Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning förtroendevalda i Malmö stad. Politisk organisation i Malmö stad från den 1 juli 2013 Kommunfullmäktige Revisorskollegiet Fritidsnämnden Kulturnämnden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning förtroendevalda i Malmö stad. Politisk organisation i Malmö stad från den 1 juli 2013 Kommunfullmäktige Revisorskollegiet Fritidsnämnden Kulturnämnden."— Presentationens avskrift:

1 Utbildning förtroendevalda i Malmö stad

2 Politisk organisation i Malmö stad från den 1 juli 2013 Kommunfullmäktige Revisorskollegiet Fritidsnämnden Kulturnämnden Miljönämnden Servicenämnden Sociala resursnämnden Stadsbyggnadsnämnden Tekniska nämnden Förskolenämnden Grundskolenämnden Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxen- utbildningsnämnden Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxen- utbildningsnämnden Stadsområdesnämnd Norr Stadsområdesnämnd Öster Stadsområdesnämnd Söder Stadsområdesnämnd Väster Stadsområdesnämnd Innerstaden Stadsområdesnämnd Innerstaden Kommunstyrelsen Förtroendenämnden Valnämnden Överförmyndarnämnden Bolag

3 Förvaltningsorganisation i Malmö stad från den 1 juli 2013 Kommunfullmäktige Stadsrevisionen Fritidsförvaltningen Kulturförvaltningen Miljöförvaltningen Serviceförvaltningen Förskoleförvaltningen Kommunstyrelsen Stadsområdesförvaltning Norr Stadsområdesförvaltning Öster Stadsområdesförvaltning Söder Stadsområdesförvaltning Väster Stadsområdesförvaltning Innerstaden Grundskoleförvaltningen Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings- förvaltningen Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings- förvaltningen Stadskontoret Fastighetskontoret Gatukontoret Sociala resursförvaltningen Stadsbyggnadskontoret

4 Bolagsstyrning Malmö stad Regionala bolag Malmö Stadshus AB Malmö bolag MKB Fastighets AB Vagnparken i Malmö AB Minc i Sverige AB Malmö Stadsteater AB Malmö Live Konserthus AB Sydvatten AB SYSAV AB Kommunassurans Försäkrings AB Malmö Kommuns Parkerings AB Räddningstjänsten Syd VA Syd Copenhagen Malmö Port AB Sturupsaxelns Exploaterings AB Medeon AB

5 Kommunal juridik

6 Kommunal ekonomi och arbetsgivarfrågor

7 Kommunikation och utmaningar

8 Kommunal ekonomi ”Malmö stad är en kommun med både många utmaningar och många framgångar”

9 Malmös befolkning

10 Lagar och styrdokument som påverkar vår verksamhet

11 Lagar som påverkar våra ekonomiska förutsättningar Kommunallag (1991:900) Lag (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna Lag (1997:614) om kommunal redovisning Lag (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning Lag (2008:342) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade

12 Kommunallagen Kommunallagen kapitel 8 behandlar bl.a.  God ekonomisk hushållning  Förvaltning av medel – god avkastning och betryggande säkerhet  Resultatutjämningsreserv  Budget – process och innehåll  Balanskrav

13 Lagen om kommunal redovisning 1 kap.Inledande bestämmelser 2 kap.Bokföring 3 kap.Allmänna bestämmelser om årsredovisning 4 kap.Förvaltningsberättelse 5 kap.Resultaträkning och balansräkning 6 kap.Värdering 7 kap.Finansieringsanalys 8 kap.Sammanställd redovisning

14

15 Malmö stad – lokala styrdokument Reglemente för respektive nämnd Kommunfullmäktiges budget inkl. vision, mål, riktlinjer för ekonomistyrning, ekonomiska ramar Intern kontroll Finanspolicy Attestreglemente Ekonomihandbok – ej politiskt beslutad Och många fler!

16 Styr- och ledningssystem i Malmö stad Malmö stad har under 2013 beslutat om ett gemensamt styr- och ledningssystem för samtliga nämnder och bolag. Syftet med styrsystemet är att ge en röd tråd för arbetet, skapa ett gemensamt förhållningssätt samt att medvetandegöra styrningen. En tydlig modell blir dessutom ett redskap för samordning och kommunikation. I modellen tydliggörs roller och ansvar samt hur information ska kunna utbytas mellan organisationens olika delar och nivåer. Det pågår ett arbete med att utveckla formerna för det nya styr- och ledningssystemet.

17 Finansiellt mål Resultatmål 2019 - 1% skatter och statsbidrag Skuldsättning - 30% av skatter och statsbidrag stadens egen verksamhet Investering Försäljning Resultat

18 Riktlinjer för ekonomisk styrning Riktlinjerna reglerar kommunfullmäktiges ekonomiska styrning av nämnderna och syftar till att tillsammans med de finansiella målen och målen för verksamheten uppnå en hållbar ekonomi. Budget Befrielse från ansvar för ekonomiskt resultat Uppföljning under året och resultatöverföring mellan år Investering, finansiell leasing och lokalförhyrning

19 Finansering av vår verksamhet

20 Finansiering av kommunens årliga verksamhet %Mkr Skatter57%9 942 Utj ä mning/ Generella statsbidrag23%3 924 Verksamheter19%3 429 Finans0,4%74 17 369

21 Skatteintäkter Skatteunderlag Kommunal skattesats: 20,94 % 1%-enhets förändring = 550 Mkr

22 Utjämning / Statsbidrag Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Generella statsbidrag

23 Inkomstutjämning Malmö 85% Källa: Kommunalekonomisk utjämning : informationsskrift utgiven av SKL

24 Malmös andel av medelskattekraften 1971-2012

25 Vad omfattar kostnadsutjämningen? Åldersstruktur Etnicitet Socioekonomi Geografi Strukturella merkostnader för löner

26 Vad kan påverka våra intäkter? Förändring av kommunalskatt Förändring av taxor och avgifter Antal arbetade timmar i riket Mer/mindre pengar i systemet – permanent/tillfälligt

27 Malmö stads resultat

28 Process budget, uppföljning och prognos

29 Tidplan för budget, uppföljning och prognos Kommunfullmäktige beslutar under november – december om tidplan för budget, uppföljning och bokslut gällande kommande år. Den innehåller fram för allt datum för inlämning av material till stadskontoret samt datum för när beslut tas i nämnd, kommunstyrelse samt kommunfullmäktige.

30 Hur fördelas resurser inom Malmö stad? Kommunbidrag Resursfördelade medel Anslag Investeringsram

31 Resursfördelningsmodell Stadsområde Grundresurs: Befolkningens storlek Sammansättning i åldersgrupper Grundbelopp: Lika stort belopp för Stadsområdena Tilläggsresurs: Levnadsförhållanden

32 Hur fördelas kommunbidraget inom nämnderna? Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas ekonomiska ramar Varje nämnd beslutar sedan om hur de ekonomiska ramarna ska fördelas mellan nämndens olika verksamhetsområden

33 Hur fördelas investeringsramen inom nämnderna? Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas investeringsramar Varje nämnd beslutar sedan om hur investeringsramen ska fördelas mellan nämndens olika investeringsobjekt Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattar beslut om objektsgodkännande avseende större investeringar

34 Fördelning av kommunbidraget mellan olika verksamheter

35 Skillnad mellan investering och drift En investering är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Anskaffning av en tillgång med viss varaktighet och värde ska redovisas som investering och inte kostnadsbokföras omgående. En investering ska ha en ekonomisk livslängd på minst 3 år och en anskaffningskostnad som överstiger ett prisbasbelopp exklusive moms (År 2014 = 44 400 kr).

36 Komin Finansiell verksamhet https://komin.malmo.se/Arbetsfalt- verksamheter/Ekonomi/Ekonomihandbok/10.- Finansverksamhet.html Upphandlingspolicy https://komin.malmo.se/Var-kommun/Stod--service/Inkop- upphandling--fakturor/Upphandling/Upphandlingspolicy.html Intern kontroll https://komin.malmo.se/Arbetsfalt- verksamheter/Ekonomi/Ekonomihandbok/15.- Intern-kontroll.html Årsredovisning http://redovisningar.malmo.se/2013/ Budget 2015 https://webapps04.malmo.se/nyheter/2014/1 2/03/malmo-stads-budget-2015-med-plan- 2016-2020/

37 Länkar Redovisningsrådet http://www.rkr.se/wp- content/uploads/2014/03/Kommunal_redovis ning_Vilket_ansvar_har_politikerna.pdf Politikernas ekonomibok http://skl.se/demokratiledningstyrning/politisk styrning/arkivpolitiskstyrning/arkivpolitiskstyrn ing/politikernasekonomibok.4990.html

38 Bra länkar Sveriges kommuner och landsting – SKL www.skl.se www.skl.se Rådet för kommunal redovisning - RKR www.rkr.se www.rkr.se Rådet för främjande av kommunala analyser – RKA www.rka.nu www.rka.nu Kommun- och landstingsdatabasen – Kolada www.kolada.se www.kolada.se Riksdagen www.riksdagen.se www.riksdagen.se Kommunalekonomernas förening –Kef www.kef.se www.kef.se Rådet för kommunalekonomisk forskning – Kefu www.kefu.se www.kefu.se

39 INKÖP & UPPHANDLING MALMÖ STAD

40 Vad är ett inköp i kommunen? TJÄNSTER ENTREPRENADER VAROR Allt som köps mot faktura

41 Hur kan inköp ske? Genom avrop på ramavtal Genom upphandling INGET ANNAT!

42 Regelverk som styr offentlig inköp Externt EU-direktiv Lag om offentlig upphandling Offentlighets- och sekretesslagen Förvaltningslagen Avtalslagen Köplagen Internt Upphandlingspolicy Riktlinjer KS/KF Mål

43 ANSVARSFRÅGAN NÄMND STADSKONTORET / UPPHANDLINGSENHETEN

44 Intern kontroll Syftar till att kvalitetssäkra de interna verksamhetsprocesserna Ordning och reda så att mål och syfte med verksamheten uppnås Riskhantering är ett centralt begrepp Exempel på riskkategorier: Verksamhetsrisker Förtroenderisker Omvärldsrisker Finansiella risker Legala risker/efterlevanderisker Risker i rapportering av verksamhet och ekonomi IT-säkerhetsrisker

45 Intern kontroll 6 kap Kommunallag (1991:900) Nämndernas ansvar för verksamheten 7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt Malmö stad - Reglemente för intern kontroll 2§ Kommunstyrelsen - övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll, organisation kring intern kontroll med regler och anvisningar 3§ Nämnderna - yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina verksamhetsområden, tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen och att regler och anvisningar för den interna kontrollen antages

46 Intern kontroll Projekt pågår 2014-2015 för att utveckla metodstöd för arbetet med intern kontroll Nätverk för samordnare i förvaltningar och bolag

47 Målstyrning

48 Styrning och ledning med mål

49 Gemensam samordning, analys och utveckling Matts Hansson 1 En ung global stad 2 En stad för arbete och näringsliv 3 En stad för barn och unga 4 En öppen stad 5 En stad för alla 6 En trygg och tillgänglig stad 7 En kreativ stad 8 En ekologisk hållbar stad 9 En stad med bra arbetsvillkor Katarina Lindeberg Anders Eriksson Bertil Siöström Gunilla Konradsson Ola Yndeheim Magnus Persson Louise Svensson Tove Dannestam Christer Helin

50

51 Revision

52 REVISION I MALMÖ STAD

53 Ansvarsprövning – varför? Revisionens arbete utmynnar i ett förslag om ledamöter i nämnder och kommunstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet eller inte, Om en ledamot i nämnd inte får ansvarsfrihet kan han ersättas I KL 4 kap, 10 § Fullmäktige får återkalla uppdraget för en förtroendevald som valts av fullmäktige, om den förtroendevalde 1. har vägrats ansvarsfrihet, eller 2. genom en dom som har vunnit laga kraft har dömts för ett brott för vilket det är föreskrivet fängelse i två år eller däröver.

54 Mål att fullmäktiges mål och uppdrag genomförs och följs upp att främja fullmäktiges styrning och beslutsfattande genom att tillse att kommunstyrelsen och nämnderna lämnar en rättvisande redovisning av ekonomi och verksamhet att nämnder/styrelser tar ett aktivt ansvar för styrning, uppföljning och kontroll av ekonomi, verksamhet och rutiner att granskningen sker stödjande och förebyggande och ger ett mervärde i verksamheten

55 Revisionsprocessen Riskanalys Revisions- plan Granskning av verksamhet/ räkenskaper Möten nämnds- presidier Revisions- berättelse till fullmäktige

56 Revisorernas grunder för ansvarsprövning – enligt God revisionssed i kommunal verksamhet Bristande måluppfyllelse eller ohörsamhet Förtroendeskada eller annan immateriell skada Obehörigt beslutsfattande Otillräcklig beredning Bristande styrning, ledning, uppföljning, kontroll Ekonomisk skada Icke lagenlig verksamhet Ej rättvisande redovisning

57 Olika slag av granskningar Fördjupade granskningar, ex investeringar, skola, barnomsorg, upphandlingar mm Räkenskapsgranskning+ verksamhetsgranskning; granskning av DR1, DR2 samt årsbokslutet

58 Arbetssätt Stödjande, framåtriktat Dialog, konstruktiv kritik, rekommendationer, råd Råd och rekommendationer sker med utgångspunkt från den enskilda revisorns bedömning av hur långt denne kan gå utan att oberoendet kan ifrågasättas. Exempel på dialog: Redovisning Upphandlingar Verksamhetsstyrning Intern kontroll

59 Arbetsgivarfrågor

60 Basfakta personal Malmö stad Styrmiljö och styrdokument Gemensamt arbetssätt inom HR Samverkan/arbetsmiljö Kompetensförsörjning

61 Malmö stad - månadsavlönade medarbetare dec 2014

62 Malmö stad – fakta medarbetare 20142013 Månadsanställda totalt (kvinnor %)23 061 (76,9)21 621 (77,5) - varav tillsvidareanställda86,1 %87,8 % Chefer 1105 1080 -varav kvinnor 773 (70%) 742 (68,7%) Heltidsanställda82,4% 82,4 % Utländsk bakgrund31,9 %30,6 % Medelålder43,8 år44,3 år Personalomsättning 8,4 % 8,3 % Sjukfrånvaro 6,1 % 5,7 % Medellön 26 77926 193 Ca 400 olika yrken

63 Malmö stad - tio största yrkena dec 2014 KvinnorMän Undersköterska, Äldreomsorg289091,2%8,8% Barnskötare245088,6%11,4% Förskollärare183894,2%5,8% Vårdare, Gruppboende116574,7%25,3% Lärare Grundskola, Tidigare år99682,7%17,3% Vårdbiträde, Äldreomsorg89181,3%18,7% Socialsekreterare85787,2%12,8% Lärare Grundskola, Senare år60165,7%34,3% Lärare Gymnasium, Allm ämn.57659,4%40,6% Handläggare, övergr51268,9%31,1% 12776

64

65 Reglerat område Omfattande lagstiftning inom personalområdet –Lag om anställningsskydd –Arbetsmiljölagen –Arbetstidslagen –Semesterlagen –Lag om allmän försäkring –Diskrimineringslagen –Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning –Föräldraledighetslag m m Centrala kollektivavtal tecknade av Sveriges kommuner och landsting och de centrala fackliga organisationerna –Allmänna Bestämmelser –Centrala löneavtal

66

67 Styrmiljö och styrdokument Arbetsgivarfrågor, personal/HR PersonalpolicyKF2008 SamverkansavtalKS/AGU2013 LönepolicyKS/AGU2002 Inriktning löneöversyn (årligen)AGU Plan för jämställd personalpolitikKF2013 Friskare arbetsplatserKS2005 Riktlinjer mot kränkande särbehandlingKS/AGU2014 Riktlinjer mot hot och våldKS/AGU2014 HR-processer/gemensamt arbetssätt -rehabiliteringKS/AGU2008 -anställning och lönKS/AGU2010 -arbetstidKS/AGU2010 -rekrytera medarbetareKS/AGU2012 -arbetsmiljöKS/AGU2012 -omställningKS/AGU2012 -löneöversynKS/AGU2012 -rekrytera chefKS/AGU2014

68 Styrmiljö och styrdokument, forts Arbetsgivarfrågor, personal/HR Riktlinjer för timavlönadeKS/AGU2014 Riktlinjer för önskad tjänstgöringsgradKS/AGU2007 Riktlinjer för särskild avtalspensionKS/AGU2011 Riktlinjer för anställning efter 67 årKS/AGU2011 Årlig uppföljning av Malmö stads system KS/AGU2012 för SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) Riktlinjer för social investeringsfond för personalhälsaKF2013 Riktlinjer för anlitande av bemanningsföretagKS/AGU2008

69 Arbetsgivarrollen för nämnd  Ansvar för nämndens förvaltning och verksamhet, inkl. medarbetare, enligt kommunallagen och enligt direktiv från fullmäktige  Ansvaret är kollektivt för samtliga ledamöter  Nämnden har ofta speciallagstiftning att beakta vid styrningen av verksamheten.  Utöver speciallagstiftningen finns bl.a. arbetsmiljölagen och dess föreskrifter  Samtliga lagar är jämbördiga och måste hanteras parallellt.

70 Samverkan i Malmö stad Inflytande, delaktighet och arbetsmiljö

71 Malmö stads samverkansavtal Medbestämmandelagen Arbetsmiljölagen Diskrimineringslagen Förtroendemannalagen Kommunalt huvudavtal 94 Övriga centrala och lokala kollektivavtal Förnyelse, arbetsmiljö och samverkan 05 Personalpolicyn och HR-processer (stöd)

72 Arbetsmiljölagens syfte  Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet  Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller lagens krav

73 Arbetsmiljöansvar och uppgiftsfördelning Yttersta arbetsmiljöansvaret åvilar nämnden och finns kvar trots fördelning Systematiska arbetsmiljöarbetet består av olika aktiviteter och åtgärder som kräver att det finns personer med ansvar för uppgifterna Nämnden lägger ut arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen som i sin tur fördelar dessa vidare Bara personer inom verksamheten som kan omfattas av uppgiftsfördelningen Uppgifterna kan bara fördelas på namngivna personer eller särskilda funktioner ( ej på grupp) Den som mottar fördelningen ska ha kompetens att utföra uppgiften, befogenhet att vidta erforderliga åtgärder när problem uppstår samt möjlighet att returnera fördelad uppgift.

74 Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Undersöka Bedöma Åtgärda Följa upp/kontrollera

75 Årlig systemuppföljning Rutin för uppföljning av systemet Självskattningstest på varje samverkansnivå (okt-nov) Resultat behandlas i skyddskommitté (dec) Resultat redovisas i nämnderna (jan) Kommungemensam sammanställning (feb) Personalberedningen (mars) Kommunstyrelsen (april)

76 Kompetensförsörjning 55 % av kommunens kostnader är personalkostnader, ca 10 miljarder kr/år Våra medarbetares kompetens är viktig för verksamhetens kvalitét och effektivitet. Det är därför viktigt att säkerställa att våra medarbetare har rätt kompetens både idag och imorgon

77 Kompetensutveckling Aktivitet för att bredda eller höja individers och gruppers kompetens Personalförsörjning En arbetsgivares strävan efter att ha rätt kvantitet av personal Kompetensförsörjning = kompetensutveckling + personalförsörjning Kompetensförsörjning - Vad betyder begreppen?

78 Pensionsavgångar ca 20 % under en tioårsperiod Personalomsättning 8,3 % (2014) Annonser 4 356 (2014) Nya tillsvidareanställningar 2 294(2014) Sökande 129 228 (2014) Kompetensförsörjning - rekrytering

79 Kompetensförsörjning Malmö stad - en attraktiv arbetsgivare skapa intresse för att jobba i kommun bra arbetsvillkor för redan anställda hantering av ca 124 000 jobbansökningar per år spontanansökningar om jobb och praktik mottagning och hantering av praktikanter skapa/tydliggöra utvecklingsmöjligheter för våra anställda

80 Kompetensförsörjning - utmaningar IdagI morgon FörskollärareGrundskolelärare Sektionschefer Vård och OmsorgUndersköterskor Sektionschefer Individ och FamiljSjuksköterskor Rektorer Erfarna socialsekreterare Erfarna biståndshandläggare

81 Kompetensförsörjning Ett ledningsverktyg för en bättre verksamhet. För att veta vilken kompetens vi har och vad vi behöver fylla på med!


Ladda ner ppt "Utbildning förtroendevalda i Malmö stad. Politisk organisation i Malmö stad från den 1 juli 2013 Kommunfullmäktige Revisorskollegiet Fritidsnämnden Kulturnämnden."

Liknande presentationer


Google-annonser