Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionstyrelsen information 2/6 2015. Två perspektiv: Utbildning och regional utveckling Tre uppdrag: Gymnasieutbildning för unga Vuxenutbildning på olika.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionstyrelsen information 2/6 2015. Två perspektiv: Utbildning och regional utveckling Tre uppdrag: Gymnasieutbildning för unga Vuxenutbildning på olika."— Presentationens avskrift:

1 Regionstyrelsen information 2/6 2015

2 Två perspektiv: Utbildning och regional utveckling Tre uppdrag: Gymnasieutbildning för unga Vuxenutbildning på olika nivåer Kunskap och kompetenscentra till stöd för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling Naturbruksstyrelsens uppdrag

3 -Landsbygdsutveckling -Livsmedelsförsörjning -Samspel stad/land -Energiförsörjning Verksamheten ska utvecklas till en modell för hållbar:

4 Näringen behöver: Kvalificerad arbetskraft Innovationskraft Förändringsagenter Ny teknik Hållbara lösningar Forsknings-, försöks- och utvecklingsmiljöer

5 Vägval 2013 Satsning på att öka marknadsandelen till 2,9 (satsa på att möta de gröna näringarnas behov) Nedläggning av ett par/tre skolor (någon/några självdör inom ett par –tre år om inget görs)2013

6 Bas (fortsätta som tidigare) Dingle (lägga ner Dingle) Spets (spetsa skolorna med två profiler per skola) Kluster (slå ihop skolorna två och två) Spår:Kostnad för underhåll (fastighet) Investeringsmedel (fastighet, utrustning, upprustning) Ökade årliga driftskostnader (inkl. avskrivning och hyra) Bas102 mnkr112 mnkr20,7 mnkr Dingle-7,7 mnkr Spets95 mnkr71 mnkr6,0 mnkr Kluster95 mnkr87 mnkr8,6 mnkr 2013

7 Beslutet har lett till: Sänkt ”break-even nivå på samtliga skolor Möjlighet att koncentrera kompetens till ett par områden per skola – öka kompetens- bredd och djup på dessa områden Bättre möjlighet att klara kompetens- bredden enligt skollagen Utveckling baserad på målgruppsanalyser Investeringar som möjliggör tillgänglighet och som ökar attraktionskraften Omfattande satsningar för att komma i kapp med underhållet Underhållssatsningar som eleverna märker först

8 Förlorade intäkter: 1 elev 76,8 tkr 10 elever 768 tkr 100 elever 7680 tkr 365 elever 28 051 tkr

9

10

11

12

13 Intresset för vuxenutbildning växer snabbt Utmaning att få den finansierad Fler beviljade elever utifrån än från VGR 2015 uppgifter tom 28/2

14 -Fler utbildningar beviljade -Fler sökande per utbildning

15 Paradigmskifte Förskjutning från ungdomsutbildningar till vuxenutbildningar? Kräver: -Stor flexibilitet i tid, rum, form och tempo -Mobila utbildningar – erbjuda där efterfrågan finns -Distansutbildningar -Kontinuerligt intag och kontinuerlig verksamhet

16 Täckningsbidrag – styrs av statsbidrag och avtal GymnasietKronor poäng inom VGR Kronor poäng utomlänare Djurinriktning203 kr202 Lantbruksinriktning239 kr246 Skogsinriktning242 kr266 Trädgårdsinriktning242 kr247 Särskolan NP4404 /288 kr Särskolan IP414/295 kr-588/420 kr Vuxenutbildningen50 kr62,5 kr YH356/89 kr

17 Prognos – full effekt när byggen är klara 2016/2017 Minskade intäkterÖkade kostnader Skola Prognos per 31/1 Ägarint. förd. Elevint.Ökad hyra Ökad regionkost. IKTSummaÖvert. Dingle08130711075 200690 252412 229286 6003 277 3526,55 Nuntorp36000009292241228 8001 432 272412 229286 6007 889 12515,78 Strömma100000016261422150 400511 936412 229286 6005 987 30711,97 Svenljunga500000116153153 6001 941 292412 229286 6003 409 8746,82 Sötåsen190000014519131920 000793 779412 229286 6006 764 52113,53 Uddetorp190000011615301536 0001 299 893412 229286 6006 596 25213,19 Summa890000060980338064 0006 669 4242 473 3761 719 60033 924 43367,85

18

19 Förvaltningens vision: ”Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet” Budgetmål 2015-2020 utgår från Strategi 2020 och Uppdraget från RUN Gemensam processutveckling av huvudprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser.

20 Huvudmannen - vad gör vi - ekonomi? 2013-02-15Dingles prognos för 2014 pekade på -12,6 mnkr - förvaltning av skolan ”togs över” av kansliet 2013-09-013 ekonomtjänster ställs till chefernas förfogande för att säkra prognoser, periodiseringar och kostnadskontroll 2013-10-01 Skolor vars prognos pekar på ett negativt utfall på över 100 tkr kallas till kansliet efter varje månadsstängning för ekonomisk analys Januari 2014Rektorer tar beslut om inköpsstopp på skolorna – beslut om belopp över 1000 kr tas av chef 2014-03-10FC tar beslut om anställningsstopp för hela förvaltningen – varje tjänst behovprövas och risk- och konsekvensanalyseras 2014-06-30Skolor vars prognoser pekar på ett negativt utfall kallas till kansliet efter varje månadsstängning för ekonomisk analys och handlingsplan för att komma i ekonomisk balans

21 Huvudmannen - vad gör vi - kvalitet? Handlingsplan ”Excellenta skolor 2016” Processorienterat kvalitetsarbete (systematisk på huvudmannanivå) Processutveckling (kartläggning – utveckling – rutiner) Harmoniserad organisation, ledning, adm, planering, rutiner Gemensamma dokument/planer kring elevhälsa, elevstöd, likabehandling, rutindokument etc Systematisk kompetensutveckling (individ, grupp, organisationsnivå) Pedagogutbildning av obehöriga lärare, HLK Central lärgruppsorganisation (5 möten per år) Utvecklingsgrupper (schema, APL, specped, kurator,syv)

22 Huvudmannen - vad gör vi – näringens utveckling? Behovsinventering näringen Flexibel vuxenutbildning (Sö +Nu) Distansbaserad praktisk vuxenutbildning (Sö) Integrationsprojekt vuxna och unga (Sö, N) Högskoleutbildning på distans på uppdrag av Linnéuniversitetet (Sv) Smarta elnät (Sö) Energiautonom timmerstuga (Sv) Biogas- och eldrivna lantbruksmaskiner (Ud) Biogasprojeket utvecklas till gårdsbaserad fordonsgasproduktion (Sö) Utveckling av substrat baserat på restavfall och humanfekalier till Biogas (Sö) Utveckling av digital sensorteknik med hjälp av drönare (Sö) Nya proteingrödor för humanproduktion (Sö) Våtsådd av bönor och ärter (Sö) Värmebehandling av proteinfoder för ökad mjölkproduktion (Sö) Biologisk mångfald (Sö) Miljöberikning av djurmiljöer (Sö) Gröna caféer – (Bot)

23 Spår 1Spår 2Spår 3Spår 4 Fortsatt uppdrag – ytterligare medel Fortsatt uppdrag – inga ytterligare medel Översyn skolantalBygga ny skolenhet Hur”All personal gör allt” Klustersamverkan i enlighet med uppdraget 1 rektor per 2 skolor Lärare jobbar på minst 2 skolor Omfattande distansundervisning (lagförändring försvårar) Kostnad: 20 mnkr-35 mnkr under minst 4-5 år Samma åtgärder som föregående spalt. Hårt nischade utbildningsanläggningar. Eleverna roterar mellan skolorna. Lärare roterar mellan skolorna Schemat extremt styrt Maximera möjligheten att fullfölja strukturplanen genom att säkerställa kompetensbredd och - djup på skolorna. Lägga ner 3-4 skolor. Göra om en skola till vuxenutbildnings- centrum och förlägga gymnasieutbildning på två befintliga skolor. Se över om dessa bör kompletteras i Gbg. Bygga upp en ny modern skolenhet på samma sätt som Östergötland gjort dit medarbetare med hög kompetens rekryteras och forskning, försök och fler aktörer knyts för att skapa ett naturbrukscentrum. Vägar till ekonomisk balans på kort eller längre sikt:

24 Konse- kvenser Missnöjda/oroliga medarbetare Minskat elevantal (färre elever genererar färre elever) Potential för ökad vuxenutbildning Attraktiv arbetsgivare? Fortsatt små skolor? Självdöd av alla skolor på några års sikt? Sänkt kvalitet Minskat elevinflytande Minskad ämnesintegration Negativ kunskapsutveckling Minskat elevantal Fler avhopp Negativ/orolig personal Negativ utv av vuxenutbildningen Attraktiv arbetsgivare? Rörigt? Självdöd av alla skolor på några års sikt? Positiv utveckling av lärandeprocesserna, möjlighet att vara en attraktiv arbetsgivare inom en snar framtid, möjlighet att erbjuda medarbetare heltid och ämneskollegor, Positiv pedagogisk utveckling och förutsättningar för högre måluppfyllnad. Ekonomi i balans snabbast på detta sätt. Det har redan lagts betydande summor på renovering av främst Sötåsen, men också Uddetorp och Svenljunga. I övrigt se kolumnen spår 3. HotFortsatt missnöje under lång tid Stormar under kort tid – sedan över Ordentlig storm under lite längre tid – sedan över

25 Beslut i Naturbruksstyrelsen 8/5: Gäller bara årskurs ett och bara i år: Intag görs på Sötåsen på inriktningarna lantbruk, djur och trädgård Intag görs på Svenljunga på inriktningen skog och djur (häst) Intag görs på Nuntorp på inriktningarna lantbruk och djur (häst) Intag görs på Uddetorp på inriktningarna lantbruk och djur (häst) Intag på särskolan görs på Sötåsen och Nuntorp Inget intag görs på Dingle och Strömma Gymnasiets årskurs 2 och 3 berörs inte Särskolans årskurs 2, 3 och 4 berörs inte Vuxenutbildningen berörs inte

26 Regionutvecklingsnämnden: Uppdrar åt regionutvecklingsdirektören att återkomma med underlag till nämndens möte senast i augusti, enligt vad som redovisas nedan Uppdrar åt regionutvecklingsdirektören att kvalitetssäkra, följa och stödja naturbruksstyrelsens arbete med att minska det prognosticerade underskottet. Uppdrar åt regionutvecklingsdirektören att i samråd med presidiet föra dialog med näringen m.fl. aktörer samt berörda kommuner om utvecklingen av gröna näringar och naturbruksgymnasierna. Ska föra en aktiv dialog med direkt berörda kommuner Uttalar att man ser ett behov av att utföraren har fortsatt nära dialog med elever och elevorganisationer Instämma enhälligt i Socialdemokraternas och Vänsterpartiets protokollsanteckningar enligt bilaga.

27 Avsikten med detta uppdrag är att RUN:s kansli i samverkan med NB-styrelsens kansli ska ta fram ett gemensamt tjänsteförslag så att beslut om strukturförändringar och utvecklingsåtgärder kan tas av nämnder och styrelser. Underlagen ska innehålla: Åtgärder som säkerställer gymnasieskolans långsiktiga organisation som belyser både ekonomi och kvalitet i verksamheten. Ge underlag för på vilka skolor som gymnasieutbildning ska genomföras. Lämna förslag på hur och var avveckling av skolor kan genomföras. Utarbeta ett underlag för hur nämnder och styrelser ska kommunicera omstruktureringen och föra dialog med näringen, kommunalförbund, kommuner och övriga intressenter. Åtgärder för utveckling av vuxenutbildningen. Lämna förslag på utvecklingsåtgärder för Naturbruksstyrelsens verksamheter som ska ingå i uppdraget för 2016. Underlagen skall redovisas i augusti 2015 så att beslut kan tas i enlighet med tidsplanen nedan.

28 Tidplan för beslut och åtgärder (RUN) Information kring omställningen för naturbruksskolorna vid RUN:s möten 20 maj och 25 juni. Information till RS 2 juni. RUN:s presidium erbjuder möjlighet till löpande information till RFs partigrupper med representanter från NB styrelsens kansli och RUN:s kansli. Information i anslutning till BHU:s möte 23 juni. Särskild inbjudan ska göras till kommuner och kommunalförbunden. Information till RUN 18 augusti med förslag till beslutsprocess för omställningen och beskrivning av ny organisation för naturbruksskolorna samt redovisning av utvecklingssatsningar inom Naturbruksstyrelsens verksamheter. Ärende till RUN 17 september om uppdrag och budget till Naturbruksstyrelsen för 2016. Ärende till Ägarutskottet 29 sep om förslag till förändring av naturbruksorganisationen. Ärende RS 6 oktober om beslut om förändrad naturbruksorganisation. Parallellt med utredningsuppdraget tas en kommunikationsplan fram.


Ladda ner ppt "Regionstyrelsen information 2/6 2015. Två perspektiv: Utbildning och regional utveckling Tre uppdrag: Gymnasieutbildning för unga Vuxenutbildning på olika."

Liknande presentationer


Google-annonser