Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digitaliseringsmodeller Mats Dahlström Digitalisering av text April 2005.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digitaliseringsmodeller Mats Dahlström Digitalisering av text April 2005."— Presentationens avskrift:

1 Digitaliseringsmodeller Mats Dahlström Digitalisering av text April 2005

2 Gott och blandat 1.Transformation 2.Antaganden och tolkning 3.Konflikter 4.Modeller

3 The many ”inputs”: metod Textutgåva vs bildutgåva Transkription vs faksimil Transkriptionsnivåer: –Diplomatarisk –Normaliserad –Moderniserad

4 The many ”inputs”: faktorer Materialläget Resurser (pengar, kompetens, tid, existerande teknik etc) Upphovsrätt Producentens behov Användarens behov

5 The many ”outputs”: format (X)HTML Andra XML-filer Databas PDF Andra bildformat ”Ren” text Metadata (DC, MARC)

6 The many ”outputs”: medier Elektronisk text –Webb –Kompaktskiva –E-böcker Pappersprodukter Uppläst text / audio books

7 The many ”outputs”: sekventialitet Sekventiell löptext Hypertext Hypertext med ramar Databas Stand-off markup

8 Transformation Arkiv  leverans Tjockt  smalt Textfiler (xml  pdf) Bildfiler (tiff  jpg) Metadata (teiHeader  MARC21, DC m fl) XSLT verktyg för transformation (Vetenskaplig) Textutgivning också ett slags verktyg för transformation

9 Antaganden Man kan - och skall - skilja mellan intellektuell beskrivning (innehåll) och hur detta skall presenteras (form) Det är möjligt att koda allt i och om ett dokument Alla texter och dokument är ordnade hierarkier av innehållsobjekt Dokument är lingvistisk text snarare än grafiska föremål (  konflikter) Renear (1997), Sperberg-McQueen (1991), Huitfeldt (1999)

10 Kodningens varje moment... –identifiera dokumentet, dess text, paratexter och paralingvistik. bestämma genre, form o innehåll... –välja kodspråk. välja / formulera DTD... –välja verktyg för kodning och produktion / publicering... –identifiera, sortera och ”gallra” segment och nivåer i dokument och text... –välja / formulera märken samt matcha segment och märken i en faktisk kodning... … innehåller alltid en tolkande dimension Burnard. Sperberg-McQueen. Renear.

11 By making explicit a theory about some aspect of a document, markup maps a (human) interpretation of a text into a set of codes on which computer processing can be performed. It thus enables us to record human interpretations in a mechanically shareable way. (- - -) It provides an interlingua for the sharing of interpretations, an accessible herme[neu]tic code (Burnard 2001)

12 En uppmärkning av en text uttrycker en teori om den texten. Ett generellt märkschema är en generell textteori. (Sperberg-McQueen 1991)

13 Textkodning som textvetenskap Textkodning som språkvetenskap Textkodning som en dokumentrepresenterande verksamhet  kunskapsorganisation (dvs B&I).

14 varför digitalisera? - medietypiska egenskaper pappersburen textualitet stabil, oföränderlig - ett bestämt utseende en bestämd ordning ofta en sekvens gagnar intensiv läsning text och bild texten gift med bäraren (korrel. verk / artefakt), påverkar materialiteten lätt att överblicka svår att söka i indirekta länkar boken har en bestämd sensorisk ”plats i rummet” digital textualitet dynamisk, föränderlig - varierande ”output” möjlig att ”stuva om” ofta flera sekvenser gagnar extensivt arbete text, bild, ljud, video texten skild från bäraren (lagring / presentation), påverkar materialiteten svår att överblicka lätt att söka i direkta, inklusiva länkar komprimerbar överförbar

15 Arkitekturkrockar Kodningen försöker på ett och samma plan representera arkitekturer från olika nivåer, t.ex.: –mediet –dokumentet –texten –verket Dessa kan överlappa och krocka.

16 krockar också mellan … olika modaliteter (fr.a. text och bild) ”form” och innehåll olika hierarkier inom en och samma nivå (overlapping hierarchies)

17 fler reflektioner om digitalisering som remediering …

18 modeller Kloningsmodellen Ersättningsmodellen Framstegsmodellen

19 Ex: e-bokdebatten “As we begin to publish some books in electronic form, the print package gets tossed out and only the content remains. (- - -) (The) book is the same whether it is displayed in a handsomely bound hardcover book, within a Web browser, as an Adobe PDF file, or in Microsoft Reader. (...) These [e-]books will be everything books have always been in the past and more. By "everything" from the past, I mean just that. If you want the smell of a leather binding, it can be programmed in. (…) you could see an exact copy of the manuscript displayed in a small window. (…) The [e-]book collapses time and space and makes all the civilization's documents available in the palm of your hand." (Joe Esposito; mina kursiv.)

20 Nicholson Baker Double Fold : Libraries and the Assault on Paper. (New York: Random House, 2001)

21

22 ersättningar vid historiska medieövergångar “Ironically, it has proved to be the moments of major change in physical form - which one might expect to have increased the texts' chances of survival - that have seen the greatest volume of physical loss: the changes from roll to codex, from tribal scripts to Caroline minuscule, and from script to print; for once a body of literature is consigned to a new physical form, what remains in the old form, now redundant, is discarded.” (Richard Rouse; min kursiv.)

23 “The present time will be regarded in the future as an age of book destruction. And the irony is that this destruction is being accelerated by those whose intention is to preserve books or facilitate their use. The danger arises from two sources: the effort to microfilm (and thus ”save”) brittle books, and the desire to convert texts to electronic form (and thus supposedly make them more convenient to examine).” (Thomas Tanselle)

24 Louis Marder "everything necessary" “Shakespeare data bank" "all the relevant information (...) retrievable on command“ “a universal, up-to-date, constantly improving, eclectic "edition" of Shakespeare" "a project to computerize all that is known about Shakespeare's life, times, and work..."

25 “In the codex form, a scholarly edition contains an editorial essay, which makes an argument about a text or set of texts, and is then followed by an arranged document that constitutes a frozen version of that argument. Let me make this clear: the text of a scholarly edition is an embodied argument being made by the text's editor" (Bethany Nowviskie; min kursiv.)

26 problem Ersättningsmodellen reducerar startdokumentet Framstegsmodellen reducerar medier och deras utveckling Kloningsmodellen reducerar det tolkande subjektet samt mediers och deras dokuments betydelse som filter

27 Uppfattningar av medier / dokument (Joshua Meyrowitz) Kanaler, rör - innehållslevererande –mediet har ingen vidare påverkan på det ”innehåll” som svischar fram i rören. Form och innehåll kan helt separeras Filter - innehållsstyrande –mediet har avsevärd påverkan på ”innehållet” (McLuhan) Ekologi, miljö - innehållscirkulerande –komplex påverkan mellan hela familjer av medier och från yttre sociokulturella faktorer

28 Medier och dokument - flera dimensioner samtidigt De bär på ett mentalt, kognitivt ”innehåll” De har en materialitet De fyller en social funktion Dessa är ömsesidigt påverkande, och gäller såväl skrivna, tryckta som elektroniska medier

29 We have been able to keep books for a lifetime, though they may be long out of print and out of fashion or commercial viability, to consult them again and again, though their pages may become brittle and their bindings fragile. We have been able to pass books on to our children, our nephews and nieces, to share them with friends, to keep them in libraries for future generations to learn from and enjoy. Can we accept a world where this is impossible? (C. Lynch)


Ladda ner ppt "Digitaliseringsmodeller Mats Dahlström Digitalisering av text April 2005."

Liknande presentationer


Google-annonser