Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fortum – ett ledande energibolag Göran Hult, Senior Advisor Fortum Generation AB 5 november 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fortum – ett ledande energibolag Göran Hult, Senior Advisor Fortum Generation AB 5 november 2009."— Presentationens avskrift:

1 Fortum – ett ledande energibolag Göran Hult, Senior Advisor Fortum Generation AB 5 november 2009

2 2 Dagens upplägg 1.Kort om Fortum – vad vi gör och vilka marknader vi är verksamma på 2.Hur går det för energisektorn? 3.Hur går det för Fortum? 4.Frågor?

3 3 Dagens upplägg 1.Kort om Fortum – vad vi gör och vilka marknader vi är verksamma på 2.Hur går det för energisektorn? 3.Hur går det för Fortum? 4.Frågor?

4 4 Fortum är en stark aktör i Norden och Ryssland Nordiska länderna Kraftproduktion 51,6 TWh Elhandel 59,1 TWh Värme 20,0 TWh Elnätskunder1,6 miljoner Elhandelskunder1,3 miljoner Nr 1 Nr 2 Heat Elhandel Distribution Kraft- produktion TGC-1 (~25%) Kraftproduktion ~7 TWh Värme, förs. ~7 TWh 2008 data OAO Fortum* Produktion 16,6 TWh Värme, förs. 25,7 TWh *pro forma Ryssland Polen Värme, förs. 3,6 TWh Elhandel 18 GWh Baltiska länderna Värme, förs. 1,3 TWh Elnätskunder

5 5 Vattenkraft 44% Torv 1% Kol 4% Övrigt 2% Kärnkraft 45% Biobränsle 2% Kraftproduktion 52,6 TWh (Total kapacitet MW) Fortums europeiska kraftproduktion under 2008 Naturgas 2% Flexibel och klimatvänlig produktionsportfölj i Europa Värmeproduktion 25,0 TWh (Produktionskapacitet MW) Fortums europeiska värmeproduktion under 2008 Olja 4% Torv 7% Värmepumpar, el 13% Avfall 7% Biobränsle 20% Naturgas 16% Övrigt 10% Kol 23%

6 Vår produktionskapacitet Kärnkraften Fortum äger och driver Lovisa kraftverk och har andelar i –Industrins Kraft Ab:s (TVO) befintliga kärnkraftverksenheter i Olkiluoto –den kärnkraftverksenhet som byggs i Olkiluoto. –i de svenska kärnkraftverken i Forsmark och Oskarshamn. Reaktorerna i Lovisa kraftverks nuvarande enheter (Lovisa 1 och Lovisa 2) är tryckvattenreaktorer Reaktorerna i TVO:s befintliga kärnkraftverksenheter (Olkiluoto 1 och Olkiluoto 2) är kokvattenreaktorer. Reaktorn i TVO:s nya kraftverksenhet (Olkiluoto 3) är en tryckvattenreaktor.

7 Vår produktionskapacitet Vattenkraften Cirka 44% av Fortums europeiska elproduktion kommer från vattenkraften Fortum äger helt eller delvis 260 kraftverk i Sverige och Finland Vattenkraften har en nyckelroll: den skapar balans mellan produktion och förbrukning Vattenkraften är förmånlig och vattenkraftanläggningarna har lång livslängd

8 8 Fortums strategi Att bygga det ledande kraft- och värmebolaget Att bli kundernas naturliga val av energileverantör Förstklassiga resultat Fortum fokuserar på energimarknaden i Norden, Ryssland och Östersjöområdet som en plattform för lönsam tillväxt

9 9 Strategin i praktiken Fortums koldioxidutsläpp bland de lägsta i Europa Source: PWC & Enerpresse, 2008, Changement climatique et Électricité g CO 2 /kWh elektricitet, 2007 Genomsnitt 373 g/kWh 64

10 10 Strategin i praktiken Förvärv, avyttringar och nya marknader Stockholm Energi Gullspång Birka Energi 50% Fortum 50% Stockholm Østfold Aktier i Hafslund Aktier i Lenenergo Påbörjas TGC-1 Fjärrvärme i Polen 2003 → Aktier i Lenenergo avyttras TGC-10 Länsivoima →100% E.ON Finland Oljeverksamheten avyttras Gullspång Skandinaviska Elverk Birka Energi 50% → 100% Stora Kraft Länsivoima 45% → 65% Elnova 50% → 100% IVO Neste

11 11 Dagens upplägg 1.Kort om Fortum – vad vi gör och vilka marknader vi är verksamma på 2.Hur går det för energisektorn? 3.Hur går det för Fortum? 4.Frågor?

12 12 Utveckling efterfrågan elektricitet -10% Finland Sverige Norge Danmark Norden Q vs Q1 2008Q vs Q2 2008Q vs Q Tyumen Chelyabinsk Ryssland Uralområdet Ryssland -8% -12% -1% % %

13 Grossistpris el 13 Source:, ATS * Inklusive kapacitetstariff- uppskattning (capacity tariff estimate). Tex €/MWh EUR/MWh SpotprisTerminspris oktober 2009 Holländska Tyska Nordiska Ryska* 0

14 14 Tillväxttakten i efterfrågan på el återställs – 2009 vänder det Efterfrågan el nordiska marknaden Illustration för att åskådliggöra Verklig Lågkonjunkturen påverkar elkonsumtionen på nordiska och ryska marknaderna Fortum förväntar återställd tillväxttakt för elkonsumtion efter konjunkturvändning

15 15 Framtidens energimarknad ger ökad konkurrens Nationell 1990-talet Nordisk Europeisk 2010-talet I dag I morgon I går Till nytta för kunderna och samhället Större marknad – mer konkurrens – ökar servicenivåerna Ökad användning av befintlig energiproduktion Ökad trygghet i energiförsörjning och mindre känslig prisutveckling

16 16 Dagens upplägg 1.Kort om Fortum – vad vi gör och vilka marknader vi är verksamma på 2.Hur går det för energisektorn? 3.Hur går det för Fortum? 4.Frågor?

17 Starka resultat i en utmanande omvärld Utmanande omvärld –Nordiska elförbrukningen under januari – september ligger 7% lägre än motsvarande period föregående år –Nyckelvalutor markant svagare än föregående år Jämförbart rörelseresultat ändå mycket nära föregående års nivåer –Stabila priser för kraftproduktionen (Power Generation) tack vare terminssäkringar –Förbättringar i elhandelsverksamheten (Markets) och ryska verksamheten (Russia) Efterfrågan på den nordiska elmarknaden vänder under

18 18 Starka resultat i Markets och Russia Markets – Tydlig förbättring genom "turnaround"- program Heat – svagare krona och zloty, högre bränsle- kostnader Verksamhetsförbättringar i Ryssland Power Generation I-III 2008HeatDistributionMarketsRussiaÖvrigtI-III EUR million Jämförbart rörelseresultat Power Generation – lägre kraftvolymer, svagare krona

19 Nyckeltal 19 *2007 justerat för vinster från REC och Lenenergo under Q3 '09

20 20 Utdelning Utdelning 2008: 1,00 EUR per aktie, sammanlagt ca 0,9 miljarder EUR Utdelningspolicyn är att i genomsnitt dela ut mellan 50 och 60 procent av föregående års resultat Utdelning per aktie EUR Totalt ~5 965 miljoner euro ,18 0,23 0,26 0,31 0,42 0, ,12 0, , ,26 0, ,35 0, ,00 72%103%78%58%

21 FoU – fokus för program idag Avskiljning och lagring av koldioxid Ny bioenergi- teknik Hållbara energisystem

22 I jakt på framtiden energi – ett exempel Vågkraften Fortum är delägare i AW Energy Oy, som utvecklar WaveRoller – tekniken för bottenvågor relativt nära stranden Fortum är också medfinansiärer till Uppsala Universitets projekt utanför Lysekil, som utvecklar den linjära generatortekniken för ytvågor.

23 I jakt på framtiden energi – ett exempel Elbilen – infrastruktur och utveckling nya laddplatser i Stockholm under 2009 Verkar för en enhetlig standard för laddstolpar och infrastruktur Byter ut egen bilflotta

24 Fortums investeringsprogram Norden, Polen och de baltiska länderna Olkiluoto 3, Finland, kärnkraft Svensk kärnkraft Suomenoja, Finland (gas, kraftvärmeverk) Brista, Sverige (avfall, kraftvärmeverk) Restaurering befintliga vattenkraftverk Czestochowa, Polen (kol/biobränsle, kraftvärmeverk) Tartu, Estland (biobränsle/torv, kraftvärmeverk), klart mars '09 Pärnu, Estland (biobränsle/torv, kraftvärmeverk) Utveckling av vindkraftsprojekt 24 Kapacitet el: ~1 200 MW ~80% CO2-fritt

25 25 Terminssäkring av Power Generations nordiska kraftproduktion Andelen säkratTerminspris 2009cirka, %Euro per MWh Läget vid utgångenJunSepJunSep 2009 ut

26 Fortum står starkt Flexibel, kostnadseffektiv och klimatvänlig kraftproduktion Omreglering av ryska elmarknaden och integrationen av OAO Fortum fortlöper enligt plan Stark position vad avser säkring av terminer Stark finansierings- och likviditetsposition Investeringar i framtiden 26

27 27 Dagens upplägg 1.Kort om Fortum – vad vi gör och vilka marknader vi är verksamma på 2.Hur går det för energisektorn? 3.Hur går det för Fortum? 4.Frågor?

28 28

29 Fortum – kärnkraften Pricipbeslut rörande ansökan för Loviisa3 Ett principbeslut har tagits för att uppföra ett nytt kärnkraftverk med kapacitet om 1000 – 1800 MW i Loviisa Planerad livslängd: minst 60 år Anläggningen kommer att vara anpassad för kraftvärmeproduktion Finns fem alternativ till reaktortyper Investerings kostnaden är EUR 4 – 6 miljarder per enhet I satden finns redan kärnkraftverk – grundläggande infrastruktur för verksamheten finns på plats redan

30 30 Viktigaste målsättningarna för EU år 2020 Konkurrenskraft Hållbarhet Leverans- säkerhet De inre energi- marknaderna genomförda Energieffektiviseringar har ökat med 20% Ökade resurser för teknikutveckling Kraftförbindelser över nationsgränser utvecklade Egen kapacitet ökad Minst 20-procentig sänkning av CO 2 - utsläppen Förnybara bränslen står för minst 20% (2020) CCS-tekniken utvecklad (Carbon Capture and Storage)

31 Ny kapacitet som inte är kärnkraft kommer kräva ett elpris på över 60 EUR/MWh 31 Övrigt ( variation) CO 2 kostnad KolGas Kärn VattenVind Clean coal Euro/MWh Uppskattad livscykelkostnad, nominellt enl villkor 2014* Stora variationer i kostnaden för ny vatten- och vindkraft beroende av placering och villkor Källa: Nord Pool Euro/MWh Terminer 20 oktober 2009

32 Ett CO 2 -fritt kraft- och värmeföretag Tydliga delmål på vägen För kraftproduktion i EU 5-årigt medel lägre än 80 gram CO 2 /kWh senast 2020 För värmeproduktion i EU Utsläppen (gCO 2 /kWh) ska ha minskat med minst 10 % i varje värmeområde senast 2020 Internt, i "vardagen" 10 % färre flygresor Kompensera kvarvarande CO 2 -utsläpp från flygresor Lägre utsläpp från fordonsparken Byte till lågenergilampor Utbildning av alla anställda CO 2 -fri el till alla kontor

33 Mars TWh 2006 Efter investerings- programmet 2007 Konsekvent arbete för CO 2 -fri energiproduktion Fortums elproduktion i Norden Övrig produktion (torv, gas, kol, annan) CO 2 -fri produktion (kärnkraft, vattenkraft och biomassa) 2008

34 Fortums koldioxidutsläpp bland de lägsta i Europa Källa:PWC & Enerpresse, 2008 Changement climatique et Électricité Kraftproduktion gCO 2 /kWh, 2007 Medeltal 373 g CO 2 /kWh

35 Forskning och utveckling – fokusområden I dag0 – 20 år30 år50+ år Förstklassiga resultat inom nuvarande verksamhet Skapa tillväxt- möjligheter Motverka klimat- förändringen Utveckla långsiktigt utsläppsfria energisystem Samarbete och nätverk med ledande partnerorganisationer på området Eget internt utvecklingsarbete på nyckelområden Göran Hult, Fortum

36 Avskiljning och lagring av koldioxid, CCS Avskiljning och lagring av koldioxid är på sikt en stor del av lösningen på klimatproblemet Fortum har genomfört försök med koldioxidinfångning vid Värtaverket i Stockholm En storskalig pilot förbereds vid Meri-Pori i Finland

37 Fortums arbete uppmärksammas Ett av de 100 mest hållbara företagen i världen Dow Jones Sustainability Indexes "Best in Class" Storebrand Climate Disclosure Leadership Index

38 38 Ny organisationsstruktur sedan 1 oktober 2009 Landsansvariga: Timo Karttinen/Finland, Norge; Per Langer/Sverige, Polen, Baltikum; Alexander Chuvaev/Ryssland President and CEO Tapio Kuula Corporate Strategy and R&D Senior Vice President Maria Paatero-Kaarnakari Electricity Solutions and Distribution (Espoo) Executive Vice President Timo Karttinen Power (Espoo) Executive Vice President Matti Ruotsala Heat (Stockholm) Executive Vice President Per Langer Russia (Chelyabinsk) Executive Vice President Alexander Chuvaev Finance Executive Vice President, CFO Juha Laaksonen Corporate Relations and Sustainability Executive Vice President Anne Brunila Corporate Human Resources Senior Vice President Mikael Frisk AffärsdivisionerStabsfunktioner Ökad effektivitet, tydligare ansvarsfördelning, förenkling

39 Ryssland är världens fjärde största elmarknad 39 Källa: IEA, 2008, data ,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 USA Kina Japan Ryssland Indien Kanada Tyskland Frankrike Brasilien Norden Storbritannien Sydkorea TWh

40 40 Avregleringen av ryska grossistmarknaden fortskrider 5% 10% 15% 25% 30% 50% 60% 80% 100 % 1/1 7/11/17/1 1/1/7/1 1/1 7/11/1 100% Andel av total kapacitet som säljs på avreglerad marknad* * Baserad på 2007 år energibalans Andel av handel på grossistmarknaden som skedde till marknadspris gick från 30% i januari till 50% i juli 2009 All ny kapacitet säljs till marknadspris

41 41 Prisutvecklingen i Ryssland Utveckling nyckelpriser för el, kapacitet och gas i Fortums OAO-område Q3/ 2009 Q3/ 2008 Förändr., % El, spotpris (marknadspris), Ural-hubben, RUB/MWh Genomsnittligt reglerat elpris OAO Fortum, RUB/MWh Genomsnittligt reglerat kapacitetspris, RUB/MW/mån Genomsnittligt pristak gas i Uralregionen, RUB/1000 m Ural: elprisutveckling

42 42 OAO Fortum – investeringsprogrammet Chelyabinsk Kurgan Tyume n Nyagan Tobolsk Moskva MW +73% +2,270 MW 3, ,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 5,290 Kraftproduktionskapacitet (MW) Plant BränsletypBefintligPlaneradTotal Tyumen CHP-2Gas ,205 Tyumen CHP-1Gas Tobolsk CHPGas Chelyabinsk CHP-3Gas Chelyabinsk CHP-2Kol, gas320 Argayash CHPKol, gas195 Chelyabinsk CHP-1Kol, gas149 Chelyabinsk GRESGas82 Nyagan GRESGas3x Boilers- Total Kurgan Generation (49%)Gas235 Ryska regeringen gör nu en översyn av investerings- program för kraftproduktion mot bakgrund av den sjunkande efterfrågan på el De potentiella förseningar som några av OAO Fortums projekt står inför är 1 – 3 år. De ingår i översynen och har gynsamma utsikter

43 OAO Fortums årliga effektivitetsökningar... Inköp Handel – Portfolio Management and Trading (PMT) Förordningar för värmeverksamheten Tekniska och verksamhetsmässiga förbättringar för värmeverksamheten Produktion – tekniska förbättringar Övrigt uppskattas till 100 miljoner EUR år 2011


Ladda ner ppt "Fortum – ett ledande energibolag Göran Hult, Senior Advisor Fortum Generation AB 5 november 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser