Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKOLKULTUR & LEDARSKAP

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKOLKULTUR & LEDARSKAP"— Presentationens avskrift:

1 SKOLKULTUR & LEDARSKAP
BENGT-ÅKE GUSTAFSSON Fil dr.

2 until you have a story to tell” (Isak Dinesen ”You a are not a person
Karen Blixen, )

3 Design: Identifiera & positionera organisationskulturbegreppet
(i relation till andra organisatoriska begrepp. T ex struktur, system och skolledarskap) 2. Utveckla förståelse för begreppet ”organisationskultur” som sådant och i vad mån den lokala kulturen inverkar på de resultat (kvalitet) som uppnås. 3. Försök till initial diagnos av skolans kultur (resultatpositiv? –negativ?) 4. Tankar om ”terapi” för att förändra/utveckla kulturen på skolan Vad kan DU som skolledare/förskolechef påverka? Mål: EN SAK att börja med!

4 Organisationskulturens (möjliga)
funktion: Bidra till att nå önskade resultat (”Rätt” kultur t ex IKEA) Hämma möjligheten att nå önskade resultat (”fel” kultur” ”toxic culture” t ex ”anti-plugg- kultur”)

5 DEFINITION AV KULTUR (ANTROPOLOGISK GRUND)
Ett mönster av grundläggande antaganden och värden uppfunnet, upptäckt eller utvecklat av en viss grupp (stam, klan, samhälle, organisation) efter hand som man lärt sig bemästra konsten att överleva (via externa relationer och intern sammanhållning), som fungerat tillräckligt bra för att bli betraktad som giltig och därför lärs ut till nya medlemmar som det rätta (bästa) sättet att TÄNKA (cognition), UPPFATTA (perception) och KÄNNA (emotion). (fritt översatt från Edgar Schein 1995, ”Culture and Leadership”)

6 Kultur: svår att förändra GRUNDLÄGGANDE ANTAGANDEN OCH SYSTEM AV
VÄRDEN (som bildar en grund för ”berättelsen”) TÄNKANDE (KOGNITION) ”SE”/VARSEBLIVANDE (PERCEPTION) KÄNNANDE (EMOTION) ”SITTER I VÄGGARNA” ”SOM VI GÖR SAKER OCH TING HÄR”..

7 ”CULTURE BEATS STRATEGY…..
ALWAYS!”

8 Kultur på olika nivåer NATIONSNIVÅ (Svensk, tysk, fransk, rysk etc )
REGIONER MED OLIKA KULTURER (T EX BASKIEN, KATALONIEN, GNOSJÖ, NORRBOTTEN ETC) ORGANISATIONER (T EX IKEA, SAAB, VÄXJÖ KOMMUN) (PRIVATA- OFFENTLIGA) (STORA-SMÅ) AVDELNINGAR, ENHETER, PROFESSIONER (T EX LÄKARE, LÄRARE ) OLIKA SKOLOR- OLIKA KULTURER (t ex kommunal grundskola eller förskola i Växjö jfrt med friskola i Danderyd) INOM BRANSCHER (T EX BILTILLVERKAR-KULTURER TOYOTAS KVALITET, MERCEDES, ETC)

9 WORLD VALUES STUDIES RONALD INGLEHART MFL SEKULÄRA VÄRDEN RELIGIÖSA VÄRDEN SJÄLVFÖRVERKL. VÄRDEN ÖVERLEVNADSVÄRDEN

10 SKOLANS KULTUR = ORGANISATIONENS
MER ÄN SKOLANS OCH FÖRSKOLANS VÄRDEGRUND

11 KAN SKOLANS LOKALA KULTUR
HA NÅGON INVERKAN PÅ DE ”RESULTAT” T EX KVALITETEN SOM UPPNÅS?

12 Skolkultur: Den anda, stämning och klimat som ”sitter i väggarna” hos oss … (Personer, grupper som ”dominerar” och sätter ”agendan”) Hur vi jobbar, hur vi pratar om varandra, vad vi inte vågar eller vill prata om (vardagliga ”förgivet-taganden”) Vad som hindrar eller möjliggör olika problem (traditioner, rutiner, ritualer) Vilka berättelser som florerar kring lärarna, kring skolans ledning, om politiker, om föräldrar etc. De värden/värderingar som kommer fram i berättelser och handlingar Den omgivande miljön som förser oss med elever (tillgång till ”kulturellt kapital”) (jfr Pierre Bourdieu)

13 Modeller - som underlag för kulturdiagnos
RESURSBASERAD MODELL (”kapitalformer”) ED SCHEINS KULTURMODELL (Strukturer, nivåer) DVORA YANOWS KULTURMODELL (Processer)

14 RESURSBASERAD MODELL * Strukturkapital (ekonomi,
lokaler, teknik, lagar, regler) * Socialt kapital (individer, relationer, tillit, kompetens, etc) * Symboliskt kapital (kultur, mening, värdesystem traditioner, normer etc ) AHRNE OCH PAPAKOSTAS, 2002 * ”Organisationer, samhälle och globalisering” (s )

15 Strukturkapital: budget, scenen, instrumenten
Socialt kapital: medlemmarna, kompetensen, relationer Symboliskt kapital: partituret, tradition, ”konsten”, värden

16 KULTURELLT KAPITAL SOCIALT (?) KAPITAL STRUKTURKAPITAL (?)
RESURSMODELLEN STRUKTURKAPITAL (?) SYMFONIORKESTERN X KULTURELLT KAPITAL (?) SOCIALT KAPITAL ( ? ) HUR VÄL SAMVERKAR DESSA DELAR? EN MENINGSFULL HELHET? SKÖNHET ELLER OLJUD?

17 SAMSPEL ELLER MOTSPEL? KULTURELLT KAPITAL SOCIALT (?) KAPITAL
”MIN” SKOLAS RESURSUPPSÄTTNING STRUKTURKAPITAL ( ? ) X-SKOLAN X-FÖRSKOLAN VÅRT FOKUS NU: KULTURELLT KAPITAL (?) SOCIALT KAPITAL ( ? ) SAMSPEL ELLER MOTSPEL?

18 KULTURBEGREPPET – NÄRMARE UNDERSÖKT

19 TVÅ modeller till: ED SCHEINS KULTURMODELL (nivåer)
DVORA YANOW (processer)

20 DEFINITION AV KULTUR (ANTROPOLOGISK GRUND)
Ett mönster av grundläggande antaganden och värden uppfunnet, upptäckt eller utvecklat av en viss grupp (stam, klan, samhälle, organisation) efter hand som man lärt sig bemästra konsten att överleva (via externa relationer och intern sammanhållning), som fungerat tillräckligt bra för att bli betraktad som giltig och därför lärs ut till nya medlemmar som det rätta (bästa) sättet att TÄNKA (cognition), UPPFATTA (perception) och KÄNNA (emotion). (fritt översatt från Edgar Schein 1995, ”Culture and Leadership”)

21 ”PÅTAGLIGT” DET VI KAN NOTERA T EX SE, HÖRA, TA PÅ VÄRDEN OCH VÄRDERINGAR ANTAGANDEN SOM VI KNAPPAST ÄR MEDVETNA OM

22

23 KULTUR AVGÖRANDE FÖR… HUR VI ”SER” OCH VAD VI SER
* HUR VI TÄNKER, VILKA TANKAR SOM TÄNKS … HUR VI ”SER” OCH VAD VI SER HUR VI KÄNNER, VAD VI KÄNNER

24 DVORA YANOWS* KULTURMODELL:
KULTURENS VÄRDEN ISCENSÄTTS VIA ARTEFAKTER: I ORD I HANDLING I OBJEKT/MATERIALITET [* SE TEX D YANOWS BOK ”HOW DOES A POLICY MEAN? ”]

25 KULTUR ISCENSÄTTS VIA :
ORDEN – VILKA BERÄTTELSER FLORERAR, SKVALLER, VAD KALLAR VI VARANDRA, HUR SAMTALAR VI? HUR ”POETISKA” ÄR VI I VÅRA MÖTEN? SPRÅK SOM SKAPAR MENING, T EX VISIONER? HANDLINGAR: SLENTRIAN? ÖVERRASKANDE HANDLINGAR, HUR ”DRAMATISERAR” VI VARDAGEN FÖR ATT SKAPAR MENING? (HANDLINGAR SYNLIGGÖR VAD SOM VERKLIGEN ÄR VIKTIGT) MATERIALITET: HUR INREDAR VI SKOLANS LOKALER? HUR SER DITT KONTOR UT? LYX? OORDNING, SLARV, PERFEKTION SKÖNHETEN BÄR FRAM MENING !

26 Tänka (kognition)[ MIND] Känna (emotion)[HEART]
KULTUR: Tänka (kognition)[ MIND] Känna (emotion)[HEART] ”Se” (perception, imagination) [SENSE] Tal (språk) [TALK] Handling [WALK] OBJEKT (arkitektur, design) [ART] SCHEIN YANOW

27 KOMBINATION: YANOW & SCHEIN
KOGNITION EMOTION PERCEPTION ORD HANDLING OBJEKT VÄRDESYSTEM & MENING UNDERLIGGANDE VÄRDEN OCH MENING

28 OLIKA (FÖR-) SKOLOR OLIKA KULTURER

29 OLIKA SKOLKULTURER TVÅNGSKULTUR KARRIÄRKULTUR (”beroendekultur”)
KUNSKAPSKULTUR

30 kulturellt kapital vilket emanerar ur samspelet mellan
Olika skolor har olika kulturellt kapital vilket emanerar ur samspelet mellan * Tankar (kognition) * Känslor (emotion) * ”Se” (perception och imagination) ORD HANDLING OBJEKT

31 Olika skolor har olika kulturellt kapital vilket påverkar elevers/lärares sätt att: * tänka (om sig själv och andra) * känna (sig själv och andra) * ”se” (imagination) (sig själv…) * handla (använda sig själv och sam- spela med andra) * tala (om sig själv och andra)

32 Kan du som rektor/förskolechef påverka
DISKUSSIONSUPPGIFT FÖR EFTERMIDDAGEN: Kan du som rektor/förskolechef påverka skolans/förskolans kulturella kapital? Lärarnas kultur Elevernas kultur Vad göra? Vad kan påverkas? Tänkandet Känslor ”Seendet” (imaginationen) Handlingar Språket Objekt (lokalers design, utrustning etc)

33 EXEMPEL PÅ ORGANISATIONS-
KULTUR IKEA

34 1. ORDENS BETYDELSE * RETORIK * BERÄTTELSER (binder samman till
helhet. Delar får sin betydelse inom ramen för berättelsens ”kontext” Berättelser: innehåller – mellan raderna- en uppsättning värden/värderingar

35 IKEAS BERÄTTELSE ….

36 BERÄTTELSER: VÄRDE OCH
MENINGSBÄRARE

37 BERÄTTELSERS MENINGSFULL FÖRST
NÄR DET FINNS EN ”STORYLINE”, (A PLOT) DVS ETT BUDSKAP IKEA HAR TAGIT PÅ SIG ETT VIKTIGT UPPDRAG (MISSION) NÄMLIGEN .. (THE PLOT= kampen för att också vanliga människor Skall få uppleva skönheten, ett vackert hem) ”TO CREATE A BETTER EVERY DAY LIFE FOR THE MANY” UPPDRAGET bildar kärnan i berättelsen. [KAN EN SKOLA HA ETT LIKNANDE UPPDRAG?]

38 Vilket är er ”mission”? Att ”föra” elever från
DIN SKOLAS BERÄTTELSE (”PLOT”) Vilket är er ”mission”? Att ”föra” elever från klass x- till klass y? Eller ….. Vilken berättelse är det som håller er verksamhet samman och som ”underhåller” missionen? Vilka värden är det som träder fram i denna berättelse?

39 2. HANDLINGARNAS VÄRDE- OCH MENINGSBÄRANDE ROLL
Vardagshandlingar (oreflekterade, tex att i vissa kulturer hälsar man varmt på varandra, en, två tre kyssar på kinden, i andra hälsar man knappast) RITUALER: symboliskt kondenserade handlingar- särskilt meningsladdade . T ex Lundsbergs elever ber bön innan maten, går aldrig ut ur ett rummet med ryggen vänd mot läraren-kamraterna) Dramatiserande handlingar som tydliggör vissa värden ( Lucia-firandet, Riksdagens öppnande, skolårets öppnande, avslutningen)

40 IKEA HANDLINGAR [ACT ON VALUES] ANTI-BYRÅKRATIVECKAN
VARUÅTERLÄMNINGSPROCEDUREN LUCIA-FIRANDE I ANDRA LÄNDER BRÄNNSBOLLSTURNERING ENKLA OCH SNABBA MÖTEN TÄVLINGAR BELÖNINGAR- FIRAR FRAMGÅNGAR FIKA-PAUSERNAS BETYDELSE

41 DRAMATISERA ! SHOW-BUSINESS! VISA- SYNLIGGÖR VILKA VÄRDEN
SOM ÄR VIKTIGA.. SKAPA TILLFÄLLEN DÅ VIKTIGA VÄRDEN SYNLIGGÖRS

42 HANDLINGAR I SKOLANS VÄRLD:
RUTINER SOM GÖR ATT ALLT FÖRBLIR SOM TIDIGARE T EX MÖTEN SOM ALLTID GESTALTAR SIG PÅ SAMMA SÄTT.. SAMMA MÄNNISKOR SOM KOMMER, SOM SNACKAR ETC DRAMATISERADE HANDLINGAR SOM SÄRSKILT TYDLIGGÖR DE VÄRDEN SOM DRIVER KULTUREN PÅ SKOLAN ?

43 HANDLINGAR I SKOLAN www.Skolverket.se
Semir Becevic licuppsats ”Klassrumsbedömning i matematik på gymnasieskolan”.  Han har studerat hur lärare resonerar om bedömning i matematik på gymnasiet.

44 3. OBJEKTENS VÄRDE OCH MENINGSBÄRANDE ROLL LOKALER VI ÄR VERKSAMMA I
As organizational symbols, spaces signal organisational identity, management philosophy and vision. As Leslie (2011: 863) contends, “a corporate headquarters says—in steel, concrete, aluminium, and (fiber) glass—this is who we are; this is what we do; and this is how we do it”. Spaces can ‘lock in’ organizations, influencing not only how these organisations are perceived but also the ideas upon which they were conceived. New strategies often need new symbolic spaces; new symbolic spaces often require new strategies.

45 DEN FYSISKA MILJÖNS BETYDELSE I SKOLAN
SKÖNHETENS ROLL ELLEN KEY ( ) – BARNETS ÅRHUNDRADE

46 FÖR VÅR SKOLAS OCH ELEVERNAS FRAMGÅNG
SAMMANFATTNING VÄRDEN SOM ÄR KRITISKA FÖR VÅR SKOLAS OCH ELEVERNAS FRAMGÅNG SPRÅKET METAFORER RETORIK BERÄTTELSER OBJEKT HANDLINGARNA VARDAGENS HANDLINGAR ”RITUALER” DRAMATISERINGAR - ARKITEKTUR UTRUSTNINGSNIVÅ KLÄDSEL

47 VAD KAN DU SOM LEDARE BÖRJA MED?

48 DU KAN T EX BÖRJA MED ….

49 DISKUSSION/REFLEKTION
FÖRESTÄLL DIG ATT DU SOM LEDARE ÖNSKAR FÖRÄNDRA/UTVECKLA/STÄRKA DEN RÅDANDE KULTUREN PÅ SKOLAN. SYFTE: ATT ÖKA KVALITETEN OCH NÅ BÄTTRE RESULTAT. (”KVALITETSKULTUR(LÄRANDEKULTUR”) GE FÖRSLAG PÅ NÅGRA ÅTGÄRDER: [ LÄRARE/MEDARBETARE PRIMÄRT FOKUS] IDENTIFIERA TRE VÄRDEN SOM ALLA MEDARBETARE BÖR OMFAMNA DVS VÄRDEN SOM DRIVER PÅ I RÄTT RIKTNING ( dvs ger ökad kvalitet, bättre skolresultat dvs SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT REALISERA MISSIONEN) ORD: GE EXEMPEL PÅ NÅGON/NÅGRA BERÄTTELSER SOM BIDRAR TILL ATT ”BÄRA FRAM” NÅGOT ELLER NÅGRA AV DE OVAN IDENTIFIERADE VÄRDENA SOM BIDRAR TILL ATT REALISERA ERT UPPDRAG/MISSION HANDLING: GE EXEMPEL PÅ HANDLINGAR I VARDAGEN SOM KAN KAN ANVÄNDAS FÖR ATT TYDLIGGÖRA VALDA VÄRDEN. GE OCKSÅ EXEMPEL PÅ NÅGON ”DRAMATISERAD” HÄNDELSE SOM SÄRSKILT TYDLIGGÖR VÄRDENA (FÖR ATT REALISERA MISSIONEN) OBJEKT: GE EXEMPEL PÅ NÅGOT/NÅGRA OBJEKT SOM KAN ANVÄNDAS FÖR ATT DRIVA VALDA VÄRDEN (”pins”, flags, anslag, klädsel etc, etc) FÖR ATT…

50 5. NÄMN EN SAK/AKTIVITET SOM DU SKULLE KUNNA
BÖRJA MED I MORGON.

51 Avslutning och sammanfattning

52 Modeller som underlag för
kulturdiagnos (analys) RESURSBASERAD MODELL ED SCHEINS KULTURMODELL (Strukturer, nivåer) DVORA YANOWS KULTURMODELL (Processer)

53 KOMBINATION: YANOW & SCHEIN
KOGNITION EMOTION PERCEPTION ORD HANDLING OBJEKT VÄRDEN OCH MENING


Ladda ner ppt "SKOLKULTUR & LEDARSKAP"

Liknande presentationer


Google-annonser