Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är pedagogik på Högskolan i Halmstad

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är pedagogik på Högskolan i Halmstad"— Presentationens avskrift:

1 Vad är pedagogik på Högskolan i Halmstad
Historiskt sett har studier i universitetsämnet pedagogik kretsat kring undervisning och fostran. Numera talar vi här i Halmstad om att vi i pedagogiken studerar: det lärande som sker genom människors samspel och interaktion med varandra och sin omgivning.

2 Kurser i och med Pedagogik på HH :
Pedagogik p, 30 hp Pedagogik, 31-60p, 30 hp Pedagogik, 61-90p, 30 hp Pedagogik, p, 30 hp, avancerad Lärandets villkor i skola, arbetsliv och fritid, Distans 15 hp Kreativitet i IKT-miljöer, ett pedagogiskt perspektiv 7,5 hp Pedagogisk filosofi i IKT-miljöer, 7,5 hp Sociopedagogik med inriktning mot IKT-miljöer, 7,5 hp Lek och spel i IKT-miljöer ett pedagogiskt perspektiv   7,5 hp Leksaker, lek och lärande 7,5hp (Lärcentra) Populärkulturella arenor och unga människor 30 hp Att lära på högskola 7,5 hp Att undervisa på högskola I 7,5 hp, avancerad minst160p Att undervisa på högskola II 7,5 hp, avancerad minst160p Lärande i arbetslivet 7,5hp Pedagogiskt förändringsarbete, 1- 60, 60 hp, Beteendevetenskaplig grundkurs, 1- 60, 60 hp, Idrottsvetenskapligt program med inriktning mot pedagogik 160 hp Pedagogik (1-30) 30hp Kursens syfte är att belysa lärandets individuella, relationella och samhälleliga villkor ur ett nutida och ett historiskt perspektiv och inom olika kunskapsrelaterade praktiker. Mångfaldhetsperspektiv och genus beaktas genomgående i kursen. Pedagogik (1-30) 30hp Kursens syfte är att belysa lärandets individuella, relationella och samhälleliga villkor ur ett nutida och ett historiskt perspektiv och inom olika kunskapsrelaterade praktiker. Mångfaldhetsperspektiv och genus beaktas genomgående i kursen. Pedagogik (61-90) 30hp Kursens syfte är att fördjupa kunskaper om pedagogiskt relevanta problem, perspektiv, begrepp och vetenskapliga metoder. Kursen syftar vidare till att studera pedagogisk teoribildning som prövas och utvecklas i relation till pedagogiska företeelser inom skola, arbetsliv och fritid. Pedagogik (61-90) 30hp Kursens syfte är att fördjupa kunskaper om pedagogiskt relevanta problem, perspektiv, begrepp och vetenskapliga metoder. Kursen syftar vidare till att studera pedagogisk teoribildning som prövas och utvecklas i relation till pedagogiska företeelser inom skola, arbetsliv och fritid. Lärandets villkor i skola, arbetsliv och fritid 15hp Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om lärande i ett samhälle med ständigt föränderliga sociala relationer, kommunikativa praktiker och medier. Särskilt studeras hur individers, gruppers och organisationers handlande ingår i och skapar villkor för lärandets form och innehåll. Kursen bygger på pedagogiska begrepp, teorier samt aktuell forskning och ger möjlighet för de studerande att med utgångspunkt i egna erfarenheter och vardags- respektive yrkespraktik utveckla strategier för egna och andras lärprocesser. Kursen är helt nätbaserad. Kreativitet i IKT-miljöer, ett pedagogiskt perspektiv 7,5 hp , A-nivå Pedagogisk filosofi i IKT-miljöer, 7,5 hp , A-nivå Sociopedagogik 7,5 hp , A-nivå Kursen syftar till grundläggande kunskap om socialisationsmönster samt barns och vuxnas villkor och sociala liv i ett föränderligt samhälle utifrån perspektiven genus, klass och etnisk tillhörighet. Kursen studerar socialisationsprocesser i ett samhällsperspektiv särskilt vad gäller medieindustrins roll. Dessutom analyseras vilka betydelser dator och media får i olika kulturella kontexter. Lek och spel i IKT-miljöer, ett pedagogiskt perspektiv 7,5hp Detta område inom pedagogiken studerar barns och vuxnas förändrade villkor för lärande i förhållande till nya komplexa digitala verktyg. Särskilt fokuseras relevant forskning och teoribildning inom området. Inom ramen för kursen anordnas workshops i IKT-miljöer där teori praktiseras och miljöer analyseras och diskuteras. Kursen ger möjlighet för studenterna att relatera egna intressen till området. Leksaker, lek och lärande 7,5hp Leksaker är en viktig del av barns vardag, både på fritiden och i förskola och skola. Men vad är bra leksaker? Kursen handlar om frågor som har betydelse för hur vuxna kan förhålla sig till barn och deras lek med leksaker. Kursen innehåller aktuell forskning kring barn och leksaker utifrån historiska och nutida perspektiv. Vi går igenom och diskuterar olika teorier för analys av leksakers kommunikativa potentialer. I kursen gör studenterna egna analyser av barn, lek och leksaker inom ramen för de sammanhang de själva finner meningsfullt. Populärkulturella arenor och unga människor 30hp Kursen vänder sig till dem som är intresserade av att studera barns och ungas kultur- och medieanvändning. Särskilt kommer kursen att uppmärksamma det digitala medielandskapets form och innehåll, med tonvikt på populära texter. Men det kan också gälla litteratur, tidningar och reklam. Kursen behandlar också mediernas roll i konstruerandet av unga människors vardag samt hur sociala/kulturella identiteter formas. Att lära på högskola Att undervisa i högre utbildning I 7,5hp Kursen är en högskolepedagogisk introduktionskurs på avancerad nivå. Studierna koncentreras kring planering för och genomförande av undervisning, samt examination och kursvärdering av forskningsanknuten högre utbildning inom det egna kunskapsområdet. Kunskaper om samhällets mål och regelverk behandlas också. Att undervisa i högre utbildning II 7,5hp Kursen är en högskolepedagogisk fortsättningskurs. Dess huvudsakliga innehåll inriktas mot lärprocesser och undervisningsfärdigheter. Syftet med kursen är att utveckla ett förhållningssätt till läraruppgiften som är gynnsamt för studenterna, kollegiet, och läraren själv. Lärande i arbetslivet 7,5hp Arbetsvetenskap - Hur kan praktisk kunskap i arbetet tas tillvara? Vad innebär det att vara en lärande organisation? Forskningen visar att framgångsrika organisationer och ledare har en förmåga att lära och utvecklas; personalens effektivitet och tillfredsställelse ökar om företaget arbetar aktivt med kompetensutveckling; omställningsförmågan liksom anställningsbarheten stärks. Kursen behandlar de centrala kunskaperna inom området. En modell för den lärande organisationen tillämpas av studenterna som får praktiskt kartlägga, analysera och förbättra ett företag. Pedagogiskt förändringsarbete (1-60) 60hp Kursen syftar till att utveckla grundläggande kompetens att arbeta med problemidentifiering, analys och handlingsstrategier för förändrade lärprocesser inom utbildning, arbetsliv och fritid. Kursen innehåller de teoretiska grunderna i Pedagogik (1-30) 30 hp och (31-60) 30 hp, praktiknära moment kring lärandets problematik i olika verksamheter och aktuell forskning kring dessa. Den första terminen behandlar teorier om individuella och samhälleliga villkor för lärande och dess betydelser i t ex skolan, på företag, inom vården och i föreningar. Beteendevetenskaplig grundkurs 60hp Den som antas till Beteendevetenskaplig grundkurs ges platsgaranti på kurser fram till en kandidatexamen. Platsgarantin omfattar 180 högkolepoäng (hp), varav fördjupande studier på om 90 hp i ett ämne ska ingå. Utbildningen inleds med Beteendevetenskaplig grundkurs som innehåller pedagogik, sociologi och psykologi om 15 hp vardera samt 15 gemensamma poäng. Efter grundkursen läser du under termin 3 nivå hp i pedagogik, psykologi eller sociologi. Resterande kurser väljer du ur Högskolan i Halmstads utbud bland kurser som du är behörig till. Pedagogik inriktning idrott 30hp Kursen ger ytterligare kunskap och fördjupad insikt i idrottsrelaterade problemområden genom en litteraturkurs. Vidare ges en fördjupningskurs i vetenskaplig teori och metod. Detta tillämpas i ett självständigt uppsatsarbete. Möjligheten finns att genomföra ett vetenskapligt arbete omfattande 30 hp. Kursen förbereder också för forskarutbildning i pedagogik. Pedagogik inriktning idrott (31-60) 30hp Syftet är att fördjupa kunskaperna kring lärande, organisatorisk och personlig utveckling i relation till idrottsorganisationer och inom hälsopromotivt arbete samt synliggöra pedagogiska problem, perspektiv, begrepp och vetenskapliga metoder. Vidare är syftet att förmedla idrottspedagogiska aspekter på det strategiska ledarskapet inom organisations- och föreningsutveckling samt på personal- och ledarskapsutveckling. Pedagogik inriktning idrott (61-90) 30hp Kursen skall hjälpa de studerande att utveckla sig själva som projektledare och projektmedarbetare inom idrottsorganisationer och hälsopromotivt arbete speciellt ur ett lärande perspektiv. I kursen ingår även en vetenskaplig teori- och metoddel samt uppsatsarbete.

3 Pedagogik i program på HH :
Idrottsvetenskapligt program Arbetsvetenskapligt program Sjuksköterskeprogrammet Sektionen Hälsa och Samhälle Lärarutbildning Sektionen för Lärarutbildning Pedagogik på HH Multimediadesign Sektionen för Informationsvetenskap, Data, Elektronik

4 Forskningsanknytning
Vuxnas Lärande Lärande i högre utbildning Handledning Fritidsvetenskap Populärkultur och barns lärande Genus Pedagogik på HH Idrott, hälsa, funktionshinder och genus

5 Tredje uppgiften Fortbildning och erfarenhetsutbyte
Krisberedskapsmyndigheten Försvarsmakten Polisen Länsstyrelsen Skolor i Halland Pedagogik på HH Halmstad Museum Brukshundsklubben i Halmstad

6 Grundnivå/frist. kurser i Pedagogik
Läskurser: Individuella och relationella villkor för lärande 7,5 hp (1-30 hp) Handlingsteoretiska perspektiv på lärande, 7,5 högskolepoäng (31-60)hp Fem kärnfulla: Mål och förväntade studieresultat: Formulera egna frågor kring lärandets individuella och relationella villkor. Besvara dessa med utgångspunkt i ett urval pedagogiskt relevanta teorier och begrepp Förstå betydelsen av att använda olika teoretiska perspektiv på en pedagogisk företeelse. Formulera diskussionsfrågor kring pedagogiska företeelser ur ett handlingsteoretiskt perspektiv. Beskriva innehållet i och analysera vetenskapliga artiklar och empiriskt material med utgångspunkt i handlingsteoretiska begrepp och teorier. De tre översta är från 1-30 och de två undre från 31-60

7 Grundnivå/frist. kurser i Pedagogik
Metodkurs: Kunskapsproduktion i ett pedagogiskt vetenskapligt perspektiv,7,5 hp (1-30 hp) Lärandets problematik, 7,5 hp (31-60 hp) Forskningsmetodik, 7,5 hp (31-60 hp) Fem kärnfulla mål: urskilja och formulera relevanta pedagogiska problemområden och frågeställningar studera dessa problem empiriskt och redovisa sina slutsatser med hänvisning till befintlig forskning och grundläggande metodologiska strategier. identifiera, definiera och formulera ett pedagogiskt relevant problem i samverkan med det omgivande samhället och anknyta problemet till ett handlingsteoretiskt perspektiv kring lärande utveckla metodologiska redskap utifrån vetenskapliga frågeställningar samla in och analysera ett mindre datamaterial med utgångspunkt i dessa redskap samt reflektera över den metodologiska processen med utgångspunkt i olika vetenskapsteoretiska positioner.

8 Grundnivå/frist. kurser i Pedagogik
Fem kärnfulla: Litteraturreferenser Hartman, J. (2003). Vetenskapligt tänkande. Studentlitteratur: Lund. Jordan, B. & Hendersson, A. (1995) Interaction analysis The Journal of learning Science, 4 (1): Säljö, R. (2005) Lärande och kulturella redskap Norstedts akademinska förlag: Stockholm Wenger, E. (1998) Communities of practice Cambridge University Press: Cambridge Wertsch, J. (1998) Mind as action. Oxford University Press: New York

9 Avancerad nivå/frist. kurser i Pedagogik
Läskurser: Vetenskaplig teori 7,5 hp Tre kärnfulla mål: Redogöra för aktuella teoretiska synsätt och teorianvändning inom pedagogisk forskning som finns representerat i avhandlingar Förstå och analysera hur pedagogisk forskning anknyter till genus-, klass och etnicitet Sätta pedagogisk forskning i relation till de villkor som omger dagens forskarsamhälle De tre översta är från 1-30 och de två undre från 31-60

10 Avancerad nivå/frist. kurser i Pedagogik
Läskurser: Metodologi, 7, 5 hp Vetenskaplig artikel, 15 hp Fem kärnfulla mål: Granska och värdera olika analysmetoder för kvalitativa data i pedagogiskt forskningsarbete som finns representerade i vetenskapliga artiklar Använda och förstå experimentella dataanalysmetoder Förstå hur vetenskapliga texter blir prövade i högre akademiska examinationer. Genomföra och rapportera ett självständigt vetenskapligt arbete som utgör ett nytt bidrag till den pedagogiska forskningens fält Fungera som kritisk granskare och diskutera kvaliteter i vetenskapliga artiklar De tre översta är från 1-30 och de två undre från 31-60

11 Avancerad nivå/frist. kurser i Pedagogik
Fem kärnfulla: Litteraturreferenser Allwood, C.M & Eriksson, M.G. (red.) (1999). Vetenskapsteori för psykologi och andra samhällsvetenskaper. Studentlitteratur: Lund. Delanty, G. (1998). Social Science: Beyond Constructivism and Realism. Minneapolis: University of Minnesota Press. Alvesson, M. & Deetz, S.(2000). Kritisk samhällsvetenskaplig metod. Studentlitteratur: Lund. Gorard, S. (2001). Quantitative Methods in Educational Research. Continuum:London & New York. Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur: Lund. Avhandlingar och vetenskapliga artiklar tillkommer

12 Forskarutbildning/frist. kurser i Pedagogik
Exempel på kurser: Genusteori, feminism, samt hegemonisk maskulinitet, 7, 5 hp. Kvalitativ metod, 7, 5 hp Alla doktorander vid HH som är inskrivna i forskarutbildning är välkomna till kursen. I mån av plats kan även andra intresserade beredas plats. Deltagarantalet är begränsat till ca 12 studenter. Den av Högskolan i Halmstad erbjudna kursen på forskarutbildningsnivå kan tillgodoräknas i doktorands forskarutbildning om doktorandens huvudhandledare/examinator godkänner kursen som del av doktorandens forskarutbildning. En sådan avstämning bör göras innan kursstart. Kursen är på forskarutbildningsnivå och beräknas omfatta 5 poäng i forskarutbildningen. När doktoranden har genomför kursen med godkänt resultat utfärdar kursledningen ett bevis som visar detta. Tillgodoräknande av doktorandpoäng görs av den högskola där doktoranden är inskriven. Kursen vänder sig till samtliga studerande vid HH som är behöriga till forskarstudier. Kursen kan räknas som del i forskarutbildning om den godkänns av huvudhandledare. De tre översta är från 1-30 och de två undre från 31-60


Ladda ner ppt "Vad är pedagogik på Högskolan i Halmstad"

Liknande presentationer


Google-annonser