Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKOLKULTUR & LEDARSKAP BENGT-ÅKE GUSTAFSSON Fil dr.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKOLKULTUR & LEDARSKAP BENGT-ÅKE GUSTAFSSON Fil dr."— Presentationens avskrift:

1 SKOLKULTUR & LEDARSKAP BENGT-ÅKE GUSTAFSSON Fil dr.

2 ” You a are not a person until you have a story to tell” (Isak Dinesen Karen Blixen, 1885-1962)

3 Design: 1.Identifiera & positionera organisations kulturbegreppet (i relation till andra organisatoriska begrepp. T ex struktur, system och skolledarskap) 2. Utveckla förståelse för begreppet ”organisationskultur” som sådant och i vad mån den lokala kulturen inverkar på de resultat (kvalitet) som uppnås. 3. Försök till initial diagnos av skolans kultur (resultatpositiv? –negativ?) 4. Tankar om ”terapi” för att förändra/utveckla kulturen på skolan Vad kan DU som skolledare/förskolechef påverka? Mål: EN SAK att börja med!

4 Organisationskulturens (möjliga ) funktion: Bidra till att nå önskade resultat (”Rätt” kultur t ex IKEA) Hämma möjligheten att nå önskade resultat (”fel” kultur” ”toxic culture” t ex ”anti-plugg- kultur”)

5 D EFINITION AV KULTUR (ANTROPOLOGISK GRUND) Ett mönster av grundläggande antaganden och värden -uppfunnet, upptäckt eller utvecklat av en viss grupp (stam, klan, samhälle, organisation) efter hand som man lärt sig bemästra konsten att överleva (via externa relationer och intern sammanhållning), som fungerat tillräckligt bra för att bli betraktad som giltig och därför lärs ut till nya medlemmar som det rätta (bästa) sättet att TÄNKA (cognition), UPPFATTA (perception) och KÄNNA (emotion). (fritt översatt från Edgar Schein 1995, ”Culture and Leadership”)

6 Kultur: svår att förändra GRUNDLÄGGANDE ANTAGANDEN OCH SYSTEM AV VÄRDEN (som bildar en grund för ”berättelsen”) TÄNKANDE (KOGNITION) ”SE”/VARSEBLIVANDE (PERCEPTION) KÄNNANDE (EMOTION) ” SITTER I VÄGGARNA” ” SOM VI GÖR SAKER OCH TING HÄR”..

7 ” CULTURE BEATS STRATEGY….. ALWAYS!”

8 Kultur på olika nivåer NATIONSNIVÅ (Svensk, tysk, fransk, rysk etc ) REGIONER MED OLIKA KULTURER (T EX BASKIEN, KATALONIEN, GNOSJÖ, NORRBOTTEN ETC) ORGANISATIONER (T EX IKEA, SAAB, VÄXJÖ KOMMUN) (PRIVATA- OFFENTLIGA) (STORA-SMÅ) AVDELNINGAR, ENHETER, PROFESSIONER (T EX LÄKARE, LÄRARE ) OLIKA SKOLOR- OLIKA KULTURER (t ex kommunal grundskola eller förskola i Växjö jfrt med friskola i Danderyd) INOM BRANSCHER (T EX BILTILLVERKAR-KULTURER TOYOTAS KVALITET, MERCEDES, ETC)

9 WORLD VALUES STUDIE S RONALD INGLEHART MFL SJÄLVFÖRVERKL. VÄRDEN ÖVERLEVNADSVÄRDEN RELIGIÖSA VÄRDEN SEKULÄRA VÄRDEN

10 SKOLANS KULTUR = ORGANISATIONENS KULTUR MER ÄN SKOLANS OCH FÖRSKOLANS VÄRDEGRUND

11 KAN SKOLANS LOKALA KULTUR HA NÅGON INVERKAN PÅ DE ”RESULTAT” T EX KVALITETEN SOM UPPNÅS ?

12 Skolkultur: Den anda, stämning och klimat som ” sitter i väggarna ” hos oss … (Personer, grupper som ”dominerar” och sätter ”agendan”) Hur vi jobbar, hur vi pratar om varandra, vad vi inte vågar eller vill prata om (vardagliga ” förgivet-taganden ”) Vad som hindrar eller möjliggör olika problem ( traditioner, rutiner, ritualer) Vilka berättelser som florerar kring lärarna, kring skolans ledning, om politiker, om föräldrar etc. De värden/värderingar som kommer fram i berättelser och handlingar Den omgivande miljön som förser oss med elever (tillgång till ” kulturellt kapital ”) (jfr Pierre Bourdieu)

13 Modeller - som underlag för kulturdiagnos 1)RESURSBASERAD MODELL (”kapitalformer”) 2)ED SCHEINS KULTURMODELL (Strukturer, nivåer) 3)DVORA YANOWS KULTURMODELL (Processer)

14 RESURSBASERAD MODELL * Strukturkapital (ekonomi, lokaler, teknik, lagar, regler) * Socialt kapital (individer, relationer, tillit, kompetens, etc) * Symboliskt kapital (kultur, mening, värdesystem traditioner, normer etc ) AHRNE OCH PAPAKOSTAS, 2002 * ”Organisationer, samhälle och globalisering” (s. 20-21)

15 Strukturkapital : budget, scenen, instrumenten Socialt kapital : medlemmarna, kompetensen, relationer Symboliskt kapital : partituret, tradition, ”konsten”, värden

16 SYMFONIORKESTERN X SYMFONIORKESTERN X STRUKTURKAPITAL (?) SOCIALT KAPITAL ( ? ) KULTURELLT KAPITAL (?) RESURSMODELLEN HUR VÄL SAMVERKAR DESSA DELAR? EN MENINGSFULL HELHET? SKÖNHET ELLER OLJUD?

17 X-SKOLAN X-FÖRSKOLAN X-SKOLAN X-FÖRSKOLAN STRUKTURKAPITAL ( ? ) SOCIALT KAPITAL ( ? ) KULTURELLT KAPITAL (?) ” MIN” SKOLAS RESURSUPPSÄTTNING SAMSPEL ELLER MOTSPEL? VÅRT FOKUS NU :

18 KULTURBEGREPPET – NÄRMARE UNDERSÖKT

19 TVÅ modeller till: ED SCHEINS KULTURMODELL (nivåer) DVORA YANOW (processer)

20 D EFINITION AV KULTUR (ANTROPOLOGISK GRUND) Ett mönster av grundläggande antaganden och värden -uppfunnet, upptäckt eller utvecklat av en viss grupp (stam, klan, samhälle, organisation) efter hand som man lärt sig bemästra konsten att överleva (via externa relationer och intern sammanhållning), som fungerat tillräckligt bra för att bli betraktad som giltig och därför lärs ut till nya medlemmar som det rätta (bästa) sättet att TÄNKA (cognition), UPPFATTA (perception) och KÄNNA (emotion). (fritt översatt från Edgar Schein 1995, ”Culture and Leadership”)

21 ”PÅTAGLIGT” DET VI KAN NOTERA T EX SE, HÖRA, TA PÅ VÄRDEN OCH VÄRDERINGAR ANTAGANDEN SOM VI KNAPPAST ÄR MEDVETNA OM

22

23 KULTUR AVGÖRANDE FÖR… * HUR VI TÄNKER, VILKA TANKAR SOM TÄNKS … HUR VI ”SER” OCH VAD VI SER HUR VI KÄNNER, VAD VI KÄNNER

24 DVORA YANOWS* KULTURMODELL : KULTURENS VÄRDEN ISCENSÄTTS VIA ARTEFAKTER: I ORD I HANDLING I OBJEKT/MATERIALITET [* SE TEX D YANOWS BOK ” HOW DOES A POLICY MEAN ? ”]

25 KULTUR ISCENSÄTTS VIA : 1.ORDEN – VILKA BERÄTTELSER FLORERAR, SKVALLER, VAD KALLAR VI VARANDRA, HUR SAMTALAR VI? HUR ”POETISKA” ÄR VI I VÅRA MÖTEN? SPRÅK SOM SKAPAR MENING, T EX VISIONER? 2.HANDLINGAR : SLENTRIAN? ÖVERRASKANDE HANDLINGAR, HUR ”DRAMATISERAR” VI VARDAGEN FÖR ATT SKAPAR MENING? (HANDLINGAR SYNLIGGÖR VAD SOM VERKLIGEN ÄR VIKTIGT) 3.MATERIALITET: HUR INREDAR VI SKOLANS LOKALER? HUR SER DITT KONTOR UT? LYX? OORDNING, SLARV, PERFEKTION SKÖNHETEN BÄR FRAM MENING !

26 KULTUR: Tänka (kognition)[ MIND] Känna (emotion)[HEART] ”Se” (perception, imagination) [SENSE] Tal (språk) [TALK] Handling [WALK] OBJEKT (arkitektur, design) [ART] SCHEIN YANOW

27 ORD HANDLING OBJEKT ORD HANDLING OBJEKT KOGNITION EMOTION PERCEPTION KOGNITION EMOTION PERCEPTION KOMBINATION: YANOW & SCHEIN UNDERLIGGANDE VÄRDEN OCH MENING VÄRDESYSTEM & MENING

28 OLIKA (FÖR-) SKOLOR OLIKA KULTURER

29 TVÅNGSKULTUR KARRIÄRKULTUR (”beroendekultur”) KUNSKAPSKULTUR OLIKA SKOLKULTURER

30 Olika skolor har olika kulturellt kapital vilket emanerar ur samspelet mellan * Tankar (kognition) * Känslor (emotion) * ”Se” (perception och imagination) ORD HANDLING OBJEKT

31 Olika skolor har olika kulturellt kapital vilket påverkar elevers/lärares s ätt att: * tänka (om sig själv och andra) * känna (sig själv och andra) * ”se” (imagination) (sig själv…) * handla (använda sig själv och sam- spela med andra) * tala (om sig själv och andra)

32 Kan du som rektor/förskolechef påverka skolans/förskolans kulturella kapital? a)Lärarnas kultur b)Elevernas kultur Vad göra? Vad kan påverkas? a)Tänkandet b)Känslor c)”Seendet” (imaginationen) d)Handlingar e)Språket f)Objekt (lokalers design, utrustning etc) DISKUSSIONSUPPGIFT FÖR EFTERMIDDAGEN:

33 EXEMPEL PÅ ORGANISATIONS- KULTUR IKEA

34 * RETORIK * BERÄTTELSER (binder samman till helhet. Delar får sin betydelse inom ramen för berättelsens ”kontext” Berättelser: innehåller – mellan raderna- en uppsättning värden/värderingar 1. ORDENS BETYDELSE

35 IKEAS BERÄTTELSE ….

36 BERÄTTELSER: VÄRDE OCH MENINGSBÄRARE

37 IKEA HAR TAGIT PÅ SIG ETT VIKTIGT UPPDRAG (MISSION) NÄMLIGEN.. (THE PLOT= kampen för att också vanliga människor Skall få uppleva skönheten, ett vackert hem) ” TO CREATE A BETTER EVERY DAY LIFE FOR THE MANY” UPPDRAGET bildar kärnan i berättelsen. [ KAN EN SKOLA HA ETT LIKNANDE UPPDRAG ?] BERÄTTELSERS MENINGSFULL FÖRST NÄR DET FINNS EN ”STORYLINE”, (A PLOT) DVS ETT BUDSKAP

38 Vilket är er ”mission”? Att ”föra” elever från klass x- till klass y? Eller ….. Vilken berättelse är det som håller er verksamhet samman och som ”underhåller” missionen? Vilka värden är det som träder fram i denna berättelse? DIN SKOLAS BERÄTTELSE (”PLOT”)

39 2. HANDLINGARNAS VÄRDE- OCH MENINGSBÄRANDE ROLL Vardagshandlingar (oreflekterade, tex att i vissa kulturer hälsar man varmt på varandra, en, två tre kyssar på kinden, i andra hälsar man knappast) RITUALER: symboliskt kondenserade handlingar- särskilt meningsladdade. T ex Lundsbergs elever ber bön innan maten, går aldrig ut ur ett rummet med ryggen vänd mot läraren-kamraterna) Dramatiserande handlingar som tydliggör vissa värden ( Lucia-firandet, Riksdagens öppnande, skolårets öppnande, avslutningen)

40 IKEA HANDLINGAR [ACT ON VALUES] ANTI-BYRÅKRATIVECKAN VARUÅTERLÄMNINGSPROCEDUREN LUCIA-FIRANDE I ANDRA LÄNDER BRÄNNSBOLLSTURNERING ENKLA OCH SNABBA MÖTEN TÄVLINGAR BELÖNINGAR- FIRAR FRAMGÅNGAR FIKA-PAUSERNAS BETYDELSE

41 DRAMATISERA ! SHOW-BUSINESS! VISA- SYNLIGGÖR VILKA VÄRDEN SOM ÄR VIKTIGA.. SKAPA TILLFÄLLEN DÅ VIKTIGA VÄRDEN SYNLIGGÖRS

42 HANDLINGAR I SKOLANS VÄRLD : RUTINER SOM GÖR ATT ALLT FÖRBLIR SOM TIDIGARE T EX MÖTEN SOM ALLTID GESTALTAR SIG PÅ SAMMA SÄTT.. SAMMA MÄNNISKOR SOM KOMMER, SOM SNACKAR ETC DRAMATISERADE HANDLINGAR SOM SÄRSKILT TYDLIGGÖR DE VÄRDEN SOM DRIVER KULTUREN PÅ SKOLAN ?

43 Semir Becevic licuppsats ”Klassrumsbedömning i matematik på gymnasieskolan”. Han har studerat hur lärare resonerar om bedömning i matematik på gymnasiet. www.Skolverket.se HANDLINGAR I SKOLAN

44 3. OBJEKTENS VÄRDE OCH MENINGSBÄRANDE ROLL LOKALER VI ÄR VERKSAMMA I As organizational symbols, spaces signal organisational identity, management philosophy and vision. As Leslie (2011: 863) contends, “a corporate headquarters says—in steel, concrete, aluminium, and (fiber) glass—this is who we are; this is what we do; and this is how we do it”. Spaces can ‘lock in’ organizations, influencing not only how these organisations are perceived but also the ideas upon which they were conceived. New strategies often need new symbolic spaces; new symbolic spaces often require new strategies.

45 DEN FYSISKA MILJÖNS BETYDELSE I SKOLAN SKÖNHETENS ROLL ELLEN KEY (1849-1926) – BARNETS ÅRHUNDRADE

46 SAMMANFATTNING VÄRDEN SOM ÄR KRITISKA FÖR VÅR SKOLAS OCH ELEVERNAS FRAMGÅNG VÄRDEN SOM ÄR KRITISKA FÖR VÅR SKOLAS OCH ELEVERNAS FRAMGÅNG SPRÅKET -METAFORER -RETORIK -BERÄTTELSER HANDLINGARNA -VARDAGENS HANDLINGAR -”RITUALER” -DRAMATISERINGAR OBJEKT - ARKITEKTUR -UTRUSTNINGSNIVÅ -KLÄDSEL

47 VAD KAN DU SOM LEDARE BÖRJA MED?

48 DU KAN T EX BÖRJA MED ….

49 DISKUSSION/REFLEKTION FÖRESTÄLL DIG ATT DU SOM LEDARE ÖNSKAR FÖRÄNDRA/UTVECKLA/STÄRKA DEN RÅDANDE KULTUREN PÅ SKOLAN. SYFTE: ATT ÖKA KVALITETEN OCH NÅ BÄTTRE RESULTAT. (” KVALITETSKULTUR(LÄRANDEKULTUR ”) GE FÖRSLAG PÅ NÅGRA ÅTGÄRDER: [ LÄRARE/MEDARBETARE PRIMÄRT FOKUS] 1.IDENTIFIERA TRE VÄRDEN SOM ALLA MEDARBETARE BÖR OMFAMNA DVS VÄRDEN SOM DRIVER PÅ I RÄTT RIKTNING ( dvs ger ökad kvalitet, bättre skolresultat dvs SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT REALISERA MISSIONEN) 2.ORD: GE EXEMPEL PÅ NÅGON/NÅGRA BERÄTTELSER SOM BIDRAR TILL ATT ”BÄRA FRAM” NÅGOT ELLER NÅGRA AV DE OVAN IDENTIFIERADE VÄRDENA SOM BIDRAR TILL ATT REALISERA ERT UPPDRAG/MISSION 3.HANDLING: GE EXEMPEL PÅ HANDLINGAR I VARDAGEN SOM KAN KAN ANVÄNDAS FÖR ATT TYDLIGGÖRA VALDA VÄRDEN. GE OCKSÅ EXEMPEL PÅ NÅGON ”DRAMATISERAD” HÄNDELSE SOM SÄRSKILT TYDLIGGÖR VÄRDENA (FÖR ATT REALISERA MISSIONEN) 4.OBJEKT: GE EXEMPEL PÅ NÅGOT/NÅGRA OBJEKT SOM KAN ANVÄNDAS FÖR ATT DRIVA VALDA VÄRDEN (”pins”, flags, anslag, klädsel etc, etc) FÖR ATT…

50 5. NÄMN EN SAK/AKTIVITET SOM DU SKULLE KUNNA BÖRJA MED I MORGON.

51 Avslutning och sammanfattning

52 Modeller som underlag för kulturdiagnos (analys) 1)RESURSBASERAD MODELL 2)ED SCHEINS KULTURMODELL (Strukturer, nivåer) 3)DVORA YANOWS KULTURMODELL (Processer)

53 ORD HANDLING OBJEKT ORD HANDLING OBJEKT KOGNITION EMOTION PERCEPTION KOGNITION EMOTION PERCEPTION KOMBINATION: YANOW & SCHEIN VÄRDEN OCH MENING


Ladda ner ppt "SKOLKULTUR & LEDARSKAP BENGT-ÅKE GUSTAFSSON Fil dr."

Liknande presentationer


Google-annonser