Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produktionsekonomi Produktionsmedel: Pengar - kapital

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produktionsekonomi Produktionsmedel: Pengar - kapital"— Presentationens avskrift:

1 Produktionsekonomi Produktionsmedel: Pengar - kapital
Material – insatsvaror Kunskap - kompetens Information – statistik Tid

2 några KI - begrepp Inkomster = bindande beställning/avtal med kund, statistikförs som försäljning/ordersumma Intäkter = efter godkänd leverans och ivägsänd faktura Inbetalningar = enligt betalningsvillkor, t ex 30 dagar kommer betalning på BG/PG eller direktinsättning Utgifter = bindande beställning/avtal med leverantör Kostnader = efter godkänd leverans mottas faktura, i takt med förbrukningen bokförs kostnaden (direkt eller avskrivning flera år) Utbetalningar = enligt betalningsvillkor, t ex 30 dagar efter fakturadatum förfaller den till betalning via BG/PG eller direktinsättning

3 Resultatplanering, forts.
Resultat = Volym * (förs pris/styck – rörlig kostnad/styck) – fasta kostnader Resultatdiagram (ger överskådlig bild) Kritisk punk (break even) Säkerhetsmarginal = Verklig volym – kritisk volym eller Verklig omsättning – kritisk omsättning

4 Investeringskalkylering
Långsiktig kapitalbindning av olika slag: Ersättningsinvestering (reinvestering) för att upprätthålla produktionsvolym Expansionsinvestering (nyinvestering) för att utöka kapacitet och öka lönsamheten (rationaliseringsinvesteringar) Miljöinvestering för att förbättra den yttre och/eller inre miljön i företaget Forskning & utveckling i syfte att få fram kommersiellt användbara produkter och/eller tjänster Utbildning av personal för att öka konkurrenskraften Varumärke i form av t ex marknadsföring för att förbättra attityd och image Finansiella investeringar i värdepapper, dotterbolag etc

5 Investeringskalkylering - begrepp
Grundinvestering – G - utbetalningarna Inbetalningsöverskott – a – inbetalningarna från förädlingen Restvärde – R – vid slutet av den ekonomiska livslängden Ekonomisk livslängd – n – antal år Kalkylränta – r – förräntningskravet

6 Investeringskalkylering
Kapitalvärdemetoden – nuvärdemetoden Ger svar på frågan: Överstiger inbetalningsöverskottet investeringens storlek Summera a genom att ta a år 1 * nuvärdestabell med kalkylräntan osv och summera samtliga a. Är summa a större än G är investeringen lönsam

7 Investeringskalkylering
Pay back – återbetalningsmetoden Ger svar på frågan: Hur lång tid tar det att tjäna in det investerade beloppet Summera a de enskilda åren tills summa a = G, då vet man antal år

8 Redovisning Extern Intern Bokföringsmaterial Order och avtal
Grundbokföring (dubbel Italiensk, debet, kredit) med reskontra Huvudbok Resultaträkning (RR) Balansräkning (BR) Förvaltningsberättelse Finansieringsanalys (större företag) Revisionsberättelse Intern Bokföringsmaterial Order och avtal För- och efterkalkyler, tex Produkt, pris, investering Statistik från olika mätningar

9 Årsredovisningens innehåll
Redovisning, forts Årsredovisningens innehåll Resultaträkning (RR) Balansräkning (BR) Förvaltningsberättelse Finansieringsanalys (större företag) Revisionsberättelse

10 Grundläggande redovisningsprinciper:
Redovisning, forts Grundläggande redovisningsprinciper: En rättvisande bild av företagets/koncernens ekonomiska ställning (true & fair) Fortlevande verksamhet (going koncern) Konsekvens (samma värderingsmetoder skilda räkenskapsår) Försiktighet (låg värdering av fordringar, tillgångar, intäkter, kostnader och skulder) Kontinuitet (UB RÅ 1 = IB RÅ 2)

11 Redovisning, forts Inkomster Utgifter Intäkter Kostnader
Resultaträkning Tillgångar Skulder Balansräkning

12 Redovisning, forts Normer i form av god Redovisningssed Från FAR och
BFN KL SIL Skatterättsliga regler BFL ÅRL Civilrättsliga regler

13 Värdering av anläggningstillgång – fastighet, dotterbolag etc
Marknads- värde Max värde Civil- rättsligt Bokfört värde Min Värde KL

14 Metodik vid Finansiell analys
Fastställ syfte med analysen (företagsförvärv, investering i aktier etc) Tillförlitlighet i underlag ? (kvalitetssäkra, räkna fram justerat eget kapital, finns fler källor ?) Beräkna nyckeltal (ju fler desto bättre bild…) Tolka de framräknade nyckeltalen (ställ gärna frågor till representanter för företaget) Ställ samman en finansiell diagnos !

15 Traditionell Finansiell analys
Räntabilitet = Lönsamheten i kärnverksamheten Likviditeten = Betalningsförmågan på kort sikt, (30 – 60 dagar) Soliditeten = Betalningsförmågan på lång sikt (ca 2 – 5 år)

16 Beräknade nyckeltal jämförs med
Allmänna normtal, t ex minst 1 för kassalikviditet Tidsserie för företaget (5 – 10 år) Branschgenomsnitt Konkurrenternas nyckeltal Försök göra en prognos över framtida utveckling Gör gärna en känslighetsanalys

17 Finansiell analys Räntabiliteten avser att spegla om företagets vinst är tillfredställande i förhållande till det kapital som arbetar i företaget : Vinst / kapital * 100 = Räntabilitet (i %) Resultat efter finansiella poster / justerat eget kapital * 100 = Avkastning på eget kapital (i %)

18 Hur hög bör räntabiliteten vara ?
Långivare skall erhålla rimlig ränta Egna kapitalet i företaget skall inflationsskyddas Ägarna skall erhålla riskpremie Framtida tillväxt i företaget skall delvis finansieras med egna vinstmedel

19 Finansiell analys Likviditet avser att spegla framtida kortsiktig betalningsförmåga (ca 1 år): Omsättningstillgångar 1 / kortfristiga skulder = kassalikviditet Kassalikviditeten bör överstiga 1 Omsättningstillgångar 1 och 2 / kortfristiga skulder = balanslikviditet Balanslikviditet bör överstiga 2 ”Har företaget en beredskap för att hantera en tillfällig minskning i försäljningsinkomster som minskar flödet av inbetalningar ?”

20 Finansiell analys Soliditet avser att spegla framtida långsiktiga betalningsförmåga (ca 3-5 år): Justerat eget kapital / totalt kapital = soliditet 1 Justerat eget kapital = Eget kapital + 70 % av obeskattade reserver Riskbärande eget kapital / totalt kapital = soliditet 2 Riskbärande eget kapital = Eget kapital % av obeskattade reserver ”Har företaget en ekonomisk uthållighet att hantera såväl expansionsbehov som en mer permanent minskning i försäljningsinkomster ?”


Ladda ner ppt "Produktionsekonomi Produktionsmedel: Pengar - kapital"

Liknande presentationer


Google-annonser