Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2009-2010 rev. 090525. innehåll  Styrdokument och riktlinjer  Enheter på skolområdet  Organisation  Rutiner  Blanketter  Förvaring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2009-2010 rev. 090525. innehåll  Styrdokument och riktlinjer  Enheter på skolområdet  Organisation  Rutiner  Blanketter  Förvaring."— Presentationens avskrift:

1 2009-2010 rev. 090525

2 innehåll  Styrdokument och riktlinjer  Enheter på skolområdet  Organisation  Rutiner  Blanketter  Förvaring

3 styrdokument och riktlinjer se Intranät alt. goggla  FN:s barnkonvention / barnkonventionen.nu  Skollagen  LPO -94 och LPFÖ -98/ www.skolverket.se  Hälsa och lärande i trygghet. Prop. 2001/02:14 / www.riksdagen.nu  Umeå kommuns verksamhetsplanemål  Sekretesslag (1980:100)  Socialtjänstlagen §14  Socialstyrelsens Riktlinjer för Skolhälsovården  Skolornas lokala arbetsplaner.  Elevhälsan i Umeå kommun  Sekretess och tystnadsplikt inom Umeå kommun. (Stadsledningskontoret.2003- 03)  Dokumenthanteringsplanen.

4 familjedaghem förskolor

5 skolor

6 organisation personal EHT Linneaskolan EHT Yttersjö o Kasamark EHT Röbäcksskolan EHT Kragen o Luvan Getingen o Svidjan EHT Linblomman

7 EHT (Elevhälsoteamen) på enheterna leds av rektor och består av skolsköterskor, specialpedagoger och representanter från Elevhälsan södra. På Linneaskolan finns även studie- och yrkesvägledare med. Elevhälsan södra är ett av Elevhälsans 6 geografiska team. är ett av Elevhälsans 6 geografiska team. Teamet arbetar på uppdrag av rektor genom skriftlig ansökan. I EH södra finns:  Kuratorer  Psykologer  Skolläkare  Skolsköterskor  Specialpedagog  Talpedagog EHT Röbäck  Alla EHT i skolområdet träffs en gång/termin.  Huvudansvarig är skolområdeschefen.  På hösten diskuteras aktuella frågor.  På våren inbjuds gästföreläsare.

8 rutiner Elevhälsans rutiner är till för att underlätta och utveckla hälsoarbetet bland alla som vistas på skolan. Elevhälsoteamet:s /EHTs huvuduppdrag är att handleda personal och möta särskilda behov hos elever och föräldrar. handleda personal och möta särskilda behov hos elever och föräldrar. Generella lösningar i klassen eller i mindre grupper i klassen har prioritet. Barnets/elevens bästa står i fokus. Identifiering av särskilt stöd  Dialog elev/föräldrar och pedagog vid t ex utvecklingssamtal och elevvårdskonferenser utifrån aktuella iakttagelser.  Överföring av information vid byte av pedagog.  Konferenser då varje barns/elevs behov av stöd synliggörs.  Förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7: Hälsoundersökning hos skolsköterskan.  Årskurs F-9: Klassläraren diagnosticerar med hjälp av olika diagnosmaterial. Specialpedagog följer upp elever enskilt eller i grupp.  Årskurs 6: Elever träffar kurator och fritidsledare under våren.  Årskurs 8: Kurator träffar eleverna i mindre grupper i samarbete med personal i arbetslagen.  Årskurs 9: Varje elev träffar studie- och yrkesvägledare (syv) under höstterminen. Pedagog, syv, kurator förbereder eleverna för tiden efter grundskolan. Enskilda träffar med syv efter prelimär antagning. Överlämningsdokument för elever med särskilt stöd upprättas av handledare och EHT-ansvarig.

9 Vid situationer när skolarbetet är tungt och inte fungerar, är det i första hand barn/elev och ansvarig pedagog som arbetar tillsammans för att hitta lösningar. Kommunikationen med föräldrar är viktig så att de kan stötta från sitt håll. En grundläggande kartläggning görs. Åtgärdsprogram upprättas, revideras och utvärderas fortlöpande. Anmälan till För- och grundskolenämnd vid anpassad studiegång. En vanlig arbetsgång följer nedan: Arbetslag Vårdnads- havare Pedagog i samråd med rektor/EHT Pedagog, elev o EHT samarbetar. Arbetsfördelning görs. Elevhälsan södra. EHT- ansvarig/rektor kontaktperson med andra myndigheter START: Ansvariga pedagoger och barn/elev

10 Linneaskolans närvaroprogram Linneaskolans närvaroprogram Linneaskolan har antagit ett program för att backa upp elever som har ogiltig frånvaro i skolan. Följande arbetsgång gäller: Linneaskolan har antagit ett program för att backa upp elever som har ogiltig frånvaro i skolan. Följande arbetsgång gäller:  1: a frånvaron Handledaren har ett samtal med eleven och informerar föräldrarna.  2: a frånvaron Skolans elevhälsoteam (EHT) meddelas. Handledaren kontaktar föräldrarna om elevens frånvaro. Lösningar söks.  3: e frånvaron Eleven kallas till samtal med EHT-ansvarig som försöker identifiera skälen till frånvaron samt erbjuda hjälp till eleven.  4: e frånvaron Föräldrarna och eleven kallas till en elevvårdskonferens (evk).  5:e frånvaron Anmälan till socialtjänsten. Ett nätverksarbete inleds. Detta nätverksarbete skall leda till lämpliga åtgärder så att elevens skolgång fungerar. Även då förälder anmält sjukfrånvaro kan skolpersonal signalera oro. Vid 5:e sjukanmälan under kort tid meddelas EHT och rektor kallar till evk för avstämning av situationen. Även då förälder anmält sjukfrånvaro kan skolpersonal signalera oro. Vid 5:e sjukanmälan under kort tid meddelas EHT och rektor kallar till evk för avstämning av situationen.

11 blanketter se dokument  Ansökan Elevhälsan  Ansökan EH – läs- och skrivutredning  Diagnostisering i svenska från F - 9  Elevvårdskonferens protokoll  Kallelse till elevvårdskonferens  Åtgärdsprogram kartläggning inför  Åtgärdsprogram arbetsprocess  Åtgärdsprogram/handlingsplan  Åtgärdsprogram instruktioner  IUP – Individuell studieplan  EHT-aktuell  Medicinsk behandling i skolan  Inventering - barn i behov av särskilt stöd  Röda Tråden  Överföringsdokument Förskola-Förskoleklass  Överföringsdokument till åk. 7  Fri kvotsansökan  PRIV-ansökan  Överföringsdokument till gymnasieskolan

12 förvaring Dokument om förvaring se Stadsarkivet Intranät

13 allas skola


Ladda ner ppt "2009-2010 rev. 090525. innehåll  Styrdokument och riktlinjer  Enheter på skolområdet  Organisation  Rutiner  Blanketter  Förvaring."

Liknande presentationer


Google-annonser