Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etik och makt i den professionella relationen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etik och makt i den professionella relationen"— Presentationens avskrift:

1 Etik och makt i den professionella relationen
Föreläsning av annika theodorsson 28/5 2015

2 Eftermiddagens innehåll
Föreläsning Etikdilemman – gruppdiskussion (inkl. fikapaus) Återsamling

3 Föreläsning Etik och makt – en teoretisk grund
Hur gör man för att handla etiskt? Vilka överväganden kan man komma att ställas inför och hur kan man hantera dem? Lex Sarah Meddelarfrihet

4 Makt och etik – varför är det viktigt att prata om det?

5 Makten du har – makt som något positivt, men vilka krav ställer det?
Makt som en möjlighet,

6 Förtroende och tillit till hjälpen från det offentliga/samhället

7 Etik – vad är det? Vad är skillnaden mellan etik och moral?

8 Pliktetik Handla i enlighet med fasta principer/tumregler Immanuel Kants kategoriska imperativ: Handla alltid efter den princip du skulle vilja se upphöjd till allmän lag Går det alltid? Immanuel Kant ( )

9 Det är relativt lätt att hålla sig med EN princip

10 Men hur gör man om två principer krockar?
Princip 1: Religionsfrihet och respekt för andras tro Princip 2: Rädda liv om man kan

11 Krock mellan principer: En ambulansförare och ett Jehovas vittne

12 Konsekvensetik Den handling som ger bäst utfall ska väljas
Utilitarism: Största möjliga nytta för största möjliga antal Kan man alltid luta sig mot den principen?

13 Trolleyproblemet: Ett etiskt dilemma
Philippa Foot och Judith Jarvis Thompson

14

15

16 Vems är ansvaret? Hierarkiskt Kollektivt Personligt

17 Makten du har – att våga använda makt

18 Om man upptäcker oetiskt handlande? Man måste säga ifrån!
Väcka Vissla Viska

19 Om man inte kan, vill eller vågar vissla kan man viska Meddelarfrihet = rätten att lämna uppgifter till media anonymt

20 Meddelarfrihet Förutsättning: att syftet är publicering i media
Gäller för anställda på - statliga myndigheter - kommunala myndigheter - kommunala bolag som kommunen har avgörande beslutanderätt över

21 Gäller inte statliga bolag, privatanställda i offentligt finansierad verksamhet, privat verksamhet i övrigt

22 Men det är på gång! SOU 2013:79 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet Förslag till lag om rätt att meddela uppgifter för verksamma inom vissa enskilt bedrivna verksamheter

23 Efterforskningsförbud (3:4 TF)
En myndighet eller ett annat allmänt organ får inte efterforska författaren till framställning som införts eller varit avsedd att införas i tryckt skrift, den som utgett eller avsett att utge framställning i sådan skrift eller den som lämnat meddelande enligt 1 kap. 1 § tredje stycket, i vidare mån än vad som erfordras för åtal eller annat ingripande mot honom som inte står i strid med denna förordning. Får efterforskning förekomma, ska den i 3 § angivna tystnadsplikten beaktas. Inte heller får en myndighet eller ett annat allmänt organ ingripa mot någon för att han eller hon i en tryckt skrift har brukat sin tryckfrihet eller medverkat till ett sådant bruk.

24 … och 2:4 YGL Ingen myndighet eller annat allmänt organ får efterforska 1. upphovsmannen till en framställning som har offentliggjorts eller varit avsedd att offentliggöras i ett radioprogram eller en teknisk upptagning eller den som har framträtt i en sådan framställning, 2. den som har tillhandahållit eller avsett att tillhandahålla en framställning för offentliggörande i ett radioprogram eller en teknisk upptagning, eller 3. den som har lämnat uppgifter enligt 1 kap. 2 §.

25 Lex Maria och Lex Sarah Lagparagrafer för att skydda enskild vårdtagare/hjälpmottagare

26 Lex Maria Enligt 3 kap 5 § Patientsäkerhetslagen
ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

27 Augusti 1936 Maria sjukhus i Stockholm
Fyra patienter skulle lokalbedövas med etokain men fick istället desinfektionsmedlet kvicksilveroxicyanid. Samtliga avled. Polisutredning ledde till åtal men alla inblandade frikändes. Utredning, lagförslag. Den 15 januari 1937 kom kungörelsen som nu kallas lex Maria.

28 Lex Sarah Personlig assistans
Syfte: Säkerställa att insatser håller god kvalitet och att ingen far illa Lex Sarah gäller inom: Omsorg om äldre och funktionshindrade Individ- och familjeomsorgen Vård enligt LVU (unga), LVM (missbrukare) och LSU (sluten ungdomsvård) LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Personlig assistans

29 Lex Sarah 14 kap 3-7 § Socialtjänstlagen (SoL)
24 § Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Socialstyrelsen föreskrifter

30 Hur kom lex Sarah till? Det privata äldreboendet Polhemsgården, Solna
Oktober 1997: Undersköterskan Sarah Wägnert visslade till Rapport om missförhållanden Lagparagrafen trädde i kraft den 1/1 1999 Ändrades senast 1/7 2011

31 Vem ska rapportera? All personal är skyldig att rapportera!
Personal i offentlig verksamhet och företag som arbetar på offentligt uppdrag Praktikanter Tillfälligt inhyrd personal Även frivilligarbetare har möjlighet att rapportera missförhållanden, men de är inte skyldiga att göra det.

32 Kan Enskilda klaga/rapportera?
Enskilda, anhöriga och allmänheten kan inte klaga genom att skicka in en lex Sarah-anmälan Däremot kan man klaga:

33 Vad ska man rapportera om?
Missförhållanden Risk för missförhållanden

34 Olika typer av övergrepp
Övergrepp kan vara om personalen använder hårda tag eller hotar och skrämmer Det kan handla om: fysiska övergrepp som till exempel slag, nypningar eller skakningar psykiska övergrepp som till exempel bestraffningar, hot, trakasserier eller kränkningar sexuella övergrepp, inkl. antydningar av olika slag ekonomiska övergrepp som till exempel stöld, förskingring eller utpressning.

35 Andra brister och missförhållanden
Att inte få tillräckligt att äta och dricka eller inte få tillräcklig hjälp att borsta tänderna, tvätta sig och hålla sig ren. Det kan även handla om att man till exempel får för lite tillsyn. Respektlöst bemötande, där personalen inte bemöter funktionshindrade med respekt för självbestämmande, trygghet och värdighet. I vissa fall kan dåliga arbetsrutiner sammantaget vara tillräckligt, även om inte bristerna var för sig är det.

36 Dilemman Grupprum: B111, B123b, B134, B206, D103b, D103c


Ladda ner ppt "Etik och makt i den professionella relationen"

Liknande presentationer


Google-annonser