Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Historiskt sett har studier i universitetsämnet pedagogik kretsat kring undervisning och fostran. Numera talar vi här i Halmstad om att vi i pedagogiken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Historiskt sett har studier i universitetsämnet pedagogik kretsat kring undervisning och fostran. Numera talar vi här i Halmstad om att vi i pedagogiken."— Presentationens avskrift:

1 Historiskt sett har studier i universitetsämnet pedagogik kretsat kring undervisning och fostran. Numera talar vi här i Halmstad om att vi i pedagogiken studerar: det lärande som sker genom människors samspel och interaktion med varandra och sin omgivning. Vad är pedagogik på Högskolan i Halmstad

2 Pedagogik 1-30p, 30 hp Pedagogik, 31-60p, 30 hp Pedagogik, 61-90p, 30 hp Pedagogik, 91-120p, 30 hp, avancerad Lärandets villkor i skola, arbetsliv och fritid, Distans 15 hp Kreativitet i IKT-miljöer, ett pedagogiskt perspektiv 7,5 hp Pedagogisk filosofi i IKT-miljöer, 7,5 hp Sociopedagogik med inriktning mot IKT-miljöer, 7,5 hp Lek och spel i IKT-miljöer ett pedagogiskt perspektiv 7,5 hp Leksaker, lek och lärande 7,5hp (Lärcentra) Populärkulturella arenor och unga människor 30 hp Att lära på högskola 7,5 hp Att undervisa på högskola I 7,5 hp, avancerad minst160p Att undervisa på högskola II 7,5 hp, avancerad minst160p Lärande i arbetslivet 7,5hp Pedagogiskt förändringsarbete, 1- 60, 60 hp, Beteendevetenskaplig grundkurs, 1- 60, 60 hp, Idrottsvetenskapligt program med inriktning mot pedagogik 160 hp Kurser i och med Pedagogik på HH :

3 Pedagogik i program på HH : Lärarutbildning Sektionen för Lärarutbildning Idrottsvetenskapligt program Arbetsvetenskapligt program Sjuksköterskeprogrammet Sektionen Hälsa och Samhälle Multimediadesign Sektionen för Informationsvetenskap, Data, Elektronik Pedagogik på HH

4 Forskningsanknytning Vuxnas Lärande Lärande i högre utbildning Handledning Fritidsvetenskap Populärkultur och barns lärande Genus Idrott, hälsa, funktionshinder och genus Pedagogik på HH

5 Tredje uppgiften Fortbildning och erfarenhetsutbyte Krisberedskapsmyndigheten Försvarsmakten Polisen Länsstyrelsen Skolor i Halland Halmstad Museum Brukshundsklubben i Halmstad Pedagogik på HH

6 Grundnivå/frist. kurser i Pedagogik Läskurser: Individuella och relationella villkor för lärande 7,5 hp (1-30 hp) Handlingsteoretiska perspektiv på lärande, 7,5 högskolepoäng (31-60)hp Fem kärnfulla: Mål och förväntade studieresultat: Formulera egna frågor kring lärandets individuella och relationella villkor. Besvara dessa med utgångspunkt i ett urval pedagogiskt relevanta teorier och begrepp Förstå betydelsen av att använda olika teoretiska perspektiv på en pedagogisk företeelse. Formulera diskussionsfrågor kring pedagogiska företeelser ur ett handlingsteoretiskt perspektiv. Beskriva innehållet i och analysera vetenskapliga artiklar och empiriskt material med utgångspunkt i handlingsteoretiska begrepp och teorier.

7 Metodkurs: Kunskapsproduktion i ett pedagogiskt vetenskapligt perspektiv, 7,5 hp (1-30 hp) Lärandets problematik, 7,5 hp (31-60 hp) Forskningsmetodik, 7,5 hp (31-60 hp) Fem kärnfulla mål: urskilja och formulera relevanta pedagogiska problemområden och frågeställningar studera dessa problem empiriskt och redovisa sina slutsatser med hänvisning till befintlig forskning och grundläggande metodologiska strategier. identifiera, definiera och formulera ett pedagogiskt relevant problem i samverkan med det omgivande samhället och anknyta problemet till ett handlingsteoretiskt perspektiv kring lärande utveckla metodologiska redskap utifrån vetenskapliga frågeställningar samla in och analysera ett mindre datamaterial med utgångspunkt i dessa redskap samt reflektera över den metodologiska processen med utgångspunkt i olika vetenskapsteoretiska positioner. Grundnivå/frist. kurser i Pedagogik

8 Fem kärnfulla: Litteraturreferenser Hartman, J. (2003). Vetenskapligt tänkande. Studentlitteratur: Lund. Jordan, B. & Hendersson, A. (1995) Interaction analysis The Journal of learning Science, 4 (1): 39-103. Säljö, R. (2005) Lärande och kulturella redskap Norstedts akademinska förlag: Stockholm Wenger, E. (1998) Communities of practice Cambridge University Press: Cambridge Wertsch, J. (1998) Mind as action. Oxford University Press: New York Grundnivå/frist. kurser i Pedagogik

9 Avancerad nivå/frist. kurser i Pedagogik Läskurser: Vetenskaplig teori 7,5 hp Tre kärnfulla mål: Redogöra för aktuella teoretiska synsätt och teorianvändning inom pedagogisk forskning som finns representerat i avhandlingar Förstå och analysera hur pedagogisk forskning anknyter till genus-, klass och etnicitet Sätta pedagogisk forskning i relation till de villkor som omger dagens forskarsamhälle

10 Avancerad nivå/frist. kurser i Pedagogik Läskurser: Metodologi, 7, 5 hp Vetenskaplig artikel, 15 hp Fem kärnfulla mål: Granska och värdera olika analysmetoder för kvalitativa data i pedagogiskt forskningsarbete som finns representerade i vetenskapliga artiklar Använda och förstå experimentella dataanalysmetoder Förstå hur vetenskapliga texter blir prövade i högre akademiska examinationer. Genomföra och rapportera ett självständigt vetenskapligt arbete som utgör ett nytt bidrag till den pedagogiska forskningens fält Fungera som kritisk granskare och diskutera kvaliteter i vetenskapliga artiklar

11 Fem kärnfulla: Litteraturreferenser Allwood, C.M & Eriksson, M.G. (red.) (1999). Vetenskapsteori för psykologi och andra samhällsvetenskaper. Studentlitteratur: Lund. Delanty, G. (1998). Social Science: Beyond Constructivism and Realism. Minneapolis: University of Minnesota Press. Alvesson, M. & Deetz, S.(2000). Kritisk samhällsvetenskaplig metod. Studentlitteratur: Lund. Gorard, S. (2001). Quantitative Methods in Educational Research. Continuum:London & New York. Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur: Lund. Avhandlingar och vetenskapliga artiklar tillkommer Avancerad nivå/frist. kurser i Pedagogik

12 Forskarutbildning/frist. kurser i Pedagogik Exempel på kurser: Genusteori, feminism, samt hegemonisk maskulinitet, 7, 5 hp. Kvalitativ metod, 7, 5 hp Alla doktorander vid HH som är inskrivna i forskarutbildning är välkomna till kursen. I mån av plats kan även andra intresserade beredas plats. Deltagarantalet är begränsat till ca 12 studenter. Den av Högskolan i Halmstad erbjudna kursen på forskarutbildningsnivå kan tillgodoräknas i doktorands forskarutbildning om doktorandens huvudhandledare/examinator godkänner kursen som del av doktorandens forskarutbildning. En sådan avstämning bör göras innan kursstart. Kursen är på forskarutbildningsnivå och beräknas omfatta 5 poäng i forskarutbildningen. När doktoranden har genomför kursen med godkänt resultat utfärdar kursledningen ett bevis som visar detta. Tillgodoräknande av doktorandpoäng görs av den högskola där doktoranden är inskriven. Kursen vänder sig till samtliga studerande vid HH som är behöriga till forskarstudier. Kursen kan räknas som del i forskarutbildning om den godkänns av huvudhandledare.


Ladda ner ppt "Historiskt sett har studier i universitetsämnet pedagogik kretsat kring undervisning och fostran. Numera talar vi här i Halmstad om att vi i pedagogiken."

Liknande presentationer


Google-annonser