Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning?"— Presentationens avskrift:

1 Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning?

2 KNUT-projektet Med syfte att bidra till en hållbar samhällsomställning genom att öka antalet skolor och förskolor som kontinuerligt och strukturerat arbetar med lärande för hållbar utveckling samt genom att öka barn och ungdomars intresse, kunskap och engagemang för hållbar utveckling. Följ oss gärna på: www.knutprojektet.se www.facebook.com/knutprojektet

3 Kunskapslänken Övergripande mål: Skapa en långsiktig och väl förankrad nationell kunskapsorganisation som möjliggör samordning, erfarenhetsutbyte och satsningar på fortsatt utveckling inom lärandet för hållbar utveckling, i det svenska utbildningssystemet. Säkerställa en långsiktig finansiering. Initiera och/eller vidareutveckla regionala noder som erbjuder stöd till skolor, skolhuvudmän samt andra utbildningsanordnare med behov att utveckla lärande för hållbar utveckling. Projektmål: Ta fram ett färdigt förslag på en kunskapslänk för att kanalisera forskning, information och kunskap om Lärande för hållbar utveckling mellan å ena sidan akademin, myndigheter, näringslivet och intresseorganisationer och å andra sidan barn och ungdomar, skolledare, pedagoger och skolorganisationer Vidareutveckla befintliga nätverk på nationell och regional nivå som syftar till att stärka samverkan mellan skolan, akademin och omgivande samhälle inom området hållbar utveckling

4 Vad har hänt? Dialoger i Kunskapslänken

5 Myndigheter Energimyndigheten Skolverket SMHI Konsumentverket Naturvårdsverket Livsmedelsverket Boverket Trafikverket Folkhälsomyndigheten Folkbildningsrådet Kemikalieinspektionen MUCF Universitets- & högskoler. + SKL Myndigheter Energimyndigheten Skolverket SMHI Konsumentverket Naturvårdsverket Livsmedelsverket Boverket Trafikverket Folkhälsomyndigheten Folkbildningsrådet Kemikalieinspektionen MUCF Universitets- & högskoler. + SKL HUT-gruppen WWF Håll Sverige Rent Naturskyddsföreningen Den Globala Skolan Sv. Science Center För. Naturskoleföreningen NTA Global Action Plan PUSH Sverige Ungdomar.se Folkbildningsrådet SWEDESD HUT-gruppen WWF Håll Sverige Rent Naturskyddsföreningen Den Globala Skolan Sv. Science Center För. Naturskoleföreningen NTA Global Action Plan PUSH Sverige Ungdomar.se Folkbildningsrådet SWEDESD Forskningen Linköpings Universitet Högskolan Dalarna + Regionala universitetskontakter Forskningen Linköpings Universitet Högskolan Dalarna + Regionala universitetskontakter RCE / GAP RCE x 4 Unescorådet SWEDESD RCE / GAP RCE x 4 Unescorådet SWEDESD Politiken Utbildningdep/utskott Socialdep/utskott Energi & miljödep/utskott + Lokala politiker Politiken Utbildningdep/utskott Socialdep/utskott Energi & miljödep/utskott + Lokala politiker Regionalt Regionförbund, Länsstyrelser, Kommunförbund, kommuner, universitet, energikontor, science centers, naturskolor, Regionalt Regionförbund, Länsstyrelser, Kommunförbund, kommuner, universitet, energikontor, science centers, naturskolor,

6 Myndigheternas svar Sammanställning enkäter

7 Fråga 1: Vilka delar av ert uppdrag kopplar till hållbar utveckling? Alla tillfrågade myndigheter har hållbar utveckling i sitt uppdrag Ett antal myndigheter ingår i miljömålsrådet Ett antal myndigheter ingår i andra nätverk/samarbeten Ytterligare myndigheter finns med uppdrag inom hållbar utveckling som ännu inte ingår i detta nätverk (ex. Hav & Vatten, Myndigheten för delaktighet, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Vinnova)

8 Fråga 2: Hur arbetar ni idag mot barn/ungdomar/skola? Boverket, Trafikverket, Folkhälsomyndigheten och SKL har drivit projekt med 6 kommuner om ungas involvering i fysisk samhällsbyggnad. Dessa är nu arenor för barn och ungas delaktighet. Boverket, Skolverket, Folkhälsomyndigheten och Movium har drivit projekt kring skolgårdar. Livsmedelsverket, Konsumentverket, Naturvårdsverket och KemI anger att man har producerat material till målgrupperna Trafikverket, Konsumentverket och Naturvårdsverket anger att man har webbsidor riktade till målgrupperna Flera myndigheter anger att man arbetar med delaktighetsfrågor Universitets- & Högskolerådet (via Den Globala Skolan) genomför fortbildning och andra aktiviteter direkt till elever och lärare

9 Fråga 3: På vilket sätt skulle ni kunna bidra till en Kunskapslänk? Medverka Sprida erfarenheter Länka mellan varandra Samverka med andra myndigheter Hjälpas åt att kanalisera kunskap Påverka innehåll i läroplan Samsyn Samarbeten

10 Fråga 4: Hur kommer vi vidare? Sektorsövergripande nätverk Involvera fler parter Informationsutbyte Vidga arenan för barn och ungdomars delaktighet Lyfta den sociala dimensionen av hållbar utveckling Lyfta frågor om hur olika samhällsbyggnadstankar påverkar barn

11 Global Action Programme (GAP) Eva Friman, SWEDESD

12 Presentation av förslag Kunskapslänken - Varför? Vad? Hur?

13 Varför? Behov – forskning/undersökningar

14 Kunskap för att kunna påverka min framtid och samhällets utveckling Inflytande i skolan och den kommun jag bor i Regionen behöver uppnå sina mål och koordinera resurser Sverige behöver uppnå mål, fullfölja uppdrag och sprida kunskap Kommunen behöver uppnå sina mål, nå ut med information & engagera medborgare Fortbildning Tid för planering och utveckling Bättre kunskap om metoder och material Utbyten med andra skolor och kommuner *Fakta från flera källor bl.a. Maria Ojala, KNUT-forskningen, Naturskyddsföreningen, We_Change samt feedback från möten i Kunskapslänken och KNUT-projektet Framtidstro! Tydligare direktiv från egna politiker och nationell nivå Forskningen behöver komma närmare praxis Behovsbilden Lokala, regionala och nationella aktörer: Bättre spridning, resurser för att möta lärare & skolledare Lokala, regionala och nationella aktörer: Bättre spridning, resurser för att möta lärare & skolledare

15 Vad? Uppgifter nationellt-regionalt-lokalt

16 Individutveckling Samhällsutveckling - Kunskap, värderingar, beteenden, inflytande - Samverkan, handlingsplaner, kompetenser, drivkraft Kommunal nivå  Prioritering av LHU, initiera och stötta sektorsövergripande satsningar, utbyten, fortbildning etc. Regional nivå  Helikoptersyn, initiera och stötta regionala satsningar, utbyten mellan regioner, koordinering av resurser, Nationell nivå  Kunskapsnod med helikoptersyn, pådrivande inom LHU, kommunikation, återkommande mötesplatser och event, nätverkskoordination, specifika utvecklingsprojekt etc. Forskning - Praxisnära

17 Individutveckling Samhällsutveckling - Kunskap, värderingar, beteenden, inflytande - Samverkan, handlingsplaner, kompetenser, drivkraft Kommunal nivå  Prioritering av LHU, initiera och stötta sektorsövergripande satsningar, utbyten, fortbildning etc. Regional nivå  Helikoptersyn, initiera och stötta regionala satsningar, utbyten mellan regioner, koordinering av resurser, -mellan regioner Nationell nivå  Kunskapsnod med helikoptersyn, pådrivande inom LHU, kommunikation, återkommande mötesplatser och event, nätverkskoordination, specifika utvecklingsprojekt etc. Forskning - Praxisnära Myndigheter/dep. Nationella aktörer Fack & arbetsgivare Myndigheter/dep. Nationella aktörer Fack & arbetsgivare Helhetssyn Samverkan Resurser Kunskap Helhetssyn Samverkan Resurser Kunskap Kommuner Övr. skolhuvudmän Näringsliv Organisationer Kommuner Övr. skolhuvudmän Näringsliv Organisationer Helhetssyn Samverkan Resurser Kunskap Helhetssyn Samverkan Resurser Kunskap Regionförbund/Ko mmunförbund Länsstyrelser Regionala aktörer Regionförbund/Ko mmunförbund Länsstyrelser Regionala aktörer Helhetssyn Samverkan Resurser Kunskap Helhetssyn Samverkan Resurser Kunskap Forskargrupp - Praxisnära forskning på alla nivåer + omvärldsbev. Forskargrupp - Praxisnära forskning på alla nivåer + omvärldsbev. Kunskapslänk - Koordinering av arbetet, flöde mellan nivåer, initiering av processer, kommunikation nätverk etc. Kunskapslänk - Koordinering av arbetet, flöde mellan nivåer, initiering av processer, kommunikation nätverk etc. Styrgrupp Departement, SKL, forskning samt regioner Styrgrupp Departement, SKL, forskning samt regioner Övriga regionala och lokala resurser

18 Individutveckling Samhällsutveckling - Kunskap, värderingar, beteenden, inflytande - Samverkan, handlingsplaner, kompetenser, drivkraft Myndigheter Nationella aktörer Fack & arbetsgivare Myndigheter Nationella aktörer Fack & arbetsgivare Helhetssyn Samverkan Direktiv Kommunikation Helhetssyn Samverkan Direktiv Kommunikation Kommuner Näringsliv Organisationer Kommuner Näringsliv Organisationer Helhetssyn Samverkan Fortbildning Verktyg & metoder Helhetssyn Samverkan Fortbildning Verktyg & metoder Regionförb/Komm nunförb Länsstyrelser Regionala aktörer Regionförb/Komm nunförb Länsstyrelser Regionala aktörer Koordinering region Nationell koppling Utbyten Kommunikation Koordinering region Nationell koppling Utbyten Kommunikation Forskargrupp - Praxisnära forskning på alla nivåer + omvärldsbev. Forskargrupp - Praxisnära forskning på alla nivåer + omvärldsbev. Kunskapslänk - Koordinering av arbetet, flöde mellan nivåer, initiering av processer, kommunikation nätverk etc. Kunskapslänk - Koordinering av arbetet, flöde mellan nivåer, initiering av processer, kommunikation nätverk etc. Styrgrupp Departement, SKL, forskning samt regioner Styrgrupp Departement, SKL, forskning samt regioner Nationell finansiering Myndigheter, fonder, departement Lokal/regional finansiering Länsstyrelser, regioner, fonder, kommuner etc.

19 Nationellt nod: Stöd till regionala processer Nationella nätverk Nationella processer Nationellt nod: Stöd till regionala processer Nationella nätverk Nationella processer + kunskapskälla (kommunikation)

20 Nationellt nod: Stöd till regionala processer Nationella nätverk Nationella processer Nationellt nod: Stöd till regionala processer Nationella nätverk Nationella processer + kunskapskälla (kommunikation) Regionalt nod: Initierar och koordinerar lokala processer Utbyten och samverkan regionalt Utbyte och kommunikation med nationell Regionalt nod: Initierar och koordinerar lokala processer Utbyten och samverkan regionalt Utbyte och kommunikation med nationell

21 Prioritering / resurser Samordning/samarbete Utbyten RUS / RUP Regionala strategier Direktiv Resurser Samordning/samarbete Läroplaner Nationella mål Regeringsuppdrag Internationella åtaganden Prioritering Resurser/tid Helhetssyn Samverkan Lokala strategier Rekommendationer Samarbete/utbyte Alla nivåer är viktiga!

22 Nivåexempel – mat & hälsa Livsmedelsverket Konsumentverket KemI Folkhälsomyndigheten Skolverket Landsting/Region Länsstyrelsen Kommunala förvaltningar Näringsliv Kunskap Nationella mål Regeringsuppdrag Kunskap Regionala mål Kunskap Lokala mål Samarbeten i Kunskapslänken formar fortbildning med tillhörande material anpassat till läroplan med ett holistiskt perspektiv samt med tydliga kopplingar till mål på alla nivåer

23 Skolan Närsamhället Omvärlden Barn och ungdomar som är aktiva i en hållbar samhällsomställning och känner framtidstro

24 Hur? Organisation – finansiering - tidsplan

25 Organisation Organisationsform Integrerat i befintlig organisation eller ny organisation? Juridiskt ansvar med tydlig styrning och förankring Fysiska personer som arbetar med uppgifterna (flexibilitet, geografisk täckning) Exempel 1: Den Globala Skolan – myndighetsinitiativ med kontor i Stockholm samt anställda personer med regionalt ansvar och regionala nätverk Exempel 2: Ung Företagsamhet – nationell organisation med förbundskontor och 21 regionala föreningar spridda över hela landet. Totalt nästan 100 personer Exempel 3:NT-satsningen – kommunala resurspersoner med nationell finansiering

26 Resurser – finansiering - tidsplan Resurser: Personella resurser för att driva processer, nätverk och kommunikation  Nationell processledare  Regionala processledare  Kommunikation & administration Kommunikationsresurser för att öka kännedom och spridning av kunskap/metoder/material Aktivitetsresurser (nationella och regionala aktiviteter) Finansiering: Basfinansiering från departement och myndigheter Projektfinansiering från EU-fonder, näringsliv och organisationer Regional medfinansiering till regionala aktiviteter samt till utökade regionala resurser Tidsplan: Organisering och bemanning Utveckling av regionala nätverk & nationella aktiviteter Fullt utvecklad verksamhet + utvecklingsprojekt Uppstarts- & utvecklingsfas (projektfinans?) Driftfas Höst 2015 2016/2017

27 Mer information Kerstin Eriksson Energikontor Sydost Projektledare E-post: kerstin.eriksson@energikontorsydost.sekerstin.eriksson@energikontorsydost.se Tfn: 070-620 83 07 Lisen Vogt Framtidsmuseet Borlänge Projektledare E-post: lisen@framtidsmuseet.selisen@framtidsmuseet.se Tfn: 070-675 44 32 Mathias Sundin BioFuel Region Projektledare E-post: mathias.sundin@biofuelregion.semathias.sundin@biofuelregion.se Tfn: 070-559 93 83 www.knutprojektet.se www.facebook.com/knutprojektet www.knutprojektet.se/kunskapslanken Dokumentation läggs på


Ladda ner ppt "Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning?"

Liknande presentationer


Google-annonser