Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den svårt sjuka patienten KARIN ÄNGEBY VT 2015. Akut svårt sjuk patient Patienten sviktar i ett eller flera organsystem vilket leder till svikt i de vitala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den svårt sjuka patienten KARIN ÄNGEBY VT 2015. Akut svårt sjuk patient Patienten sviktar i ett eller flera organsystem vilket leder till svikt i de vitala."— Presentationens avskrift:

1 Den svårt sjuka patienten KARIN ÄNGEBY VT 2015

2 Akut svårt sjuk patient Patienten sviktar i ett eller flera organsystem vilket leder till svikt i de vitala parametrarna. Vården behöver intensifieras. A-E MEWS, NEWS MIG Akutteamet

3 Akutsjukvård: –Medicinsk –Kirurgisk Intensivvård –Livsuppehållande behandling: behandling som ges vid livshotande tillstånd för att upprätthålla en patients liv.

4 Svikt av vitala funktioner Identifiering och handläggning Vitala parametrar Sjuksköterskans roll

5 A-E Primär undersökning –Identifiera och undanröja omedelbara hot mot livsviktiga funktioner hos den skadade. Sekundär undersökning –Få en helhetsbild av skadorna, art och omfattning. Upprepade och kompletterande undersökningar. –Samtidigt upprätthållande av livsviktiga funktioner framtill definitiv behandling/vård påbörjas.

6 A-E A – Fri luftväg, halsryggstabilisering och /eller immobi- lisering. B – Andning. C – Cirkulation. D – Neurologstatus. E – Exponering och värme.

7 F-I F – Fulständig monitorering. G – Ge god vård. H – Historik och ”Huvud till tå undersökning”. I – Inspektera baksidan.

8 A-E Tänk alltid på att göra dina undersökningar i denna ordning: –Inspektera SE –Auskultera LYSSNA –Palpera KÄNN

9 A-E A-Luftväg(Airway) –Öppna och inspektera patientens luftväg samtidigt som halsryggen stabiliseras eller immobiliseras. –Fri luftväg.

10 A-E A – Åtgärder: –Rensugning i munhåla och svalg –Svalg- eller nästub –Endotrachealtub

11 A-E B-Andning(Breathing) –Effektiv egenandning –Ineffektiv egenandning –Egenandning saknas

12 A-E B – Åtgärder: –O2- behandling –Ventilation via andningsmask och andningsballong –Bi-PAP(bi-level positive airway pressure) –Invasiv ventilatorbehandling

13 A-E C-Cirkulation(Cirkulation) –Stoppa blödningar. –Effektiv cirkulation –Ineffektiv cirkulation –Avsaknad av cirkulation

14 –Palpera centrala pulsar –Se och känna på huden; färg, temperatur, fuktighet –Kapillär återfyllnad –Mäta blodtryck –EKG, perifera pulsar och urinproduktion tillhör egentligen F

15 A-E C – Åtgärder: –Minst två i.v infarter –Vätska/volym ev med övertryck –Stoppa ev blödningar –Provtagning

16 A-E D-Neurologstatus(Disability) –Bedöma vakenhetsgraden –Kontrollera pupiller

17 Bedömningsskalor för medvetendegrad Glasgow Coma Scale,(GCS) Reaction Level Scale,(RLS) Alert Verbal Pain Unresponive,(AVPU)

18 Glasgow Coma Scale Ögon Öppnas spontant 4 Öppnas på tilltal 3 Öppnas på smärtastimulering 2 Ingen ögonöppning 1

19 Bästa motoriska svar Medverkar 6 På smärtstimuli: Lokaliserar 5 Böjer-undandragande 4 Böjreflex 3 Sträckreflex 2 Ingen reaktion 1

20 Bästa verbala svar Orienterad & konverserar 5 Desorienterad & konverserar 4 Icke adekvata ord 3 Oförståliga ljud 2 Inget svar 1 Summa 3-15

21 RLS

22 AVPU A, tala till patienten, patienten är helt adekvat, ALERT V, patienten reagerar på tilltal men ej helt adekvat, VERBAL P, patienten reagerar ej på tilltal men på smärta, PAIN U, patienten reagerar inte på smärtstimuli, UNRESPONSIVE(okontaktbar)

23 A-E E-Exponering och hålla patienten varm(Exposure Environment Control) –Klä av patienten. –Kontrollera temperaturen.

24 A-E E - Åtgärder: –Ev extra filtar/värme till patienten

25 F-I F-Fullständig monitorering, Flera åtgärder och Familjens närvaro. –Monitorering av vitala parametrar: »EKG »P »BT »AF »TEMP »SaO2

26 F-I G-Ge god vård. –Smärtbehandling

27 F-I H-Historik –Prehospital information –Information från patienten. –Tidigare hälsohistoria. Huvud till tå undersökning –Huvud och ansikte –Bröstkorg

28 F-I –Buken/flankerna –Pelvis/perineum –Extremiteter

29 F-I I-Inspektera baksidan.

30 Intensivvård, vad är det? Intensivvård innebär att förebygga och behandla svikt i ett eller flera organsystem vilket leder till fortsatt meningsfullt liv ur patientens synpunkt. Med intensivvård avses diagnostik, behandling, övervakning och omvårdnad av patienter med livshotande sjukdomstillstånd(Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, 2007).

31 Intensivvårdspatient En patient definieras som intensivvårdspatient när det föreligger hotande eller manifest akut svikt i en eller flera vitala funktioner. Och tillståndet ska vara partiellt reversibelt eller möjligt att åtgärda med transplantation(Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, SFAI).

32 Omvårdnad IVA-sjuksköterskan ska erbjuda specifik omvårdnad, personcentrerad, till intensivvårdspatienten. Olika patientkategorier: –Patienter som har eller kan komma i en akut fysiologisk kris pga sjukdom eller skada/trauma

33 –Patienter som efter kirurgi eller anestesi behöver hjälp med cirkulationen och /eller respirationen samt få lindring av smärta och obehag –Patienter med kroniska sjukdomar som får en akut försämring av sin grundsjukdom. –Organdonation

34 Patienten är ofta sederad eller komatös vilket innebär att IVA-sjuksköterskan få förebygga så att patienten inte får decubitus och kontrakturer. IVA-sjuksköterskan får förebygga så att inte patienten få infektioner pga de invasiva katetrar som patienten har, tex CVK, artärnål.

35 Minska stressen för patienten. IVA-sjuksköterskan ska förebygga lungkomplikationer för respiratorpatienten. IVA-sjuksköterskan måste se till hela patienten från ”topp till tå”.

36 Teamwork IVA-sjuksköterska. IVA-läkare. Undersköterska. Sjukgymnast. Arbetar i ett team som hela tiden för en dialog med varandra och arbetar med gemensamma mål för patienten.

37 Ronder. Konsultläkare. Patientansvarig läkare(PAL).

38 Aftercare Dagbok. Fotografering. Uppföljning av patienten på vårdavdelning och efter hemkomsten. Återbesök. Patienten kan bearbeta sin tid på intensivvårdsavdelningen.

39 Personalen får feedback.

40 SBAR En modell för bättre kommunikation mellan vårdpersonal

41 SBAR= Situation (S) Bakgrund (B) Aktuellt tillstånd (A) Rekommendation (R)

42 Vårdnivå HLR/AHLR ? Respiratorbehandling? Dialys/PRISMA? Avstå intensivvårdsbehandling Avbryta intensivvårdsbehandling

43 Avstå från livsuppehållande behandling. –Detsamma som att inte påbörja livsuppehållande behandling. Avbryta pågående livsuppehållande behandling. –Detsamma som att inte fortsätta livsuppehållande behandling.

44 Palliativ vård WHO:s definition av palliativ vård –”Palliativ vård är ett förhållningssätt som förbättrar livskvaliteten för patienter och deras familjer som står inför problem förknippade med livshotande sjukdom genom att förebygga och lindra genom tidig identifiering och oklanderlig bedömning och behandling av smärta och andra problem, fysiska, psykosociala och andliga” http://www.swenurse.se/Sektioner-och- Natverk/Sjukskoterskor-for-Palliativ-Omvardnad/Om- oss/WHO-s-definition-av-palliativ-vard-/

45 Patientfall På Akuten

46 På Medicinens akutvårdsavdelning, MAVA

47 På Intensivvårdsavdelningen, IVA

48 Avslutning TACK FÖR MIG! Karin Ängeby Karin.Angeby@med.lu.se

49


Ladda ner ppt "Den svårt sjuka patienten KARIN ÄNGEBY VT 2015. Akut svårt sjuk patient Patienten sviktar i ett eller flera organsystem vilket leder till svikt i de vitala."

Liknande presentationer


Google-annonser