Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åhörarkopior Luleå/Umeå 2013 Gun-Britt Hedström JL-utbildnng www.jlutbildning.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åhörarkopior Luleå/Umeå 2013 Gun-Britt Hedström JL-utbildnng www.jlutbildning.se."— Presentationens avskrift:

1 Åhörarkopior Luleå/Umeå 2013 Gun-Britt Hedström JL-utbildnng www.jlutbildning.se

2

3 Gun-Britt Hedström

4 Bornholmsmodellen är inte en bok utan ett arbetssätt ALLA barn har glädje och nytta av språklekar, men mest de som behöver det bäst!

5 o Lyssna o Språkrytmer – Stavelser o Rim  Meningar – ”pratbit”  Ord - symboler  Stavelser - symboler  Ljud – symboler – identifiera o Kombinera Ord + Ljud o Variera! o Repetera! De olika materialen bygger på denna struktur Strukturerade språklekar - från helhet till delar

6 SPRÅKLIG MEDVETENHET/UPPMÄRKSAMHET Vad betyder orden? Sammanhang Dubbeltydiga ord ”Ordning” Språkets regelsystem och grammatik Semantik Ord som enhet Orddelar Semantik ORD (Morfologi) LJUD (Fonologi) REGLER (Syntax) ORDS BETYDELSE ( Semantik) Rim Enskilda ljud Semantik FUNKTION pragmatik

7 Att förstå och göra sig förstådd Vad menas med ett yttrande (”kan du öppna fönstret?”, tolka sammanhang) Skillnad mellan tal och skrift Kommunikationskompetens Har stor betydelse vid samspel, för självkänslan och för läsförståelse AKTIVITETER - förslag; Beskriva – ”hand i påse”, ”beskriva en bild utan att visa…” Läsning, läsberättande, berättande. Samtal om det lästa! Samtal i vardagen Återberätta något ex från en bok Skriva- Om att upptäcka olika aspekter av språkets funktion (Pragmatisk medvetenhet)

8 Samtal - Turtagning - lyssna & svara - ”ge och ta”, Veta/höra/förstå när man kan komma in i ett samtal Uttrycka sig så andra förstår Se på den man talar med Hålla en monolog Tolka prosodi/talets melodi Tolka ansiktsuttryck och avläsa reaktioner, ev. anpassa beteende Argumentera, förhandla Vuxna -är samtalsförebilder, -ger förutsättningar, -skapar attityder…… KOMMUNIKATIONSKOMPETENS

9 Clas Rosvall ” Barn ska marineras i språk”

10 Lästips! ”Aja baja, Alfons Åberg” Gunilla Bergström  Upptäckt av läsandet lust och glädje  Ökat ordförråd  Inlärning av ordföljd och meningsbyggnad  Ökad kunskap om bokstäver och andra symboler  Ökad kunskap om världen  Färdiga tolkningsscheman, berättarstruktur med början och slut  Övning i koncentration HÖGLÄSNING ger Vi läser just nu; ”Hur långt når Alfons Åberg” G.Bergström Nästa vecka läser vi ”Grodan och främlingen” Max Velthuijs

11 ABC droppar För din baby ABC droppar För din fyraåring ABC droppar För din femåring ABC droppar från nio mån till två år ABC droppar För din två- och treåring LÄS! LÄS!! LÄS!!

12 Det var en gång Ex på stödfrågor Var det Dag eller natt? Ute eller inne? Liten eller stor? Som…. Bodde i en… Kom från …. Hade rest väldigt långt… De, den tyckte mycket om…… Kände sig glad när…. Blev ledsen när…. Ville gärna…. Men då hände något… spännande.... väldigt roligt… förskräckligt…… Och till slut…..Men plötsligt så… hördes… förvandlades…. hittades… kom….. Berätta en saga….

13 Litteraturtips En riktig människa G. Gerland Studentlitteratur 2010 Kompetensutveckling! HUR SER ORDEN UT? ” Bananflugor och kramsnö” 2004 Trollsländor och spikskor” 2008 Godisgrisar och blixtlås” 2011 Anna Ribbing

14 Distansera sig/Gå utanför ”Här och nu” situationen i tid och rum, genom att aktivera sina ”inre bilder” Tänka bakåt, framåt, kombinera (Synintryck, doft, ljud) Aktiviteter som stöder processen Berätta – återberätta upplevelser, sagor, berättelser etc. Dokumentera upplevelser med  bilder  bild och berättande, bild och text  Berättande/text Barnet dikterar och vuxen skriver (uppmärksammar skriftens funktion)  Meddelande till föräldrarna, köket, anslag/vägg etc  Mejl, kort, brev(?) SMS…..  Etc….. Att uppmärksamma tal/språk

15 Rim KAKA SAFT, BULLE * Långt ord Snöre, gå * FÄRGKRITA ”Ta bort ordet färg” ”Det går inte, då ritar den inte” Rim SMAKA BAKA PLAKA * Långt ord Kullerbytta * FÄRGKRITA ”Ta bort ordet färg” = KRITA Barn kan kanske skifta uppmärksamhet i en situation men inte i en annan behöver många olika tillfällen för att få varierade erfarenheter och BEFÄSTA SINA UPPTÄCKTER! svarar utifrån sina erfarenheter och sitt sätt att tänka. Försök förstå! INNEHÅLL FORM

16 Upptäcka och inse Att ORD är symboler; för föremål, händelser etc, Orddelar och deras funktion; förstavelser, ändelser, delar i sammansatta ord underlättar vid avkodning, bidrar till ökad läsförståelse gör barnen ordintresserade! Reflektion/insikt om ORD (morfologisk medvetenhet) Morfologi (läran om ordbildning och ordböjning) Morfem; minsta betydelsebärande enhet. Båt= 1 morf. Båt-ar-na = 3 morf

17 Ordpussel (sätt samman) barn-stol, byx-knapp, sol-ros Dela på sammansatta ord Lastbil, ylletröja, ”talg-oxe” Ord byter plats Sjöfågel-fågelsjö, fotboll-bollfot, hopprep- rephopp, smörgås-gåssmör * berätta vad orden betyder * upptäcka att ord byter plats Räkna ord i meningar ”min tröja är vit”, ”räven sover”, ”boken ligger på bordet” (ej sammansatta ord!) Förslag – lek med ord. (ca 4 år ?)

18 Kombinera ord, där en orddel är given Vår….. vår-sol, vår-regn, vår-kläder, Sol…… sol-sken, sol-stol, sol-klänning, Långa och korta ord Samstämmighet mellan ordens betydelse/föremålet och ordets längd (lätt) Sko – skohylla, bär – fotboll Motsats mellan ordens betydelse/föremålet och ordets längd. (svårt) Haj-havregryn, hus –blomkruka, Abstrakta ord. Snäll –avundsjuk, Inre bild av föremålet förvirrar inte. Går ej visualisera lika lätt. Förslag – lek med ord. (ca 4 år ?)

19 Upptäcka och inse att Ord består av enskilda ljud Ljud symboliseras av bokstäver Ljud kan sättas samman (syntes) och delas upp (analys) underlättar och möjliggör analys och syntes ger därigenom förutsättningar för läsinlärning underlättar vid skrivning Mest forskat, flest lekar …. Reflektion/insikter om LJUD Fonologisk medvetenhet Fonologi. (Läran om språkljudens funktion i språksystemet.) Bad-rad, Enskilda bokstavsljud kan vara olika i ex. apa och apelsin.

20 1.BYTA PERSPEKTIV ; Dvs bortse från ”betydelse” och fokusera på ”form” – låter lika 2. SEGMENTERA; Dela upp orden i ljudenheter GR–IS SP–IS, L–US H-US 3.IDENTIFIERA Höra att ljuden låter lika eller olika ---------------------------------------------------- Lek med rim sker i många olika sammanhang  Leker (laborerar) med likalydande ljud…  Rimramsor RIMSAGOR!!!  Nonsensrim ”Sil - kril?” ”Kluss-fluss”,  Rimuppgifter Ex. ”lus, mur, mus.” Svårt, om endast auditivt. Lättare med bildstöd - flera sinnen. Fonologisk medvetenhet RIM; förutsätter att barn kan

21

22 RIM och ramsor i ”massor” Lek med stavelser A. rörelser, språkrytm (klappa, hoppa…) B. klappa, (namn, ord) C. Symbole r (kottar, lego, stenar, klossar av ”mellanstorlek”) Var v aksam så att barn inte blandar ihop stavelser och ord. Sjung LJUD! – Blinka lilla stjärna A, I, O, R, F……. – Bi, Bi Viti limm, hir di nigin ill…. – Ba, ba vata lamm, har da nagan all Upptäcka enskilda ljud….. Lekförslag Upptäcka språkets ljud…..

23 SYNTES LAST BIL Syntes på ordnivå MA MMA Syntes på stavelsenivå S O L Syntes på ljudnivå LÄSNING symbol M-Y-R-A ljudM-Y-R-A ordMyra Ordförståelse! ANALYS JULGRAN Analys på ordnivå MAMMA Analys på stavelsenivå SOL Analys på ljudnivå SKRIVNING MYRA ord M-Y-R-A ljud M-Y-R-A m-y-r-a syntes avkodning (ARTIKULATION!) analys avkodning symboler

24 Mungympa (Ur KTJK metoden Gutler-Lindström M. 2001) M Ma-ma, ma-ma, ma-ma, ma-ma….. Mo-mo, mo-mo, mo-mo………. Mi-mi, mi-mi, mi-mi…………… Ma-mo-mi, ma-mo-mi, ma-mo-mi……. B Ba-ba, ba-ba, ba-ba………… Bo-bo, bo-bo, bo-bo………… Bi-bi, bi-bi, bi-bi…………. Ba-bo-bi, ba-bo-bi, ba-bo-bi…………. TRAS material ”Uttal” (2 – 3 år) Kan barn uttala ord med m, n, p, b, t, d. ( 3 – 4 år) Kan barn uttala ord med K, G? Använder barn ljuden S, F, V riktigt i början av ord? ( 4 – 5 år) Kan barn uttala S-ljudet riktigt? Kan barn uttala R-ljudet riktigt? (dialektala skillnader) Vilka munmotoriklekar har ni för att barn ska höra och använda dessa språkljud?

25 Upptäcka och inse ATT orden böjs (Gådde, komde, springde etc ) HUR orden böjs och betydelsen av detta ( Gå, gick, går. Stor, större… Ordföljd och satsbyggnad 2 år-2 ordsmeningar, 3 år –treordsmeningar, 6 år–fullständiga meningar. En 6-åring kan 3 000 -6 000 ord och har hört 10 - 35 miljoner ord Först betydelseord, sedan adjektiv/förtydligat och varierat språk. Flerspråkighet; lästips ”Språkresan”  Bidrar till ökad läsförståelse  Kan nyttja syntaktiska ledtrådar i text  Underlättar vid skrivning Syntax; ( läran om hur ord kombineras till större enheter som satser och meningar.) ”Katten jamar.” ”Jamar katten.”

26 Reflektion omkring satsbyggnad Tjurenbölar högt Högt bölar tjuren Bölartjuren högt Rimligt? Tokigt? Små barn bedömer ett yttrande utifrån begriplighet och egen erfarenhet. Språkets regelsystem - Lekförslag Vänd på en fras ”Stina letar vanten” ”Vanten letar Stina” Gör en mening färdig. ”Min mössa är…..” ”Du har en…..”

27 Skillnad på ord/språkförståelse och ord/språkproduktion. Skilj på begreppsförståelse och ord/språkförståelse! Barn kan mycket väl ha ”begrepp” för något men sakna (ev.svenska) ord. ”Ge dem orden!” Gun-Britt Hedström

28 Språklig medvetenhet Barnet uppmärksammar språkets form och kan bortse från innehållet. Fonologisk medvetenhet Uppmärksamma ljud, (identifiera, jämföra) Vilket ord passar inte? –”katt, ratt, kotte, hatt” De barn som svarar ”kotte” visar att de kan lyssna på HUR orden låter Fonemisk medvetenhet Vad blir kvar om man tar bort ljudet S i ordet ”sår”. Om barnet svarar ”år” så kan det identifiera det första fonemet i ordet. Några begrepp ….

29 TRAS ny omarbetad upplaga Nypon förlag 2013. TRAS – observation av språk i dagligt samspel OBSERVATIONS- material avsett för åldrarna 0 -6 år. för att följa varje barns utveckling ur ett språkligt perspektiv med fokus på samspel, kommunikation, språkförståelse, ordförråd och uttal. Den nya reviderade versionen tar även upp områden för observation av de yngsta barnen 0-2 år samt barn med annat modermål än svenska. Åldersgruppen 0 – 2 år sid 41 – 54 Barn med flera språk sid 193 - 210.

30 SKRIFT- SPRÅKS- STADIER Efter Bente Hagtveit

31 Barns tidiga skrivande Karin Taube Norstedts 2011 Berätta muntligt berätta skriftligt Tecken Bokstäver Slumpmässig ordning Skrivriktning Fokusera på det barnen KAN och UPPMUNTRA - skrivprocessen behöver tid … Kap 5 ”Barns tidiga skrivande” sid 35 - 51

32 Att läsa och skriva i förskolan Carina Fast Studentlitteratur 2011 Har även skrivit ”Berätta!” Om att bli den berättare man önskar att man vore…. Om att locka barnen till berättande….

33 FÖRÄLDRAR Ge ord Samtal Rim och ramsor Läsa bilderböcker, sagor, berättelser… FÖRSKOLA Ge ord Samtal Läsa bilderböcker, sagor, temaböcker, berättelser… Språklekar Temaarbete Bidrar till positiv språkutveckling och goda läsare… BIBLIOTEK Tillhandahålla böcker, mm Presentera böcker mm Utbilda o inspirera föräldrar o personal Föreslå lämplig textnivå GRUNDSKOLA Samtal Läsundervisning Läsa olika typer av text Föreslå lämplig textnivå Faktatext Temaarbete

34 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT NÅ ETT POSITIVT RESULTAT I ARBETET MED SPRÅKLEKAR, OCH I ALLT ARBETE BLAND BARN! Att lekarna genomförs på ett lustfyllt sätt Att lekarna är anpassade till barnens sätt att tänka (kognitiva nivå) BIDRA TILL EN POSITIV FÖRVÄNTAN BLAND BARNEN! Vi är olika – vi lär på olika sätt. Det jag inte kan nu, kommer jag att kunna lära mig!! Gun-Britt Hedström

35 LÄGG TILL? VARA KVAR! TA BORT? LPFÖ LPO Verksamhetsutrymmet är begränsat Vad ska vara kvar? Vad bör läggas till? Vad kan tas bort? (svårt!) Hur ska vi hinna?

36 REFLEKTERA ÖVER….. Hur vet vi att barnen förstått det vi avsett? Hur/när fångar vi barnens pågående processer och utmanar dem vidare?


Ladda ner ppt "Åhörarkopior Luleå/Umeå 2013 Gun-Britt Hedström JL-utbildnng www.jlutbildning.se."

Liknande presentationer


Google-annonser