Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Samsjuklighet Beroende psykiatri - somatik Olof Blix, överläkare Beroendemottagningen L’änssjukhuset Ryhov.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Samsjuklighet Beroende psykiatri - somatik Olof Blix, överläkare Beroendemottagningen L’änssjukhuset Ryhov."— Presentationens avskrift:

1 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Samsjuklighet Beroende psykiatri - somatik Olof Blix, överläkare Beroendemottagningen L’änssjukhuset Ryhov

2 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet

3 Dopamin opiater Alkohol Opiat - rec. GABA Centralstim Glutamat + Diazepam Oxazepam Nitrazepam Alprazolam etc Morfin Heroin Dextropropoxifen Kodein Etc. Lust/belöning Minskad olust- relief LUSTCENTRUM Per Woxler 2005-10-12 Beroendekliniken US Linköping Situation 1 Obehag Minne 1 Situation 2 Belöning/Lust Minne 2 Mesolimbiska dopamin systemet -reward ” ” GHB + GBL Frontalcortex Hippocampus Cerebellum Basala gangl. Cannabis Amfetamin Kokain etc + Serotonin Ecstasy + - Endorfiner Enkefaliner Sedation, Lugn + + CB1 + + + + NMDA- rec - Nicotin rec + + + Sötsaker (+) + + + + HPA-Axeln + Amygdala-känslomässiga minnen Bensodiazepiner

4 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Abstinens  Fysisk och psykisk, när drognivåer sjunker  När dämpande medel lämnar kroppen blir man orolig och uppstressad; Exciterad.  Dämpande droger ger tydligast fysisk abstinens  Stimulerande medel ger mest psykiska symtom  Abstinenssymtom talar för att man utvecklat ett beroende.

5 Karlskrona 110216 Blix SamsjuklighetAlkoholabstinens  Hög puls (>100 = behandling krävs) och blodtryck  Svettningar  Oro, nedstämdhet  Darrningar  Puls > 120 = risk för Delirium Tremens (DT)

6 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Delirium Tremens  Livshotande tillstånd  Förvirring (konfusion), ”kissar i papperskorg”  Överretning i hela kroppen  Kräver omedelbar farmakologisk behandling som dämpar ”överretningen” i hjärnan.  Bensodiazepiner till SÖMN, om otillräckligt:  Haldol (5-10 mg)

7 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Epileptisk kramp (”EP”).  Vanligare hos slitna med dubbelberoende alk + bensodiazepiner  Behandlas med bensodiazepiner akut Förebyggs genom Carbamazepin (ge startdos 400-600 mg vid inäggning) Förebyggs genom Carbamazepin (ge startdos 400-600 mg vid inäggning) Obs! Alk + benspat – försenad EP!Obs! Alk + benspat – försenad EP!

8 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Wernicke-Korsakow  Demensutveckling: konfusion, desorientering, rastlöshet. Konfabulationer.  Neurologiskt: Ataxi, nystagmus, blickpares  Förebyggs med Thiamin (Betabion®). Ges snarast vid misstanke. 100 mg (2 ml) omedelbart långsamt i.v. och ytterligare 2-3 ggr påföljande dagar.

9 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Skadeverkningar Alkohol  Ångest  Sömnstörningar  Depression  Psykos  Demens  Beroende  Bristsjukdomar  Leverskador  Gastrit – magsår  Perifera nervskador  Hypertoni  Cardiomyopati  Olyckor  Sociala

10 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Bensodiazepiner, abstinens  Ångest, oro, irritabilitet; dysfori/nedstämd  Yrsel, ”kudddkänsla” i fotsulorna, tremor  Öronsus/tinnitus, ljudöverkänslig  Koncentrations- och minnessvårigheter  Hjärtklappning, svettning, spända muskler  Depersonalisation, derealisation, konfusion  Kramper – Epilepsi  Ljuskänslig (”solglasögon” inne)  Delirium (psykos)

11 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Benso-abstinens behandling  Nedtrappning stegvis, långsamt  Översätt aktuell bdz till diazepam eller oxazepam, ev stegvis.  Tillägg Carbamazepin i slutet och under några månader efter avslutad nedtrappning (krampprofylax och stabiliserande).  Apodos!!

12 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Skador Bensodiazepiner  Ökad bakomliggande ångest  Sömnstörningar  Dysfori/depression  Kognitiv nedsättning  Minnesstörningar  Epilepsi (”piller-ep”)  Nedsatt reaktionstid (bilkörning!!)

13 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Långsiktig beh BDZ-beroende  Diagnostisera bakomliggande sjd – affektiv, neuropsyk, psykos?  Återgå aldrig till högre dosnivå under nedtrappning, ta bara vilopaus. Inläggning v.b.  Förklara mekanismerna. GABA-systemet mm, visa gärna ”lustcentrum”-bilden

14 Dopamin opiater Alkohol Opiat - rec. GABA Centralstim Glutamat + Diazepam Oxazepam Nitrazepam Alprazolam etc Morfin Heroin Dextropropoxifen Kodein Etc. Lust/belöning Minskad olust- relief LUSTCENTRA Per Woxler 2005-10-12 Beroendekliniken US Linköping Situation 1 Obehag Minne 1 Situation 2 Belöning/Lust Minne 2 Mesolimbiska dopamin systemet -reward ” ” GHB + GBL Frontalcortex Hippocampus Cerebellum Basala gangl. Cannabis Amfetamin Kokain etc + Serotonin Ecstasy + - Endorfiner Enkefaliner Sedation, Lugn + + CB1 + + + + NMDA- rec - Nicotin rec + + + Sötsaker (+) + + + + HPA-Axeln + Amygdala-känslomässiga minnen Bensodiazepiner

15 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Cannabis abstinens  Irritabiliet, koncentrationssvårigheter  Sömnsvårigheter, olust, ångest, oro  Inlärningsproblem, försämrad kognition  Mycket långvariga besvär

16 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Skador cannabis  Minnesstörningar  Hormonrubbningar  Amotivation  Personlighetsförändringar  Ångest  Depression  Psykos (debutera tidigare hos predisp pat)

17 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Behandling, cannabisberoende  Under abstinens: Klorpromazin 25-50 mg x 3-4 (licenspreparat Largactil®)  Ev andra neuroleptika I låg dos  Ev stabiliserande antiepileptika  Efter abstinens: Diagnostisera o behandla eventuella andra diagnoser.  Circadin 2 mg t n, eller Mirtazapin 15 mg

18 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Opiatabstinens  Rinnsnuva, gäspningar, gåshud  Oro och sömnstörningar. Rastlöshet.  Värk i muskler, leder och i ben  Lös mage – diarré, buk-kramper, kräkningar  Elektrolytrubbningar som följd vid svår abstinens

19 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Opiatabstinens, behandling  Nedtrappning på korstolerant preparat. Buprenorfin (”Suboxoneschema”)  Mirtazapin 30-45 mg t.n.  Vätska och näring i.v. vid svår abstinens  Neuroleptika vid svår abstinens  Obs! Andra samtidiga beroenden, speciellt bensodiazepiner och alkohol!!

20 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Opiater som ”medicin”  Heroin, morfin, kodein, opium  Ketobemidon, Fentanyl, Petidin, Buprenorfin -Smärta -Smärta -hosta -hosta -diarré -diarré -stress, oro (NP!) -stress, oro (NP!) -psykos -psykos

21 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Skador opiater  Smärtsyndrom - Huvudvärk inkl migrän - Huvudvärk inkl migrän - Muskel- o ledvärk - Muskel- o ledvärk - ”Fibromyalgi” - ”Fibromyalgi”  Tarmdystonier  Mag-tarm kramper  Förstoppning  Gallsten  Beroende

22 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Intagningskriterier LARO SOSFS 2009:27  Minimiålder 20 år  1 års dokumenterat opiatberoende, ICD-10 (endast heroin, morfin eller opium!!)  Ej farligt sidomissbruk - interaktionsrisk  Läkemedelsfri behandling otillräcklig  Multidisciplinär behandlingsplan - helhet  Ej under LVM  Ej om utskriven < 3 månader från LARO

23 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Jönköpings län  Remisser från socialtjänsten o psykiatri  Behandlingsplan och ASI inkluderad  Behandlingsplan uppdaterad efter behov första året, därefter en gång per år  Egenremiss möjlig, liksom remiss från läkare eller exempelvis kriminalvården  Central utredning Ryhov  Suboxone lokalt, metadon centralt Ryhov

24 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Medicinsk behandling  Metadon  Avgiftning från benz och THC före medicininställning  Inneliggande som regel  3-4 veckors upptrappning  Plasmaprov  Buprenorfin  Avgiftning från benz och THC före medicininställning  3 dagars upptrappning  Inneliggande om behov finns

25 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet LARO-mediciner dosstorlekar  Metadon: 30-160 mg/dag  Subutex 8 mg: 12-24 mg/dag  Suboxone 8 mg: 16-24 mg/dag

26 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet LARO Livräddande  Obehandlade = 60-80 x ↑ dödlighet  I LARO = 3-4 x ↑ dödlighet  Friv ut efter LARO = 6-8 x ↑ dödlighet  Ofrivillig ut ur LARO = 65-80 x ↑ dödlighet

27

28 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Amfetamin abstinens  Trötthet-utmattning, dysfori (nedstämd).  Ökad aptit  Livliga, obehagliga drömmar  Sömnstörning (både för mycket o för lite)  Psykomotorisk hämning eller agitation

29 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Amfetaminintox  Choreatiskt syndrom (extrem motorisk hyperaktivitet)  Exitatoriskt syndrom (BT +++ Puls+++ Temp+++)  Dysautonomt syndrom – kraftig ångest, katastrofkänsla men initialt rel normalt BT,Puls o temp. Plötslig atoni, blodtrycksfall. Till IVA. Hög dödlighet

30 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Amfetaminavgiftning  Sova ut  Äta o dricka  I akutfas ev ngn dag med oxazepam 15 mg x 3. Vid kraftig motorisk oro initialt diazepam 5-10 mg x 3 eller mer.  Neuroleptika ej första 24 tim  Diagnostik. ADHD? Affektiv? Stabiliserande?

31 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Långtidsbehandling amfetaminberoende  Antabus (!). Nykterhet minskar återfallsrisk  Stabiliserande antiepileptika (Karbamazepin, Lamotrigin, Valproat, Topiramat)  SSRI sällan effektiva. Ev SNRI. Agomelatin (Valdoxan®)  Melatonin (Circadin®) för sömnen

32 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Skador av amfetamin  Kronisk dysfori/depression  Ångest  Psykos  Koordinationsstörningar/Danssjuka  Hjärnblödning  Hjärtinfarkt

33 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Amfetaminer som ”medicin”  Amfetamin, dexamfetamin, fenmetralin, metylfenidat m fl - ADHD/ADD - ADHD/ADD - (Depression) - (Depression) - Narkolepsi - Narkolepsi - Övervikt - Övervikt

34 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Intagningskriterier ADHD  Neuropsykologiska test (psykolog)  Självskattningsscheman  Läkarbedömning och diagnostisering  ADL bedömning (arbetsterapeut)  Drogfrihet vid behandlingsstart  Social vårdplan – boende och ekonomi

35 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Diagnosinstrument ADHD/ADD  EuroCog, datoriserat test  IVA+plus  WAIS-III  KSP (Karolinska Scales of Personality)  SCID-II screening (personlighetsstörningar)  WURS (Wender Utah Rating Scale)  WRASS-2 (anhörigenkät)  AQ (Autism-Spectrum Quotient för Asper-gers syndrom/högpresterande autism)  RAADS

36 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet ADHD  Under tiden 060101 – 110201 har 300 utredningar genomförts vid Bermott Ryhov  Av dessa utgjorde 25% kvinnor (snittålder 38 år), 75 % män (snittålder 36 år).  220 hade vuxen ADHD

37 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Av de 300 utredda hade (%)  ADHD diagnos (DSM IV) 74  Aspergers Syndrom (tilläggsdignos) 27  16 ingen pos behandlingseffekt 5  5 i fängelse 1,6  6 män avlidit efter utredning o diagnos 2  9 pat utvecklade psykos 2,5  115 av 198 bra behandlingseffekt 58

38 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Andra diagnoser  OCD  Personlighetsstörningar (sekundära)  Social fobi  Affektiv störning (ökande)  Fysiska sjukdomar

39 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet ADHD läkemedel  Metylfenidat OROS 18-27-36-54 mg  Metylfenidat tabl 10 mg  Metylfenidat kaps 10-20-30-40 mg  Modafinil tabl 100 mg  Atomoxitin kaps 10-18-25-40-60-80 mg  (Dexamfetamin tabl 5 mg)

40 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet

41 Biverkningar  Måttligt ökad muskelspänning, få patienter  Paranoida symtom  Tics (en patient)  Ökat amfetaminsug (en patient)  Depression  Ökad oro när medicinen ”går ur”

42 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Kommunen: JUNEPOL  Missbruk  Beroende utan psykiatri  Beroende med ”primärvårdspsykiatri” -Individuell behandling -Individuell behandling -Haschprogram -Haschprogram -Återfallsprevention -Återfallsprevention -Psykosociala insatser -Psykosociala insatser -Spelberoende -Spelberoende

43 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet MYNDIGHETSSEKTIONEN  Missbrukshandläggare (18 st)  Utreder behandlingsbehov och beslutar om behandlingsinsatser -Slottsgruppen -Slottsgruppen -Bruksborg -Bruksborg - Q-bo -Andra institutioner inkl HVB-hem -Andra institutioner inkl HVB-hem -LVM-utredningar -LVM-utredningar -ASI -ASI

44 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Beroendeenheten, psykiatrin  Vårdavdelning 16 sängplatser  C:a 25 heltidstjänster  Medelvårdtid 4 dygn  Avgiftning  Metadoninställning  Dubbeldiagnoser  Inställning ADHD-medicin (beroendepat)

45 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet BOP= 3 beh.ass + 3 psyk.ssk  Allvarlig psykiatrisk störning -Schizofreni -Schizofreni -Andra psykossjd inkl schizoaffektiv -Andra psykossjd inkl schizoaffektiv -Allvarlig Bipolär -Allvarlig Bipolär -Allvarlig depression -Allvarlig depression  Svår personlighetsstörning - Emotionell instabil (”borderline”) - Emotionell instabil (”borderline”) - Schizotypal - Schizotypal

46 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Beroendemottagningen Ryhov  4 sköterskor  3 skötare  1:e skötare  Kurator  2 Psykologer  Sjukgymnast  2 Sekreterare  2 Läkare

47 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Beroendemottagningen  Beroende med övrig specialistpsykiatri  LARO (Metadon, Subutex eller Suboxone)  Tablettberoende (smärt- ångest- sömn)  ADHD hos beroendepatienter  Psykologutredningar på beroendepatienter  Polikliniska avgiftningar  Sjukgymnast (utredning o behandling)

48 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet

49 Tack för visat intresse! Olof


Ladda ner ppt "Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet Samsjuklighet Beroende psykiatri - somatik Olof Blix, överläkare Beroendemottagningen L’änssjukhuset Ryhov."

Liknande presentationer


Google-annonser