Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategi 2015–2018 Cultura-stiftelsen | Berggatan 20, FI-00100 Helsingfors | |

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategi 2015–2018 Cultura-stiftelsen | Berggatan 20, FI-00100 Helsingfors | |"— Presentationens avskrift:

1 Strategi 2015–2018 Cultura-stiftelsen | Berggatan 20, FI-00100 Helsingfors | fornamn.efternamn@culturas.fi | www.culturas.fi

2 Vi påverkar utvecklingen av ett pluralistiskt samhälle. 1.Vi är en eftersökt och pålitlig samarbetspartner. 2.Vi uppmuntrar till studier i det ryska språket och kulturen. 3.Vi främjar med hjälp av konst och kultur integrationen, dialogen och mångprofessionellt samarbete. Cultura-stiftelsen | Berggatan 20, FI-00100 Helsingfors | fornamn.efternamn@culturas.fi | www.culturas.fi Vision 2018

3 Vi är en expertorganisation med ett brett nätverk vars aktiva verksamhet stärker i synnerhet den ryskspråkiga befolkningsgruppens identitet och integration samt främjar kunskaperna om och utvecklingen av studier i ryska språket och den ryska kulturen i Finland. Cultura-stiftelsen | Berggatan 20, FI-00100 Helsingfors | fornamn.efternamn@culturas.fi | www.culturas.fi Verksamhetsidé

4 Ansvarsfullhet – vi agerar ansvarsfullt för att utveckla ett pluralistiskt och jämlikt finländskt samhälle. Verkningsfullhet – vi agerar resultatrikt. Samhällelighet – vi främjar tilliten, dialogen och delaktigheten mellan olika befolkningsgrupper i ett jämlikt samarbete. Öppenhet och mod – vi kommunicerar öppet, uppdaterat och tillförlitligt om vår verksamhet och vi agerar modigt och flexibelt. Cultura-stiftelsen | Berggatan 20, FI-00100 Helsingfors | fornamn.efternamn@culturas.fi | www.culturas.fi Värden

5 Strategiska målsättningar 2018 Jubileumsfonden för märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet är en känd och effektivt agerande kanal som stöder studier i det ryska språket och kulturen. Jubileumsfonden Cultura-stiftelsen utför ett tydligt arbete med konst och kultur för att främja den ryskspråkiga befolkningsgruppens integration. Cultura-stiftelsen når på riksnivå de personer som är intresserade av ryska språket och kulturen. Ryska språket och kulturen Cultura-stiftelsenär en initiativtagande och lättillgänglig samarbetspartner. Cultura-stiftelsen påverkar dialogen i det kulturellt pluralistiska samhället både i Finland och internationellt. Kunnig aktör med nätverk Cultura-stiftelsen | Berggatan 20, FI-00100 Helsingfors | fornamn.efternamn@culturas.fi | www.culturas.fi

6 Strategiska målsättningar 2018 Vad har skett innan år 2018? Jubileumsfondens har en öppen praxis och förvaltning. De som undervisar i och de som studerar ryska språket i Finland känner till jubileumsfonden och Cultura-stiftelsen. Det definieras klart och tydligt hur medlen fördelas. Tillgången till uppdaterat ryskspråkigt undervisningsmaterial i Finland har förbättrats. Mätare: Genomfört innehåll på webbsidorna och webbenkäter (bl.a. responsenkät till de som fått stipendier). Genomförda ansöknings- och urvalsrundor, antalet ansökningar, ansökningarnas kvalitet. Mängden extern finansiering. På längre sikt: antalet personer som studerar ryska i Finland. Jubileumsfonden för märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet är en känd och effektivt agerande kanal som stöder studier i det ryska språket och kulturen. Jubileumsfonden Cultura-stiftelsen | Berggatan 20, FI-00100 Helsingfors | fornamn.efternamn@culturas.fi | www.culturas.fi

7 Strategiska målsättningar 2018 Vad har skett innan år 2018? Finlands ryskspråkiga befolkningsgrupp deltar aktivt i stiftelsens verksamhet. Verksamheten har utvidgats till grundarstäderna via samarbetsnäten. Antalet kunder som deltar i KASI-möten och andra evenemang, mentorverksamheten och utbildningarna fördubblas från år 2014 till år 2017. Integrationen som sker med hjälp av konst och kultur är en naturlig och en karaktäristisk del av stiftelsens verksamhet. Mätare: Genomfört innehåll på webbsidorna och webbenkäter. Antalet aktiva samarbetspartners, sammanlagt och skilt utanför huvudstadsregionen. Mängden extern finansiering. Antalet evenemang och kundmöten, kundresponsen som samlats in vid de viktigaste evenemangen. Cultura-stiftelsen utför ett tydligt arbete med konst och kultur för att främja den ryskspråkiga befolkningsgruppens integration. Cultura-stiftelsen når på riksnivå de personer som är intresserade av ryska språket och kulturen. Ryska språket och kulturen Cultura-stiftelsen | Berggatan 20, FI-00100 Helsingfors | fornamn.efternamn@culturas.fi | www.culturas.fi

8 Strategiska målsättningar 2018 Vad har skett innan år 2018? Stiftelsen har en strategi för påverkan samt program för att utveckla den internationella verksamheten och medelsanskaffningen, genomförandet av programmen framskrider. Kommunikationen är inverkande, öppen och pålitlig och stöder förverkligandet av stiftelsens strategi och målsättningar. Stiftelsens meddelanden syns regionalt och når stiftelsens centrala intressentgrupper och beslutsfattare. Stiftelsens webbplats andas växelverkan och stöder stiftelsens strategiska verksamhetsteman och sakkunnigroll. Av finansieringen år 2018 fås över 200 000 euro från finansieringskällor som kompletterar basfinansieringen. Stiftelsens interna verksamhetssätt har förnyats. Mätare: Genomförandet av programmen och planerna, genomfört innehåll på webbsidan och webbenkäter (bl.a. en enkät riktad till internationella nätverkspartners). Antalet aktiva samarbetspartners, sammanlagt och skilt utanför huvudstadsregionen och internationellt. Mängden extern finansiering, finansieringen som förverkligats via internationella samarbetsprojekt. Antalet evenemang och kundmöten, kundresponsen som samlats in vid de viktigaste evenemangen. Cultura-stiftelsenär en initiativtagande och lättillgänglig samarbetspartner. Cultura-stiftelsen påverkar dialogen i det kulturellt pluralistiska samhället både i Finland och internationellt. Kunnig aktör med nätverk Cultura-stiftelsen | Berggatan 20, FI-00100 Helsingfors | fornamn.efternamn@culturas.fi | www.culturas.fi

9 Cultura-stiftelsen är en attraktiv arbetsgivare som har en välmående personal som är dedikerad och inspirerad. Personallinjerna stöder förverkligandet av Cultura-stiftelsens strategi och utvecklar ständigt verksamheten. Personallinjernas hörnstenar En modernisering och en ständig utveckling och ledning av det mångsidiga kunnandet. Allas färdigheter utnyttjas och kunskaperna hålls uppdaterade. De gemensamt definierade målsättningarna anammas. Arbetssamfundsfärdigheter, så som de anställdas förmåga att idka en öppen och uppskattande dialog, är nödvändiga. Allas insatser är viktiga. Cultura-stiftelsen stöder arbetssamfundets pluralitet. Det finns rum för till exempel olika kulturella bakgrunder och kunskaper. Mätare: Satsningen på utbildning, personalens välmående (bl.a. sjukfrånvaro och resultatet från arbetsnöjdhetsundersökningen) samt genomförda mål- och uppföljningsdiskussioner (%). Cultura-stiftelsen | Berggatan 20, FI-00100 Helsingfors | fornamn.efternamn@culturas.fi | www.culturas.fi Personallinjer

10 Organisation Styrelse Jubileumsfondens direktion Direktör Informatör Administration och stödtjänster Ansvarsområde: Jubileumsfonden Och utbildning Ansvarsområde: Nätverksbildad aktör/ Samhällets dialog Ansvarsområde: Ryska språket och kulturen KASI Alla tjänster som stöder de strategiska målsättningarna Varje strategiskt ansvarsområde har en ansvarsperson som ansvarar för att målen uppnås

11 Bilagor Cultura-stiftelsen | Berggatan 20, FI-00100 Helsingfors | fornamn.efternamn@culturas.fi | www.culturas.fi

12 Historia Sovjetinstitutet 1947 - 1992 Institutet för Ryssland och Östeuropa 1992 - 2012 Jubileumsfonden för märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet Cultura-stiftelsen 1.1.2013. Mötesplatsen Kasi 10.4.2013 Utvecklingen av antalet ryskspråkiga i Finland Cultura-stiftelsen | Berggatan 20, FI-00100 Helsingfors | fornamn.efternamn@culturas.fi | www.culturas.fi

13 Centrala händelser 20132014 Cultura-stiftelsen inledde verksamheten 1.1.2013 Öppningen av seminariet ”Hur uppvisar staden den pluralistiska kulturen” 1 700 evenemang anordnade av Kasi 50 evenemang, presentation av stiftelsens verksamhet på sex orter UKM beviljade finansiering för Osaava- projektet Direktören inleder sitt arbete 1.8 Jubileumsfonden för märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet 13.9 3 500 besökare på evenemang ordnade av Kasi Stiftelsen har ordnat eller deltagit i cirka 200 evenemang så som Världen i byn, Kirja irti, Harasoo!-veckan Seminariet Vetoa Venäjään med utbildningsinnehåll i Villmanstrand Osaava-projektet och utredningen ”Ryskspråkiga samfund i Europeiska unionen” Mentorsverksamheten inleds Jubileumsfondens direktion och organet som förvaltar pengarna inleder sitt arbete, organiseringen av penningförvaltningen Ett juligt nätverksevenemang på Finlandiahuset Strategiarbete Personal 8–9Personal 9 Cultura-stiftelsen | Berggatan 20, FI-00100 Helsingfors | fornamn.efternamn@culturas.fi | www.culturas.fi

14 Förändringar i verksamhetsmiljön Det politiska läget och attitydklimatet blir mer spänt Handeln med Ryssland har avmattats, de utländska företagen i Ryssland har osäkra utvecklingsvyer Medias inverkan på attitydklimatet De sociala medierna blir viktigare Det internationella läget och atmosfären Antalet ryskspråkiga i Finland har fördubblats på tio år År 2013 fanns det 67 000 ryskspråkiga i Finland, antalet förväntas öka kraftigt Över 25 miljoner personer runt om i världen som talar ryska utanför Ryssland Nästan 13 miljoner gränspassager vid östgränsen år 2013 Invandring och turism Statens och kommunernas finansiering blir mindre och striktare Produktionskraven är högre än tidigare Betydelsen av sponsorer och andra externa finansieringskällor blir större Det ekonomiska läget Skolelevernas språkval blir smalare, cirka 2 % av grundskoleeleverna läser ryska i något skede Flerspråkigheten ökar och betydelsen av internationella kunskaper ökar Antalet elever som studerar ryska har ökat något, men är ännu lågt Ryssland är finländarnas 7:e populäraste resmål och det 10:e populäraste landet för utbyteselever Språkets och kulturens ställning Konkurrens om projektfinansieringen Betydelsen av kunnande, expertis och nätverk ökar Konkurrensen om människans fritid är mångsidig Konkurrenstillståndet Cultura-stiftelsen | Berggatan 20, FI-00100 Helsingfors | fornamn.efternamn@culturas.fi | www.culturas.fi

15 Övriga aktörer inom sektorn Föreningar inom det ryska språket och kulturen, inkl. Faro - Förbundet för Finlands ryskspråkiga föreningar r.f. och Samfundet Finland-Ryssland. Instanser som ger undervisning i ryska språket och kulturen, bl.a. Finsk-ryska skolan, Itä-Suomen koulu, många grundskolor och folkinstitut, universitet, yrkeshögskolor och läroverk på andra stadiet. Instanser som påverkar mångkulturellheten och integrationen, bl.a. ETNO, ETMU, ANM:s kompetenscenter för integration, Caisa, Väestöliitto... Andra expertinstanser inom Ryssland och ryska språket och kulturen, bl.a. Alexanderinstitutet, Utrikespolitiska institutet, Karjalan tutkimuslaitos, SVKK, BOFIT Cultura-stiftelsen | Berggatan 20, FI-00100 Helsingfors | fornamn.efternamn@culturas.fi | www.culturas.fi

16 Andra nätverk Cultura-stiftelsen | Berggatan 20, FI-00100 Helsingfors | fornamn.efternamn@culturas.fi | www.culturas.fi Potential Företag som idkar handel med Ryssland SITRA, övriga stora stiftelser och finansiärsinstanser Kommunförbundet Internationella partnerorganisationer Läroanstalter, församlingar Kunder Medborgare som är intresserade av ryska språket och kulturen, elever, lärare Kultursektorns aktörer Ryskspråkiga föreningar Läroanstalter Grundarinstanserna, andra städer och kommuner Institutionellt stöd Riksdagen Grundarinstanser: UKM, Grundarstäderna, FARO och SVS Andra samarbetspartners Andra organisationer - Finlands institut i St. Petersburg, SVKK, föreningen för lärare i ryska Aktörer inom mångkulturellheten Arbets- och näringsbyråerna och andra som arbetar med integration Media Cultura-stiftelsen personal, styrelse och Jubileumsfondens direktion


Ladda ner ppt "Strategi 2015–2018 Cultura-stiftelsen | Berggatan 20, FI-00100 Helsingfors | |"

Liknande presentationer


Google-annonser