Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sektionen för vård och socialtjänst

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sektionen för vård och socialtjänst"— Presentationens avskrift:

1 Sektionen för vård och socialtjänst
Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2015 – överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Sektionen för vård och socialtjänst

2 Sektionen för vård och socialtjänst
Bakgrunden Psykiatriutredningens slutbetänkande Välfärd och valfrihet – service, stöd och vård för psykiskt störda (SOU 1992:73) Regeringens proposition Psykiskt stördas villkor (prop. 1993/94:218) Slutbetänkandet Ambition och ansvar av Nationell Psykiatrisamordning (SOU 2006:100) Regeringens proposition Vissa psykiatrifrågor m.m. (prop. 2008/09:193) Under åren avsattes ca 3,7 miljarder kr till särskilda satsningar inom psykiatriområdet Sektionen för vård och socialtjänst

3 Långsiktighet, samordning och helhetssyn
En långsiktig gemensam handlingsplan Psykisk hälsa PRIO psykisk ohälsa Två prioriterade målgrupper Barn och unga Personer med omfattande eller komplicerad problematik Fokus på samverkan Sektionen för vård och socialtjänst

4 Behovet av samverkan ökar
Sjukvården och socialtjänsten blir mer specialiserad och fragmentiserad Vi får fler utförare inom vård- och omsorgssektorn Befolkningen blir äldre och vi ser fler personer med samsjuklighet och komplexa behov Den psykiska ohälsan är omfattande och ökar Våra samhällsekonomiska resurser är begränsade vilket ställer krav på ökad effektivitet, kortare väntetider, minskat glapp mellan olika vård- och stödinsatser, kontinuitet i vårdkedjan Lagstiftning ställer allt större krav på samverkan och samordning Sektionen för vård och socialtjänst

5 Sektionen för vård och socialtjänst
Samtidigt … … finns det företeelser som verkar i motsatt riktning och som inte främjar samverkan När inte längre expansion av offentlig sektor är att förvänta ökar behovet och intresset av gränsdragningar mellan olika huvudmän Frågor om uppgifts- och ansvarsfördelning ställs på sin spets i tider av minskade ekonomiska resurser – ”Stuprörstänkande” Sektionen för vård och socialtjänst

6 Sektionen för vård och socialtjänst
Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa (PRIO-satsningen) Årliga överenskommelser mellan staten och SKL och 2015 För 2015 omfattar den 696 Mkr ( Mkr) En prestationsbaserad modell för att påskynda utvecklingen Utveckling i ordinarie strukturer med fokus på samverkan Nationell samordningsfunktion Sektionen för vård och socialtjänst

7 Övergripande målsättning med PRIO-satsningen 2012-2016
En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet Tillgång till arbete och sysselsättning Möjlighet till delaktighet och inflytande Sektionen för vård och socialtjänst

8 Sektionen för vård och socialtjänst
Vad är fokus under 2015? Fortsatt fokus på de prioriterade målgrupperna barn och unga samt personer med omfattande och komplicerad problematik. Parterna överens om att behålla den prestationsbaserade modellen med grundkrav och prestationsmål. Samordningsfunktionen på SKL blir kvar. Ett nytt mål i överenskommelsen är att det under 2015 ska utarbetas en strategi för hur samhället bäst kan möta den ökade psykiska ohälsan bland befolkningen . Sektionen för vård och socialtjänst

9 Den ekonomiska omfattningen av överenskommelsen
Område Mkr Prestationsmedel Lt 380 Prestationsmedel K 250 Medel till SKL: Utvecklingsstödjande arbete och självskadeprojektet 60 Samordningsfunktionen 4 Strategi för att möta ökad psykisk ohälsa i befolkningen 2 Tot: 696 Sektionen för vård och socialtjänst

10 En långsiktig strategi för att möta den ökade psykiska ohälsan
SKL och staten åtar sig genom denna överenskommelse att samarbeta för att göra en analys som ger underlag för en ny strategi för hur samhället bäst kan möta den ökade psykiska ohälsan i befolkningen. Strategin ska bygga på strukturer som är hållbara över tid och där statliga myndigheter, landsting, kommuner, professionella företrädare och patient-, brukar och anhörigorganisationer samverkar. SKL kommer bland annat att svara för att sammanställa kunskap från de utvecklingsprojekt som bedrivits och komma med förslag hur de uppnådda resultaten av dessa kan vidmakthållas. Sektionen för vård och socialtjänst

11 SKL:s stödfunktion till huvudmännen i utvecklingsarbetet
Analys Metodstöd Implementeringsstöd Sektionen för vård och socialtjänst

12 Sektionen för vård och socialtjänst
A. Analys SKL åtar sig att stödja de kommuner och landsting som så önskar med att sammanställa data och annan information som rör regionen och med att analysera behov av nya metoder och utvecklade arbetsformer. ….. Syftet är att ge huvudmännen stöd för att analysera och planera sin verksamhet när det gäller att på kort och lång sikt motsvara medborgarnas behov. Sektionen för vård och socialtjänst

13 Sektionen för vård och socialtjänst
B. Metodstöd ……. SKL ska under 2015 ge kommuner och landsting stöd i att identifiera väl beprövade metoder. Detta ska göras mot bakgrund av en genomförd analys av utbud och behov. SKL ska i arbetet använda såväl egna erfarenheter från de senaste åren som annan relevant kunskap. Socialstyrelsen har ett pågående kunskapsstyrningsuppdrag på området och kan bistå med kunskap och kompetens, liksom SBU och andra berörda myndigheter. Sektionen för vård och socialtjänst

14 C. Implementeringsstöd
Erfarenheter från de senaste årens arbete visar att det finns ett stort behov av stöd för att implementera ny kunskap och fasa ut gammal i de verksamheter som vänder sig till personer med psykisk ohälsa. ….. Under 2015 ska SKL erbjuda de verksamheter och huvudmän som önskar praktiskt och konsultativt stöd att möjliggöra ett effektivt utvecklingsarbete. Sektionen för vård och socialtjänst

15 Stödets inriktning för barn och unga
Första linjen för barn och unga Barn i psykiatrisk tvångsvård Skola och psykisk hälsa Tidiga insatser och sociala investeringar Barn i behov av sammansatt stöd Ledning och styrning Sektionen för vård och socialtjänst

16 Sektionen för vård och socialtjänst
Stödets inriktning för personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik Inventering av behov Arbete och sysselsättning Psykosociala insatser Utveckling av samordnade insatser och integrerade arbetsformer Sektionen för vård och socialtjänst

17 Sektionen för vård och socialtjänst
Samt …….. Utveckling och användning av psykiatriska kvalitetsregister Öka kunskapen om äldres psykiska hälsa/ohälsa Kompetensförsörjning (exempelvis METIS) IT-stöd (t.ex. e-hälsotjänster inom områdena information, uppföljning, egenvård och stödtjänster) Sektionen för vård och socialtjänst

18 Sektionen för vård och socialtjänst
Självskadeprojektet SKL ska säkerställa att arbetet i Självskadeprojektet fortsätter under Organiseringen i noder ska då ses över och en noggrann genomgång göras av vilka arbetssätt som varit framgångsrika samt vilka behov som återstår. Under året ska också en långsiktig och hållbar lösning ha tagits fram, beslutats och förankrats, för hur en nationell och regional högspecialiserad vård för personer med allvarlig problematik ska organiseras, lokaliseras och finansieras. Ett förslag på en långsiktig forskningsplan ska utarbetas. Vidare ska ett förslag på användbara kvalitetsindikatorer tas fram, och en mall för gemensam uppföljning ska prövas. (Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2015 – överenskommelse mellan staten och SKL, sid 10) Sektionen för vård och socialtjänst

19 Sektionen för vård och socialtjänst
Aktion 2015 Vidmakthålla Psynk BVMT Integrerade verksamheter Nyutveckling Barn och Unga + Implementering Svårast sjuka + Implementering Självskadeproblematik Äldre Planering, utredning och underlag för nysatsning Sektionen för vård och socialtjänst

20 Sektionen för vård och socialtjänst
Slutrapport dep Psynk-rapport Inledning 5 tema kapitel Slutsatser Div rapporter: Första linjen Sociala inv Politiker Självskadeproj 2014 Olika produkter Hemsida I-nod CEPI BVMT + METIS Prestationerna Grundkrav Landsting Kommun Sektionen för vård och socialtjänst

21 Översiktsbild av innehållet i överenskommelsen för 2015
Grundkrav Överenskommelser om samarbete mellan huvudmännen Webbaserad information till barn och unga Prestationsbaserad ersättning för barn och unga Prestationsbaserad ersättning för personer med omfattande behov Medel som disponeras av SKL Utvecklingsstödjande arbete Självskadeprojektet Samordningsfunktionen Strategi för att möta ökad psykisk ohälsa i befolkningen 66 Mkr Prestationsmål A 1-3 Tillgänglighet: Lt: Mkr Prestationsmål B 1 Kvalitetsregister och hälsofrämjande insatser: Lt: 100 Mkr Prestationsmål A 4-5 Rapportering av SIP:ar: K: 100 Mkr Lt: 50 Mkr Prestationsmål B 2 Minska behovet av tvångsåtgärder: Lt: 50 Mkr Prestationsmedel: (Lt) 380 Mkr (K) 250 Mkr Utvecklingsmedel: 66 Mkr Tot: 696 Mkr Prestationsmål B 3 Kartläggning och inventeringar: K: 150 Mkr

22 Sektionen för vård och socialtjänst
Sektionen för vård och socialtjänst

23 Sektionen för vård och socialtjänst
SKL och regeringen har träffat en överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa även under 2015. Satsningen är utformad så att de resultat som uppnåtts skall vidmakthållas och vidareutvecklas under året. En långsiktig strategi för att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa ska också utformas under året. De övergripande långsiktiga målen är: för barn och unga mellan 0-25 år är en god psykisk hälsa och goda skolresultat goda levnadsförhållanden inom viktiga livsområden för personer med allvarlig psykisk sjukdom och funktionsnedsättning. Sektionen för vård och socialtjänst

24 Sektionen för vård och socialtjänst
Arbetet utgår från regeringens Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016 (PRIO psykisk ohälsa) och SKL:s handlingsplan. (En långsiktig gemensam handlingsplan för psykisk hälsa inom Sveriges kommuner och landsting ) Övergripande målsättningar: En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet Tillgång till arbete och sysselsättning Möjlighet till delaktighet och inflytande Sektionen för vård och socialtjänst

25 Grundkrav 1: Överenskommelse om samarbete
Av överenskommelsen ska det framgå vilka målgrupper som omfattas, gemensamma mål för landstingens och kommunernas verksamheter, rutiner för hur individuella planer (SIP) enligt 2 kap 7 § SoL och 3 f § HSL ska upprättas, ansvarsfördelningen på områden där gemensamma insatser krävs samt former för hur tvister mellan parterna ska lösas. Uppföljning av överenskommelser och tidigare handlingsplaner ska ha gjorts under året och nya handlingsplaner ska ha upprättats för att utveckla samverkan under 2016. Sektionen för vård och socialtjänst

26 Grundkrav 1: De nya handlingsplanerna
Ska innehålla strategier för hur: kommuner och landsting gemensamt i länet kan utnyttja befintliga resurser mer effektivt för att fullgöra de åtaganden som finns i respektive handlingsplan, kommun och landsting kan utveckla och implementera arbetsformer för personer som har behov av insatser från båda huvudmännen, samt patienters, brukares och anhörigas inflytande och delaktighet kan fortsätta utvecklas på individnivå och hur deras synpunkter på verksamhetsnivå kan inhämtas, följas upp och användas för fortsatt kvalitetsutveckling. Sektionen för vård och socialtjänst

27 Grundkrav 2: Webbinformation
Landstinget och kommunerna i länet ska tillhandahålla webbaserad information eller motsvarande där det beskrivs vart i landstinget och kommunerna barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer kan vända sig för att få vård, stöd och hjälp. Informationen ska grunda sig på en beslutad ansvarsfördelning. Under 2015 ska kommuner och landsting ha gjort en uppföljning och egen kvalitetskontroll av sina hemsidor. Uppföljningen kan med fördel göras länsgemensamt. Sektionen för vård och socialtjänst

28 Grundkrav 2: Uppföljning av webbinformationen
Av uppföljningen ska framgå om landsting och kommuner själva bedömer att: Informationen på hemsidorna avspeglar den ansvarsfördelning som finns i länet, respektive hemsida ger den information som barn och familjer och unga vuxna behöver för att hitta till rätt insats när de behöver hjälp, det finns angivet på hemsidan vilka enheter som rapporterar till SKL:s Väntetidsdatabas, hemsidan är utformat på ett användarvänligt sätt för olika åldrar, samt vilka åtgärder som planeras för kommande år. Det ska också framgå om kommuner och landsting haft egna brukarpaneler och/eller vad i den nationella rapporten från SKL:s brukarpanel från 2014 som huvudmännen tagit hänsyn till. Sektionen för vård och socialtjänst

29 Prestationsmål för barn och unga
Sektionen för vård och socialtjänst

30 Prestationsmål A 1-3: Tillgänglighet barn och unga
Förutsatt att man klarat grundkrav 1 och 2 Målbeskrivning Lt A 1. Tillgänglighet till första bedömning inom 30 dgr (90%) 50 Mkr A 2. Tillgänglighet till fördjupad utredning eller behandling inom 30 dgr från det att beslut tagits (80%) A 3. Månadsvis rapportering av antalet nybesök för minst en definierad förstalinjeverksamhet 80 Mkr Summa: 180 mkr Sektionen för vård och socialtjänst

31 Prestationsmål A 4: Inrapportering av SIP för kommunerna
Förutsatt att man klarat grundkrav 1 och 2 Målbeskrivning A 3 K rapporterat hur många SIP som upprättats för barn och unga <18 år och gjort en uppskattning av behovet av SIP erbjudit minst 70 procent av de som erhållit en SIP att delta i en utvärdering vid upprättande och uppföljning rapporterat hur många SIP som upprättats för barn och unga <18 år som är placerade enligt SoL samt rapporterat hur många SIP som upprättas för barn och unga <21 år som är placerade enligt LVU gjort en uppskattning av behovet av SIP för alla placerade barn och unga erbjudit minst 70 procent av de placerade barnen som erhållit en SIP att delta i en utvärdering 100 mkr Summa: Sektionen för vård och socialtjänst

32 Prestationsmål A 5: Inrapportering av SIP för landstingen
Förutsatt att man klarat grundkrav 1 och 2 Målbeskrivning A 5 Lt rapporterat hur många SIP som upprättats för personer <25 år för de som har kontakt med specialistverksamhet inom psykiatrin, gjort en uppskattning av behovet av SIP, erbjudit minst 70 procent av de som erhållit en SIP att delta i en utvärdering vid upprättande och uppföljning. 50 mkr Summa: Sektionen för vård och socialtjänst

33 Prestationsmål för personer med omfattande och komplicerad problematik
Sektionen för vård och socialtjänst

34 Prestationsmål B 1: Kvalitetsregister och hälsofrämjande insatser
Förutsatt att man klarat grundkrav 1 och 2 Målbeskrivning B 1 Lt Registrerat minst 70 procent av patienterna i relevant psykiatriskt kvalitetsregister (ny- och återbesök), och visat att 70 procent av patienterna som registrerats i PsykosR, Bipolär och BUSA har fått en läkemedelsuppföljning av en läkare, samt att 70 procent av patienterna i PsykosR erhållit någon av de hälsofrämjande åtgärder som finns upptagna i registret. 100 mkr Summa: Sektionen för vård och socialtjänst

35 Sektionen för vård och socialtjänst
Prestationsmål B 2: Aktivt arbeta med att minska behovet av tvångsåtgärder Förutsatt att man klarat grundkrav 1 och 2 Målbeskrivning B 2: Lt följa utvecklingen av förekomst av tvångsvård och tvångsåtgärder, visa att huvudmannen följt upp den handlingsplan som upprättades under 2014, utifrån uppföljningen av handlingsplanen har upprättat en ny handlingsplan för hur man kan fortsätta arbeta för att minska behovet av tvångsvård och tvångsåtgärder, visa att organisationer som företräder patienter, brukare och närstående har lämnat synpunkter på uppföljningen av handlingsplanen och den nya handlingsplanen. 50 mkr Summa: Sektionen för vård och socialtjänst

36 Prestationsmål B 3: Inventeringar
Förutsatt att man klarat grundkrav 1 och 2 Målbeskrivning B 3 K de senaste fyra åren (2012–2015) gjort en inventering av personer med psykisk funktionsnedsättning och registrerat aggregerade data i inrapporteringsfunktionen på SKL, vid en ny inventering har gjort en ny analys och en handlingsplan för utveckling på området de kommande två åren, alternativt följt upp den handlingsplan som gjordes 2014 avseende hur verksamheten ska utvecklas , samt utifrån uppföljningen har gjort en revidering av handlingsplanen. 150 mkr Summa: Sektionen för vård och socialtjänst

37 De reviderade handlingsplanerna ska innehålla strategier för …..
hur målsättningen att antalet upprättade SIP stämmer överens med de inventerades behov av sådana planer, hur den enskildes, och i förekommande fall dennes närståendes, inflytande och delaktighet kan stärkas vid upprättande av SIP, hur kommunen i samarbetet med FK och AF kan öka tillgängligheten till arbete- och sysselsättning i syfte att höja sysselsättningsgraden för målgruppen. Sektionen för vård och socialtjänst

38 De reviderade handlingsplanerna ska också innehålla …….
Strategier för hur den enskildes inflytande kan stärkas i de boende- och sysselsättningsinsatser som tillhandahålls av kommunen och hur patienters och brukares synpunkter på verksamhetsnivå kan inhämtas, följas upp och användas för fortsatt kvalitetsutveckling, hur kommunen i högre utsträckning ska kunna tillhandhålla de insatser som rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni, samt angett datum och plan för när och hur handlingsplanen för 2016 och 2017 ska följas upp. Sektionen för vård och socialtjänst

39 Sektionen för vård och socialtjänst
Här hittar du mer information: Sektionen för vård och socialtjänst


Ladda ner ppt "Sektionen för vård och socialtjänst"

Liknande presentationer


Google-annonser