Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordning och samverkan vid kriser i fred

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordning och samverkan vid kriser i fred"— Presentationens avskrift:

1 Samordning och samverkan vid kriser i fred
Lokal nivå X kommuner Regional nivå X 21 länsstyrelser Central nivå Regeringen Departement och sektorsmyndigheter

2 Krishanteringssystemet Jönköpings län
Nationell/ Central nivå Departement och sektorsmyndigheter Regeringen MSB PTS Regional nivå Länsstyrelsen Trafikverket El / telebolag Försvarsmakten SOS Alarm AB Region Jönköpings län LRF Polismyndigheten Lokal nivå 13 (14) kommuner DETTA MÅSTE DU INFORMERA OM Detta bör du informera om Detta kan du informera om Så här kan man också illustrera det geografiska områdesansvaret – ingenting ska ramla mellan stolarna. De absolut flesta kriser drabbar den lokala nivån och kräver omedelbart ingripande av kommunen (och ibland också av landstinget). I utgångsläget hanterar kommunen krisen. Kommunen avgör om den behöver stöd. Det är i första hand länsstyrelsen som skall ge stödet. Vid allvarliga kriser behöver också den centrala nivån vara informerad. I särskilda frågor kan expertmyndigheterna behöva ingripa med råd och eventuella föreskrifter. Vid omfattande och svåra händelser måste också regeringen vara informerad. Vid svåra händelser som drabbar svenskar utomlands (t.ex. flodvågskatastrofen 2004) gäller andra roller med ett större ansvar för regering och centrala myndigheter. ?????? Invånare Företag m.m. FFK FAK SLK m.fl.

3 Krishantering ur ett underifrånperspektiv
Förmågan byggs underifrån. Först när det inte går att hantera krisen på lokal nivå, stöder regional och central nivå. Regeringen med departement Centrala myndigheter Övriga centrala aktörer 21 landsting och regioner 290 kommuner 21 länsstyrelser Lokala aktörer

4 Krishanteringssystemets grundprinciper
Områdesansvar Sektorsansvar Ansvarsprincipen Likhetsprincipen Närhetsprincipen

5 Krishanteringssystemets grundprinciper
Ansvarsprincipen Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden, skall ha motsvarande ansvar under kris- och krigssituationer Likhetsprincipen En verksamhets organisation och lokalisering skall så långt som möjligt överensstämma i fred, kris och krig Närhetsprincipen Kriser skall hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället

6 Uppgifter i det geografiska områdesansvaret
• Att bygga och upprätthålla relevanta nätverk • Att göra regionala/lokala risk- och sårbarhetsanalyser • Att ha förmåga att informera • Att verka för effektivt resursutnyttjande • Att ge en enhetlig inriktning av krishanteringsförberedelserna • Att stödja arbetet med regional/lokal krishantering • Att följa upp beredskapsförberedelserna

7 Samverkan ? Samverkan är den interaktion, samspel, som sker mellan två eller flera aktörer i syfte att samordna sina aktiviteter. = den dialog som sker mellan olika självständiga samhällsaktörer för att uppnå gemensamma mål.

8 Samverkan innebär att alla involverade aktörer får nytta av gemensamma ansträngningar och resultat.
Samverkan kan ske genom: Överläggningar Överenskommelser Gemensamma beslut

9 Samverkan innebär att tillsammans göra sin sak bättre.
Samverkan kan förstärka samarbetet mellan olika aktörer och nivåer samtidigt som den integrerar samverkan i en större helhet. Förmåga att gå över de egna gränserna och se i perspektivet helhetsorienterat istället för bara utgångspunkt i eget behov.

10 Övergripande mål för myndigheter
Kan leda och inrikta samt samordna verksamhet Kan förse samhällsviktiga användare med informa-tion för att åstadkomma gemensam lägesbild = Krishanteringsförmåga Vilket förutsätter ett informationsutbyte mellan berörda aktörer

11 Samordning ? Samordning avser aktiviteter som innebär att se till att den verksamhet som bedrivs av olika samhälls-organ genomförs med utgångspunkt i gemensamma planeringsförutsättningar och inte har divigerande mål mellan olika aktörer. Koordination i tid och rum för att främja möjlig-heterna att uppnå gemensamma mål.

12 Samverkansmönster måste ”byggas upp” före en händelse/kris.

13 Viktiga samverkans länkar ……
Regeringen Nationella aktörer och myndigheter Regionala aktörer Frivilliga Näringslivet ”Ägare” Region Länsstyrelsen Polisområdet Kommuner SOS Alarm Invånare The crisis management system in Sweden is buildt up from two different rolls. Geographical area responsibility Sector responsibility The government, the County Administrative Board and the municipalities have a geografical resposibility, While 31 gorvenmental authorities and agencies have different sector-responibilities, amongst them is: the Swedish Contingencies Agency (MSB) with an important roll when it comes to national coordination of crisis management. The County Council’s main responsibilities lie within public health care FM MRS

14 Samverkansöversikt – F-samverkan
SSM MSB STEM PTS SvK Kris- kansliet BoV SR SVT Teracom Statliga mynd/organisationer Nationella aktörer Telekom Tele/IT TV 4 m.fl. SKL Bransch- org. Försäkr.- förb. etc. ICA/ Coop etc Intresse- org. Transp. operatör SoS Folkhälso- myndigh. SMHI AMV FV Soc.dep LV NVV KI FK SV Sty SJV SVA SLV LMV Polismyn-digheten SÄPO FM SjöFV SGI/SGU Skogs- styrelsen TRV Övriga organisationer Maskin- ringen FFK F-län Övriga landsting Övriga länsstyr. SoS regionalt Region- nätäg/el Telekom Tele/IT SR/P4 Jkpg SVT Växjö Tidningar (reg) TrfV Reg. Syd LRF (reg.) Övriga LPM Reg. för- säkr.bol. Övr. friv.org. Bransch- org (reg) .Intresseorg (reg) Regionala aktörer Hv ”Kärnan” Kn:er F-län SOS Alarm FM/MRS Polisomr. Jönköping Läns- styrelsen Region Jkpg län Adjungerade medlemmar Lokala aktörer Kn för- valtn. Kn el- bolag Rtj.för- bund Kn fast- bolag Svenska kyrkan Idrotts- fören. Övriga samfund Lokala entrepr. Lokala åkerier Lokal näring Jakt- klubbar Andra lokala aktörer/media LRF (lokalt)

15 F-Samverkan ”torsdagsmöte” ……
MSB Nationell samverkans-konferens Regionala aktörer Frivilliga Lsty Linjeorg. ex. Natur TiB Lsty Region Polisområdet RCB SOS Alarm SMHI The crisis management system in Sweden is buildt up from two different rolls. Geographical area responsibility Sector responsibility The government, the County Administrative Board and the municipalities have a geografical resposibility, While 31 gorvenmental authorities and agencies have different sector-responibilities, amongst them is: the Swedish Contingencies Agency (MSB) with an important roll when it comes to national coordination of crisis management. The County Council’s main responsibilities lie within public health care FM MRS

16 Välkomna till … … regionalt råd för krissamverkan i Jönköpings län
Hälsa välkommen till mötet … glad att så många hörsammat inbjudan till detta viktiga möte … och att så många myndigheter, organisationer och andra aktörer finns representerade … (alla deltagares logotyper visas på nästa sida i powerpointen) vårt gemensamma intresse utgörs av en geografisk yta (Jönköpings län med sina 13 kommuner + Ydre kommun i Östergötland i viss utsträckning) där Länsstyrelsen och kommuner har ett geografiskt områdesansvar och andra har sektoransvar eller verksamhets- … länet blir inte mer robustare än vad vi kan göra det tillsammans … vi har därför sedan ett antal år tillbaka format en regional krissamverkan inom länet (F-samverkan) … utgångspunkten för detta samarbete är att stödja varandra, och att i samverkan med varandra, där var och en bidrar med det som ligger inom respektive aktörs roll och ansvar, och det man kan … Krishanteringsprinciperna:  ansvars …  närhets …  likhets … Jönköpings län ligger långt fram i landet när det gäller denna typ av samverkan … (bilden med händer läggs ut) ... och vi kan se oss själva som … länet där vi räcker varandra handen (denna text följer automatiskt efter föregående bild) … vara stolta över det vi hittills gemensamt åstadkommit … värna om vårt fina samarbete även i framtiden … Vi kommer nu att vidareutveckla vår gemensamma krishanteringssamverkan i länet och stärka vår grund för samverkan och ledning vid samhällsstörningar… … länet där vi räcker varandra handen … Regionalt råd – Hooks Herrgård

17 Sändlista: Samtliga kommuner i Jönköpings län Ydre kommun Krisledningsnämndens ordförande och/eller kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör/kommunchef Räddningschef Räddningschef i beredskap (RCB) Beredskaps-/säkerhetssamordnare Informationschef Landstinget i Jönköpings län Landstingsstyrelsens ordförande Beredskapschef Hälso- och sjukvårdsdirektör Kommunikationsdirektör Smittskyddsläkare Sjukvårdsdirektör (Ryhov, Eksjö, Värnamo) Ordförande i katastrofkommittéen (Ryhov, Eksjö, Värnamo) Beredskapssamordnare (Ryhov, Eksjö, Värnamo)

18 Polismyndigheten i Jönköpings län
Länspolismästare - Chef Operativa avdelningen - Chef Operativ planering  SOS-Alarm AB - Huvudkontoret Stockholm, VD - Lokal produktionschef Jönköping  Försvarsmakten - Chef Militärregion syd - Hv-bat i F-län  Länsstyrelsen - Landshövdingen - Länsråd - Avdelningschefer - TiB-gruppen LRF i Jönköpings län Sveriges Radio P4 Jönköping, Kanalchefen Sveriges Television Småland

19  TV4 Jönköping  Svenska kyrkan - Växjö stift - Linköpings stift - Skara stift  Trafikverket - Säkerhetschef, region Väst/Syd - Regionkontoret, Jönköping - Lokalkontoret, Nässjö  TeliaSonera - Platschef Jönköping  E.on Sverige AB - Regionchefen Jönköpings-Kronobergs län Vattenfall Eldistribution AB - Säkerhetschefen Samtliga lokala elbolag i Jönköpings län Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - Chef avdelningen för utbildning, övning och beredskap Svenskt Näringsliv, Jönköping Företagarna, Jönköping Jordbruksverket

20 Syfte med mötet Fortsätta utveckla och stärka samtliga aktörers roll i F-samverkan Stärka Länsstyrelsens och kommunernas roll som geografiskt områdesansvariga när det gäller samordning och inriktning nätverksskapande skapa utrymme för fortsatt utveckling av arbetet med länets krisberedskap Syftet med mötet framgår bland annat av utskickad inbjudan, men jag vill bara kort fästa er uppmärksamhet på … - förankra arbetssättet (viktigt med legitimiteten och mandatet för den fortsatta utvecklingen av samverkan) – att alla ställer upp mangrannt och solidariskt för och med varandra … skapa nätverk (lära känna varandra, hitta kontaktytor i vardagen som kan utnyttjas även i en krissituation) … En av målsättningarna med denna dag är att presentera och påbörja arbetet med att implementera konceptet med Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar… kunskap och insikt är grunden för att bl.a. kunna förbättra samverkan än mer…. samtidigt som man måste vara beredd att bjuda både på sig själv och den egna organisationen … - Det finns ett gammalt fint talesätt som säger ” Enade vi stå – söndrade vi falla!” – Låt oss även fortsatt anamma detta i byggandet av vår samverkans-strävan … … utnyttja tiden väl denna dag…. Än en gång varmt välkomna …

21 OBS! 4-årigt avtal som förlängs automatiskt = stabilitet i samverkan

22 Regionalt krishanteringsråd
Maskin- ringen FFK F-län Övriga landsting Övriga länsstyr. SoS regionalt Region- nätäg/el Telekom Tele/IT SR/P4 Jkpg SVT Växjö Tidningar (reg) TrfV Reg. Syd LRF (reg.) Polisregion Öst Reg. för- säkr.bol. Övr. friv.org. Bransch- org (reg) .Intresse-org (reg) Regionala aktörer Hv ”Kärnan” Kn:er F-län SOS Alarm FM/MRS Polisomr. Jönköping Läns- styrelsen Region Jkpg län Adjungerade medlemmar Lokala aktörer Kn för- valtn. Kn el- bolag Rtj.för- bund Kn fast- bolag Svenska kyrkan Idrotts- fören. Övriga samfund Lokala entrepr. Lokala åkerier Lokal näring Jakt- klubbar Andra lokala aktörer/media LRF (lokalt)

23 Lokalt krishanteringsråd
Lokala aktörer Kommun för- valtningar Kn el- bolag Rtj.för- bund Kn fast- bolag Svenska kyrkan Idrotts- fören. Övriga samfund Lokala entrepr. Lokala åkerier Lokal näring Jakt- klubbar Andra lokala aktörer/media LRF (lokalt) ????????

24 Uppgift Vilka lokala aktörer vill ni komplettera föregående bild med vad gäller Lokalt krishanteringsråd?

25 F-Samverkan Kommuner F-län & Ydre kn SOS Alarm Polisomr. Jönköping
FM/MRS Polisomr. Jönköping Läns- styrelsen Region Jkpg län Adjungerade medlemmar

26 En gång i tiden var det en som bestämde:
”Här ska staden ligga!” Alla visste vem som bestämde, det gick fort och det blev nog ofta bra, men

27 Vid händelse/behov: Länsstyrelse kan sle ver dni Sam Regionen ng
Händelsegrupp TiB Länsstyrelse TiB Region RCB Kommunerna VB Polisområdet SOS Alarm AB (FM) Kommuner Polisområdet SOS Försvarsmakten Samv. aktörer Elbolag Telebolag Trafikverket SMHI LRF Frivilligorg. m.fl. I Jönköpings län samverkar vi, liksom i de flesta andra län, kontinuerligt inom den arena som vi populärt kallar ”F-samverkan” Vid en gryende kris eller allvarlig händelse där samverkan erfodras kan alla (vilken som helst) aktörers TiB:ar (motsv.) kalla ihop till ett möte och sätta ut en händelsegrupp för att gemensamt påbörja hantering av situationen. Respektive myndighets TiB har olika roller, där Lst svarar för samverkan med företrädare för teknisk infrastruktur , RCB med SMHi etc. Behövs ytterlligare stöd (stab) med personal för informationshantering, lägesuppföljning etc. kan en samverkansledning samlas. Denna byggs upp efter samma mönster oavsett händelse men man bemannas olika utgående från behov. I samverkansledningen deltar fasta aktörer för den regionala krissamverkan och de aktörer från övriga delar av samhället som vid tillfället anses nödvändiga för en effektiv samverkan och krishantering.

28 Stabschef F-samverkan Lägesfunktion Gemensam lägesbild
Samverkansfunktion Kn/Mynd/grannlän m.m. Operativ ledning Samordning/samverkan Analysfunktion Utveckling på kort/lång sikt Dokumentations- & diariefunktion Servicefunktion   Informationsfunktion Samordn./Pressmedd. m.m. SOS Alarm Utalarmering/Information Stabschef   Händelse- specifik operativ resurs Händelse- gemensam stödresurs FFR-ledning Frivorg FFR – Frivilliga förstärkningsresurser

29 Beställning: 1 Bv 206 m 2 förare till Nässjö, 1 till Aneby och 2 till Tranås.
3 stabsass till Jönköping, 2 stabsass till Aneby, 2 stabsass till Eksjö. FFR-ledning BK FAK SLK SBS CFF Vetlanda Eksjö Nässjö Aneby Tranås Jönköping Habo Mullsjö Vaggeryd Gnosjö Gislaved Värnamo Sävsjö GARAGE


Ladda ner ppt "Samordning och samverkan vid kriser i fred"

Liknande presentationer


Google-annonser