i arbetet? högsta ledningens stöd utvecklingssamtal feedback förmännens gemensamma arbetsmöten arbetspar eller kollegastöd arbetshandledning förmansutbildning och –träning överenskomna rutiner för kontakten till medarbetare överenskomna vikarierutiner synliggöra tidsanvändningen för förmansarbetet och ge det tillräckligt tid smidig samverkan på arbetsplatsen

11 Arbetsgemenskapens verksamhet Saklig växelverkan på arbetsplatsen Vilka är förutsättningarna för att samarbetet ska fungera ? Hurudant är ett gott uppförande på jobbet?

12 Gott samarbete på arbetsplatsen : En saklig växelverkan Konstruktiv och positiv attityd Alla känner till ansvaren och rollerna Uttalad gemensam målsättning Tydligt ledarskap Arbetet görs enligt de gemensamma spelreglerna och instruktionerna. Alla följer dem Informationen tillräcklig

13 Modeller vid konfliktsituationer Lös konflikterna i ett tidigt skede, våga diskutera – Konfliktsituationer förekommer på alla arbetsplatser Arbetsskyddslagen förbjuder trakasserier och annat osakligt bemötande som kan utgöra en olägenhet eller ett riskmoment. Fastställda rutiner i trakasseri/mobbningsfall (se stadens dokument)

14 Hälsa och arbetsförmåga Arbetsförmågan och hälsan -är beroende av hur du sköter dig och hur sunda levnadsvanor du har. Arbetsförmågan formas av arbetet, individen och omgivningen. Den påverkas av människans värderingar, resurser, handlingsförmåga, kompetens, ålder och arbetsgemenskapen God fysisk kondition Sömn Alkoholkonsumtion Belastningsfaktorer i arbetet

15 Att ha koll på hantering av ALLAS arbetsförmåga, uppföljning och tidigt stöd Är arbetsgivarens, förmännens och arbetstagarnas ansvar, i samarbete med företagshälsovården Arbetsförmågan främjas genom att utveckla arbetsförhållandena Modellen för tidigt stöd används Sjukfrånvaron följs upp Man enas om stöd till dem som återgår till arbetet Rutinerna dokumenteras – hur har de gjorts upp i samarbete – praxis för tidigt stöd – blanketter och andra hjälpmedel – rutiner vid sjukfrånvaro – uppföljning, rapportering och analys

16 Vad är kunnande / Kompetens ? -Förmåga att tillämpa yrkeskunskap i praktiken -Att utnyttja erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet -Vilja att utvecklas -Förmåga att fungera i samarbete med andra Utbildning Arbetserfarenhet Samarbetsvilja Attityd Interaktionsförmåga Motivation Teknisk kunnande och skicklighet Att komma överens med olika slags människor

17 Utveckling av välbefinnande på din arbetsplats 1.Hur befrämjar man välbefinnande på din arbetsplats? 2.Vilka är det viktigaste utvecklingsområden med tanke på arbetsvälbefinnande i ditt arbete? 3.Hur kunde du lösa problemen/ börja utvecklingsprocessen?

18 feedback, uppskattning och vikten av att bekräfta och berömma varandra. Det är ett grundläggande behov hos alla att få bekräftelse och bli sedd. Det har inget med osäkerhet att göra, eller att man inte skulle vara bra på sitt jobb eller något liknande. Alla växer av att få uppskattning och får mer energi och motivation! Jag uppskattar dig för att ……………………………………


Ladda ner ppt "Med fokus på välbefinnande i arbetet Vad innebär välbefinnande i arbetet Siv Björkqvist 8.10 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser