Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samsjuklighet Beroende psykiatri - somatik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samsjuklighet Beroende psykiatri - somatik"— Presentationens avskrift:

1 Samsjuklighet Beroende psykiatri - somatik
Olof Blix, överläkare Beroendemottagningen L’änssjukhuset Ryhov Karlskrona Blix Samsjuklighet

2 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet

3 LUSTCENTRUM Diazepam Minskad olust-relief Lust/belöning GHB Ecstasy
LUSTCENTRUM Per Woxler Beroendekliniken US Linköping Mesolimbiska dopamin systemet GBL HPA-Axeln GHB Ecstasy Sötsaker Alkohol + Situation 1 Obehag Minne 1 Situation 2 Belöning/Lust Minne 2 + - (+) NMDA- rec - Serotonin (+) Glutamat Bensodiazepiner Amygdala-känslomässiga minnen + + + + + GABA opiater Opiat- rec. + + Endorfiner Enkefaliner Diazepam Oxazepam Nitrazepam Alprazolam etc + Morfin Heroin Dextropropoxifen + + Kodein + + + Centralstim Etc. Dopamin + Nicotin rec + Nicotin Amfetamin Kokain etc Hippocampus Cerebellum Basala gangl. + Cannabis CB1 Sedation, Lugn Frontalcortex Minskad olust-relief Lust/belöning -reward

4 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet
Abstinens Fysisk och psykisk, när drognivåer sjunker När dämpande medel lämnar kroppen blir man orolig och uppstressad; Exciterad. Dämpande droger ger tydligast fysisk abstinens Stimulerande medel ger mest psykiska symtom Abstinenssymtom talar för att man utvecklat ett beroende. Karlskrona Blix Samsjuklighet

5 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet
Alkoholabstinens Hög puls (>100 = behandling krävs) och blodtryck Svettningar Oro, nedstämdhet Darrningar Puls > 120 = risk för Delirium Tremens (DT) Karlskrona Blix Samsjuklighet

6 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet
Delirium Tremens Livshotande tillstånd Förvirring (konfusion), ”kissar i papperskorg” Överretning i hela kroppen Kräver omedelbar farmakologisk behandling som dämpar ”överretningen” i hjärnan. Bensodiazepiner till SÖMN, om otillräckligt: Haldol (5-10 mg) Karlskrona Blix Samsjuklighet

7 Epileptisk kramp (”EP”).
Vanligare hos slitna med dubbelberoende alk + bensodiazepiner Behandlas med bensodiazepiner akut Förebyggs genom Carbamazepin (ge startdos mg vid inäggning) • Obs! Alk + benspat – försenad EP! Karlskrona Blix Samsjuklighet

8 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet
Wernicke-Korsakow Demensutveckling: konfusion, desorientering, rastlöshet. Konfabulationer. Neurologiskt: Ataxi, nystagmus, blickpares Förebyggs med Thiamin (Betabion®). Ges snarast vid misstanke. 100 mg (2 ml) omedelbart långsamt i.v. och ytterligare 2-3 ggr påföljande dagar. Karlskrona Blix Samsjuklighet

9 Skadeverkningar Alkohol
Ångest Sömnstörningar Depression Psykos Demens Beroende Bristsjukdomar Leverskador Gastrit – magsår Perifera nervskador Hypertoni Cardiomyopati Olyckor Sociala Karlskrona Blix Samsjuklighet

10 Bensodiazepiner, abstinens
Ångest, oro, irritabilitet; dysfori/nedstämd Yrsel, ”kudddkänsla” i fotsulorna, tremor Öronsus/tinnitus, ljudöverkänslig Koncentrations- och minnessvårigheter Hjärtklappning, svettning, spända muskler Depersonalisation, derealisation, konfusion Kramper – Epilepsi Ljuskänslig (”solglasögon” inne) Delirium (psykos) Karlskrona Blix Samsjuklighet

11 Benso-abstinens behandling
Nedtrappning stegvis, långsamt Översätt aktuell bdz till diazepam eller oxazepam, ev stegvis. Tillägg Carbamazepin i slutet och under några månader efter avslutad nedtrappning (krampprofylax och stabiliserande). Apodos!! Karlskrona Blix Samsjuklighet

12 Skador Bensodiazepiner
Ökad bakomliggande ångest Sömnstörningar Dysfori/depression Kognitiv nedsättning Minnesstörningar Epilepsi (”piller-ep”) Nedsatt reaktionstid (bilkörning!!) Karlskrona Blix Samsjuklighet

13 Långsiktig beh BDZ-beroende
Diagnostisera bakomliggande sjd – affektiv, neuropsyk, psykos? Återgå aldrig till högre dosnivå under nedtrappning, ta bara vilopaus. Inläggning v.b. Förklara mekanismerna. GABA-systemet mm, visa gärna ”lustcentrum”-bilden Karlskrona Blix Samsjuklighet

14 LUSTCENTRA Diazepam Lust/belöning Minskad olust-relief GHB Ecstasy
LUSTCENTRA Per Woxler Beroendekliniken US Linköping Mesolimbiska dopamin systemet GBL HPA-Axeln GHB Ecstasy Sötsaker Alkohol + Situation 1 Obehag Minne 1 Situation 2 Belöning/Lust Minne 2 + - (+) NMDA- rec - Serotonin (+) Glutamat Bensodiazepiner Amygdala-känslomässiga minnen + + + + + GABA opiater Opiat- rec. + + Endorfiner Enkefaliner Diazepam Oxazepam Nitrazepam Alprazolam etc + Morfin Heroin Dextropropoxifen + + Kodein + + + Centralstim Etc. Dopamin + Nicotin rec + Nicotin Amfetamin Kokain etc Hippocampus Cerebellum Basala gangl. + Cannabis Lust/belöning CB1 Sedation, Lugn Frontalcortex -reward Minskad olust-relief

15 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet
Cannabis abstinens Irritabiliet, koncentrationssvårigheter Sömnsvårigheter, olust, ångest, oro Inlärningsproblem, försämrad kognition Mycket långvariga besvär Karlskrona Blix Samsjuklighet

16 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet
Skador cannabis Minnesstörningar Hormonrubbningar Amotivation Personlighetsförändringar Ångest Depression Psykos (debutera tidigare hos predisp pat) Karlskrona Blix Samsjuklighet

17 Behandling, cannabisberoende
Under abstinens: Klorpromazin mg x 3-4 (licenspreparat Largactil®) Ev andra neuroleptika I låg dos Ev stabiliserande antiepileptika Efter abstinens: Diagnostisera o behandla eventuella andra diagnoser. Circadin 2 mg t n, eller Mirtazapin 15 mg Karlskrona Blix Samsjuklighet

18 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet
Opiatabstinens Rinnsnuva, gäspningar, gåshud Oro och sömnstörningar. Rastlöshet. Värk i muskler, leder och i ben Lös mage – diarré, buk-kramper, kräkningar Elektrolytrubbningar som följd vid svår abstinens Karlskrona Blix Samsjuklighet

19 Opiatabstinens, behandling
Nedtrappning på korstolerant preparat. Buprenorfin (”Suboxoneschema”) Mirtazapin mg t.n. Vätska och näring i.v. vid svår abstinens Neuroleptika vid svår abstinens Obs! Andra samtidiga beroenden, speciellt bensodiazepiner och alkohol!! Karlskrona Blix Samsjuklighet

20 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet
Opiater som ”medicin” Heroin, morfin, kodein, opium Ketobemidon, Fentanyl, Petidin, Buprenorfin -Smärta -hosta -diarré -stress, oro (NP!) -psykos Karlskrona Blix Samsjuklighet

21 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet
Skador opiater Smärtsyndrom - Huvudvärk inkl migrän - Muskel- o ledvärk - ”Fibromyalgi” Tarmdystonier Mag-tarm kramper Förstoppning Gallsten Beroende Karlskrona Blix Samsjuklighet

22 Intagningskriterier LARO SOSFS 2009:27
Minimiålder 20 år 1 års dokumenterat opiatberoende, ICD-10 (endast heroin, morfin eller opium!!) Ej farligt sidomissbruk - interaktionsrisk Läkemedelsfri behandling otillräcklig Multidisciplinär behandlingsplan - helhet Ej under LVM Ej om utskriven < 3 månader från LARO Karlskrona Blix Samsjuklighet

23 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet
Jönköpings län Remisser från socialtjänsten o psykiatri Behandlingsplan och ASI inkluderad Behandlingsplan uppdaterad efter behov första året, därefter en gång per år Egenremiss möjlig, liksom remiss från läkare eller exempelvis kriminalvården Central utredning Ryhov Suboxone lokalt, metadon centralt Ryhov Karlskrona Blix Samsjuklighet

24 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet
Medicinsk behandling Metadon Avgiftning från benz och THC före medicininställning Inneliggande som regel 3-4 veckors upptrappning Plasmaprov Buprenorfin Avgiftning från benz och THC före medicininställning 3 dagars upptrappning Inneliggande om behov finns Karlskrona Blix Samsjuklighet

25 LARO-mediciner dosstorlekar
Metadon: mg/dag Subutex 8 mg: mg/dag Suboxone 8 mg: mg/dag Karlskrona Blix Samsjuklighet

26 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet
LARO Livräddande Obehandlade = x ↑ dödlighet I LARO = 3-4 x ↑ dödlighet Friv ut efter LARO = 6-8 x ↑ dödlighet Ofrivillig ut ur LARO = x ↑ dödlighet Karlskrona Blix Samsjuklighet

27

28 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet
Amfetamin abstinens Trötthet-utmattning, dysfori (nedstämd). Ökad aptit Livliga, obehagliga drömmar Sömnstörning (både för mycket o för lite) Psykomotorisk hämning eller agitation Karlskrona Blix Samsjuklighet

29 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet
Amfetaminintox Choreatiskt syndrom (extrem motorisk hyperaktivitet) Exitatoriskt syndrom (BT +++ Puls+++ Temp+++) Dysautonomt syndrom – kraftig ångest, katastrofkänsla men initialt rel normalt BT,Puls o temp. Plötslig atoni, blodtrycksfall. Till IVA. Hög dödlighet Karlskrona Blix Samsjuklighet

30 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet
Amfetaminavgiftning Sova ut Äta o dricka I akutfas ev ngn dag med oxazepam 15 mg x 3. Vid kraftig motorisk oro initialt diazepam 5-10 mg x 3 eller mer. Neuroleptika ej första 24 tim Diagnostik. ADHD? Affektiv? Stabiliserande? Karlskrona Blix Samsjuklighet

31 Långtidsbehandling amfetaminberoende
Antabus (!). Nykterhet minskar återfallsrisk Stabiliserande antiepileptika (Karbamazepin, Lamotrigin, Valproat, Topiramat) SSRI sällan effektiva. Ev SNRI. Agomelatin (Valdoxan®) Melatonin (Circadin®) för sömnen Karlskrona Blix Samsjuklighet

32 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet
Skador av amfetamin Kronisk dysfori/depression Ångest Psykos Koordinationsstörningar/Danssjuka Hjärnblödning Hjärtinfarkt Karlskrona Blix Samsjuklighet

33 Amfetaminer som ”medicin”
Amfetamin, dexamfetamin, fenmetralin, metylfenidat m fl - ADHD/ADD - (Depression) - Narkolepsi - Övervikt Karlskrona Blix Samsjuklighet

34 Intagningskriterier ADHD
Neuropsykologiska test (psykolog) Självskattningsscheman Läkarbedömning och diagnostisering ADL bedömning (arbetsterapeut) Drogfrihet vid behandlingsstart Social vårdplan – boende och ekonomi Karlskrona Blix Samsjuklighet

35 Diagnosinstrument ADHD/ADD
EuroCog, datoriserat test IVA+plus WAIS-III KSP (Karolinska Scales of Personality) SCID-II screening (personlighetsstörningar) WURS (Wender Utah Rating Scale) WRASS-2 (anhörigenkät) AQ (Autism-Spectrum Quotient för Asper-gers syndrom/högpresterande autism) RAADS Karlskrona Blix Samsjuklighet

36 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet
ADHD Under tiden – har 300 utredningar genomförts vid Bermott Ryhov Av dessa utgjorde 25% kvinnor (snittålder 38 år), 75 % män (snittålder 36 år). 220 hade vuxen ADHD Karlskrona Blix Samsjuklighet

37 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet
Av de 300 utredda hade (%) ADHD diagnos (DSM IV) Aspergers Syndrom (tilläggsdignos) 16 ingen pos behandlingseffekt 5 i fängelse ,6 6 män avlidit efter utredning o diagnos 9 pat utvecklade psykos ,5 115 av 198 bra behandlingseffekt Karlskrona Blix Samsjuklighet

38 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet
Andra diagnoser OCD Personlighetsstörningar (sekundära) Social fobi Affektiv störning (ökande) Fysiska sjukdomar Karlskrona Blix Samsjuklighet

39 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet
ADHD läkemedel Metylfenidat OROS mg Metylfenidat tabl 10 mg Metylfenidat kaps mg Modafinil tabl 100 mg Atomoxitin kaps mg (Dexamfetamin tabl 5 mg) Karlskrona Blix Samsjuklighet

40 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet

41 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet
Biverkningar Måttligt ökad muskelspänning, få patienter Paranoida symtom Tics (en patient) Ökat amfetaminsug (en patient) Depression Ökad oro när medicinen ”går ur” Karlskrona Blix Samsjuklighet

42 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet
Kommunen: JUNEPOL Missbruk Beroende utan psykiatri Beroende med ”primärvårdspsykiatri” -Individuell behandling -Haschprogram -Återfallsprevention -Psykosociala insatser -Spelberoende Karlskrona Blix Samsjuklighet

43 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet
MYNDIGHETSSEKTIONEN Missbrukshandläggare (18 st) Utreder behandlingsbehov och beslutar om behandlingsinsatser -Slottsgruppen -Bruksborg - Q-bo -Andra institutioner inkl HVB-hem -LVM-utredningar -ASI Karlskrona Blix Samsjuklighet

44 Beroendeenheten, psykiatrin
Vårdavdelning 16 sängplatser C:a 25 heltidstjänster Medelvårdtid 4 dygn Avgiftning Metadoninställning Dubbeldiagnoser Inställning ADHD-medicin (beroendepat) Karlskrona Blix Samsjuklighet

45 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet
BOP= 3 beh.ass + 3 psyk.ssk Allvarlig psykiatrisk störning -Schizofreni -Andra psykossjd inkl schizoaffektiv -Allvarlig Bipolär -Allvarlig depression Svår personlighetsstörning - Emotionell instabil (”borderline”) - Schizotypal Karlskrona Blix Samsjuklighet

46 Beroendemottagningen Ryhov
4 sköterskor 3 skötare 1:e skötare Kurator 2 Psykologer Sjukgymnast 2 Sekreterare 2 Läkare Karlskrona Blix Samsjuklighet

47 Beroendemottagningen
Beroende med övrig specialistpsykiatri LARO (Metadon, Subutex eller Suboxone) Tablettberoende (smärt- ångest- sömn) ADHD hos beroendepatienter Psykologutredningar på beroendepatienter Polikliniska avgiftningar Sjukgymnast (utredning o behandling) Karlskrona Blix Samsjuklighet

48 Karlskrona 110216 Blix Samsjuklighet

49 Tack för visat intresse!
Olof Karlskrona Blix Samsjuklighet


Ladda ner ppt "Samsjuklighet Beroende psykiatri - somatik"

Liknande presentationer


Google-annonser