Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

7/14/2015 HS-1 Händelsestyrd Simulering – Inledning ”Simulering med modeller av händelsetyp” Händelsemodeller är lämpliga för vissa problemtyper (system).

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "7/14/2015 HS-1 Händelsestyrd Simulering – Inledning ”Simulering med modeller av händelsetyp” Händelsemodeller är lämpliga för vissa problemtyper (system)."— Presentationens avskrift:

1 7/14/2015 HS-1 Händelsestyrd Simulering – Inledning ”Simulering med modeller av händelsetyp” Händelsemodeller är lämpliga för vissa problemtyper (system). – Individer/väsen/objekt. Ej flöden. – T ex trafik-, service-, produktionssystem. – Beskrivs ofta med hjälp av flödesscheman. – Består av bara av händelser. Princip: – Studera de händelser som är av intresse. Ej hela processer. – Händelser uppstår ofta i interaktionen mellan objekt. Leder ofta till att nya händelser uppstår senare. – En händelse inträffar vid en viss tidpunkt och är momentan. Tar ingen tid! – Händelserna behandlas i tidsordning.

2 7/14/2015 HS-2 Modellkonstruktion Strukturera - Dela in i delprocesser. Ge en grov beskrivning av varje delprocess. Beskriv interaktionen. Definiera modell/processhändelser. Detaljformulera delprocesser och händelser. –Eftersträva en välbalanserad modell. Programmera och testa modellen. t0t0 t1t1 tid process 1 stop start processtid

3 7/14/2015 HS-3 Händelsemodell Principuppbyggnad Händelse 1 Vilken är nästa händelse? Stega fram tiden till denna! Start Händelselista Händelse 2........ (tillståndsförändringar och följdhändelser)

4 7/14/2015 HS-4 Händelselistan Händelselistan är en prioritetskö i vilken alla inplanerade modellhändelser samlas. Operationer –getNextEvent –insertEvent –deleteEvent TidpunktHändelsetyp 12.22Tåg 100 ankommer 12.34Tåg 212 avgår …..

5 7/14/2015 HS-5 Produktionskörningar Planera simuleringsexperimentet. Utför planerade körningar. Samla in resultat. Bearbeta och sammanfatta resultatet. – Stokastisk modell ger stokastiska simuleringsrsultat. Kräver särskild behandling, som t ex variansreducerande metoder.

6 7/14/2015 HS-6 Exempel HS-modell Illustrerar några steg i arbetet med formulera en händelsestyrd simuleringsmodell. Antag att Maxim-teatern har öppnat en biljettkassa för biljettbokning per telefon och köp av biljetter och program över disk. Kassan är tänkt att bemannas med en ALU-anställd. Vi vill för denna studera hur stora köerna blir samt arbetsbelastning på den anställde kassören.

7 7/14/2015 HS-7 Exempel HS-modell, forts. Följande antaganden kan göras: –Kundankomsterna följer en negativ exponentialfördelning, så att tidsavståndet mellan två ankomster antas vara fördelat Negexp(m1) m1 är fördelningens medelvärde. –Telefonsamtalen följer också en negativ exponentialfördelning, där tidsavståndet på samma sätt är Negexp(m2). –Den tid det tar kassören betjäna en kund eller ett telefonsamtal antas vara Negexp-fördelat med medelvärde n. –Kassören prioriterar en kund före ett telefon samtal. –Telefonväxeln är utrustad med en FIFO-kö och ingen som ringer lägger på förrän han/hon har betjänats.

8 7/14/2015 HS-8 Exempel HS-modell, forts. Identifiera ingående modell­processer! En kundprocess har följande utseende: –kundankomst, –om kassören är ledig påbörjas betjäningen, –annars väntar kunden "passiv", –när betjäningen är klar går kunden ut ur systemet, –notera den tid som gått sedan kunden gick in i kön. En telefonsamtalsprocess har följande utseende: –ringer upp kassan, –om kassören är ledig svarar denne och betjäningen påbörjas, –annars väntar kunden "passiv”. –när betjäningen är klar lägger kunden på och lämnar systemet, –notera den tid som gått sedan kunden ringde upp.

9 7/14/2015 HS-9 Exempel HS-modell, forts. En kassörsprocess av följande utseende: – så länge någon kund väntar tas denna ur kön och betjänas, –om ingen i kö, så besvaras eventuellt samtal i telefonkön, –om inga i någon av köerna väntar kassören passiv. Kundankomstprocesser. Dessa ”kundgeneratorer” kan ses som modeller av kassans omgivning. Dessa (två) har följande utseende: –vänta en slumpmässig tid, –skapa en kund (ett telefonsamtal) i (till) butiken. –upprepa tills stängningsdags.

10 7/14/2015 HS-10 Exempel HS-modell, forts. Aktuella händelser –Kund ankommer. –Kund ringer. –Kassör blir ledig. –Kassan stänger. Skapa händelsestyrt flödesschema för den aktuella modellen!

11 7/14/2015 HS-11 Nackdel med händelsemodell Ren händelsestyrning är problematisk! – Modellerna och programmen blir fort komplexa och svårhanterliga. Därför är OOP och pseudoparallell exekvering i praktiken bättre.


Ladda ner ppt "7/14/2015 HS-1 Händelsestyrd Simulering – Inledning ”Simulering med modeller av händelsetyp” Händelsemodeller är lämpliga för vissa problemtyper (system)."

Liknande presentationer


Google-annonser