Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Göteborgs Stad!. ”En stad” Medborgarperspektiv En stad för alla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Göteborgs Stad!. ”En stad” Medborgarperspektiv En stad för alla."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Göteborgs Stad!

2 ”En stad” Medborgarperspektiv En stad för alla

3 Att arbeta som chef/ledare i en politikerstyrd organisation KF budget, ägardirektiv och reglemente beskriver uppdraget Viktigt med helhet och känsla av sammanhang Kräver samordning, engagemang och samverkan över gränser

4 Göteborgs Stad 1050 politiker ca 2000 ledare ca 48 000 medarbetare ca 60 olika förvaltningar o bolag

5 Valberedning Stadsrevisionen Valnämnden Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen, utskott Stadskansliet BolagNämnder Stadsdelsnämnder Förskola, grundskola, socialtjänst, omsorg, lokal kultur och fritid Utbildning Utbildningsnämnden Vuxenutbildningsnämnden Kultur Kulturnämnden Fritid Idrotts- och föreningsnämnden Park- och naturnämnden Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Lokalnämnden Mark och boende Kretsloppsnämnden Vatten- och avloppsnämnden Teknisk försörjning Färdtjänstnämnden Trafiknämnden Trafik Miljönämnden Miljö Arkivnämnden Konsumentnämnden Intraservicenämnden Överförmyndarnämnden Övriga nämnder Utbildning Studium i Göteborg AB Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium AB Kultur Göteborgs Stadsteater AB Fritid Liseberg AB Got Event AB Göteborgsregionens Fritids- hamnar AB, GREFAB Hantverks- & Industrihus i Göteborg AB, HIGAB Norra Älvstranden Utveckling AB AB Kärra Centrum Boplats Göteborg AB Förvaltnings AB Framtiden Fastigheter och bostäder Teknisk försörjning Göteborg Energi AB Renova AB Gryaab Trafik Göteborgs Gatu AB Göteborgs Spårvägar AB Göteborgs Hamn AB Lindholmen Utveckling AB Göteborg & Co Kommunintressent AB BRG, Business Region Göteborg AB Näringsliv Övriga bolag Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB Försäkrings AB Göta Lejon Kommunleasing i Göteborg AB Göteborgs Stads Upphandlings AB

6 10 stadsdelnämnder 20 facknämnder Bolag -helägda -regionala -näringslivet, branschen Gemensam nämnd Kommunalförbund Tre koncerner

7 Gemensam nämnd ArkivnämndenVGR Kommunalförbund Göteborgsregionens Kommunalförbund Räddningstjänsten Storgöteborg Icke politisk nämnd Intraservice

8 Styrning och ledning i Göteborgs Stad Att styra en hel stad åt samma håll! Hur säkerställer vi att fullmäktiges beslut och uppdrag tränger ned i organisationen och genomförs? Vilka roller och ansvar har de olika beslutsnivåerna i staden för att säkerställa styrning? Etik och förhållningssätt!

9 Känsla av sammanhang Organisationens hälsa Hanterbarhet Vi har tillgång till tillräckliga resurser och kan använda dessa på ett effektivt sätt Begriplighet Vi förstår vilka krav som ställs på oss och hur de skall bemötas Meningsfullhet Vi vet vart vi är på väg och tycker det är värt att engagera oss Källa: Antonovsky

10 KF Budget för hela staden Kommunfullmäktiges budget utgör Göteborgs Stads övergripande styrdokument Budgeten vänder sig till samtliga nämnder & styrelser Ägardirektiv och reglemente beskriver uppdraget Nämnder & styrelser ansvarar för samtliga mål i KF- budgeten Inriktningsdokument & budgetförslag arbetas fram årligen Uppföljning av såväl fullmäktiges mål, som de egna målen Dialogen som styrform

11 Bärande utgångspunkt i budgeten: Gemensamt synsätt på hållbar utveckling utifrån tre dimensioner - den ekologiska dimensionen/miljön/bärkraften - den ekonomiska dimensionen/tillväxt/konkurrenskraft - den sociala dimensionen/människan/medborgarkraften Stadens verksamhet ska präglas av en helhetssyn som ger möjlighet att utnyttja befintliga resurser på ett effektivare sätt För våra framtida utmaningar i en hållbar utveckling krävs nya och okonventionella lösningar Kräver samordning – engagemang – samverkan över gränser

12 Styrning (mål) Uppföljning (mätning) Genomförande Nämnd/Bolagsstyrelse KF Förvaltning/Bolag Avdelning Enhet KS Uppsikt Ansvar och roller SK Rev

13 Stadsledningskontoret (SK ny org) Stadsledningsstab Vice Stadsdirektör Direktör Ledning o Samordning Specialiststab Vice Stadsdirektör Stadsdirektör Utbildning, Barn o unga Äldreomsorg, Hälso- o sjukvård Individ- o familjeomsorg, Funktionshinder Stadsutveckling, Infrastruktur, Miljö, Klimat Kultur, Fritid, Näringsliv, Turism, Evenemang Strategisk planeringsstab Ekonomi Personal Juridik Internationella enheten, Representation Kommunikation IT Gemensamma specialist- funktioner Gemensamma utvecklings- projekt Lokal- sekretariatet Administrativ a enheten

14 Gemensamma uppdrag och projekt i staden Vi har strategiska och angelägna uppdrag där vi måste jobba gemensamt

15 Utgångspunkten är arbetet som sker i stadens verksamheter varje dag Exempel på kommungemensamma uppdrag Centrala Älvstaden Infrapaketet Medborgarservice e-Hälsa UPP NEKK mfl

16 Koncernråd och FoB-grupper En del i ledning och samordning av stadens verksamheter

17 Sammanfattningsvis ” En stad” Viktigt med tydlighet i roller och ansvar Utgångspunkten är uppdraget - de vi är till för Målstyrning som bygger på dialog och delaktighet – känsla av sammanhang Styrning utifrån olika perspektiv Utveckling som bygger på ett engagerat medarbetar- och ledarskap Ökad samordning i staden

18 I Göteborgs Stad har vi strategiska, viktiga, spännande utmaningar… Alla chefer och medarbetare har en mycket viktig roll! Lycka till i era uppdrag!


Ladda ner ppt "Välkommen till Göteborgs Stad!. ”En stad” Medborgarperspektiv En stad för alla."

Liknande presentationer


Google-annonser