Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Workshop för framtagande av handlingsplaner Karin Bengtsson och Mikael Almén.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Workshop för framtagande av handlingsplaner Karin Bengtsson och Mikael Almén."— Presentationens avskrift:

1 Workshop för framtagande av handlingsplaner Karin Bengtsson och Mikael Almén

2 Mål för dagen Gå igenom mall för skrivande av handlingsplan Erbjuda metoder för arbetet med planen Påbörja arbetet med planerna Erbjuda forum för erfarenhetsutbyte Erbjuda möjlighet att identifiera samverkansmöjligheter

3 Program för dagen 09.00 - 09.30 - Fika 09.30 - 11.30 - Pass 1 11.30 - 12.30 - Lunch 12.30 - 13.30 - Pass 2 13.30 - 13.45 - Rast 13.45 - 15.00 - Pass 3 15.00 - 15.20 - Fika 15.20 - 16.00 - Pass 4 16.00 - Slut

4 Praktiskt Lunch (i serveringen) Nödutgångar Toaletter Dokumentation på www.jamstall.nu/jim (lösenord: integrering)www.jamstall.nu/jim Wifi: Coor conference –Användare: guest@coor.com –Lösenord: +zXcsay

5 Jag heter X och arbetar på X-myndigheten med X-frågor. Presentationsrunda

6 Nationella jämställdhetspolitiska målen Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv. En jämn fördelning av makt och inflytande Ekonomisk jämställdhet Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

7 Regleringsbrev JiM 2, exemplet: Statens Kulturråd Statens kulturråd ska redovisa en plan för hur myndigheten avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå både de jämställdhetspolitiska målen (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:123) och de nationella kulturpolitiska målen (prop. 2009/10:3). Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som myndigheten avser att vidta, samt genomföras under 2016–2018. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamheter, exempelvis i myndighetens styrprocesser.

8 Regleringsbrev JiM 2, exemplet: Statens Kulturråd Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 2 november 2015. Redovisning av åtgärder och resultat utifrån planen ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning den 22 februari 2018 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Socialdepartementet) där resultatet av genomfört arbete för 2015–2017 ska beskrivas och analyseras.

9 Regleringsbrev JiM 1, exemplet: Kriminalvården Med utgångspunkt i tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering 2013- 2014 (dnr Ju2012/8490/KRIM) ska Kriminalvården redovisa en uppdaterad plan för hur myndigheten avser fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015-2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:123). Av planen ska framgå väntade resultat samt vilka åtgärder som myndigheten avser att vidta med anledning av de utvecklingsbehov som identifierats i myndighetens tidigare arbete med jämställdhetsintegrering.

10 Regleringsbrev JiM 1, exemplet: Kriminalvården Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Planen ska redovisas senast den 1 oktober 2015 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet med kopia till Socialdepartementet). Myndigheten ska lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015-2017. Redovisning av åtgärder och resultat ska även ske årligen i myndighetens årsredovisning.

11 Vad står det i ert regleringsbrev att planen måste innehålla? Läs myndighetsgemensamt igenom avsnittet om jämställdhetsintegrering.

12 Mall för handlingsplan och missiv finns under ”mallar” på jamstall.nu/jim Lösenord: integrering

13 Att åstadkomma förändring

14 Styrdokument Ledningsprocesser Kärnprocesser Stödprocesser Medborgarna Jämställdhetsintegrering Källa: Sveriges kommuner och landsting

15 Identifiera utvecklingsområde KartläggningAnalysMålGenomförande Uppföljning, utvärdering Jämställdhetsintegrering

16 Vad är en effekt? Med effekt avses långsiktiga förändringar som ett utvecklingsarbete bidrar till för myndighetens målgrupp: medborgare, brukare eller motsvarande. För de myndigheter som inte arbetar direkt gentemot medborgare avser effekt långsiktiga förändringar för myndighetens avnämare.

17 Vad är ett resultat? Med resultat avses verksamhetsförbättringar, det vill säga bestående och dokumenterade förbättringar i en verksamhets organisering i form av till exempel mer jämställda arbetsmetoder, rutiner, styr- och ledningssystem eller förbättringar i statistik och uppföljningsverktyg.

18 Vad är en aktivitet? Aktiviteter är det vi gör för att åstadkomma resultat.

19 Resurser Planerade aktiviteter Förväntat kortsiktigt resultat Förväntade långsiktiga effekter Jämställdhets- politiskt mål Programlogik

20 Övning Ni har fått lappar med exempel på vanliga aktiviteter, resultat och effekter från pilotmyndigheternas handlingsplaner. Men vad är egentligen vad? 1)Diskutera er fram till en gemensam uppfattning och placera in rätt lapp på rätt ställe i programlogiken. 2)Se till att åstadkomma minst 1 hel programlogisk kedja. Saknas någon del i kedjan? Vad skulle det vara? 3)Till vilket jämställdhetspolitiskt mål vill ni koppla respektive effektmål som ni identifierat? 4)Hur kan vi avgöra att resultat- och effektmålet är nått? Vad vi kunna använda som indikatorer?

21 Rubriker i mallen: Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 1. Sammanfattning 2. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering 3. Godkännande 4. Bakgrund och nulägesbeskrivning 4.1 Process för framtagande av handlingsplan 4.2 Myndighetens arbete med jämställdhetsintegrering hittills 4.3 Myndighetens befintliga jämställdhetsuppdrag 4.4 Utvecklingsbehov 5. Jämställdhetsperspektiv på myndighetens uppdrag och mål 5.1 Myndighetens kärnuppdrag 5.2 Jämställdhetsperspektiv på kärnuppdraget

22 Rubriker i mallen: Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 6. Genomförande 6.1 Organisering och styrning 6.2 Kompetensförsörjning 6.3 Samverkan 6.4 Uppföljning och utvärdering 6.5 Hållbarhet och lärande 6.6 Utvecklingsarbetets förutsättningar 7. Mål- och aktivitetslista 8. Bilagor

23 1. Sammanfattning

24 2. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering

25 3. Godkännande

26 4. Bakgrund och nulägesbeskrivning

27 4.1 Process för framtagande av handlingsplan

28 4.2 Myndighetens arbete med jämställdhetsintegrering hittills

29 4.3 Myndighetens befintliga jämställdhetsuppdrag

30 Inventering av myndighetens befintliga jämställdhetsuppdrag, exemplet Boverket

31 Boverkets instruktion I Boverkets instruktion, 3§, anges bland annat att myndigheten särskilt ska beakta de konsekvenser som beslut och verksamhet kan få för funktionshindrade, barn, ungdomar, äldre och personer med utländsk bakgrund samt för boendesegregation, folkhälsa och jämställdhet.

32 Plan- och bygglagen Plan- och bygglagens bestämmelser syftar till att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

33 Nationella målen för funktionshinderspolitiken En samhällsgemenskap med mångfald som grund Att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder.

34 De transportpolitiska målen Funktionsmålet Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.

35 Nationella jämställdhetspolitiska målen Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv. En jämn fördelning av makt och inflytande Ekonomisk jämställdhet Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

36 Regleringsbrev 2015 Urbant utvecklingsarbete Boverket ska delta i det urbana utvecklingsarbetet (…) genom att sprida kunskap som kan bidra till positiv utveckling i berörda stadsdelar. Boverket ska medverka till att relevant kunskapsutbyte mellan kommuner och andra relevanta aktörer kommer till stånd. Boverket ska tillsammans med relevanta aktörer visa på betydelsen av god bebyggd miljö med goda närmiljöer för hälsa, fysisk aktivitet och social samvaro. Ett jämställdhetsperspektiv ska anläggas i arbetet. 3. Uppföljningsbara mål för hållbar fysisk samhällsplanering Boverket ska (…) utarbeta förslag till ett antal konkreta och uppföljningsbara mål för hållbar fysisk samhällsplanering. I uppdragets genomförande ska jämställdhetsperspektivet synliggöras.

37 Regleringsbrev 2015 10. Följa och analysera effekter av förändringar i hyreslagstiftningen m.m. (…) I relevanta delar av uppdrag ska ett jämställdhetsperspektiv anläggas. 12. Boendesituationen för nyanlända Boverket ska, bland annat utifrån underlag från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen, kartlägga och analysera boendesituationen för asylsökande i eget boende och för de personer som har beviljats uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl (nyanlända) de tre senaste åren. (…) Ett jämställdhetsperspektiv ska anläggas i arbetet.

38 Regleringsbrev 2015 14. Jämställdhetsintegrering Med utgångspunkt i tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering 2013–2014 (dnr S2013/8937/SAM) ska Boverket redovisa en uppdaterad plan för hur myndigheten avser att fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:123). Av planen ska framgå väntade resultat samt vilka åtgärder som Boverket avser att vidta med anledning av de utvecklingsbehov som identifierats i myndighetens tidigare arbete med jämställdhetsintegrering.

39 Regleringsbrev 2015 Fortsättning: Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2015. Boverket ska årligen redovisa åtgärder och resultat i myndighetens årsredovisning för 2015– 2018. Myndigheten ska även lämna en separat redovisning i särskild ordning senast den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

40 Regleringsbrev 2015 15. Stöd till regeringens arbete med forskning och innovation Boverket ska med utgångspunkt i vad myndigheten observerat i sitt löpande arbete och i samband med särskilda uppdrag redovisa och motivera vilka kunskapsbehov och kunskapsluckor som myndigheten bedömer vara av störst strategisk betydelse inom myndighetens verksamhetsområde. Boverket ska ange om de frågor man prioriterar har relevans ur ett jämställdhetsperspektiv.

41 Nu är det er tur. Vilka är era befintliga jämställdhetsuppdrag?

42 4.4 Utvecklingsbehov

43 5. Jämställdhetsperspektiv på myndighetens uppdrag och mål

44 5.1 Myndighetens kärnuppdrag

45 5.2 Jämställdhetsperspektiv på kärnuppdraget

46 Att identifiera myndighetens kärnuppdrag och anlägga ett jämställdhetsperspektiv på det: exemplet Pensionsmyndigheten

47 Kärnuppdraget: Pensionsmyndighetens instruktion 2 § Myndigheten ska 1. ge allmänheten information om pensioner och andra förmåner som avses i 1 § och se till att denna ges utifrån den enskildes behov, 2. informera och ge pensionssparare och pensionärer en samlad bild av hela pensionen samt informera om vilka faktorer som påverkar pensionens storlek, hur stor pensionen kan antas bli och tydliggöra vilka konsekvenser olika val kan få för pensionen, (…)

48 Kärnuppdraget: Pensionsmyndighetens regleringsbrev 2015 Mål om pensionsinformation Pensionsmyndigheten ska verka för att samtliga pensionssparare och pensionärer ska få en samlad bild av hela sin pension med god kvalitet i prognosberäkningarna. Kunskapen om livsinkomstens och pensioneringstidpunktens betydelse för den framtida pensionen ska öka för kvinnor och män. Återrapportering Pensionsmyndigheten ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att nå målet. I redovisningen ska ingå: en beskrivning av kvalitet och enhetlighet i prognoserna, samt en bedömning av vilka effekter genomförda insatser har lett till för kvinnor och män

49 Jämställdhetsperspektiv på kärnuppdraget: Nationella jämställdhetspolitiska målen Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv. En jämn fördelning av makt och inflytande Ekonomisk jämställdhet Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

50 Pensionssystemets utformning: Kvinnor jobbar mer deltid än män Kvinnor är föräldra- lediga längre än män Kvinnor har lägre lön än män Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Ca fyra gånger fler kvinnor än män får garantipension. Av alla kvinnor som går i pension idag får ungefär hälften garantipension. Målet är alltså att… Men hur ser det ut? Vad beror det på? Jämställdhetsperspektiv på kärnuppdraget

51 Jämställdhetsperspektiv på kärnuppdraget: Årsredovisning Undersök hur uppdraget redovisas Vilka indikatorer används för att följa måluppfyllelsen? Vilka aktiviteter genomförs för att nå målet? Går det att föra in ett jämställdhetsperspektiv i dem?

52 ResurserPlanerade aktiviteter Kortsiktiga resultat Långsiktiga effekter Personals tid Pengar för kostnad för utbildningar Pengar för produktion av kampanj- material Utbildning av informatörer kring jämställdhet Samman- sättande av projektteam för kampanj och nytt infokit Framtagande av kampanj- material och nyttinfokit Målgrupps- anpassade infokit till infoträffar Prio av infoträffar till kvinno- dominerade arbetsplatser Genomförd info- kampanj med kvinnor som målgrupp Kunskapen om livs- inkomstens och pensionerings- tidpunktens betydelse för den framtida pensionen ska öka för kvinnor och män.

53 Diskussion om kärnuppdraget och jämställdhet 1.Vad är vår myndighets kärnuppdrag? Välj ett. 2.Hur vet vi att vi levererar vårt kärnuppdrag? Mäter vi exempelvis kvalitet/effektivitet? 3.Är mätningarna könsuppdelade? Visar de könsmönster? Beror könsmönstren på ojämställdhetsproblem? 4.Vilket jämställdhetspolitiskt mål kan vi koppla kärnuppdraget till?

54 Utgå från er önskade effekt. Identifiera 3 saker som hindrar er från att nå den önskade effekten. Identifiera 3 lösningar för vart och ett av hindren. Metod för att identifiera resultat och aktiviteter

55 Lätt Stor effekt 1 2 3 4 Svår Liten effekt Gradering

56 6. Genomförande

57 6.1 Organisering och styrning

58 6.2 Kompetensförsörjning

59 6.3 Samverkan

60 6.4 Uppföljning och utvärdering

61 6.5 Hållbarhet och lärande

62 6.6 Utvecklingsarbetets förutsättningar

63 StyrkorSvagheter Internt Styrkor som myndigheten kan påverka. Svagheter som myndigheten kan påverka. MöjligheterHot Externt Möjligheter som myndigheten inte kan påverka, men behöver förhålla sig till. Hot som myndigheten inte kan påverka, men behöver förhålla sig till. SWOT-analys

64 7. Mål- och aktivitetslista

65 8. Bilagor

66 Inspireras gärna av andra myndigheters handlingsplaner. Stjäl det som är bra, undvik det som är mindre bra.

67 Runda Vad tar jag med mig från idag? Vad är vårt nästa steg?

68 Tack för idag! Mikael Almén Nationella sekretariatet för genusforskning Telefon: 070-876 94 21 Mail: mikael.almen@genus.gu.se Karin Bengtsson Nationella sekretariatet för genusforskning Telefon: Ej klart Mail: karin.bengtsson@genus.gu.se


Ladda ner ppt "Workshop för framtagande av handlingsplaner Karin Bengtsson och Mikael Almén."

Liknande presentationer


Google-annonser