Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Särskilt pedagogiskt stöd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Särskilt pedagogiskt stöd"— Presentationens avskrift:

1 En tillgänglig yrkeshögskola Annette Wisén och Eva Lindgren Myndigheten för yrkeshögskolan

2 Särskilt pedagogiskt stöd
Regleras i förordning (2009:130) om yrkeshögskolan. 2 kap. 3 § Ansvarig utbildningsanordnare 3 § För varje utbildning ska det finnas en ansvarig utbildningsanordnare som ansvarar för att utbildningen genomförs enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och enligt denna förordning. Den ansvariga utbildningsanordnaren ska se till att det finns vägledning om studiealternativ, antagning och tillträde samt yrkesvägledning. Utbildningsanordnaren ska också se till att de studerande som behöver särskilt pedagogiskt stöd i utbildningen får sådant stöd.

3 Särskilt pedagogiskt stöd
5 kap. Statlig finansiering Inledande bestämmelser 1 § Statlig finansiering i form av statsbidrag eller särskilda medel får lämnas för utbildningar inom yrkeshögskolan enligt bestämmelserna i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och i denna förordning. För utbildningar inom yrkeshögskolan får statsbidrag lämnas till kommuner, landsting eller enskilda fysiska eller juridiska personer och särskilda medel får lämnas till universitet eller högskolor som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434). 2 § Statsbidrag respektive särskilda medel får även lämnas till dem som anges i första stycket för kostnader för särskilt pedagogiskt stöd till studerande med funktionsnedsättning i utbildningarna. Förordning (2014:1098). 3 § Statsbidrag och särskilda medel enligt denna förordning får lämnas i mån av tillgång på medel. Statsbidrag eller särskilda medel får inte lämnas för en sådan del av en utbildning för vilken statsbidrag eller särskilda medel lämnas på annat sätt.

4 Det innebär: Utbildningsanordnaren är skyldig att ge studerande som har behov av stöd i sina studier sådant stöd Den studerande ska kunna styrka behovet av stöd Utbildningsanordnaren ska ha rutiner för hur man kartlägger stödbehovet Myndigheten kan bevilja utökat statsbidrag/särskilda medel i form av särskilt pedagogiskt stöd till utbildningar som får statsbidrag för studerande med funktionsnedsättning.

5 Vad? Innebär olika former av insatser och åtgärder för att kompensera svårigheter som kan uppkomma i studiesituationen på grund av funktionsnedsättning Exempel på pedagogiskt stöd kan vara anteckningsstöd, utökad undervisningstid, inläsning av litteratur eller teckenspråkstolk Det pedagogiska stödet ska vara kunskapsbärande

6 Särskilt Pedagogiskt Stöd
Annette

7 Hur? Utbildningsanordnaren ansvarar för att i dialog med den studerande utarbeta en individuell studieplan över vilka åtgärder som är nödvändiga för att den studerande ska nå utbildningens mål Ansökan görs via Mina sidor Ett underlag som bekräftar den studerandes funktionsnedsättning ska bifogas Krävs externa stödinsatser ska offerter från flera leverantörer tas in och redovisas

8 Hur? Kostnadskalkyl Ansökan om särskilt pedagogiskt stöd görs för ett år i taget Det går inte att ansöka om särskilt pedagogiskt stöd retroaktivt Vid oklarheter kan kompletteringar av ansökan ske Myndigheten hanterar dessa ärenden skyndsamt Det utökade statsbidraget betalas ut i efterhand vid rekvirering

9 Studerandeperspektiv
Totalt sett, i vilken grad får du stöd i dina studier utifrån din/dina funktionsnedsättning?

10 Hur många informerar på sin webbsida om SPS/studera med funktionsnedsättning?

11 Fysisk tillgänglighet
Enligt plan-och bygglagen (2010:900) räknas skolor som arbetslokaler och de studerande räknas som arbetstagare. Av 6 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning framgår; ”Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska, om det behövs, vara tillgängliga och kunna användas av arbetstagare med funktionsnedsättning”. Från och med 1 januari 2015 infördes bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att personer med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor.

12 Bra att veta! Inläsning av litteratur: www.legimus.se
Informationsmaterial: Specialpedagogiska skolmyndigheten, Särskilt pedagogiskt stöd: Diskrimineringslagen: Myndigheten för delaktighet

13 Kontaktuppgifter Annette Wisén Telefon: 010-2090196
E-post: Eva Lindgren Telefon: E-post:


Ladda ner ppt "Särskilt pedagogiskt stöd"

Liknande presentationer


Google-annonser