Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordning och samverkan vid kriser i fred Lokal nivå X 290 kommuner Regional nivå X 21 länsstyrelser Central nivå Regeringen Departement och sektorsmyndigheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordning och samverkan vid kriser i fred Lokal nivå X 290 kommuner Regional nivå X 21 länsstyrelser Central nivå Regeringen Departement och sektorsmyndigheter."— Presentationens avskrift:

1 Samordning och samverkan vid kriser i fred Lokal nivå X 290 kommuner Regional nivå X 21 länsstyrelser Central nivå Regeringen Departement och sektorsmyndigheter

2 m.fl. SLK Nationell/ Central nivå Regional nivå Lokal nivå Regeringen 13 (14) kommuner Länsstyrelsen Departement och sektorsmyndigheter Region Jönköpings län Krishanteringssystemet Jönköpings län Polismyndigheten FörsvarsmaktenSOS Alarm AB LRF Trafikverket El / telebolag PTSMSB Invånare Företag m.m. FAK FFK ??????

3 Krishantering ur ett underifrånperspektiv 290 kommuner Förmågan byggs underifrån. Först när det inte går att hantera krisen på lokal nivå, stöder regional och central nivå. Lokala aktörer 21 länsstyrelser 21 landsting och regioner Centrala myndigheter Övriga centrala aktörer Regeringen med departement

4 Krishanteringssystemets grundprinciper Områdesansvar Sektorsansvar Ansvarsprincipen Likhetsprincipen Närhetsprincipen

5 Ansvarsprincipen Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden, skall ha motsvarande ansvar under kris- och krigssituationer Likhetsprincipen En verksamhets organisation och lokalisering skall så långt som möjligt överensstämma i fred, kris och krig Närhetsprincipen Kriser skall hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället Krishanteringssystemets grundprinciper

6 Uppgifter i det geografiska områdesansvaret Att bygga och upprätthålla relevanta nätverk Att göra regionala/lokala risk- och sårbarhetsanalyser Att ha förmåga att informera Att verka för effektivt resursutnyttjande Att ge en enhetlig inriktning av krishanteringsförberedelserna Att stödja arbetet med regional/lokal krishantering Att följa upp beredskapsförberedelserna

7 Samverkan ? Samverkan är den interaktion, samspel, som sker mellan två eller flera aktörer i syfte att samordna sina aktiviteter. = den dialog som sker mellan olika självständiga samhällsaktörer för att uppnå gemensamma mål.

8 Samverkan innebär att alla involverade aktörer får nytta av gemensamma ansträngningar och resultat. Samverkan kan ske genom: -Överläggningar -Överenskommelser -Gemensamma beslut

9 Samverkan innebär att tillsammans göra sin sak bättre. Samverkan kan förstärka samarbetet mellan olika aktörer och nivåer samtidigt som den integrerar samverkan i en större helhet. Förmåga att gå över de egna gränserna och se i perspektivet helhetsorienterat istället för bara utgångspunkt i eget behov.

10 Övergripande mål för myndigheter Kan leda och inrikta samt samordna verksamhet Kan förse samhällsviktiga användare med informa- tion för att åstadkomma gemensam lägesbild = Krishanteringsförmåga Vilket förutsätter ett informationsutbyte mellan berörda aktörer

11 Samordning ? Samordning avser aktiviteter som innebär att se till att den verksamhet som bedrivs av olika samhälls- organ genomförs med utgångspunkt i gemensamma planeringsförutsättningar och inte har divigerande mål mellan olika aktörer. Koordination i tid och rum för att främja möjlig- heterna att uppnå gemensamma mål.

12 Samverkansmönster måste ”byggas upp” före en händelse/kris.

13 Nationella aktörer och myndigheter Invånare Regeringen Länsstyrelsen Viktiga samverkans länkar …… Region Näringslivet ”Ägare” Regionala aktörer Frivilliga Polisområdet SOS Alarm FM MRS Kommuner

14 Samverkansöversikt – F-samverkan SSM MSB STEM PTS SvK Kris- kansliet BoV SR SVT Teracom Statliga mynd/organisationerNationella aktörer Telekom Tele/IT TV 4 m.fl. SKL Bransch- org. Försäkr.- förb. etc. ICA/ Coop etc Intresse- org. Transp. operatör SoS Folkhälso- myndigh. SMHIAMVFV Soc.dep LVNVVKI FK SV Sty SJVSVASLVLMV Polismyn- digheten SÄPO FM SjöFV SGI/SGU Skogs- styrelsen TRV Övriga organisationer Maskin- ringen FFK F-län Övriga landsting Övriga länsstyr. SoS regionalt Region- nätäg/el Telekom Tele/IT SR/P4 Jkpg SVT Växjö Tidningar (reg) TrfV Reg. Syd LRF (reg.) Övriga LPM Reg. för- säkr.bol. Övr. friv.org. Bransch- org (reg).Intresse org (reg) Regionala aktörer Hv ”Kärnan” Kn:er F-län SOS Alarm FM/MRS Polisomr. Jönköping Läns- styrelsen Region Jkpg län Adjungerade medlemmar Lokala aktörer Kn för- valtn. Kn el- bolag Rtj.för- bund Kn fast- bolag Svenska kyrkan Idrotts- fören. Övriga samfund Lokala entrepr. Lokala åkerier Lokal näring Jakt- klubbar Andra lokala aktörer/media LRF (lokalt)

15 Nationell samverkans- konferens SMHI MSB TiB Lsty F-Samverkan ”torsdagsmöte” …… Region Lsty Linjeorg. ex. Natur Regionala aktörer Frivilliga Polisområdet SOS Alarm FM MRS RCB

16 Regionalt råd – Hooks Herrgård Välkomna till … … länet där vi räcker varandra handen … … regionalt råd för krissamverkan i Jönköpings län

17 Sändlista: Samtliga kommuner i Jönköpings län Ydre kommun Krisledningsnämndens ordförande och/eller kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör/kommunchef Räddningschef Räddningschef i beredskap (RCB) Beredskaps-/säkerhetssamordnare Informationschef Landstinget i Jönköpings län Landstingsstyrelsens ordförande Beredskapschef Hälso- och sjukvårdsdirektör Kommunikationsdirektör Smittskyddsläkare Sjukvårdsdirektör (Ryhov, Eksjö, Värnamo) Ordförande i katastrofkommittéen (Ryhov, Eksjö, Värnamo) Beredskapssamordnare (Ryhov, Eksjö, Värnamo)

18 Polismyndigheten i Jönköpings län Länspolismästare - Chef Operativa avdelningen - Chef Operativ planering SOS-Alarm AB - Huvudkontoret Stockholm, VD - Lokal produktionschef Jönköping Försvarsmakten - Chef Militärregion syd - Hv-bat i F-län Länsstyrelsen - Landshövdingen - Länsråd - Avdelningschefer - TiB-gruppen LRF i Jönköpings län Sveriges Radio P4 Jönköping, Kanalchefen Sveriges Television Småland

19 TV4 Jönköping Svenska kyrkan - Växjö stift - Linköpings stift - Skara stift Trafikverket - Säkerhetschef, region Väst/Syd - Regionkontoret, Jönköping - Lokalkontoret, Nässjö TeliaSonera - Platschef Jönköping E.on Sverige AB - Regionchefen Jönköpings-Kronobergs län Vattenfall Eldistribution AB - Säkerhetschefen Samtliga lokala elbolag i Jönköpings län Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - Chef avdelningen för utbildning, övning och beredskap Svenskt Näringsliv, Jönköping Företagarna, Jönköping Jordbruksverket

20 Syfte med mötet Fortsätta utveckla och stärka samtliga aktörers roll i F-samverkan Stärka Länsstyrelsens och kommunernas roll som geografiskt områdesansvariga när det gäller samordning och inriktning nätverksskapande skapa utrymme för fortsatt utveckling av arbetet med länets krisberedskap

21 Regionalt råd – Hooks Herrgård 2012-01-19--20

22 Regionalt krishanteringsråd Maskin- ringen FFK F-län Övriga landsting Övriga länsstyr. SoS regionalt Region- nätäg/el Telekom Tele/IT SR/P4 Jkpg SVT Växjö Tidningar (reg) TrfV Reg. Syd LRF (reg.) Polisregion Öst Reg. för- säkr.bol. Övr. friv.org. Bransch- org (reg ). Intresse- org (reg) Regionala aktörer Hv ”Kärnan” Kn:er F-län SOS Alarm FM/MRS Polisomr. Jönköping Läns- styrelsen Region Jkpg län Adjungerade medlemmar Lokala aktörer Kn för- valtn. Kn el- bolag Rtj.för- bund Kn fast- bolag Svenska kyrkan Idrotts- fören. Övriga samfund Lokala entrepr. Lokala åkerier Lokal näring Jakt- klubbar Andra lokala aktörer/media LRF (lokalt)

23 Lokalt krishanteringsråd Lokala aktörer Kommun för- valtningar Kn el- bolag Rtj.för- bund Kn fast- bolag Svenska kyrkan Idrotts- fören. Övriga samfund Lokala entrepr. Lokala åkerier Lokal näring Jakt- klubbar Andra lokala aktörer/media LRF (lokalt) ????????

24 Uppgift Vilka lokala aktörer vill ni komplettera föregående bild med vad gäller Lokalt krishanteringsråd?

25 F-Samverkan Kommuner F- län & Ydre kn SOS Alarm FM/MRS Polisomr. Jönköping Läns- styrelsen Region Jkpg län Adjungerade medlemmar

26 En gång i tiden var det en som bestämde: ”Här ska staden ligga!” Alla visste vem som bestämde, det gick fort och det blev nog ofta bra, men

27 Vid händelse/behov: Samv. aktörer Elbolag Telebolag Trafikverket SMHI LRF Frivilligorg. m.fl. Länsstyrelse Regionen Försvarsmakten SOS Kommuner Polisområdet Sam ver kan sle dni ng Händelsegrupp TiB Länsstyrelse TiB Region RCB Kommunerna VB Polisområdet SOS Alarm AB (FM)

28 F-samverkan Lägesfunktion Gemensam lägesbild Samverkansfunktion Kn/Mynd/grannlän m.m. Operativ ledning Samordning/samverkan Analysfunktion Utveckling på kort/lång sikt Dokumentations- & diariefunktion Servicefunktion Informationsfunktion Samordn./Pressmedd. m.m. SOS Alarm Utalarmering/Information Stabschef Händelse- specifik operativ resurs Händelse- gemensam stödresurs FFR – Frivilliga förstärkningsresurser FFR-ledning Frivorg Frivorg Frivorg Frivorg Frivorg Frivorg

29 Vetlanda Eksjö Nässjö Aneby Tranås Jönköping Habo Mullsjö Vaggeryd Gnosjö Gislaved Värnamo Sävsjö FFR-ledning BK FAK SLK SBS CFF Beställning:Beställning: 1 Bv 206 m 2 förare till Nässjö, 1 till Aneby och 2 till Tranås. GARAGE 3 stabsass till Jönköping, 2 stabsass till Aneby, 2 stabsass till Eksjö.


Ladda ner ppt "Samordning och samverkan vid kriser i fred Lokal nivå X 290 kommuner Regional nivå X 21 länsstyrelser Central nivå Regeringen Departement och sektorsmyndigheter."

Liknande presentationer


Google-annonser