Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Problem i synnerhet i de lägre divisionerna 2. Problem på juniornivå 3. Veikkausligan  media 4. Det är att observera de etniska grupperna 5. nyfinländarnas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Problem i synnerhet i de lägre divisionerna 2. Problem på juniornivå 3. Veikkausligan  media 4. Det är att observera de etniska grupperna 5. nyfinländarnas."— Presentationens avskrift:

1

2

3 1. Problem i synnerhet i de lägre divisionerna 2. Problem på juniornivå 3. Veikkausligan  media 4. Det är att observera de etniska grupperna 5. nyfinländarnas deltagande i serienivå är alltför hög, högre än finländarnas 6. Att anklaga med rasism för att få i konkurrensfördel är också ett problem 7. Att uppföra sig rasistiskt på läktaren är växande, men inte ännu vardagligt 8. Fotbollen är oftast samhällets första integrering t.ex. invandrarna i fotbollen är i förhållande till befolkningen mera

4 Alla 12 distrikten Helsinki lite högre

5

6 Inre skolning och samtidigt kommunikation i eget görande. Vi vill visa, att Bollförbundet menar allvar Tränarnas skolning Bollförbundet Helsingfors (december 2007-februari 2008) Distrikten i Bollförbundet (februari- september 2008) Domarna (februari-juni 2008) Skolning Föreningarna (stora) Match delegation Tränarorganisationens seminarium Information om bra verksamhetsmodell Yttre kommunikation och skolning görs, när egna är skolade (kumpaner) Att se det ytter och kampanjer Happening Att matchen syns (Tipsligan, JPY) Att se i TV ”rasist är en stackare” (juni 2008 – september 2009) A-landslagen UEFA Women´s EURO2009

7 Hållbara resultat uppföljning Uppföljning av domar rapport ändring av protokoll-> Suva- kompromiss-> disciplin kommitté Match delegation – systematik Lägre tröskel i verksamheten Databank fortsatt skolning av tränar-, domar- och spelarskolningen skolnings systematik till distrikten Suva- kompromiss integrerad till disciplin kommittén

8

9

10

11 10 § (11.4.2008/212)(11.4.2008/212) Hets mot folkgrupp Den som bland allmänheten sprider uttalanden eller andra meddelanden i vilka en nationell, etnisk, raslig eller religiös grupp eller en annan med dessa jämställbar folkgrupp hotas, förtalas eller smädas, ska för hets mot folkgrupp dömas till böter eller fängelse i högst två år. 11 § (11.4.2008/212)(11.4.2008/212) Diskriminering Den som i näringsverksamhet, yrkesutövning, betjäning av allmänheten, tjänsteutövning eller något annat offentligt uppdrag eller vid anordnande av en offentlig tillställning eller ett allmänt möte utan godtagbart skäl 1) inte betjänar någon viss person på gängse villkor, 2) förvägrar någon tillträde till tillställningen eller mötet eller avlägsnar någon därifrån, eller 3) försätter någon i en uppenbart ojämlik eller väsentligt sämre ställning än andra på grund av dennes ras, nationella eller etniska ursprung, hudfärg, språk, kön, ålder, familjeförhållanden, sexuella läggning eller hälsotillstånd eller religion, samhälleliga åsikter, politiska eller fackliga verksamhet eller någon annan därmed jämförbar omständighet ska, om inte gärningen utgör diskriminering i arbetslivet eller ockerliknande diskriminering i arbetslivet, för diskriminering dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

12 §6 Förbud mot diskriminering Ingen får diskrimineras på grund av ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. Bestämmelser om förbud mot diskriminering på grund av kön finns i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986). Med diskriminering avses 1) att någon behandlas mindre förmånligt än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle behandlas i en jämförbar situation (direkt diskriminering), 2) att en skenbart neutral bestämmelse eller ett skenbart neutralt kriterium eller förfaringssätt särskilt missgynnar någon jämfört med andra som utgör jämförelseobjekt, om inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett godtagbart mål och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga (indirekt diskriminering), 3) uppsåtlig eller faktisk kränkning av en persons eller människogrupps värdighet och integritet så att en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller aggressiv stämning skapas (trakasserier), 4) instruktioner eller befallningar att diskriminera.

13 §7 Förfarande som inte anses vara diskriminering Som diskriminering enligt denna lag anses inte 1) förfaranden i enlighet med en likabehandlingsplan som går ut på att syftet med denna lag skall uppnås i praktiken, 2) sådan särbehandling i anslutning till en diskrimineringsgrund enligt 6 § 1 mom. som grundar sig på ett verkligt och avgörande krav som hänför sig till arbetsuppgifternas art och deras utförande, 3) särbehandling på grund av ålder, om särbehandlingen har ett objektivt och befogat syfte som gäller sysselsättningspolitik eller arbetsmarknad eller yrkesutbildning eller något annat därmed jämförbart, berättigat syfte eller när särbehandlingen beror på åldersgränser som fastställts som en förutsättning för att erhålla pensions- eller invaliditetsförmåner i socialskyddssystemen. Genom denna lag förhindras inte sådana specialåtgärder vilkas syfte är att uppnå faktisk likabehandling för att förhindra eller lindra olägenheter som beror på diskriminering enligt 6 § 1 mom. (positiv särbehandling). Den positiva särbehandlingen skall stå i rätt proportion till det mål som eftersträvas. §8 Förbud mot repressalier Ingen får missgynnas eller behandlas så att han eller hon drabbas av ogynnsamma följder därför att han eller hon har anfört klagomål eller vidtagit åtgärder för att trygga likabehandling.

14 Tack!


Ladda ner ppt "1. Problem i synnerhet i de lägre divisionerna 2. Problem på juniornivå 3. Veikkausligan  media 4. Det är att observera de etniska grupperna 5. nyfinländarnas."

Liknande presentationer


Google-annonser