Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utveckling och lärande i förskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utveckling och lärande i förskolan"— Presentationens avskrift:

1 Utveckling och lärande i förskolan
Stegen Björn Gíslason

2 Välkommen! Starten är viktig!
Hur tar vi emot och bjuder in varandra? Hur skapar vi kontakt och bygger förtroende? ÖGONKONTAKT – ETT LEENDE – EN NICKNING (Eye contact, a smile and a nod) Hur välkomnar vi varandra varje dag?

3 Vad behöver barn i förskolan för att lära sig och utvecklas på ett bra sätt?

4 ”Förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet”

5 Några förutsättningar för utveckling och lärande
Trygga ramar Tillitsfulla relationer Gott klimat Goda förebilder Färdigheter för lärande Självreglering

6 Glöm inte lekens betydelse!

7 …eller att barn lär av varandra

8 Empati Läsa egna känslor Läsa av andras känslor
Förstå olikheter i perspektiv, behov, preferenser Känslor kan förändras Orsak - verkan Med flit - olyckshändelse Forskning visar att barn med högre grad av empati tenderar att vara mindre aggressiva, bättre omtyckta, mer socialt kompetenta och göra större framsteg i skolan än barn med lägre grad av empati (Arsenio, Cooperman, & Lover, 2000; Crick & Dodge, 1994, Denham, McKinley, Couchoud, & Holt, 1990; Izard et al, 2001;. Katsurada & Sugawara, 1998).

9 Samspelsfärdigheter Turtagning Känna samhörighet
Positiv självhävdelse Fråga om att få vara med Bjuda in andra Social problemlösning Turtagning Känna samhörighet Bry sig och visa omsorg Bra sätt att samspela

10 Hantering av starka känslor
Registrera starka känslor Lugna ner starka känslor Stresshantering När känslor inte hanteras eller regleras väl kan tänkandet försämras. När hjärnan behandlar oreglerade känslor, kan den inte lära sig (National Scientific Council on the Developing Child, 2004). Pedagoger kan hjälpa och vägleda barn i att utveckla och effektivt använda dessa färdigheter genom att som förebilder visa dem och att hjälpa dem att konstruktivt hantera och bemästra sina känslor och impulser (Han & Kemple, 2006).

11 Problem Problem Situationens förväntningar Barnets färdigheter

12 Nivåer för färdighetslärande Allmänt stöd Specifikt stöd
Organisation av grundförutsättningar som miljö, rutiner, utrustning, bemanning etc. Pedagogernas naturliga vardagliga coachande och stödjande av barnen i olika situationer Speciella övningar eller upplägg avsedda att öva olika grundläggande färdigheter Skräddarsydda insatser för enskilda barn med stora behov

13 Självregleringsfärdigheter
Lyssnande Fokusera uppmärksamhet Ta instruktioner Verbal självreglering Impulskontroll Kunna vänta Självreglering möjliggör barnens uppmärksamhet, avsiktliga handlande och eftertänksamhet (Bodrova & Leong, 2005).

14 Självreglering- fem nivåer
1. Biologi (Temperament) 2. Reglering av känslor (Både negativa och positiva) 3. Kognitiv reglering Bibehållen uppmärksamhet Byta fokus Hämma impulser Hantera frustration, kunna vänta, hantera störningar 4. Samspel med andra (Social anpassning) 5. Etik och värderingar (T.ex. ta ansvar för sina handlingar)

15 Påverkar all utveckling och allt lärande
Anknytningssystemet Affektsystemet Tankens kraft Samspel med andra Språket

16 Grundaffekter Intresse Glädje Ilska Rädsla Ledsnad Förvåning Avsky
Avsmak Skam

17 Några begrepp det talas mycket om i dag
Självkontroll Självreglering Exekutiva funktioner

18 Forskning om självkontroll/självreglering
Marschmallow-testet Terrie Moffit m.fl. Megan McClelland

19 Självreglering är som att köra bil
Styra Gasa Bromsa Olika energiåtgång Varierande väglag

20 Idealtillståndet för lärande
Lugn – fokuserad - alert

21 Vår värld är full av distraktioner och vi måste göra många val

22 Tidigt lärande i förskolan
Stegen Tidigt lärande i förskolan Presentation av deltagarna Presentation av kursledare

23 Ett samnordiskt projekt
En intressant möjlighet öppnade sig att ta fram ett nytt läromedel för flera nordiska länder samtidigt. Det ger en styrka och en bra bas att stå på. Möjligheter till samarbete och erfarenhetsutbyte. DE FØRSTE TRIN STEGEN SMÅSTEG

24 Stegen handlar om att: Bygga förutsättningar för lärande
Utveckla självregleringsfärdigheter Utveckla empatiska färdigheter Utveckla förmågan att samspela Rusta barnen för skolan och livet Vara goda vuxenförebilder Involvera föräldrarna Utmärkt som fortsättning på ”Start”!

25 Hur skapar vi ett tryggt klimat?
När vi ska lära oss saker är det viktigt att vi känner oss tillräckligt trygga så att vi kan ägna oss åt utforskande och rikta vår nyfikenhet och intresse mot det som hjälper oss att lära och utvecklas. Detta gäller både för barn och vuxna.

26 ”Vi borde börja med oss själva”
Att vara medveten om känslor(egna och andras) Att kunna förmedla och tolka känslor Att acceptera alla känslor (men inte alla handlingar) Att kunna vägleda och avgränsa Att kunna bygga goda relationer Forskare som tittat på vad pedagoger gör för att skapa ett bra klimat har lyft fram följande faktorer (Harvey och Evans)

27 Den tillitsfulla relationen är grunden

28 Varför Stegen? Ny forskning om självreglering visar hur viktigt det är och att det är något som går att påverka Barn i förskoleåldern är väldigt mottagliga för träning av självregleringsfärdigheter När barn får hjälp att utveckla självregleringsfärdighet kommer de bättre förberedda för skolan och livet Stegen är ett läromedel som skapar bättre förutsättningar för utveckling och lärande Varför ska vi arbeta med Stegen? Vi har ju StegVis

29 Översikt - de fem delarna
Färdigheter för lärande Empati Känslohantering Kamratskapsfärdigheter och problemlösning Börja skolan

30 Veckans gång Måndag: Dockspel Tisdag: Samtal runt bildplansch Onsdag: Aktivitet 1 Torsdag: Aktivitet 2 Fredag: Läs bok med anslutning till temat Sånger, hjärnbyggarlekar, föräldralänkar, läroplanskopplingar, vardagsförstärkning

31 Färdigheter för lärande
Vecka Barnen får lära sig: Välkomnande Lyssnande Fokusera uppmärksamhet Självprat Följa instruktioner Fråga efter det man behöver eller vill

32 Empati Vecka 7-12 - Barnen får lära sig:
Identifiera Känslor (glad, ledsen) Fler känslor (överraskad, rädd) Känna igen ilska Samma eller olika känslor Olyckshändelser Bry sig om och hjälpa

33 Känslohantering Vecka 13-19 - Barnen får lära sig:
Vi känner känslor i vår kropp (oro) Starka känslor (frustrerad) Benämna känslor Hantera besvikelse Hantera ilska Kunna vänta

34 Kamratskapsfärdigheter och problemlösning
Vecka Barnen får lära sig: Bra sätt att leka tillsammans(samsas, byta, turas om) Ha roligt tillsammans med kamrater Bjuda in till lek Komma med i leken Benämna problemet Tänka över lösningar Säga ifrån, självhävdelse

35 Att börja skolan Förberedelser inför att börja skolan (förskoleklassen) Vecka Barnen (femåringarna) får tänka framåt på hur de kommer ha nytta av Stegens färdigheter när de börjar skolan Lärande i skolan Gå själv ut på rast Hitta nya kamrater i skolan

36 Hjärnbyggarlekar Enkla och roliga lekar eller aktiviteter som används rikligt och när som helst för att träna uppmärksamhet, impulskontroll och arbetsminne. Lekar som efterhand kan utvecklas från det enkla till det mer komplicerade.

37 Föräldralänkar Skickas hem sista dagen på temat Kopieras från vägledningshäftet eller skrivs ut digitalt från CD Rubriker: Lära, Lek, Berätta, Bildminiatyr

38 Läroplanskopplingar Drama Litteratur Matematik Musik Rörelse
Naturkunskap Samhällskunskap Läsa, skriva och berätta Bild Konst

39 Vardagsförstärkning 1. Tänk före 2. Förstärk 3. Tänk tillbaka

40 Använda böcker Allmänna frågor Vad ser du på bilden?
Vad tror du händer? Har något liknande hänt dig? Vad tror du kommer att hända? Specifika frågor Färdigheter för lärande Empati Hantera känslor Kamratskapsfärdigheter Börja skolan Utgå ifrån någon passande enkel bok och demonstrera hur man kan använda frågorna.

41 Förankring i arbetslaget
Diskutera Stegen i arbetslaget Planera veckotema tillsammans Vara förebilder och visa färdigheterna Turas om att välja aktiviteter Engagera alla i arbetslaget

42 Förankring på förskolan
Vilka faktorer kan bidra till god långsiktig förankring och vidmakthållande?

43 Utvärdering av Stegen Vad kan ni se i barnens handlande som går att härleda till arbetet med Stegen? Färdigheter för lärande Empati Hantera starka känslor Kamratskapsfärdigheter och problemlösning

44 Utvärdering av Stegen med fokus på språket
Vad kan ni registrera i barnens språk som går att härleda till arbetet med Stegen?

45 Om du vill veta mer eller ha kontakt


Ladda ner ppt "Utveckling och lärande i förskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser