Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöbalken och jordbruket

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöbalken och jordbruket"— Presentationens avskrift:

1 Miljöbalken och jordbruket
Introsidan!

2 Miljöbalkens olika regeltyper har olika adressater
Allmänna hänsynsregler Generella föreskrifter Individuell prövning Miljökvalitetsnormer

3 De allmänna hänsynsreglerna
1 § Bevisbörderegeln 2 § Kunskapskravet 3 § Försiktighetsprincipen 4 § Lokaliseringsprincipen 5 § Hushållnings/kretsloppsprincipen 6 § Produktvalsprincipen 7 § Skälighetsregeln

4 Flera kapitel berör jordbruket
7 kap. Skydd av områden 9 kap. Miljöfarlig verksamhet 11 kap. Vattenverksamhet 12 kap. Täkter, jordbruk och annan verksamhet 14 kap. Kemiska produkter och biotekniska organismer 15 kap. Avfall och producentansvar

5 7 kap. Skydd av områden Nationalparker Naturreservat Kulturreservat
Naturminne Biotopskyddsområde Djur- och växtskyddsområde Strandskyddsområde Miljöskyddsområde Vattenskyddsområde Särskilt skydds- eller bevarandeområde

6 7 kap. 13-18 §§ Strandskyddsområde Fo 1998:1252
Strandskydd råder vid havet och vid insjöar och vattendrag. Omfattar land och vattenområde intill 100 m från strandlinjen. Vid havet ofta utökat till 300 m. Strandskyddsbegränsningarna gäller inte jord- och skogsbrukets ekonomibyggnader eller andra anläggningar.

7 7 kap. 13-18 §§ Strandskyddsområde Fo 1998:1252
Inom strandskyddsområde får inte - nya byggnader uppföras - ändamålet för en byggnad ändras - anläggningar utföras eller åtgärder vidtas som hindrar allemansrätten eller försämrar livs- villkoren för djur och växter.

8 7 kap. 13-18 §§ Strandskyddsområde Fo 1998:1252
Strandskyddsbegränsningarna gäller inte jord- och skogsbrukets ekonomibyggnader eller andra anläggningar och åtgärder som behövs för jord- och skogsbruket.

9 7 kap. 21, 22 §§ Vattenskyddsområde Fo 1998:1252
Länsstyrelse eller kommun beslutar om skyddsområde och meddelar skyddsföreskrifter Föreskrifterna kan innebära inskränkningar i meddelade tillstånd Föreskrifterna kan t.ex. gälla hantering av petroleumprodukter, gödsel och bekämpnings- medel, infiltration av hushållsspillvatten och transport av farligt gods.

10 7 kap. 11 § Biotopskyddsområde Fo 1998:1252
Generellt skydd gäller för alléer källor med omgivande våtmark i jordbruksmark odlingsrösen i jordbruksmark pilevallar småvatten och våtmarker i jordbruksmark stenmurar i jordbruksmark åkerholmar

11 7 kap. 11 § Biotopskyddsområde Fo 1998:1252
Generellt skydd gäller för alléer källor med omgivande våtmark i jordbruksmark odlingsrösen i jordbruksmark pilevallar småvatten och våtmarker i jordbruksmark stenmurar i jordbruksmark åkerholmar

12 7 kap. 11 § Biotopskyddsområde Fo 1998:1252
Inom biotopskyddsområde får inga åtgärder vidtas som kan skada naturmiljön. Biotopskyddsreglerna gäller inte i omedelbara anslutning till bebyggelse. Länsstyrelsen får meddela dispens från biotopskyddet om förutsättningar finns. Dispensavgift 1650 kronor.

13 9 kap. Tillstånd och anmälan
En ansökan om tillstånd enl. 9 kap. prövas av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation (B-verksamhet) eller av miljödomstolen (A-verksamhet). Tillståndsmyndigheten svarar för återkallelse och omprövning av tillståndsbeslut liksom villkorsändring. En anmälan (C-verksamhet) enl. 9 kap. prövas av tillsynsmyndigheten.

14 Tillstånd och anmälningsspliktiga jordbruk (Fo 1998:899).
Tillstånd krävs för att bedriva jordbruk eller annan djurhållande verksamhet, utom renskötsel, med mer än 200 djurenheter. Anmälan krävs för att bedriva jordbruk eller annan djurhållande verksamhet, utom renskötsel, med mer än 100 djurenheter men högst 200 djurenheter och för anläggning för torkning av gödsel.

15 Med en djurenhet avses Fo 1998:899
en mjölkko sex kalvar,en månad eller äldre tre övriga nöt, sex månader eller äldre tre suggor, tio slaktsvin en häst tio minkhonor 100 kaniner 100 värphöns 200 unghöns 200 slaktkycklingar 100 kalkoner, gäss eller ankor 15 strutsfåglar tio får 40 lamm

16 11 kap. Vattenverksamhet Tillstånd krävs för - vattenanläggningar
- vattenuttag t.ex. för bevattning - vattenreglering - markavvattning

17 11 kap. Vattenverksamhet Tillstånd krävs inte
- om det är uppenbart att inga andra intressen skadas (gäller inte markavvattning) - vid rensning för att bibehålla vattnets djup eller läge - för enskild vattentäkt för husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning - när ärendet prövas på annat sätt.

18 12 kap. 1 § Täktverksamhet Det krävs tillstånd av länsstyrelsen för täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter. Undantag: Husbehovstäkt för den egna fastighetens behov. Länsstyrelsen får meddela föreskrifter om att tillståndsplikt skall gälla även husbehovstäkt.

19 12 kap. 6 § Samråd Om en verksamhet eller en åtgärd, som inte är tillstånds- eller anmälningspliktig, kan komma att ändra naturmiljön väsentligt, ska verksamhets-utövaren skall anmälan för samråd göras till tillsynsmyndigheten. Åtgärderna får påbörjas tidigast sex veckor efter anmälan om inte tillsynsmyndigheten medger något annat.

20 12 kap. 6 § Samråd Exempel på åtgärder i jordbruket som kan vara anmälningspliktiga för samråd. Större schaktningar Anläggning av dammar och våtmarker Skogsplantering på åkermark Tippning av schaktmassor

21 12 kap. 10 § Miljöhänsyn i jordbruket
”Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter som skäligen kan behövas från miljösynpunkt ifråga om 1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk, 2. försiktighetsmått vid gödselhanteringen och 3. växtodlingen.”

22 Förordningen om miljöhänsyn i jordbruket (Fo 1998:915)
6 § Lagringskapacitet på minst 8 resp. 10 månader 7 § 1. Inget läckage 2. Påfyllning av flytgödsel- och urinbehållare under täckningen 3. Flytgödsel- och urinbehållare skall ha stabilt svämtäcke eller annan täckning 10 § Bemyndigande till Jordbruksverket att föreskriva om spridning av gödsel och djurtäthet

23 Föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket (SJVFS 1999:79)
6 § 1p. Gödselmedel får inte spridas utöver grödans kvävebehov för växtsäsongen. - Jordbruksverkets riktlinjer för gödsling - Stallgödselns kväveinnehåll - Dokumentation, gödslingsplan Dispensmöjlighet: Nej Miljösanktionsavgift: Nej?

24 Föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket (SJVFS 1999:79)
6 § 2 p. Gödselmedel får inte spridas på vattenmättad eller översvämmad mark 3 p. Gödselmedel får inte spridas på snötäckt eller djupt tjälad mark Dispensmöjlighet: 2 p Nej / 3 p Ja Miljösanktionsavgift: Ja

25 Föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket (SJVFS 1999:79)
6 § 4 p. Handelsgödselkväve får inte spridas under tiden den 1 nov feb. 5 p. Stallgödsel och andra organiska gödselmedel får inte spridas under tiden den 1 jan feb. Dispensmöjlighet: Ja Miljösanktionsavgift: Ja

26 Föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket (SJVFS 1999:79)
6 § 6 p. Stallgödsel och andra organiska gödsel- medel får under tiden den 1 aug nov. bara spridas i växande gröda eller före höstsådd. Fastgödsel får spridas under tiden den 20 oktober - 30 november och nedbrukas inom 4 tim. Dispensmöjlighet: Ja Miljösanktionsavgift: Ja

27 Föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket (SJVFS 1999:79)
7 § Stallgödsel och andra organiska gödselmedel som sprids under tiden den 1 december - 28 februari skall brukas ned samma dag. På obevuxen mark gäller nedbrukning inom 4 timmar. Dispensmöjlighet: Ja Miljösanktionsavgift: Ja

28 Föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket (SJVFS 1999:79)
8 § Flytgödselspridning i växande gröda skall ske - med bandspridningsteknik eller myllningsaggregat, - efter utspädning med minst 50 % vatten eller - följas av bevattning (regn) med minst 10 mm, påbörjad inom 4 tim och avslutad inom 12 tim efter spridningen. Dispensmöjlighet: Ja Miljösanktionsavgift: Ja/Nej

29 14 kap. Kemiska bekämpningsmedel
Kemiska bekämpningsmedel är kemiska produkter som är avsedda att förebygga eller motverka skada genom djur, växter eller mikroorganismer. Bekämpningsmedel ska vara godkända av Kemikalieinspektionen. De flesta bekämpningsmedel får endast användas av den som uppfyller särskilda kunskapskrav. Föreskrifter om spridning meddelas av Naturvårdsverket.

30 Spridning av bekämpningsmedel Fo 1998:947, NFS 1997:2
Spridningen ska ske enligt principerna om god växtskyddssed och integrerad bekämpning samt enligt de villkor som gäller för godkännandet. Begränsning i användningen av medel som är särskilt skadliga för pollinerande insekter Begränsning i användningen av medel för tillväxtreglering i odlingar av stråsäd.

31 Föreskrifter om spridning av bekämpningsmedel, NFS 1997:2
Föreskrifter om bl.a. val av medel med avseende på risk för grundvattenförorening skyddsavstånd till annans mark och egendom samt sjöar och vattendrag utrustning för att bestämma temperatur, vindhastighet och vindriktning dokumentation avseende spridning av bekämpningsmedel

32 15 kap. Avfall Definitioner
Avfall är alla föremål, ämnen eller substanser som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med och som tillhör en avfallskategori enligt bilagan till avfallsförordningen. Hushållsavfall är avfall som uppkommer från hushåll och avfall av samma typ även om det uppkommit i någon annan verksamhet.

33 15 kap. Avfall och producentansvar
Kommunen ansvarar för hanteringen av hushållsavfall Producenterna ansvarar för hanteringen av vissa avfallsslag (producentansvar): Returpapper Däck Förpackningar av alla slag Bilar Elektriska och elektroniska produkter

34 15 kap. Transport av avfall Avfallsförordningen (2001:1063)
För yrkesmässig transport av avfall krävs tillstånd - huvudregel Undantag: Icke farligt avfall som skall återanvändas Icke farligt avfall som uppkommit i egen verksamhet om mängden understiger 10 ton eller 50 m3 per år

35 15 kap. Transport av farligt avfall Avfallsförordningen (2001:1063)
Verksamhetsutövaren får efter anmälan till länsstyrelsen själv årligen transportera högst 2 fat (400 l) oljeavfall 1 fat (200 l) lösningsmedelsavfall 1 fat (200 l) färg- eller lackavfall 300 st. hela lysrör eller andra ljuskällor per transport 300 kg använt köldmedium per transport 300 kg avfall av elektriska och elektroniska produkter per transport samt sammanlagt 100 kg av övrigt avfall.

36 26 kap. 19 § Egenkontroll Fo 1998:901 Den som gör något som kan befaras medföra olägenhet för hälsa eller miljö ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter

37 26 kap. 19 § Egenkontroll Fo 1998:901 Tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter ska dessutom ha en fastställd ansvarsfördelning ha rutiner för kontroll av utrustning m.m. fortlöpande bedöma hälso- och miljörisker rapportera driftsstörningar som kan medföra olägenhet förteckna kemiska produkter som kan innebära risker

38 30 kap. Miljösanktionsavgifter Fo 1998:950
Tillsynsmyndigheten beslutar efter kommunikation med verksamhetsutövaren Verksamhetsutövaren kan överklaga Avgiften tillfaller staten

39 30 kap. Miljösanktionsavgifter Fo 1998:950
Exempel på miljösanktionsavgifter Överträdelse Avgift Driver tillståndspliktig djurhållning utan tillstånd kr Underlåter lämna miljörapport inom angiven tid kr Åsidosätter kraven på lagringskapacitet, påfyllning eller täckning av flytgödsel- och urinbehållare kr Transporterar farligt avfall utan särskilt tillstånd eller ha gjort anmälan till länsstyrelsen kr

40 Avslutning Introsidan!


Ladda ner ppt "Miljöbalken och jordbruket"

Liknande presentationer


Google-annonser